Copy
Gweld e-bost hwn drwy gyfrwng y Gymraeg
View this email in your browser
Ebrill 2015
E-Newyddlen WISERD
Cynhadledd Flynyddol WISERD:
Cyfle i archebu’n gynnar – ar gael yn awr

30 Mehefin - 2 Gorffennaf 2015, Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd

Gallwch archebu’n gynnar fel mynychwr ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2015. Ar gael yn awr!
 
Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd flynyddol yma.

Croeso i chi llwytho’r poster hwn i lawr i’w arddangos yn eich swyddfa.

Y Gynhadledd
Cynhelir chweched Gynhadledd WISERD rhwng 30 Mehefin a 2 Gorffennaf 2015 yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd, gan ddenu cydweithwyr o’r sectorau academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a thrydydd.

Cynhadledd 2015 yw’r chweched gynhadledd flynyddol gan WISERD, gan ddilyn pump o gynadleddau llwyddiannus a gynhaliwyd ym Mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, De Cymru ac Aberystwyth.
 
Mae cynadleddau WISERD yn denu cydweithwyr o’r sectorau academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a thrydydd yng Nghymru; ac wedi eu sefydlu bellach fel un o’r digwyddiadau pwysicaf ar galendr y gwyddorau cymdeithasol.

Mae cynhadledd eleni’n cynnwys cyfres o weithdai, cyflwyniadau a sesiynau o arddangosfeydd sy’n canolbwyntio ar y themâu allweddol canlynol:
  • Addysg
  • Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles
  • Cymdeithas Sifil
  • Anghydraddoldebau
  • Data a Dulliau
  • Datganoli
  • Iaith
Mae’n bleser gennym fedru cadarnhau bod Karl Wilding, Cyfarwyddwr Polisi Cyhoeddus yng Nghyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO) a’r awdur ac economegydd gwleidyddol Will Hutton wedi cytuno i roi’r prif anerchiadau yng nghynhadledd 2015.Cystadlaethau
Canolfan Hyfforddi Ddoethurol Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru – Cystadleuaeth Poster i Fyfyrwyr
Yn unol â blynyddoedd blaenorol, gwahoddir myfyrwyr doethuriaeth sydd yn gofrestredig ar hyn o bryd, i gyflwyno poster. Arddangosir y posteri drwy gydol y digwyddiad er mwyn i fynychwyr y gynhadledd gael eu gweld, a byddant i’w gweld hefyd ar wefannau WISERD a DTC Cymru ar ôl y gynhadledd*. Mae Cymdeithas ddysgedig Cymru’n noddi gwobr arian parod o £200 am y poster gorau, a rhoddir y wobr yn ystod y gynhadledd. *gyda chaniatâd y dylunydd.

Canolfan Hyfforddi Ddoethurol Cymru – "3MEI" – Ymgysylltiad / sesiwn creu effaith tri munud a gwobr
Mae’r sesiwn hon yn addasu’r ffurf adnabyddus ‘Thesis tri munud’. Gwahoddir myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru am ddoethuriaeth ar hyn o bryd i fynychu sesiwn arbennig yn y rhaglen lle gallant gyflwyno (gan ddefnyddio un sleid o daflunydd a chyfnod amser dim hirach na thri munud) adroddiad ar yr heriau a/neu’r llwyddiannau yn eu hymchwil o ran ymgysylltu a/neu’r effaith. Mae Canolfan Hyfforddi Ddoethurol Cymru (DTC Cymru) yn noddi’r ‘3MEI’ gorau gan roi detholiad o lyfrau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan ddau gwmni argraffu blaenllaw o waith gwyddorau cymdeithasol, hyd at werth o £150. Cyflwynir y wobr yn ystod y gynhadledd.

Cystadleuaeth Papur Cydweithredol WISERD/CGGC
Mae WISERD a CGGC yn falch o gyhoeddi cystadleuaeth ar gyfer y papur gorau a ddatblygwyd ar y cyd rhwng aelod o staff neu fyfyriwr o’r brifysgol a sefydliad cymdeithas sifil. Croesawir papurau ar unrhyw thema, yn enwedig papurau sy’n canolbwyntio ar gyd-gynhyrchu a chydweithredu. Cyhoeddir yr enillydd yng Nghynhadledd WISERD 2015 gan ennill gwobr o £300. I gyflwyno cais, cyflwynwch eich papur yn ôl yr arfer gan ddisgrifio natur y gwaith cydweithredol yn yr adran grynodeb.

Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth a chadwch lygad ar ein cyfrif Twitter am ddiweddariadau.
 

ADRC-W Lansiad Swyddogol

Ar ddydd Llun 23 Mawrth, 2015, lansiodd Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, y Ganolfan Ymchwil Data Weinyddol mewn digwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe.

Mynychwyd y lansiad gan gynulleidfa eang yn cynnwys cynrychiolwyr o’r byd academaidd, y gymuned, y sector gwirfoddol a swyddogion o’r llywodraeth. Roedd y siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys yr Athro David Ford, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Data Gweinyddol yng Nghymru, Dr Fiona Armstrong, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi, Adnoddau a Chyfathrebu, Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ac ymchwilwyr a amlinellodd eu gwaith blaenorol drwy ddefnyddio data cysylltiedig â’r cyfleoedd ar gyfer canlyniadau gwerthfawr a defnyddiol sydd i’w cael drwy gysylltu data.
 
Mae Canolfan Ymchwil Data Weinyddol Cymru, dan arweiniad Coleg Meddygol Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd, yn un o bedair canolfan sy’n ffurfio’r Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol – seilwaith data a ariennir gan Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a fydd yn hwyluso mynediad at ddata heb ei ddynodi i gefnogi ymchwil economaidd a chymdeithasol sydd â’r gallu i elw cymdeithas.

Bydd Canolfan Ymchwil Data Weinyddol Cymru yn cydweithio ag ymchwilwyr achrededig i hwyluso mynediad at ddata heb ei ddynodi a chysylltu â’r data hwnnw, ar themâu fel addysg, iechyd a data symudedd cymdeithasol yn ogystal ag amryw o gofnodion eraill sy’n sefyll ers amser o wahanol adrannau o’r llywodraeth.

Nod y Canolfannau yw hwyluso ymchwil yn defnyddio data gweinyddol heb ei ddynodi a gysylltir, mewn modd diogel a chyfreithiol sy’n sicrhau preifatrwydd yr unigolyn bob amser, gan arwain at ymchwil a all gynnig sail dystiolaeth gadarn ar gyfer llunwyr polisi i benderfynu sut orau i ymdrin â materion cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol ac iechyd cymhleth.

Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol yn cynnwys pedair Canolfan Ymchwil Data Weinyddol, un ym mhob gwlad yn y Deyrnas Unedig a’r gwasanaeth Day Gweinyddol, sy’n cydgordio’r Rhwydwaith. Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol yn fuddsoddiad £34 miliwn gan yr ESRC a dyma’r cymal cyntaf mewn cyfres o fuddsoddiadau ESRC mewn Data Mawr.


 
Seminarau Cymdeithas Sifil WISERD

Mae seminarau 2015 yn adlewyrchu’r amrywiaeth gyfoethog o brosiectau sy’n creu rhaglen Cymdeithas Sifil WISERD. Gan wneud defnydd o gyfres o dechnegau dadansoddi data ansoddol a meintiol ac ymgysylltu ag agweddau amrywiol o theori gymdeithasol, maent yn cwmpasu: dirnadaeth ac agweddau tuag at Fugeiliaid Stryd mewn perthynas â phlismona ffurfiol a diogelwch cymunedol; y prosesau cymdeithasol sydd wrth wraidd y cysylltiadau rhwng addysg uwch yn ei gyfanrwydd a strwythuro  cysylltiadau cymdeithasol lleol mewn cymdeithas sifil; cymdeithas sifil a’r gwahaniaethau mewn trafodaethau ynghylch hawliau dynol ar draws gwahanol rannau o’r Deyrnas Unedig; sefydliadau trydydd sector a llunio polisïau cyhoeddus yng Nghymru ddatganoledig; cymdeithas sifil, cynhyrchiant a’r drydedd oes; a dadansoddiad o sut mae newidiadau ynghylch datganoli wedi cynnig cyfleoedd i undebau llafur ddylanwadu ar benderfyniadau llywodraethol. Anelir y seminarau at bawb sydd â diddordeb yn y materion allweddol a’r heriau polisïol sy’n wynebu cymdeithas sifil yn yr unfed ganrif ar hugain.

Seminar 1 af: Bugeiliaid Stryd Caerdydd: Astudiaeth Achos.
29 Ebrill 2015, 5.30pm – 6.30 pm, Prif Adeilad, Siambr y Cyngor, Caerdydd.

2il Seminar: Prifysgolion a Strwythuro Cymdeithas Sifil: Y Trawsnewid o Addysg Elitaidd i Addysg i Bawb
14 Mai 2015, 5.30pm – 6.30pm, Prif Adeilad, Siambr y Cyngor, Caerdydd   

3ydd Seminar: Cymdeithas Sifil a Hawliau Dynol ledled y Deyrnas Unedig
3 Mehefin 2015, 1:00pm – 2.30 pm, Ystafell Seminar, Neuadd Ogwen, Bangor 

4ydd Seminar: Sefydliadau Trydydd Sector a Llunio Polisïau yng Nghymru Ddatganoledig          9 Gorffennaf 2015,5.30pm – 6.30 pm, Prif Adeilad, Siambr y Cyngor, Caerdydd

5ed Seminar: Cymdeithas Sifil, Cynhyrchiant a’r Drydedd Oes
7 Hydref 2015, 2 - 4pm, G306B, Adeilad Jean McFarlane, Prifysgol Manceinion 

6ed Seminar: Undebau ymgyrchol, llywodraethau datganoledig: adlewyrchiadau ar y wladwriaeth, undebau a chymdeithas sifil
12 Tachwedd 2015, 4pm - 7pm, Adeilad Jean McFarlane Building, Prifysgol Manceinion 

Rhagor o wybodaeth

 
Cynllun Ariannu Datblygu Ymchwil WISERD 2014/15

Mae WISERD wedi dyrannu £20k o arian i gefnogi gweithgareddau sy’n arwain at ddatblygu a chyflwyno cynigion ar gyfer ariannu grantiau ymchwil i gyllidwyr allanol. Gall ymchwilwyr ymgeisio am arian hyd at £3k fesul prosiect.
 

Cymhwysedd
Croesawir ceisiadau ar unrhyw destun ond rydym yn awyddus i gael rhai sy’n gysylltiedig ag un neu ragor o themâu ymchwil WISERD.
 
Mae enghreifftiau o weithgareddau cymwys am arian yn cynnwys:
  • Trefnu neu fynychu digwyddiadau sydd ynghlwm â datblygu ceisiadau am grantiau ymchwil (h.y. cyfarfodydd yn canolbwyntio ar gyfleoedd ariannu neilltuol; gweithdai datblygu ceisiadau am grantiau ymchwil)
  • Astudiaethau peilot cychwynnol wrth baratoi ar gyfer ceisiadau mwy am arian
  • Recriwtio myfyrwyr doethuriaeth i gynnal adolygiadau ar lenyddiaeth a gwaith paratoadol arall ar gyfer y ceisiadau am arian

Y Broses Ymgeisio
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mai 2015 a bydd angen gwario’r arian erbyn 31 Gorffennaf 2015. Y cam cyntaf ar gyfer ymgeisio am arian yw cysylltu ag aelod o staff o dîm academaidd WISERD i ofyn a all WISERD fod yn noddwr ar gyfer y cais. Os cytunir, cwblhewch y proforma a’i hanfon i Ganolbwynt WISERD drwy e-bost (WISERD@cardiff.ac.uk). Bydd y tîm canolbwynt yn gwirio’r profforma ac yn gofyn i’r noddwr am sylwadau cyn anfon y proforma gyflawn i Dîm Gweithredol WISERD am gymeradwyaeth.
 
Swyddi yn WISERD
 
Ysgoloriaeth Doethuriaeth: Ymgysylltu’n Fyd Eang o Dref fach,1860-1960
Cau 30 Ebrill 2015

Croesawir ceisiadau am ysgoloriaeth lawn ar gyfer doethuriaeth ar ‘Ymgysylltu’n Fyd eang o Dref Fach, 1860-1960’ yn yr Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol Aberystwyth, dan oruchwyliaeth yr Athro Michael Woods a Dr Jesse Heley.
Dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth

Ysgoloriaeth Doethuriaeth: Ffurfiau Lleol o Gymdeithas Sifil mewn Cymdeithasau Trawsffurfiol
Cau 29 Mai 2015
Croesawir ceisiadau am ysgoloriaeth lawn ar gyfer doethuriaeth wedi ei lleoli yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor, yn cychwyn ym mis Hydref 2015. Y teitl prosiect ar gyfer yr ysgoloriaeth yw Ffurfiau Lleol o Gymdeithas Sifil mewn Cymdeithasau Trawsffurfiol.
Dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth


Cynhadledd Flynyddol CLlLC 2015
18 Mehefin yn Neuadd Brangwyn, Abertawe

Galwch heibio’n stondin yng Nghynhadledd Flynyddol CLlLC ym mis Mehefin. Mae’n bleser cael rhannu’r stondin gyda’n cydweithwyr o ADRC-W
Bydd cynhadledd flynyddol CLlLC yn dod â rhai o uwch swyddogion Cymru a’r Deyrnas Unedig at ei gilydd i drafod themâu fel gofal cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol, addysg, rheoli newid, papur gwyn Llywodraeth Cymru, yr amgylchedd ac adfywio.
Mae’r digwyddiad yn denu dros 300 o fynychwyr o’r cynghorau a sefydliadau cyhoeddus a phreifat eraill.

Mae rhagor o wybodaeth am CLlLC ar gael yma.
 
Blogiau diweddaraf 

Addysg
Giving, saving, spending: What would Welsh children do with £1 million?

Politically Engaged but Unrepresented? Attitudes to Politics Among the Voters of Tomorrow

Lleoliadau
Storied Lands

Assembling Newtown and Everyday Globalization

Data a Dulliau
Introducing the Administrative Data Research Centre - Wales
 
Gwefan
Gwefan
Twitter
Twitter
E-bost
E-bost
Facebook
Facebook
Tweet
Forward
Share


Hawlfraint © 2015 WISERD, Cedwir pob hawl.