Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst

Aan de ouders / verzorgers,
Een nieuwe nieuwsbrief van IKC UnieK. Naast de website, Facebook en Twitter is deze nieuwsbrief een goed middel voor u als ouders om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er allemaal speelt binnen IKC UnieK. Veel leesplezier!

We starten met het nieuws van IKC UnieK (algemeen), daarna volgt respectievelijk het nieuws van de basisschool en de kinderopvang (KDV/BSO). Klik op de link hieronder om versneld naar het betreffende nieuws te gaan.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.


Basisschool
Kinderopvang (KDV/BSO)

Agenda

1 februari Groep 1-2A/1-2B naar Bieb in kader van Nationale Voorleesdagen
13 februari Studiedag, kinderen zijn vrij
14 februari Aanmelding nieuwe leerlingen
16 februari 1e rapport gaat mee
16-17 februari Adviesgesprekken groep 8
20-24 februari 15-minutengesprekken groep 1-2A, 3 t/m 7
27 februari-3 maart Voorjaarsvakantie

Welkom
In elke nieuwsbrief noemen we de kinderen die onlangs zijn begonnen of binnenkort naar IKC UnieK gaan. Dat zijn dit keer:

Liz Westerveld Groep 1-B
Daan Duenk Groep 1-A
Ilse Elburg Groep 1-B
Nigel van Lochem Biggetjes
Ties Weevers Biggetjes
Jaha Habib Aapjes
Milena Kosterman Aapjes

Van harte welkom en veel plezier op IKC UnieK!

                            

Opbrengst kerstmarkt.
De opbrengst van de op 22 december gehouden kerstmarkt was € 975,00 euro. Dit bedrag Is eerlijk verdeeld tussen Pan de Vida en AZC-school UnieK. Een deel van het geld voor AZC UnieK is tijdens de jaarwisseling besteed aan nieuwjaarszakken voor de op dat moment aanwezig leerlingen van deze school. Een stukje Achterhoekse traditie hebben we op deze wijze doorgegeven aan deze kinderen. De kinderen waren blij verrast en hebben genoten van het lekkers.


Basisschool


Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel)-verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. Voor deze weken dat het volgende thema:

Waar ben je mee bezig? (week 23 januari t/m 10 februari)
Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen doen. Uit de Bijbel komen de volgende verhalen aan de orde:

Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Waar ben je mee bezig?’ (23 januari t/m 10 februari).
 
Met de spelcomputer op schoot of met een boek op de bank. Ravotten in de tuin en hollen op het veld. Kinderen zijn graag en veel bezig, en zeggen zelden dat ze het druk hebben. Dat zeggen volwassenen wel: druk met werken, met sporten, met twitteren, whatsappen en mailen. Bloggers en vloggers laten ons zelfs van minuut tot minuut weten waar ze mee bezig zijn.
 
Een van de Bijbelverhalen in dit thema vertelt over Marta die zich het vuur uit de sloffen rent om haar gasten te bedienen. Ondertussen zit haar zus Maria op haar gemak te luisteren naar Jezus die met enkele vrienden bij de twee zussen op bezoek is. Als Marta haar zus Maria verwijt dat ze zit te niksen, kiest Jezus partij: voor Maria!
Actief zijn is prima, maar er moet ook af en toe een pauze zijn. Om even niets te doen en je af te vragen: waar zijn we allemaal mee bezig en draagt het bij aan het geluk van onszelf en anderen?
 
Dat doen we in dit thema: goed om ons heen kijken, mensen bezig zien en er vragen bij stellen. Wat is de bedoeling van al dat whatsappen? Waarom laat iemand zich tatoeëren? Waarom is het leuk om een dans zo mooi mogelijk te doen? Wat is de zin van bungeejumpen? En is bellenblazen zinloos?
Net als in het Bijbelverhaal proberen we te ontdekken of en hoe al dat doen bijdraagt aan ons levensgeluk. En dan zijn we ‘goed bezig’.De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. Hiervoor maken we gebruik van de methode Leefstijl. Deze methode werkt met thema’s. Deze thema’s worden in alle groepen in dezelfde periode behandeld. De komende weken is het thema:
Ik vertrouw op mij   
                       
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief en realistisch zelfbeeld: jezelf kennen, weten wat je kunt en wilt, maar ook wat je (nog) niet kan. Dit wordt gekoppeld aan verantwoordelijkheid nemen. Om zelfvertrouwen op te bouwen is het belangrijk dat kinderen zich geborgen weten en waardering krijgen van mensen uit hun directe omgeving. In de laatste les in dit thema komen de verschillen en de overeenkomsten  tussen gezinnen naar voren.

Aanmelden nieuwe leerlingen


Op dinsdag 14 februari a.s. kunnen kinderen die in de periode 1 augustus 2017– 14 februari 2018 vier jaar worden, aangemeld worden voor IKC UnieK. Voor de ouders van kinderen die in de periode na 14 februari 2018 – 1 augustus 2018 vier jaar worden, zal er enkel informatie verstrekt worden over de school en de wijze van aanmelden; er is de mogelijkheid van een vooraanmelding.
Wettelijk is het alleen mogelijk kinderen van drie jaar en ouder aan te melden voor de basisschool.
Aanmelden is mogelijk op 14 februari tussen 09.00 – 16.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur.
Ouders die al oudere kinderen hebben die naar de basisschool gaan kunnen de benodigde formulieren bij de leerkracht verkrijgen. Kent u ouders waarvan het oudste kind in de genoemde periode vier jaar wordt? Wilt u hen dan attenderen op bovenstaand bericht.


Inning ouderbijdrage

De oudervereniging van IKC UnieK beheert de gelden die binnenkomen via de ouderbijdrage. De ouderbijdrage zal rond 20 februari geind gaan worden via de automatische incasso. Verreweg de meeste ouders kiezen voor deze automatische incasso. Dat vergemakkelijkt het innen van de gelden aanzienlijk. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan ontvangt u rond 20 februari een verzoek om contant te betalen of zelf het bedrag over te boeken.
Een aantal ouders heeft een verzoek ontvangen om over te gaan op automatische incasso of omdat hun kind dit jaar voor het eerst naar school gaat. Denk u er aan het formulier z.s.m. in te leveren.

Nieuw rapport
Op donderdag 16 februari krijgen de kinderen van de groepen 2 t/m 8 het 1e rapport.( groep 1 krijgt aan het eind van het schooljaar een rapport)  Het is een nieuw rapport. Het ziet er dus  anders uit dan u gewend was. Het hele rapport is door de leerkrachten digitaal in te vullen en wordt vervolgens uitgedraaid en in een keurige rapportmap gevoegd. Het zal voor u, bij het lezen, even wennen zijn al zult u zeker ook onderdelen uit het vorige rapport terugzien. Net als in het vorige rapport begint het met een weergave van de sociaal-emotionele kant. Hoe uw kind zich opstelt op school ten opzichte van anderen en ten opzichte van het leren vinden wij erg belangrijk. Daarna volgen de andere ontwikkelingsgebieden en tenslotte vindt u een overzicht van de gemaakte toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem.
Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR) - Jaarverslag MR
In het afgelopen jaar zijn we als MR 6 keer bij elkaar geweest.  Het was dit jaar een rustig jaar voor de MR. Beleidsmatig waren er geen grote zaken, het 5 gelijke dagen model draait en ook de start van de dependance van IKC Uniek op het AZC verliep zonder (grote) problemen. Elke vergadering komt aan bod hoe het op beide locaties gaat.
 
In het voorjaar is een stukje van de stoep bij de kleuters uitgebreid, voorheen stond men daar in het zand, dit naar aanleiding van een vraag van een van de ouders van de oudergeleding van de MR. Verder hebben we verschillende rapporten waaronder de kwaliteitsmonitor onder de loep genomen. De beoordeling van dit rapport was “Goed”. En daar zijn we als MR tevreden mee. Ook kijken we als MR naar hoe nieuwe methodes zoals bijv. STAAL bevallen en wat bijv. de opbrengsten zijn van een programma als Klassekids. Voor de directeur zijn wij als  MR een sparringpartner (evenals de ouderraad), wat vinden wij en wat zijn onze ervaringen?
 
Daarom is uw input aan ons als MR dan ook onmisbaar, wilt u ons iets willen meedelen of hebt u een vraag dan kunt u onze namen vinden op de website van school onder het kopje onderwijs/medezeggenschapsraad en u kunt ons mailen via mr@ikc-uniek.nl.


Gezocht: Betrokken ouder die lid wil worden van de MR
Wij zijn op zoek naar een MR lid om ons MR team te komen versterken (voor een periode van 3 jaar). Deze positie start met ingang van het nieuwe schooljaar. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het personeel (leerkrachten) en drie vertegenwoordigers (ouders) van leerlingen. Vertegenwoordigers van beide geledingen worden gekozen door hun achterban, dus leerkrachten en ouders. De MR is een kritische gesprekspartner van de directie van onze school.

Marinke Oolman heeft aangegeven eind van dit jaar te willen stoppen. Daardoor ontstaat een plek die weer opgevuld moet worden. Bent u als ouder kritisch naar het onderwijs dat uw kind krijgt (heeft u kinderen die in de onderbouw en/of middenbouw zitten). Vindt u het fijn om hier op mr- niveau over mee te denken, met de directie van mening te wisselen en hierin een stem te hebben meldt u zich dan bij Anja Boeters, Arne Gerrits of Marinke Oolman, of benader Jan Willem Duenk, u mag ook mailen naar mr@ikc-uniek.nl . Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing volgen.

Wat doet de MR?
De belangrijkste (wettelijk vastgelegde) taak van de MR is het voeren van overleg tussen de ouders, personeel en directie van de school. Het doel is dat de school in alle opzichten zo goed mogelijk functioneert. Hierbij kan men denken aan: wat wil de school bereiken, vaststelling regels ten aanzien van gezondheid, veiligheid (fysiek en psychisch), vakantieregeling, onderhoud van het gebouw, werksituatie leerkrachten, financieel beleid, etc. Uitgangspunt bij dit alles is het waarborgen van een optimale kwaliteit van onderwijs.
De MR vergadert zes dinsdagavonden om 19.00, samen met de directeur. Op verzoek van de MR kan de directie bij een vergadering of een gedeelte van een vergadering niet aanwezig zijn. Deze vergaderingen zijn openbaar. 1 Keer per jaar vergadert  iemand van de GMR mee.
 
Op de website kunt u meer informatie vinden. Uiteraard kunt u ook bij 1 van ons terecht voor informatie:
 
Leden Team                                       
Aukje van de Kamp (gr.7)                     
Wim Heijink (gr.7)                                
Ineke van Dalen (IB’er)                        

Leden ouders
Anja Boeters (secr.)
Arne Gerrits
Marinke Oolman
 
Met vriendelijke groeten, De Medezegenschapsraad van IKC Uniek


Kinderopvang (KDV/BSO)

Thema “Smikkelen en Smullen”
We zitten momenteel in de afsluitende fase van het thema “Ik en mijn familie”. In de week van 3 februari beginnen we met het thema “smikkelen en smullen”. We gaan met de kinderen allerlei etenswaren benoemen en natuurlijk proeven. We maken kennis met begrippen als meer/minder, lang/kort, dik/dun. En natuurlijk hoort er ook een restaurantje bij, waarbij kinderen kunnen bedienen (ober) of juist koken (kok) of de gast zijn. We hebben daarnaast allerlei bewegingsspelletjes en leesboeken die we gebruiken, tijdens het thema. We hebben er zin in!

                                        


Nationale Voorleesdagen
Deze week zijn de nationale voorleesdagen van start gegaan. Centraal staat het boek “De kleine Walvis”. Op woensdag 1 februari gaan we met de Aapjes naar Messink en Prinsen, waar op hele interactieve wijze wordt voorgelezen uit hetzelfde boek. En op donderdag 2 februari komt de bibliotheek bij ons om zowel op de Biggetjes als de Aapjesgroep voor te lezen.
 
Ook willen we jullie attenderen op een voorstelling/workshop “De Kleine Walvis” op zaterdag 28 januari om 10.00 uur in de bibliotheek in Aalten. Daarnaast is er die ochtend nog meer te beleven; voorlezen, hengelen/knutselen, kleuren, muziek maken, bootje vouwen. Geschikt voor kinderen van 0-7 jaar.


Nieuwe collega; Marja Rexwinkel
Marja is per 1 januari bij ons in dienst gekomen, als administratief medewerker voor KDV/BSO en waar nodig het gastouderbureau. Zij werkt op het kantoor aan Plein Zuid en bezet, met name ’s middags in combinatie met Lianne ’s ochtends, de telefooncentrale.
Inmiddels is zij ingewerkt en kan/zal zij de vragen rondom wijzigingen, extra dagen en ruilingen ook voor u beantwoorden. U kunt haar bereiken via info@kinderopvangbambi.nl. Ook vragen over de factuur of verzonden overeenkomst/bijlage 1 kunt u aan haar stellen. Thea zal haar daar uiteraard in ondersteunen, mocht het nodig zijn. En wilt u Thea persoonlijk een vraag stellen, dan kan dat natuurlijk nog altijd (thea@kinderopvangbambi.nl).
 
Marja stelt zich hieronder persoonlijk aan u voor:


Hallo allemaal,
Ik ben Marja Rexwinkel, samenwonend in De Heurne met Dirk-Jan en onze drie kinderen Donna, Lenny en Flynn. Na de opleiding Sociaal pedagogisch werk ben ik terecht gekomen bij Siza in Arnhem. Hier heb ik 10 jaar gewerkt als woonbegeleider van kinderen en jongeren met een handicap. Dit werk gaf me altijd veel voldoening.

Een aantal jaar geleden kreeg ik de kans om over te stappen naar een functie op het secretariaat. Een mooie uitdaging, die goed te combineren was met het gezinsleven thuis. Toen Bambi eind vorig jaar een nieuwe collega zocht, was ik gelijk enthousiast! Een nieuwe uitdaging, dichter bij huis en binnen een kleinschaliger bedrijf. Met veel plezier werk ik nu in het nieuwe pand van het gastouderbureau.
Naast het werk bij Bambi hou ik me graag bezig met kinderfotografie, misschien dat je me daar van kent :)  Verder hou ik van alles wat gezellig is, zoals met de kinderen op pad gaan, films, uit eten, winkelen….enz.

Mijn werkzaamheden bij Bambi zijn grotendeels gericht op de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang locaties, maar telefonisch zullen we elkaar vast en zeker spreken! 


OC vergaderingen
Deze maand zijn er weer oudercommissie-vergaderingen gepland; Op 14 februari van KDV UnieK en op 21 februari van de BSO’s. Heeft u zaken die de leden van de OC op dat moment kunnen inbrengen, neemt u dan contact met hen op; Voor KDV; Ilona Nijman (ni.j.man@live.nl). Voor BSO; Jeroen Brockötter (jeroen_brockotter@hotmail.com)


                      
IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl