Copy

Nieuwsbrief voor lokale besturen -
december 2021

 
  1. Divers en betaalbaar wonen
  2. Kwaliteit van de woning en de woonomgeving
  3. Vorming en opleiding

1. Divers en betaalbaar wonen

Subsidies voor intergemeentelijke projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter 

Op 8 december 2021 kende Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele 900.000 euro subsidie toe voor de uitvoering van 6 intergemeentelijke projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter. In totaal hebben acht initiatiefnemers, die in 2020-2025 ook uitvoering geven aan IGS-projecten lokaal woonbeleid, tien projectvoorstellen ingediend na de projectoproep van de minister in februari 2021.
 
Elk van de zes projecten kan rekenen op 150.000 euro Vlaamse subsidie voor de financiering van personeels- en werkingskosten voor drie werkingsjaren en gaat van start in 2022.
 
Lokale overheden krijgen daarmee de ruimte om een antwoord te bieden op nieuwe trends of vragen van (nieuwe) doelgroepen, of om nieuwe methodieken te ontwikkelen of om de samenwerking tussen relevante actoren te optimaliseren. 
 
Voor meer info over de projecten kunt u terecht op onze website, op het e-mailadres lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be, of bij uw begeleider lokaal woonbeleid. 

Aangepast richtlijnenkader activiteiten lokaal woonbeleid 

Alle Vlaamse gemeenten voeren in het kader van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor wonen een aantal opdrachten uit. De 255 gemeenten die in 2020-2025 deelnemen aan een gesubsidieerd IGS-project kunnen rekenen op een subsidie voor de uitvoering van die verplichte activiteiten en van een aantal gekozen aanvullende activiteiten.
 
Het richtlijnenkader waarin Wonen-Vlaanderen bijkomende duiding geeft bij de verplichte en aanvullende activiteiten, zodat duidelijk is wat we van de uitvoering van elke activiteit minimaal verwachten, werd op 18 november 2021 voor enkele activiteiten aangevuld of geactualiseerd. Alle IGS-projectcoördinatoren zijn daarvan op 24 november via e-mail reeds op de hoogte gebracht. 
 

De afficheringsverplichting verder toegelicht 

In de nieuwsbrief van oktober 2021 meldden we dat huurders- en verhuurdersorganisaties een consensus hebben bereikt over een versoepelde interpretatie van de afficheringsverplichting: de huurprijs en de kosten en lasten moeten niet verplicht worden vermeld op een bord te huur wanneer er een digitaal zoekertje is waarop die informatie terug te vinden is. 
 
Het agentschap ontving daarover verschillende vragen en reacties. We lichten de voornaamste wijzigingen daarom graag nog even toe.
 
De afficheringsverplichting uit artikel 4 van het Vlaams Woninghuurdecreet geldt bij elke officiële of publieke mededeling dat een woning te huur staat. Deze bepaling is zeer ruim en heeft in principe betrekking op élke bekendmaking. Het kan gaan om affiches, maar ook om geschreven advertenties of advertenties op het internet. Ook een bord ‘te huur’ van een immokantoor of een oranje raamaffiche ‘te huur’ van een particuliere verhuurder vallen hier in principe onder en moeten de huurprijs en het bedrag van de kosten en lasten vermelden.
 
Huurders- en verhuurdersorganisaties zijn het erover eens geraakt dat het volstaat dat alle informatie terug te vinden is op een geschreven advertentie of in een digitaal zoekertje. Als er een digitaal zoekertje is waarop de huurprijs en de kosten en lasten zijn geafficheerd, dan hoeft die informatie niet nog eens volledig te worden opgenomen op een bord te huur. Het volstaat dat de geschreven advertentie doorverwijst naar het digitaal zoekertje waarin alle informatie is terug te vinden. Bij een bord van een immokantoor kunnen we ervan uitgaan dat de informatie is terug te vinden op de website van het kantoor. Bij raamaffiches van particulieren moet worden verwezen naar de website in kwestie.
 
Het is met andere woorden van belang dat: 
  • het digitaal zoekertje alle vereiste informatie bevat volgens artikel 4 van het Vlaams Woninghuurdecreet 
  • én de geschreven advertentie doorverwijst naar het digitaal zoekertje. 
Met een duidelijke en correcte verwijzing naar de online vindplaats, blijft de transparantie van de woonkosten gegarandeerd en wordt discriminatie op het vlak van informatie vermeden. Die verwijzing komt ook de controle op de afficheringsverplichting ten goede. 
 
Moet het politiereglement worden aangepast?
Het lokaal politiereglement moet niet noodzakelijk worden aangepast. De toegelichte versoepeling is een interpretatie van de afficheringsverplichting uit artikel 4 van het Vlaams Woninghuurdecreet. Als het gemeentelijk politiereglement die bewoordingen letterlijk heeft overgenomen, volstaat het om die interpretatie toe te passen. De bepaling hoeft niet te worden aangepast in de zin dat de vermelding van de huurprijs en kosten/lasten in een digitaal zoekertje volstaat. 
 
Is het lokaal bestuur verplicht deze interpretatie te volgen? 
Het agentschap zal deze interpretatie toepassen in het kader van de IGS-subsidiëring bij de beoordeling van deze activiteit. 
2. Kwaliteit van de woning en de woonomgeving

Erkenningstraject woningcontroleurs - infomoment 

De Vlaamse regering keurde op 10 december het besluit over de erkenning van woningcontroleurs definitief goed. Dit besluit van de Vlaamse Regering bepaalt dat woningcontroleurs, die de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van woningen controleren in het kader van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in de toekomst over een erkenning moeten beschikken.
 
Het erkenningssysteem treedt op 1 april 2022 in werking, maar er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor bestaande woningcontroleurs. 
 
Tijdens een digitaal infomoment op 18 januari geven we u een stand van zaken over dit erkenningstraject voor de woningcontroleurs en lichten we u de organisatie, het tijdspad en de modaliteiten toe van de erkenning. Vanwege het grote aantal inschrijvingen voorzien we ook een tweede infomoment op 24 januari. Inschrijven kan via Eventbrite.
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze webpagina Erkenning woningcontroleurs.

VLOK - jaarcijfers 2021

In functie van het jaarverslag 2021 bevriest Wonen-Vlaanderen op 15 februari 2022 alle cijfers in VLOK over woningkwaliteit. We geven in ons jaarverslag uiteraard graag een zo volledig mogelijk beeld van het werk dat lokale besturen en IGS’en in 2021 rond woningkwaliteit hebben verzet. 
 
Daarom bij deze een warme oproep aan de lokale besturen en IGS’en om alle gegevens van 2021 (technische verslagen, besluiten ongeschikt- en onbewoonbaarheid, conformiteitsattesten) ten laatste op 14 februari 2022 af te werken en in te voeren in VLOK.

Jaarlijkse aanvraagplicht voor gemeenten met verplicht conformiteitsattest

In onze nieuwsbrief van juli 2021 brachten we u op de hoogte van de decreetswijziging van 14 juli 2021 dat gemeenten met een verplicht conformiteitsattest de ruimte geeft om het niet naleven van de verplichting jaarlijks te handhaven. Concreet betekent dit dat gemeenten in hun verordening over het verplicht conformiteitsattest een jaarlijkse aanvraagverplichting kunnen opleggen voor elke woning die nog geen conformiteitsattest heeft. Die jaarlijks terugkerende verplichting kan dan ook jaarlijks gehandhaafd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.
 
Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft recent een algemene communicatie verstuurd over de juridische onmogelijkheid van een belasting op het niet beschikken over een gemeentelijk verplicht conformiteitsattest. We verwijzen hiervoor graag naar de nieuwsbrief BBC van 10 december 2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Een uitgebreidere toelichting vindt u op de website lokaal bestuur (FAQ).
 
Gemeenten en IGS-en die hun reglement over het verplicht conformiteitsattest willen aanpassen, of de jaarlijkse aanvraagverplichting aan hun reglement willen toevoegen, kunnen bij de begeleiders lokaal woonbeleid terecht voor ondersteuning.
Aanpassingen aan het reglement vallen onder het goedkeuringstoezicht van de minister van Wonen voor zover ze betrekking hebben op bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen. Dus als uw gemeente of IGS ervoor kiest om de voornoemde jaarlijkse aanvraagverplichting in te schrijven moet u dit ter goedkeuring voorleggen aan de minister van Wonen. Als uw gemeente alleen de belasting schrapt uit het reglement hoeft dat niet.

Publieke data in VLOK binnenkort ontsloten via Geopunt.be

VLOK bevat een aantal gegevens over woningen die principieel openbaar zijn: het bestaan van een niet vervallen conformiteitsattest, het bestaan van een actueel besluit dat een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaart en het bestaan van een herstelvordering (ingeleid bij het parket door de Wooninspectie). De Vlaamse Codex Wonen bepaalt dat Wonen-Vlaanderen deze gegevens openbaar mag of zelfs moet maken.
Daarvoor werkt VLOK samen met het agentschap Digitaal Vlaanderen.
Het is de bedoeling om de data te ontsluiten via geopunt, geografische webdiensten en de downloadtoepassing.
  • Geopunt, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, krijgt afzonderlijke kaartlagen, waardoor iedereen online kan verifiëren of er voor een woning een conformiteitsattest, een besluit ongeschiktheid of onbewoonbaarheid of een herstelvordering bestaat. 
  • Via de webdiensten kunnen de lokale besturen VLOK-data op een eenvoudige manier integreren in hun GIS applicaties. 
 De lancering is voorzien op 17 februari 2022. 
 

Meldpunt droogteschade aan de woning 

Een woningeigenaar of iemand in zijn plaats, zoals een gemeenteambtenaar, kan in het meldpunt recente en historische schadegevallen van scheuren, barsten en scheefstelling in de woning door droogte melden. Vlaanderen beschikt nog niet over een inventaris van de locaties en aard van schadegevallen. Daarom werd een meldpunt opgezet. 
 
Het Departement Omgeving start een onderzoek naar de interactie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond. In het kader van een goede woningkwaliteit is het immers belangrijk burgers te informeren over de samenstelling van de (ondiepe) ondergrond en de potentiële gevaren die daarmee gepaard gaan, zodat woningen en hun funderingen er voldoende op afgestemd kunnen worden. Op die manier wenst men nieuwe droogteschade in de toekomst te vermijden en burgers beter te informeren. Om dat onderzoek goed te kunnen voeren, is een inventaris van schadegevallen een zeer handig hulpmiddel. 
 
Meer informatie (hoe verloopt het melden van de schade, wat kan je melden en waarom, wat gebeurt er met de gegevens) leest u op de webpagina Registratie droogteschade aan de woning. Droogteschade melden kan via het formulier Registratiepunt droogteschade woning.

3. Vorming en opleiding 

Save the date: Dag van het lokale woonbeleid - donderdag 23 juni 2022 

Op donderdag 23 juni 2022 gaat onze derde Dag van het lokale woonbeleid door in VAC Herman Teirlinck in Brussel. Een dag vol inspirerende, informatieve en interactieve workshops.
Voor iedereen die wil werken aan een sterk lokaal woonbeleid. 
Meer informatie volgt begin volgend jaar. 

Webinar over campagne en communicatiepakket i.v.m. woonmaatschappijen en sociale huur - donderdag 13 januari 2022 

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) woonmaatschappijen vormen. Samen met de woonmaatschappijen verandert ook de sociale huurwetgeving grondig. Daarom organiseert de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in 2022 een beperkte communicatiecampagne en voorziet ze een ondersteunend communicatiepakket dat SHM’s, SVK’s en lokale besturen kunnen gebruiken bij de communicatie naar hun klanten (huurders, eigenaar-verhuurders, kopers, kandidaten, …).
 
De VMSW organiseert op donderdag 13 januari (10u) een webinar hierover onder begeleiding van het communicatiebureau Choco. Nadien kunnen woonactoren beslissen of ze instappen in deze campagne en het communicatiepakket afnemen. Dit is een vrijblijvend aanbod.

Inschrijven voor deze webinar kan via deze inschrijvingslink.

Kennismakingsmomenten januari 2022

Voor nieuwe medewerkers van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid organiseren wij regelmatig digitale kennismakingsmomenten.
 
We introduceren jullie in het lokale woonbeleid, sociaal wonen, woningkwaliteitsbewaking en het premielandschap. Meer info is terug te vinden op onze webpagina Bent u nieuw in het werkveld Wonen?.
 
Inschrijven voor de reeks van januari 2022 kan via dit inschrijvingsformulier.
 
Kijk zeker in onze opleidingskalender voor de nieuwe data in 2022.
 
Nog vragen? Stuur een e-mail naar opleiding.wonen@vlaanderen.be en we helpen u graag verder! 
© *|2021|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium