Copy

Nieuwsbrief voor lokale besturen - Juni 2022

  1. Algemene informatie
  2. Divers en betaalbaar wonen
  3. Kwaliteit van de woning en woonomgeving
  4. Informatie, advies en begeleiding
  5. Vorming en opleiding

1. Algemene informatie

Geen nieuwsbrief lokale besturen in augustus

Net zoals vorig jaar sturen we in de maand augustus geen nieuwsbrief uit. Veel van de redacteurs van de nieuwsbrief genieten dan van een deugddoende vakantie. U ontvangt de nieuwsbrief wel nog in juli, en vanaf september staan we opnieuw klaar om u maandelijks op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen het beleidsdomein wonen.
We wensen iedereen alvast een prettige zomer!

2. Divers en betaalbaar wonen

Handleiding: Handvaten om een sociaal woonaanbod te realiseren in uw gemeente

De krachtlijnen van deze handleiding werden voorgesteld op de Dag van het Lokale Woonbeleid van 23 juni.
De handleiding zelf staat nu ook op de website van Wonen-Vlaanderen.
Deze handleiding wil gemeenten handvaten en inspirerende voorbeelden aanreiken om een sociaal woonaanbod te realiseren.

Opvolging bindend sociaal objectief (BSO): voortgangstoets 2022

Wonen-Vlaanderen voert een jaarlijkse meting en een tweejaarlijkse voortgangstoets van het bindend sociaal objectief uit (= een aantal bijkomende sociale huurwoningen die elke gemeente binnen een vastgestelde termijn op haar grondgebied moet realiseren). Daarbij wordt nagegaan hoe ver elke gemeente staat met de realisatie van het BSO.

In 2022 vindt opnieuw een tweejaarlijkse voortgangstoets plaats. Binnenkort ontvangt het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente een brief waarin de gemeente wordt onderverdeeld in categorie 1 of categorie 2. Gemeenten in categorie 1 hebben hun BSO behaald of zitten op schema om hun BSO tijdig te behalen. Voor deze gemeenten is de voortgangstoets ten einde. Gemeenten in categorie 2 zitten niet op schema om het BSO te realiseren. Aan deze gemeenten wordt gevraagd om in een plan van aanpak aan te tonen dat ze voldoende inspanningen leveren om het BSO te bereiken. In de brief zal u verdere informatie vinden over het indienen van het plan van aanpak en het verdere verloop van de voortgangstoets.
 
U kunt ook op onze website terecht voor meer informatie over het BSO en de voortgangstoets 2022.

Praktische richtlijnen voor erkenning woonmaatschappijen 

Ten laatste op 1 juli 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per werkingsgebied: de woonmaatschappij. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) informeerde de SHM’s en SVK’s hoe zij de erkenning tot woonmaatschappij kunnen aanvragen. In die procedure is voorzien dat een kandidaat-woonmaatschappij haar erkenningsaanvraag moet staven met een advies van de lokale besturen uit haar werkingsgebied. U leest de praktische richtlijnen in de nieuwsflash van de VMSW van 29 juni 2022. De passage over het advies van de lokale besturen is opgenomen op bladzijde 5 onder punt 1.2.11.

Moratorium op de verkoop van sociale huurwoningen tot 1 januari 2028

Het moratorium op de verkoop van verhuurbare sociale huurwoningen, vastgelegd in het decreet van 29 april 2022, geldt sinds 29 mei 2022. Dit betekent dat u sinds 29 mei 2022 tot 1 januari 2028 geen (rechten op) verhuurbare sociale huurwoningen mag overdragen buiten de sociale huursector.
 
De onverhuurbare sociale huurwoningen worden niet gevat door dit moratorium. Deze mag u dus nog steeds verkopen. Wat betreft de procedure inzake verkoop van deze woningen is het voor u als lokaal bestuur van belang om te weten dat u verplicht bent om bij een beslissing tot verkoop de venale waarde van die woningen op de private markt geheel te herinvesteren in de sociale huisvestingssector. Voor de modaliteiten hiervan verwijzen we naar het artikel met als titel ‘Ook lokale besturen die sociaal verhuren hebben een herinvesteringsplicht’ in onze nieuwsbrief van februari 2022.
Voor de volledigheid: deze herinvesteringsverplichting geldt enkel voor verkopen buiten de sector (wanneer de sociale verhuring dus wordt stopgezet). N.a.v. de vorming van woonmaatschappijen wordt u aangemoedigd om uw eigen sociaal woonpatrimonium over te dragen aan de woonmaatschappij. In dat geval mag u de netto-opbrengst van die verkoop vrij aanwenden.

Centrale inschrijving voor kandidaten sociale woningen: impact op werking lokale besturen 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ontwikkelt momenteel het centraal inschrijvingsregister (CIR). Via dit digitale loket zal elke burger zichzelf kunnen inschrijven voor een sociale woning en, eenmaal ingeschreven, zijn inschrijvingsdossier kunnen beheren. Het CIR stuurt deze gegevens dan door naar de lokale woonactoren die actief zijn in de gekozen regio.
 
Bekijk het introductiefilmpje en leer meer over de werking van het CIR.
 
Impact op lokale besturen
Dit CIR heeft dus ook een impact op lokale besturen die zelf nog sociale woningen hebben. Alle kandidaat-huurders voor sociale woningen moeten immers in het CIR opgenomen worden. De VMSW zal de kandidatenregisters van deze lokale besturen ook integreren in het CIR en de software hiervan koppelen aan het CIR.
 
Daarom startte de VMSW nu een bevraging bij de lokale besturen die nog sociale woningen in eigendom hebben. Dit gaat over sociale huurwoningen die verhuurd worden volgens de regels sociale huur (boek 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Dit gaat niet over noodwoningen of sociale koopwoningen.
 
De VMSW contacteerde deze lokale besturen rechtstreeks. Ontving uw lokaal bestuur geen e-mail met bevraging via de VMSW, maar heeft u wel sociale woningen in eigendom? Laat het ons zeker weten via de helpdesk CIRinfo@vmsw.be.

Private sector betrekken bij sociale woningbouw: twee CBO-oproepen in 2022

De VMSW lanceert in 2022 twee nieuwe oproepen Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) om private initiatiefnemers te stimuleren sociale woningen te bouwen. De eerste oproep is op 1 juni 2022 gelanceerd. Voor deze oproep voorziet de VMSW 130 miljoen euro: 100 miljoen euro voor huurwoningen, 30 miljoen euro voor koopwoningen. De tweede oproep volgt ten laatste op 1 september 2022.
 
Bouwpromotoren, aannemers en ontwikkelaars kunnen via CBO een totaalproject aanbieden. Ze staan in voor het grondaanbod, het ontwerp en de bouw van sociale woningen op locaties in heel Vlaanderen. Hiervoor stellen de sociale huisvestingsmaatschappijen (delen van) hun werkingsgebied ter beschikking. 
 
Meer informatie?
Alle documentatie en informatie vindt u op de website van de VMSW.

Projectoproep noodwoningen 2022

Na het grote succes van de projectoproepen in 2020 en 2021, lanceert Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele opnieuw een projectoproep noodwoningen. Daarmee wil Vlaanderen de lokale besturen aanmoedigen om (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen te bouwen of kopen, inclusief hun renovatie en inrichting. Het Vlaamse Gewest neemt 50% van de kosten voor zijn rekening, met een maximum van 145.000 euro per gerealiseerde noodwoning.

Aanvraagformulieren zijn beschikbaar vanaf 1 juli 2022. U vindt alle informatie op  wonenvlaanderen.be/noodwoningen.
3. Kwaliteit van de woning en de woonomgeving

Verduidelijking borstweringen en lage ramen

Heel wat woningcontroleurs worstelen met vragen over borstweringen, vooral in combinatie met lage ramen. We stellen vast dat de beoordeling van borstweringen in de praktijk niet altijd gemakkelijk is en ook regelmatig voor wat discussie zorgt op het terrein.
Een verduidelijking van de regelgeving voor deze rubriek uit het technisch verslag drong zich dus op:
  • een borstwering blijft enerzijds de enige mogelijkheid om een blijvende bescherming bij lage ramen te bieden,
  • anderzijds maakt een fijnere omschrijving van een 'laag raam' binnen de Vlaamse Codex Wonen een meer genuanceerde beoordeling mogelijk. 
Na verschillende overlegrondes zowel intern met onze eigen woningcontroleurs, als extern met onze klankbordgroep van de lokale besturen en met een aantal stakeholders, kwamen we tot een duidelijk kader voor de beoordeling van borstweringen. Naast een precieze definitie van 'lage ramen' geven we een stap voor stap werkwijze voor de beoordeling van borstweringen. U kunt dit verduidelijkend kader raadplegen op onze webpagina over borstweringen.

4. Informatie, advies en begeleiding

Mijn VerbouwPremie: opleidings- en communicatiemateriaal

Mijn VerbouwPremie gaat de laatste rechte lijn in om losgelaten te worden op het grote publiek. Achter de schermen wordt druk verder gebouwd aan het online loket. Om daarnaast te zorgen dat u vlekkeloos kunt starten met de begeleiding van de premie-aanvragers vanaf 1 oktober, voorzien wij uiteraard ook het nodige opleidings- en communicatiemateriaal.
U vindt deze communicatietoolkit terug op vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

In de specifieke nieuwsbrief van Mijn VerbouwPremie blijven we u verder informeren over de laatste ontwikkelingen, documentatie en opleidingsmateriaal.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief doet u via deze MijnVerbouwPremie registratielink.

5. Vorming en opleiding 

Presentaties Dag van het Lokale Woonbeleid staan online

Vorige week - op donderdag 23 juni - vond de derde editie van de Dag van het Lokale Woonbeleid plaats. Op dit gratis vormingsevenement boden we samen met heel wat sprekers diverse sessies aan die het lokale woonbeleid kunnen verrijken.
 
De tickets waren na twee weken al de deur uit. Helaas heeft niet iedereen een plaatsje kunnen bemachtigen, of kon niet iedereen hun voorkeursessies uit het programmaboekje volgen.
 
We delen daarom graag alle informatie, duiding en goede praktijkvoorbeelden. U kan alle presentaties sinds vrijdag 24 juni op onze website vinden.
 
Hopelijk mogen we u op een volgende editie (opnieuw) welkom heten!
© *|2022|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium