Copy

Nieuwsbrief voor lokale besturen - juli 2022

  1. Algemene informatie
  2. Divers en betaalbaar wonen
  3. Kwaliteit van de woning en de woonomgeving
  4. Informatie, advies en begeleiding
  5. Vorming en opleiding

1. Algemene informatie

Geen nieuwsbrief lokale besturen in augustus 

Net zoals vorig jaar sturen we in de maand augustus geen nieuwsbrief uit. Veel van de redacteurs van de nieuwsbrief genieten dan van een deugddoende vakantie. Vanaf september staan we opnieuw klaar om u maandelijks op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen het beleidsdomein wonen. We wensen iedereen een prettige zomer! 

2. Divers en betaalbaar wonen

Vijf gemeenten gaan pionieren met een coöperatief woonproject

De projectoproep die begin 2022 gelanceerd werd, leverde vijf pioniers op. De stad Antwerpen en AG Vespa gaan aan de slag in de Arenawijk in Deurne. De stad Gent schuift negen leegstaande woningen naar voren als proeftuin. De stad Lier brengt vijf erfgoedwoningen in, gelegen in een beschermd stadsgezicht tegenover het begijnhof. De proeftuin van de gemeente Kampenhout heeft betrekking op de gemeentehuissite, gelegen in Kampenhout-centrum. De gemeente Zedelgem schuift een project naar voor in de deelgemeente Aartrijke. Zij krijgen tot eind 2024 begeleiding op maat van hun specifieke noden.

Het leertraject start op in het najaar van 2022 en zal lopen tot eind 2024. Er zullen vijf netwerkmomenten georganiseerd worden, waaraan andere steden en gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en ook geïnteresseerde burgers en initiatiefnemers kunnen deelnemen. 

Alle informatie hierover is terug te vinden op de website van het departement Omgeving

Opvolging bindend sociaal objectief (BSO): voortgangstoets 2022 

In de nieuwsbrief van juni informeerden we u dat er dit jaar opnieuw een tweejaarlijkse voortgangstoets plaatsvindt, waarin voor elke gemeente de stand van zaken (op datum van 31/12/2021) i.v.m. de realisatie van het BSO wordt nagegaan. Het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente ontving begin juli een brief waarin de gemeente werd onderverdeeld in categorie 1 of categorie 2. Gemeenten in categorie 1 hebben hun BSO behaald of zitten op schema om hun BSO tijdig te behalen. Voor deze gemeenten is de voortgangstoets ten einde. Gemeenten in categorie 2 zitten niet op schema om het BSO te realiseren. U kan de cijfers voor uw gemeente raadplegen op onze website

Aan de gemeenten in categorie 2 wordt gevraagd om in een plan van aanpak aan te tonen dat ze voldoende inspanningen leveren om het BSO te bereiken. Gemeenten kunnen het digitaal plan van aanpak aanvragen via een e-mail aan lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be. Het plan van aanpak dient goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en schepenen. Het plan van aanpak wordt samen met de goedkeuring ervan via e-mail verwacht uiterlijk op 4 oktober op lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be

Werkingsgebieden woonmaatschappijen: stemrechtenverdeling tussen gemeenten vastgelegd

Op 4 februari 2022 stelde de Vlaamse Regering de werkingsgebieden van de woonmaatschappijen vast. Er zijn 42 werkingsgebieden, per werkingsgebied kan er 1 woonmaatschappij erkend worden. De lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied van de woonmaatschappij en die aandeelhouder zijn, moeten altijd over de meerderheid beschikken van de stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen. Aan de lokale besturen werd gevraagd om uiterlijk 13 mei 2022 een gedragen gemotiveerd voorstel van onderlinge verhouding van stemrechten in te dienen. 
 
Op vrijdag 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de in de werkingsgebieden voor woonmaatschappijen gelegen gemeenten en OCMW’s definitief goed. Op 18 juli werd hierover een nieuwsflits gestuurd aan de lokale besturen. U kan op onze website per werkingsgebied de vastgelegde stemrechtenverhouding bekijken.

Uitstel nieuwe toewijzingsregels en centraal inschrijvingsregister naar 1 oktober 2023 - eerste principiële goedkeuring

De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2022 het zogenaamde reparatiebesluit een eerste keer principieel goed. Dit reparatiebesluit wijzigt onder andere de datum waarop de nieuwe toewijzingsregels sociale huur en het centraal inschrijvingsregister (CIR) in werking treden. 
 
Opgelet: dit is nog niet definitief. Dit is de eerste principiële goedkeuring van dit ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering. Dit ontwerpbesluit wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Toezichtcommissie en de Raad van State waarna de Vlaamse Regering het definitief kan goedkeuren. We houden u hiervan op de hoogte.
 
Uitstel nieuwe toewijzingsregels sociale huur en CIR naar 1 oktober 2023
Het CIR en de nieuwe toewijzingsregels sociale huur zouden normaal gezien op 1 januari 2023 in werking treden. Op vraag van de sociale woonactoren heeft de minister van Wonen Matthias Diependaele aan de Vlaamse Regering voorgesteld om dit uit te stellen tot 1 oktober 2023. Alleen de nieuwe toewijzingsregels en het CIR treden pas in werking op 1 oktober 2023. De andere aanpassingen aan de sociale huurregeling gaan wel in op 1 januari 2023 (taalkennis A2, verplichte inschrijving bij de VDAB). 
 
Einddatum woonmaatschappijen blijft 30 juni 2023
Belangrijk: dit uitstel gaat alleen over het CIR en de nieuwe toewijzingsregels sociale huur, niet over de timing van de woonmaatschappijen. De einddatum voor de woonmaatschappijen blijft onveranderd op 30 juni 2023. De extra tijd tussen de vorming van de woonmaatschappijen en de inwerkingtreding van het CIR en de nieuwe toewijzingsregels zal meer ruimte geven om het CIR en de nieuwe toewijzingsregels goed te kunnen implementeren.

3. Kwaliteit van de woning en de woonomgeving

Vacature projectmedewerker opleiding woningcontroleur

Voor de erkenning van woningcontroleurs keurde de Vlaamse regering het opleidingsprofiel inmiddels goed. CVO Miras (centrum voor volwassenonderwijs) ging hiermee meteen aan de slag en heeft voor volgend schooljaar een vacature geplaatst voor een projectmedewerker opleiding woningcontroleur. De projectmedewerker zal de opleiding tot woningcontroleur vorm geven door concrete leerinhouden en cursusmateriaal uit te werken. De opdracht bestaat uit 3 onderdelen die samen één voltijdse betrekking vormen. Solliciteren kan voor één of meerdere onderdelen of voor de totale opdracht (1FT).

Heeft u interesse of kent u iemand die geïnteresseerd kan zijn? Bekijk dan zeker de volledige vacature op de website van de VDAB
Wees er snel bij, want solliciteren kan maar tot en met 19 augustus!

4. Informatie, advies en begeleiding

Jaarverslag Wonen-Vlaanderen 2021: ontdek de cijfers voor uw gemeente of IGS-project

Het Jaarverslag van Wonen-Vlaanderen is beschikbaar via de webpagina jaarverslagen Wonen-Vlaanderen.
 
Via cijfermateriaal jaarverslag Wonen-Vlaanderen kunt u voor uw gemeente of IGS-project cijfergegevens selecteren uit een brede waaier aan thema’s (premies, woningkwaliteit, lokaal woonbeleid,…).

5. Vorming en opleiding 

Nieuw in het werkveld wonen? Kennismakingsdagen in het najaar

Voor nieuwe medewerkers van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) organiseren we dit najaar opnieuw kennismakingsdagen. We starten met een introductie in het lokaal woonbeleid, waar we dieper ingaan op de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor wonen en hoe een lokaal bestuur deze opdrachten kan uitvoeren. 
We belichten sociaal wonen vanuit de regisseursrol van de lokale besturen. Er wordt tijd voorzien voor een korte, praktische instructie over het projectportaal. We maken u ook wegwijs in het premielandschap. Welke premies zijn er, hoe kunnen ze aangevraagd worden, wat zijn de valkuilen en welke tips zijn er voor potentiële aanvragers? Wat zijn de voorwaarden? Welke suggesties zijn er voor een vlotte afhandeling? We gebruiken de website als wegwijzer. De handleiding woningkwaliteit tenslotte is de rode draad die we gebruiken om het woningkwaliteitsbeleid toe te lichten.

Bent u nieuw? Stuur een e-mail naar opleiding.wonen@vlaanderen.be. Dan plannen we graag een kennismakingsmoment in!

Er start een reeks kennismakingsdagen op 5 september en op 21 november. Alle data zijn te raadplegen in de opleidingskalender van Wonen-Vlaanderen.
© *|2022|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium