Copy

Tijdelijke huisvesting oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

De VMSW en Wonen-Vlaanderen ontvingen de voorbije week heel wat vragen van sociale verhuurders en gemeenten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

In deze nieuwsflits leest u over de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen binnen de huidige huurregelgeving. Daarnaast informeren we u ook over een wijziging van de regelgeving die in voorbereiding is. Hierdoor zal het mogelijk zijn om af te wijken van de minimale kwaliteitsnormen. Opgelet: dit afwijkend kader gaat pas in na een goedkeuring van de aangepaste regelgeving. U ontvangt op dat moment nog een aparte communicatie hierover.
 1. Statuut 'Tijdelijk Ontheemde'
 2. Mogelijkheden binnen de huidige regelgeving
 3. Afwijkend kader woningkwaliteitsnormen (regelgeving nog niet definitief)
 4. Meer informatie?

1. Statuut 'Tijdelijk Ontheemde'

In ons land krijgen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne het bijzonder statuut ‘Tijdelijk Ontheemde‘, met toepassing van artikel 57/29 tot en met 57/36 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit betekent dat zij geen verzoek voor internationale bescherming (vroeger asielaanvraag) meer moeten indienen. Hiermee wordt de stap van de opvang van asielaanvragers door Fedasil overgeslagen, en is vrijwel onmiddellijk een oplossing voor tijdelijke huisvesting noodzakelijk. 

2. Mogelijkheden binnen de huidige regelgeving

U vindt op de website van Wonen-Vlaanderen de mogelijkheden binnen de huidige huurregelgeving voor tijdelijke verhuring (bijwoonst, verhuring buiten stelsel, ...) en de daarbij horende huurprijs.
3. Afwijkend kader woningkwaliteitsnormen (regelgeving nog niet definitief)
Een tijdelijke, beperkte versoepeling van de woningkwaliteitsvereisten kan bijdragen tot het ontsluiten van een aanzienlijk bijkomend potentieel voor tijdelijke huisvesting. Het gaat enerzijds over de private huurmarkt, waarbij eigenaars een woning of een deel van hun woning willen verhuren of ter beschikking stellen, en anderzijds over een potentieel van leegstaande sociale woningen die, in afwachting van renovatie, buiten het sociale huurstelsel, kunnen worden verhuurd (art. 6.36, §2 VCW21).

Algemene voorwaarden

 1. Het moet gaan over huisvesting die valt onder de Vlaamse bevoegdheid.
 2. De verhuring of ter beschikkingstelling mag niet langer duren dan 6 maanden
 3. De woningen mogen geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s vertonen. Onbewoonbaarheid en overbewoning zijn in geen geval toegestaan.
 4. De woning mag niet op de inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen staan en/of op de lijst van herstelvorderingen van de Vlaamse Wooninspectie staan.

Van welke woningkwaliteitsnormen kan er worden afgeweken?

De tijdelijke huisvesting moet in ieder geval in veilige en gezonde omstandigheden gebeuren. Er zijn dan ook geen afwijkingen toegestaan op gebreken van categorie III die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden.
 
Dat betekent concreet dat de afwijkingen betrekking hebben op de volgende gebreken, opgenomen in de technische verslagen waarmee de woningcontroleurs de kwaliteit van een woning controleren:
 • alle gebreken van categorie I
 • gebreken van categorie II in verband met:
  • ramen en deuren (rubriek 121)
  • vochtschade (rubriek 141)
  • sanitaire functies/keukenfunctie (rubriek 181-182-183-185-186)
  • elektriciteit (rubriek 191-193)
  • licht (rubriek 211)
  • lucht (rubriek 221)
  • oppervlakte (rubriek 241)
  • energetische prestatie (rubriek 251-252)
Het is ook mogelijk om af te wijken van de bezettingsnorm. Dat is de norm die bepaalt voor hoeveel personen een woning geschikt is. De bezettingsnorm mag evenwel nooit in die mate worden overschreden dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat.

De woningcontroleur gebruikt tijdens een conformiteitsonderzoek technische verslagen. De quotaties die beoordeeld moeten worden in functie van deze tijdelijke huisvesting zijn in de modellen van de technische verslagen voor zelfstandige woningen en kamers geel gemarkeerd. De niet-gemarkeerde gebreken zijn niet van toepassing en worden dus buiten beschouwing gelaten.

Onderscheid tussen een zelfstandige woning en een kamer

Het onderscheid tussen zelfstandige woningen en kamers wordt in het kader van de woningkwaliteitsbewaking niet gemaakt op basis van de vergunde, maar op basis van de feitelijke toestand. Wij verwijzen hiervoor naar de omzendbrief RWO2011/1 van 23/12/2011. Concreet betekent dit:
 • Een woning waar één alleenstaande of één gezin tijdelijk verblijft, wordt beschouwd als een zelfstandige woning
 • Een woning waarin verschillende gezinnen of verschillende alleenstaanden samen verblijven, wordt beschouwd als een kamerwoning.

4. Meer informatie?

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u steeds de meest actuele informatie.
Via deze link kunt u meer lezen over de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
© *|2022|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium