Copy
 

Nieuwsbrief
mei 2023

De nieuwste toezeggingen van minister Jetten om geothermie financieel te stimuleren, zorgen ervoor dat de productie van aardwarmte naar verwachting flink zal kunnen groeien. Ook bij meer aardwarmteproductie blijft de focus van onze sector gericht op veilige winning. Zorgen over risico's lijken de versnelling van geothermie soms in de weg te zitten. Onze volgende ledenbijeenkomst gaat onder meer in op de balans tussen veiligheidsmaatregelen enerzijds en het belang van de versnelde groei van aardwarmte anderzijds. Over dit en meer lees je in deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief

Miljarden euro’s extra voor aardwarmte

Minstens 18 nieuwe projecten zullen worden ontwikkeld dankzij een exploitatiesubsidie van in totaal bijna € 2 miljard. Dat maakte minister Jetten (Klimaat en Energie) eind april bekend in een Kamerbrief. Geothermie Nederland schreef hierover een persbericht. Lees het persbericht
De circa € 2 miljard SDE++ subsidie voor zoveel nieuwe en grote geothermieprojecten betekent een boost voor de duurzame warmte in Nederland.
 

Taskforce Versnelling geothermie

Er zijn nu 26 locaties in Nederland waar een aardwarmteproject is gerealiseerd. Op verschillende plaatsen is geboord en kunnen nieuwe doubletten op korte termijn in productie worden genomen. Daarnaast is er de categorie projecten die in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zijn. Dit zijn de projecten die de komende jaren gaan zorgen voor een aanzienlijke stijging van de aardwarmteproductie in Nederland. Alles bij elkaar telt dit op tot meer dan 50 geothermieprojecten. Om te zorgen dat dit lukt en zonder oponthoud gebeurt is er een Taskforce Versnelling Geothermie in oprichting waarin de ministeries en de sector samen willen gaan zorgen voor een vlotte operationalisering van de goedgekeurde projecten. Berend Scheffers is vanuit het ministerie van EZK aangesteld als kwartiermaker van deze Taskforce. Tijdens de Ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op 29 juni a.s. zal Berend spreken over versnelling en veiligheid.

Ledenbijeenkomst over veiligheid

De Ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op donderdag 29 juni a.s. staat in het teken van veiligheid. Geothermie en veiligheidsbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het blijft zoeken naar een goede balans tussen de vereisten aan een veilige operatie, de risico’s die worden beheerst en de klimaatambities waar we als sector aan kunnen bijdragen.
Tijdens de ledenbijeenkomst gaan we daar dieper op in. Experts van onder andere het ministerie van EZK, SodM en verschillende geothermie initiatieven gaan met elkaar en met ons in gesprek.
Meer informatie en aanmelden
Is je organisatie geen lid van Geothermie Nederland? Bekijk de voordelen en mogelijkheden, of neem contact met ons op.
We kijken ernaar uit iedereen weer te ontmoeten!

Correctieregeling voor bestaande geothermieprojecten

Er komt steun voor geothermie-operators in de glastuinbouw die hun duurzame warmte soms niet volledig en rendabel afgezet krijgen door de gunstige uitgangspositie van fossiele wkk’s en hoge energieprijzen van de afgelopen periode. Het kabinet reserveert € 60 miljoen voor een nader uit te werken correctieregeling duurzame warmte in de glastuinbouw. Goed nieuws, waar Geothermie Nederland zich samen met een aantal van haar leden hard voor heeft gemaakt. Lees verder
 

Retributie

De nieuwe mijnbouwregeling die per 1 juli 2023 in werking treedt, schrijft voor dat de houders van aardwarmtevergunningen retributies betalen. De vergoeding die jaarlijks in rekening wordt gebracht aan een houder van een startvergunning aardwarmte zal € 6.157 en van een vervolgvergunning aardwarmte € 5.367 bedragen. Geothermie Nederland heeft tijdens de markconsultatie en gesprekken daarna met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangegeven het onwenselijk te vinden om duurzame technieken die nodig zijn om klimaatdoelstellingen te halen op deze manier te belasten. De bestaande projecten hebben daarnaast met deze kosten geen rekening kunnen houden in hun businesscase. De gesprekken hebben ertoe geleid dat bovenstaande retributiekosten niet zullen worden geheven voor de lopende vergunningen. Daarnaast heeft Geothermie Nederland goede hoop dat door onze inbreng op de marktconsultatie over de SDE-regeling deze kosten voor toekomstige projecten in de SDE++ worden gedekt.  

Herziene Industriestandaard NORM

In de bodem komen al sinds het ontstaan van de aarde van nature radioactieve stoffen voor, Naturally Occuring Radioactive Materials (NORM). Deze stoffen kunnen mee naar boven komen bij het oppompen van het warme water, het gaat daarbij om lage concentraties. Omdat de sector staat voor een veilige en verantwoorde winning van aardwarmte is er sinds 2017 de Industriestandaard NORM, die aangeeft hoe de sector zich organiseert en handelt om de blootstelling aan straling voor mensen, die binnen deze industrie werken of te maken krijgen met materiaal uit deze industrie, en de dosis aan het milieu zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. Vanuit Geothermie Nederland hebben de werkgroep NORM en de HSE werkgroep in samenwerking met een gespecialiseerd bureau, gewerkt aan een aanpassing van de Industriestandaard.
Lees verder

Aardwarmte: daar krijg je energie van!
Meld je locatie aan voor de Open Energiedag

Samen met de NVDE nodigen we aardwarmteprojecten uit om de deuren een dagje open te zetten voor het grote publiek. Meld je project snel aan voor de Open Energiedag op zaterdag 16 september a.s. De hele communicatie wordt voor je geregeld, het enige wat je hoeft te doen is koffie regelen en een goed verhaal! Aanmelden kan op www.openenergiedag.nl, bij voorkeur voor half juni.

Geothermie in IJsland en Nederland: wat kunnen we van elkaar leren?

De Ambassade van IJsland organiseert op 8 juni a.s. van 9.00 - 10.30 uur in Den Haag een bijeenkomst over de productie en toepassing van aardwarmte in IJsland en Nederland. Aan de orde komen de gemeenschappelijke uitdagingen en ervaringen met geothermie, en vooral de manieren om de ontwikkeling in beide landen te versnellen. Hans Bolscher, voorzitter van Geothermie Nederland, is een van de sprekers. Deelname is kosteloos en aanmelden is mogelijk tot 31 mei a.s. Lees verder

Nieuws uit de vereniging

 • Met behulp van de leden van de werkgroep REACH is een centrale Chemical Management Tool (CMT-tool) voorbereid. De tool wordt op dit moment in opdracht van Geothermie Nederland gebouwd en zal operators vanaf de tweede helft van dit jaar gaan ondersteunen bij de wettelijke verplichting om REACH compliant te zijn.
 • Geothermie Nederland heeft een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) instrument  opgezet. De operatorleden zijn inmiddels getraind in het gebruik en het grootste deel van de operators past dit instrument inmiddels toe.
 • In de PA werkgroep van 18 april is onder meer gesproken over belangenbehartiging op het gebied van de aangepaste Mijnbouwwet, de SDE++ regeling, de Taskforce Versnelling geothermie en het CO2 afbouwpad voor warmtenetten in de nieuwe Warmtewet.
 • Op 23 mei heeft Geothermie Nederland de schriftelijke marktconsultatie over de SDE++ regeling toegelicht bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een afvaardiging van de SDE-werkgroep heeft uitgebreid over onze voornaamste standpunten kunnen discussiëren met adviseurs van PBL. Samen met Glastuinbouw Nederland is met PBL gesproken over onder andere het niet-accurate correctiebedrag waardoor duurzame warmte projecten benadeeld worden ten opzichte van fossiele bronnen; een vollooppad in de SDE-systematiek om grootschalige collectieve warmte te kunnen realiseren op plekken waar nog geen of te klein warmtenet ligt; het meenemen van seismisch onderzoek, om risico’s voor de omgeving te mitigeren en de Nederlandse ondergrond het beste te benutten.

Nieuwe Mijnbouwregeling gepubliceerd

De Mijnbouwregeling geeft uitwerking aan de recent gewijzigde Mijnbouwwet op het gebied van onder meer het opsporen en winnen van aardwarmte. De inwerkingtreding van de wet en regelingen is 1 juli 2023. Geothermie Nederland heeft aan de conceptversies van de nieuwe wet- en regelgeving bijgedragen via consultatie en feedback vanuit de tijdelijke Werkgroep Mijnbouwregeling en de Werkgroep Public Affairs. De vereniging blijft met het ministerie in gesprek over hoe het nieuwe kader voor de geothermiesector in de praktijk uitwerkt en welke toelichting en ondersteuning nog nodig zijn. Lees verder

Wist je dat?

 • De openstellingsronde SDE 2023 is uitgesteld tot september dit jaar? Dit liet minister Jetten (Klimaat en Energie) weten in de Kamerbrief van 26 april 2023. Lees verder
 • Minister Jetten de Tweede Kamer op 17 mei jl. informeerde over de Kabinetsvisie burgerbetrokkenheid bij de energietransitie? Lees verder
 • De Podcast ‘De Week van Energeia’ van 26 april jl. geheel in het teken stond van  geothermie in de gebouwde omgeving? Beluister hem hier
 • Het jaarlijkse DAP (Delft Aardwarmte Project) symposium dit jaar plaatsvindt op 21 juni 2023? De ticketverkoop is gestart. Lees verder
 • Dit jaar de gezamenlijke Westlandse Aardwarmteprojecten opnieuw zullen deelnemen aan het Varend Corso op 23, 24 en 25 juni a.s.? De deelnemers zijn Aardwarmte Vogelaer 1, Trias Westland, Geopower Oudcamp, Geothermie De Lier, Nature’s Heat en de nog te ontwikkelen projecten van Vogelaer 2, Warmtecoöperatie Maasdijk, Warmtecoöperatie Polanen en Aardwarmte Delfland.
 • Janine Verweij op 24 mei jl. sprak over het belang van geothermie in relatie tot de Initiatiefwet Energie-onafhankelijkheid? Dat deed zij in een gesprek tussen de indiener van het voorstel, Tweede Kamerlid Silvio Erkens (VVD) en vertegenwoordigers van verschillende sectoren.
  Op de foto voor het Tweede Kamergebouw v.l.n.r.: Gerard de Leede (Solarge), Erik Caelen (Itho Daalderop), Max ten Velden (NVDE), Bert van der Lingen (NWEA), Olof van der Gaag (NVDE), Janine Verweij (Geothermie Nederland)

Vacature Beleidsadviseur Overheid & Maatschappij

Geothermie Nederland zoekt een beleidsadviseur Overheid & Maatschappij. 
Lijkt het je mooi om bij te dragen aan de versnelling van de geothermie in Nederland? Of ken je iemand voor wie dit een interessante functie is? Ook delen of doorsturen wordt zeer gewaardeerd.
 
Bekijk de vacature

Nieuw lid: Solenis Netherlands

Solenis levert de chemische additieven om het rendement van de geothermische bron te maximaliseren en te beschermen tegen corrosie en scaling. Dennis Brand: “Wij maken graag kennis met de mensen die dagelijks actief zijn in de geothermie. Ik hoop dat er mogelijkheden zijn om van elkaar te leren.”
 
Lees het interview

Update aardwarmtewinning

 • Begin mei is een belangrijke stap gezet bij het project Geothermie Delft (GTD), de nieuwe aardwarmtebron op de campus van de TU Delft. Het consortium achter GTD heeft besloten om de vervolginvestering te doen om de geothermiebron te realiseren en het onderzoeksprogramma te starten.
  Bekijk bericht
  In juni wordt gestart met het boren van de aardwarmteputten. Geothermie Nederland bezoekt deze bijzondere aardwarmtelocatie met de operator-leden tijdens het Operator Overleg in september.
 • De eerste put voor Aardwarmte Polanen is volledig geboord. “We liggen goed op schema”, vertelt Tarek Hopman van het project aardwarmte Polanen in een update. Bekijk bericht 
  Tijdens de boring worden door een geoloog op locatie iedere 10 meter 24/7 monsters genomen van de aardlagen en geanalyseerd. Charlotte de Wijkerslooth, geoloog en exploratiemanager bij HVC, vertelt hoe dit in zijn werk gaat in dit bericht.
 • Het vierde doublet van ECW Energy op Agriport is succesvol geboord. Met de realisatie van dit 4e doublet kan er nog meer duurzame warmte geproduceerd worden. Well Engineering Partners (WEP) was verantwoordelijk voor de boring. Lees verder
 • Bij Aardwarmte Vogelaer zijn vanaf maart bouwwerkzaamheden voor de tweede aardwarmte-installatie. Op 8 mei zijn de heiwerkzaamheden voor de boorvloer en het pomphuis van Aardwarmte Vogelaer 2 gestart. Bekijk filmpje
 • De gezamenlijke leden van Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland en Coöperatie InfraCo in regio Westland hebben in 2022 opnieuw meer warmte aan de glastuinbouw geleverd. Bekijk bericht
 • Op 11 mei was de aftrap van het project Aardwarmte Drachten waar de initiatiefnemers Shell, EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma, samen met gemeente Smallingerland, belanghebbenden informeerden over de plannen van een warmtenet en de mogelijkheden van aardwarmte als duurzame bron voor verwarming van woonhuizen en bedrijfsgebouwen in een deel van Drachten. Bekijk bericht
 • Dinsdag 16 mei 2023 bespraken gemeentebestuurders, toekomstige afnemers van aardwarmte, de initiatiefnemers van Aardwarmte Rijnland (Shell, D4 en Firan), en de Greenport Duin- en Bollenstreek de kansen van een warmtenet en de mogelijkheden van aardwarmte als duurzame, lokale bron voor verwarming van woonhuizen en bedrijfsgebouwen in de regio. Bekijk bericht

In de media

Emissievrij boren naar aardwarmte op 2800 meter diepte (Wattisduurzaam, 22-05-2023)
Duin- en Bollenstreek ziet aardwarmte uit Noordwijk als kans (Blik op Noordwijk, 23-05-2023)
Provincie tot (bijna) 2 kilometer diepte op de kaart gezet (PZC, 09-05-2023)
Mijnwater zet weer een stap voor de stabiele levering van aardwarmte in Heerlen en Kerkrade (Limburger, 04-05-2023)
Impuls voor achttien projecten met aardwarmte (Duurzaam Gebouwd, 04-05-2023)
Miljarden euro’s extra voor aardwarmte (Warmtenetwerk, 04-05-2023)
Geothermie bij TU Delft en GRE-buizen van Huisman (Groenten Nieuws, 02-05-2023)
EBN investeert in aardwarmteproject Geothermie Delft (EBN, 03-05-2023)
Potentie van aardwarmte is enorm, 'bottleneck zit ‘m in aanleg en vergunningverlening' (Cobouw, 02-05-2023)  
Achttien aardwarmteprojecten erbij door toekenning subsidie (H2O, 02-05-2023) 
Glastuinbouw krijgt houvast toekomst uit voorjaarsnota (Groenten & Fruit, 01-05-2023)
Nieuwe Mijnbouwregeling gepubliceerd (Groenten Nieuws, 01-05-2023)
 Aardwarmteproject Floricultura eenvoudiger én complexer (Groenten Nieuws, 28-04-2023)
Garantieregeling aardwarmte goed voor 4 putten (Groeten & Fruit, 24-04-2023)
Woningen op aardwarmte over paar jaar realiteit (Rodi, 21-04-2023)

Agenda

 • 8 juni - Geothermie in IJsland en Nederland: wat kunnen we van elkaar leren?
 • 13 juni - Warmteatelier Rotterdam Den Haag / Leidse Regio
                     over o.a. aardwarmte
 • 21 juni - DAP (Delft Aardwarmte Project) symposium 2023
 • 29 juni - Geothermie Nederland Ledenbijeenkomst 'Veiligheid'

Meer weten?

Met deze nieuwsbrief informeren we over activiteiten en ontwikkelingen in de sector. Je kunt hier je gegevens aanpassen of je afmelden voor de nieuwsbrief.
 

Wil je meer weten over aardwarmte?

Hiervoor is een aparte website ontwikkeld. De informatie op deze website is ook vrij te gebruiken voor de eigen informatievoorziening.Geothermie Nederland
Anna van Buerenplein 41 - 2595 DA - Den Haag
www.geothermie.nl
 
Twitter