Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in de browser
   WBTR Statutenwijziging

Beste leden van Cycling Lemelerveld,

Op 1 juli 2021 ging de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Verenigingen en stichtingen moeten enkele stappen doorlopen en zaken inregelen om aan de WBTR te voldoen. 

Wat houdt de WBTR in?
In het kort gaat deze wet over:
  • Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders.
  • Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  • Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.
Wat verandert er?
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen schaden. Veel zaken die volgens de nieuwe wet als verplichting zijn vastgesteld, zijn gelukkig nu al vaak gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen, zoals onze club. De belangrijkste stap voor ons nog te nemen is het aanpassen van de statuten. 

De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis (bestuurder is niet langer in functie, er is dus een vacature) of belet (bestuurder kan of mag tijdelijk zijn functie niet uitoefenen, bv. bij ziekte, afwezigheid of schorsing) van alle bestuurders. Er moet dus bepaald zijn wie beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld. De volgende bepaling kan dan worden opgenomen in de statuten:
'Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.'
Zie artikel 13.6 in de bijgevoegde concept statuten.

Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering hebben wij, als bestuur, dit voorgelegd en hebben alle aanwezige leden hiermee ingestemd. De statuten mogen echter pas worden aangepast als 2/3 van alle stemgerechtigde leden dit steunen. Daarom ontvangen jullie deze nieuwsbrief met de toelichting op de wet WBTR inclusief de concept statuten, met het verzoek om binnen 3 weken na dagtekening van de nieuwsbrief, aan het bestuur schriftelijk/per mail door te geven als je het niet eens bent met de voorgenomen statutenwijziging. Mocht binnen deze 3 weken minder dan 1/3 van de stemgerechtigde leden hebben tegen gestemd dan laten wij de wijziging doorvoeren via de notaris.

Sportieve groet,

Bestuur Cycling Lemelerveld
email: bestuur@cyclinglemelerveld.nl
Bijlage: Concept Akte Statutenwijziging
www.cyclinglemelerveld.nl www.cyclinglemelerveld.nl
email email
Facebook Facebook
Twitter Twitter