Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev KUFO

februar 2020

Se også vår hjemmeside
Ny preses i bispemøtet
Kirkerådet har utnevt generalsekretær i Kirkens verdensråd Olav Fykse Tveit til ny preses i Bispemøtet. 
Han etterfølger Helga Byfuglien Haugland som blir pensjonist. I perioden fram til Fykse Tveit overtar fungerer Biskop Atle Sommerfelt som preses. 

Se artikkel fra Kirken.no

 
KUFO kurs 21, GF21 og
Nordisk konfirmantlederkonferanse


KUFO har arrangert kurs siden 70 tallet. De første ca 20 år ble kurset holdt årlig. Fra 2003 har en arrangert kurs annenhvert år sammen med generalforsamling i KUFO. 
Styret i KUFO har i samarbeid med lokal komiteen i Nord-Hålogaland, Kirkerådet, KA og presteforeningen vedtatt at vi i 20201 slår sammen KUFO kurset (tidligere kalt EU.kurs) med Nordisk konfirmantleder konferanse. Dette medfører også at kurset/konferansen flyttes til september 21. 
Vi vil fortsatt ha generalforsamling knyttet til kurset. Denne vil bli holdt dagen før Nordisk konfirmantleder konferanse starter. Etter GF blir det noe program og faglig fram til kl 17.00 påfølgende dag. Da starter Nordisk konfirmantlederkonferanse som varer i to dager. Hele arrangementet blir da mandag lunsj til torsdag ettermiddag. 
Det er fortsatt slik at et flertall av ansatte som har konfirmanter er prester. Vi er derfor glade for at vi har fått med Presteforeningen som medarrangør. 
 
NY KUFO kopp!
KUFO hadde en egen kopp for mange år siden. Den gang het vi Kateketforeningen. Nå er tiden inne for å få laget en ny kopp. Koppen er laget av Figgjo og skal være en kvalitets kopp med vår logo og design hentet fra vår rollup. 
Primært vil koppen bli benyttet som gave til bidragsytere på kurs ol. Den er ikke beregnet for utdeling til nye og eller gamle medlemmer. Men er tilgjengelig for salg for kroner 220,- pluss kroner 55 i porto. Totalt kroner 275,- De som er interessert sender en mail med navn og adresse. Og betaling kan skje via VIPPS. 
 

Fagutvalg for kirkelig undervisning

Som en del av arbeidet i OU-styret på KA området OUinfo.no er det opprettet et fagutvalg med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner. Fagutvalget ledes av Kateket Anny Holien (uavhengig fagperson) og har Eldbjørg Leinebø Ekre (KA) som sekretær. I tillegg sitter Øysten Dahle (KA), Harald Skarsaune (KUFO), Anders Møller Stray (PF)  og Kai Ove Berg (kirkeverge).i utvalget. 

Utvalget skal være arrangør og holde kurs og fagdager, men også fordele midler fra ulike tilskuddsordninger til enkeltpersoner og organisasjoner som arrangerer tiltak for å utvikle og inspirere undervisningstjenesten. 

På vegne av kirkerådet og KA forvalter utvalget kvalifikasjonsmidler. Dette er midler som ansatte innen kirkelig undervisning kan søke på for å ta studier som kvalifiserer til Menighetspedagog og kateket. Se mer om dette på OUINFO.NO

Utvalget arrangerer våren 2020 kurs i praktisk leirarbeid. Kurset holdes på Gardermoen 20.-21.april
Her finner du info om kurset
Kompetanseutvalget i KUFO

Tidligere hadde kufo et eget Fagutvalg. For å unngå sammenblanding av navnene med Fagutvalg for kirkelig undervisning innen OUstyret har vi endret navn på vårt utvalg. Det kalles nå Kompetanseutvalg.
I dette utvalget sitter Nina Engen (Høvik), Vigmund Gundersen Djupang (Kråkerøy), Kirsti Melangen(Hinna) og Harald Skarsaune (KUFO)

Kompetanseutvalget arrangerer studietur til Palestina og Israel (mars 2020) Påmelding var fram til 15.12.2019 
Utvalget arrangerte kurs om gudstjeneste og dramaturgi høsten 2019 i Høvik. 

Vi er i planleggingsfase med nye fagdager som legges ut så snart dette er klart.
Kurs for tillitsvalgte 04-05 mars 
Som en del av utvidet samarbeid med Presteforeningen og Diakonforbundet arrangeres kurs for tillitsvalgte i mars. KUFO har 7 deltagere på dette kurset som holdes på Kirkens hus. 
 
LANDSSTYREMØTE 27.-28. april 2020
Det årlige landsstyremøtet i KUFO holdes på Kirkens hus. 
Deler av møtet blir sammen med Diakonforbundet. Vi får besøk av Avdelingsdirektør i Kirkerådet Jan Christian Kielland. 
Til Landsstyret møter stiftslagsleder og sentralstyret. 
Landsstyret behandler regnskap og budsjett og er ellers et kontaktorgan mellom stiftslagene, forbundet sentralt og sentralstyret. 
 
Regionalt kurs for ansatte i
Møre bispedømme Kristiansund/
Ålesund

Møre bispedømme har startet et utdannings prosjekt for undervisnings ansatte i bispedømmet. kurs opplegget er støttet av Kvalifikasjons midler gjennom Fagutvalg for kirkelig undervisning. Dette er et godt eksempel på hvordan en kan arbeide for at kompetanse og kvalifiseringen av ansatte kan gjøres. I møre holdes det parallelle kursdager på Nordmøre og Sunnmøre for å begrense reisetiden for deltagerne. 
Dette er et godt eksempel til etterfølgelse i andre bispedømmer. Hamar bispedømme har tidligere gjennomført et lignende prosjekt for sine undervisnings ansatte. 
 
Kirkerådet gjennomgår kvalifikasjonskrevene for vigslede stillinger. 
Det er iverksatt et større arbeid for å gå gjennom kravene til vigslede stillinger (Kateket, Diakon, Prest og Kantor) KUFO har vært tilstede og gitt uttrykk for våre synspunkter. I tillegg vil vi sørge for at vi i hele prosessen videre også har samtaler med komiteen som arbeider med dette. Målet er ikke å endre radikalt på kravene, men å finne ut hvilke utfordringer studenter møter på vei til godkjenning. Hva kan endres uten at nivået på utdanningene svekkes.Vi kommer tilbake med mer om dette når det offentliggjøres. 
 
Kirkerådets direktør har opprettet et utvalg som skal arbeide med Kirkelig organisering. 
Høsten 2019 opprettet kirkerådets direktør et utvalg/prosjekt som skal se på alle sider ved ny organisering. Dette gjelder arbeidsgiver linjer og styring av kirken. Fagforbundene holdes jevlig informert om arbeidet. 

Les mer om arbeidet i utvalget her

Her finner du oversikt over viktige vedtak og prosesser fram mot ny kirkeordning
Møte i utvalg for kjønn og likestilling om ny strategiplan for likestilling mellom kjønn (Kirkerådet)
Kirkerådet arbeider med revisjon av plan og strategi i kirkens språk, omtale og praksis i forhold til kjønn, 
Fagforbundene har vært med og kommet med innspill til utvalgets arbeid. Særlig hadde vi innspill til at begrepet mangfold bør benyttes som et positivt og samlende begrep. 

Mer om utvalget på kirken.no
Tillitsvalgt kurs
KUFO og Diakonforbundet
24.-25.08. 20


For nye og gamle tillitsvalgte blir det kurs i august. Sett av tiden nå. Invitasjon kommer i løpet av våren 2020. 
Kurset tar opp rollen som tillitsvalgt. Utfordringer med områdetillitsvalgt ordningen i forhold til arbeidsgivere. 
Gjennomgang av årets lønnsoppgjør (som forhåpentligvis er i havn innen denne tid)
Forhandlingsteknikk, rollespill, strategier og regelverk for dette. 

Mer utførlig program kommer. 

 
Kursdager for nytilsatte høsten 2020
KA, IKO har sammen med KUFO hatt et kurs for nytilsatte innen kirkelig undervisning i to år. I 2019 ble dette utvidet til også å gjelde ansatte innen diakoni. Dette vil vi fortsette med høsten 2020. 
Dersom du er nytilsatt eller har nytilsatte kolleger er dette et flott kurs for å bli kjent med hvordan kirken fungerer, hvem som har ansvar for hva og hvilke regler som gjelder. 

Dato er ikke satt enda, vi vil legge ut dette så snart det er fastsatt.

 
KIRKEMØTET 2020 22.-27. april
Følg med her hvilke saker som kommer opp på kirkemøtet 2020
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 KUFO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp