Copy
View this email in your browser

JUNI 2020

KUFO sender ut nyhetsbrev til sine medlemmer og andre som har ønsket å få dette ti

KUFO STYRET HILSER!

Runar Godø Leder i styret for KUFO og kateket i Halden

Nå er sommervarmen kommet til Østlandet, og store deler av vårt langstrakte land. Det skrives midten av Juni på kalendere og brev som sendes ut til nye konfirmantkull og «Korona grepet» er gradvis i ferd med å slippe taket på oss. Det er deilig å se at samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og jeg håper vi nå får mer og mer normale tider. Det har vært en merkelig tid der vi ikke har kunnet samles og der vi har måttet tenke nytt om hvordan vi skal drive kirkelig undervisning. Det har de siste dagene vært skrevet en del om at mange har tatt imot kirkens digitale tilbud, og om at det ifølge noen undersøkelser kan tyde på at flere for eksempel har takket ja til å ta imot 4 og 6 årsbøker når de ikke har vært nødt til fysisk å møte opp i en gudstjeneste. Mange av menighetene våre har med det vi selv mener er god grunn valgt å knytte de fleste trosopplæringstiltakene til en gudstjeneste eller samling i forbindelse med gudstjenestetiden. Samtidig er vi mange som lenge har sagt at dette kanskje er en av grunnene til at oppslutningen mange steder ikke har vært av de største for terskelen for å oppsøke en kirke og en gudstjeneste er nok ganske høy for mange. Jeg har lyst til å si «Hva var det jeg sa», men slikt sier man jo ikke…

Jeg håper at vi fra høsten 2020 kan komme tilbake til mer normale tider også i kirke og menigheter! Samtidig så håper jeg også at de siste månedenes erfaringer har gitt oss noen nye tanker og innspill om en del nye måter og nå de på som kanskje ikke har så lett for å oppsøke kirkene våre rent fysisk.

I Kufo skjer det stadig også ting, og vår gen sek Harald kan rapportere om en del «korona relaterte» henvendelser til kontoret. Det er godt å vite at vi har en god rådgiver på vårt lille kontor, og at vi som fagforening kan være der for hverandre både i normale tider og i noe mer spesielle tider som det vi nå har vært igjennom. De andre aktuelle sakene fra Kufo vil Harald informere om både i dette nyhetsbrevet og på våre nye flotte nettsider med adressen: www.kufo.org

Vi i Sentralstyret har ikke møtt hverandre fysisk på lang tid nå, men vi har gjennomført både en del sentralstyremøter og ikke minst landsstyremøtet i forrige uke via Teams.

Så håper jeg at vi gjennom sommeren nå kan nyte noen varme

Runar

Ieva Fredriksen styremedlem og kateket i Tønsberg- Flott skjorte!

De to månedene vi har bak oss har lært oss en del nytt - på godt og vondt. Jeg tror at de fleste både har oppdaget nye ressurser i oss selv, men også kjent på sårbarheten, sorgen over det man ikke får gjort og ansvaret for noe man ikke helt klarer å sette ord på. Det er særlig i de sårbare situasjonene at man ser betydningen av godt kollegialt felleskap og god ledelse. For noen har erfaringene vært gode, mens andre har kjent på mye frustrasjon og ensomhet. Da er det viktig å huske på at du ikke står alene. Ta gjerne kontakt med din områdetillitsvalgte hvis du trenger å drøfte en problemstilling du står opp i. Ofte venter mange av oss for lenge med å ta kontakt med fagforeningen. Kanskje er man redd for å bry folk unødig med «trivielle saker», eller vil forsøke å takle situasjonen alene? Ingen saker er for små hvis de føles belastende, og det hjelper som regel et stykke på vei med en god prat. Vi hører gjerne fra deg! Både om utfordringene, men også om gledene og lyspunktene!
Lasse Rasmussen Moskvil styremedlem og kateket i Larvik

En uvant mai hilsen
Jeg har gjort meg noen tanker i den uvanlige tiden vi er inne i nå som jeg vil dele med dere i KUFO.

Mange av gjøremålene på de siste ukeplanene er dessverre avlyst eller flyttet så det er uvant å oppleve det slik.
Mai er jo normalt Konfirmasjon og glade og spente ungdommer, og i år er dette noe man savner med fulle kirker og høytidsstemning.
Tidsbruken er preget av hjemmekontor og jeg antar det er flere av oss som føler på en form for brakkesyke som vi kalte det i militæret.

Teams møter er nå blitt stedet hvor man møte kollegaer. Jeg valgte å legge på en norsk bakgrunn og ha flagget i hånda for om mulig å få litt 17 mai stemning her foran skjermen i skrivende stund. Så får vi håpe at ungdomsskolene rundt i landet kanskje kan ta imot besøk av oss i 8. klassene for å fortelle om Konfirmasjon 2021 i løpet av mai / juni.
 
Jeg deler et bibelvers til oppmuntring fra Jes. 41,10:

«Frykt ikke, for jeg er med deg,  vær ikke redd, for jeg er din Gud!
  Jeg gjør deg sterk og hjelper deg  og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.
 
Ha en så fin dag som mulig i disse Corona tider.

Med vennlig hilsen
Lasse R. Moskvil, KUFO styremedlem


Nye utfordringer og endringer - ny normal

Våren ble annerledes! En skremmende smittesituasjon. Kanskje også skremmende og utfordrende med hensyn til ny faglig situasjon for de som jobber med undervisning, mennesker og grupper. Utfordrende å finne nye måter og nye kontaktpunkt som kan bety noe for enkeltmennesker og grupper. 

Denne våren blir ikke noe vi senere kan sette en parentes rundt og deretter leve og jobbe som før. Noe har skjedd, noe har blitt endret noe har vi lært. KUFO har også endret sine rutiner og møte praksis. Mange møter internt og med andre samarbeidspartnere skjer nå via nett. Dette har vært en nyttig lærdom som vi vil videreføre når den nye normalen blir etablert. 
Samtidig vil vi gjøre vårt for å være nærværende og møte våre medlemmers behov for kontakt, støtte og bistand. Fysiske møter er viktige i sensitive situasjoner. Kursing og nettverksbygging krever reel kontakt og trygge nære samtaler. 

I år ble landsstyremøtet holdt på MS-Teams. Sentralstyret vil arbeide for at det blir flere kontaktmøter med landsstyret. Gjerne med oppdatering på teamsmøter til stiftslaglederne etter sentralstyremøtene. På denne måten kan vi utnytte nye teknologi kunnskap og erfaring til beste for organisasjonen og informasjonsrutiner. 
LEIR

En av de viktige saker som har preget mange av dere som jobber med kirkelig undervisning har vært leir og lengre samlinger som har vært planlagt sommeren 2020.

KA utarbeidet smittevernregler og råd i tråd med myndighetenes generelle råd. Dette skjedde i samarbeid med kirkerådet, fagforbund (KUFO) og folkehelseinstituttet. Det ble laget laget en bransjeveileder. Her gis det gode råd for lokalt ansvar, konkrete tiltak ang renhold og hygiene, samt sosial distanse og antallbegrensninger. Det er anbefalt til samarbeid med lokal smittevernlege og økte leder ressurser. På webinar ble smittevernregler for kirken informert om.

Sammen med KA har KUFO og Fagråd for kirkelig undervisning arrangert et webinar om leirarbeid og smittevern.

Noen har avlyst og utsatt leir. Andre har laget alternative opplegg med hjemmeleir og aktiviteter i lokalmiljøet. 

Mye flott kreativitet!

Kirkerådet har åpnet for at de som ikke får gjennomført hele konfirmantåret med nok timer kan få dispensasjon for dette i år. 
KIRKELIG ORGANISERING

Mange har ventet lenge på en avklaring av situasjonen omkring framtidig organisering av den norske kirke.
Dette gjelder spørsmål om felles arbeidsgiver, ledelse lokalt, relasjonen til kommunen og biskopens tilsyn og rolle i en ny organisering, 

Disse spørsmålene utredes nå i et prosjekt iverksatt av kirkerådets direktør. Det er nedsatt en hovedkomité og flere underkomiteer som skal levere en rapport innen 2021. Deretter skal det ut på høring før det tas opp av kirkeråd og kirkemøte før endelig vedtak. Endelig vedtak og gjennomføring vil fortsatt ta noen år, men den prosessen som nå har startet er forhåpentligvis begynnelsen på slutten av den forvirring og utydelighet som har vært i lengre tid. 

Fagforeningene deltar på møter med komiteene og har fått god informasjon og mulighet for å uttale seg underveis. 
REVISJON AV KOMPETANSEKRAV TIL VIGSLEDE TJENESTER.

Kirkerådet har startet et arbeid med revidering av kompetansekrav for de vigslede tjenestene. Dette gjelder diakon, kantor, kateket og prest. kompetansekravene er en del av tjenesteordning for diakon, kantor og kateket. For prester er dette en egen forskrift og ikke en del av tjenesteordningen.

Det er ikke et ønske å redusere nivået på utdanningen, Den skal først og fremst gjøres mer relevant. Det skal sees på hvordan innpassing og godkjenning av andre emner kan gjøres enklere. Dette skal gjøre rekruttering til disse tjenestene enklere. 

Mange har opplevd regelverk, veiledning og tilpassede ordninger som forvirrende og vanskelig å få klarhet i. Det er et ønske at dette skal bli bedre både for de som ønsker å utvide sin kompetanse og bli kateket, men også for studenter som er i studieløp. 

Samtidig sees det på hvordan overgangen mellom de ulike tjenester skal være.  
INNHOLD OG ORGANISERING AV

ARBEIDET MED TROSOPPLÆRING


Kirkerådet har vedtatt å gjennomgå innhold i og organisering av arbeidet med trosopplæring. 
Etter snart 20 år med reform av kirkens trosopplæring er det nå på tide å gjennomgå arbeidet, organiseringen og innholdet. Hva har vi oppnådd, hvordan har dette påvirket kirken og andre arbeidsområder. 
Siden reformen ble vedtatt av Stortinget har stat og kirke skilt lag. De føringer som den gang ble lagt inn er ikke bindende lengre. Kirken kan nå  gjøre egne valg og beslutte endringer.. 

Det vil bli et spennende arbeid som kan påvirke det lokale arbeidet og organiseringen av dette. 

KUFO skal delta i dette arbeidet.
TARIFFOPPGJØRET 2020

Ved utbruddet av korona ble det bestemt at årets tariffforhandlinger skulle utsettes til høsten 2020. 
Som vanlig starter dette ved at
- "Frontfagene" som omfatter industri og særlig den som er avhengig av   
    internasjonal konkurranse forhandler først.
- Deretter følger de andre tariffområdene, STAT, KOMMUNE, VIRKE med flere.
-  For KA vil forhandlingen starte i slutten av oktober/starten av november.

Selv om de første forhandlingen ikke gjelder våre medlemmer vil den ramme som disse forhandlingene oppnår være styrende for oppgjøret på KA sektoren. 
STUDIETUR TIL PALESTINA OG ISRAEL

06-15. mars arrangerte KUFO studietur til Palestina/Israel. Det var 27 deltagere på turen. Faglig opplegg og gjennomføring stod professor Fartein Valen-Sendstad for. 
Vi besøkte mange spennende steder og fikk godt inntrykk av forholdene i området før under og etter Jesu tid. Det ble mye stein og ruiner, men et flott turleder evnet å gi liv til disse og tegne levende bilder av livet som hadde utspunnet seg der og hva dette har betydd for samfunn og hverdagsliv.
Selv om mye av det planlagte måtte endre som følge av innreise og besøksforbud flere steder, ble turen en stor opplevelse fordi vår guide og turleder på en flott måte kunne endre og ta ting på sparket. 

Vår hjemreise ble 36 timer framskyndet for å sikre at vi kunne komme oss hjem før ble kansellert. Etter hjemkomst ble vi pålagt 14 dagers karantene. 

Takk for en flott tur, med flott personer som alle på sin måte beriket turen og opplevelsen av å vandre rundt i sentrale steder for vår tro!
OPPLÆRING AV TILLITSVALGTE

KUFO ønsker å da dyktige og kompetente tillitsvalgte. Derfor arrangerer vi sentrale kurs for tillitsvalgte. Vi tilbyr også regionale dags kurs for de stiftslag som ønsker dette. 

Opprinnelig hadde vi planlagt kurs 24.-25. august. Dette kurset er nå avlyst og vi planlegger kurs neste år. 

KUFO ønsker å rekruttere nye tillitsvalgte og gjerne at det opprettes varatillitsvalgte slik at disse kan få en god opplæring sammen med andre mer rutinerte tillitsvalgte. Det er viktig at stiftslagene utfordrer og tilbyr de som spørres om å bli tillitsvalgt også informerer og oppmuntrer til at nye tillitsvalgte får kurs. 

KUFO kontoret kan også gjennomføre opplæring av enkeltpersoner på nettmøte eller ved fysiske besøk dersom dette er ønskelig.
KUFO KURS 21

KUFO kurs og generalforsamling skal holdes i Tromsø 2021. Nytt denne gangen er at det også arrangeres Nordisk konfirmantlederkonferanse som endel av KUFO kurset. 
For å få til denne kombinasjonen er kurset flyttet fra juni til september. Fra tidligere historie var KUFO kurs (tidligere kalt EU-kurs) holdt vekselvis før og etter sommerferien. Så denne endringen har også historiske forankring.

Generalforsamling for KUFO holdes mandag 20.09 21

KUFO-kurs starter på ettermiddagen 20.09 og varer til tirsdag 21.09 på etter middagen.

Nordisk konfirmantleder konferanse starter på ettermiddagen 21.09 og varer til ettermiddagen 23.09

Vi slår derved sammen to konferanser. Dette vil forhåpentligvis ha:
- Et miljøperspektiv ved at en reduserer to mulige reiser til en.
- Økonomisk ved at en en rimeligere enn to reiser og mindre reisetid.
- Økt deltagelse både fra Norge og Norden.

Vi drømmer om ca 200 deltagere!

TEMA FOR KONFERANSEN ER "MANGFOLD"  - "HIMMELSK MANGFOLD"

I løpet av høsten 2020 vil mer av programmet og prisen være klart. 

Nytt denne gangen er at deltagerne selv bestemmer hvor de ønsker å bo og bestiller overnatting til det prisnivå de selv ønsker og har budsjett for. 
DIALOG, DIALOG, DIALOG -
TA OPP TING SÅ TIDLIG SOM  MULIGKUFO har stadig kontakt med medlemmer som behøver råd, bistand og hjelp i vanskelige situasjoner.
Dette er noe som hører arbeidslivet til og som vi må regne med at skjer. 
Men det er samtidig viktig å arbeide for at dette skal skje i så liten grad som mulig og at vanskelige situasjoner løses så tidlig som mulig.. 

All erfaring tilsier at tidlig inngripen og fokus på hva som er utfordrende er viktig og at dette ofte kan hindre at en konflikt får utvikle seg til noe uløselig..

Utfra konflikt teori er det størst mulighet for å løse konflikten i den første fase da en i denne stasjonen fortsatt kan snakke sammen uten å gå inn i fastlåste posisjoner der selvinnsikt og en bedre forståelse for hva som skaper konflikt er mulig å ta tak i. Dette gjelder for alle parter. 

KUFO oppfordrer derfor medlemmer til å ta opp forhold med sine tillitsvalgte og skape en god dialog med arbeidsgiver om de forhold som er vanskelige. 

Ta opp ting på forhånd:
Det er også viktig at alle forhold som gjelder studier, permisjoner, kompetanse og ny stillingsbetegnelse avklares i god tid på forhånd slik at en kan få en felles forståelse av hvilke konsekvenser og muligheter dette har.
Tidlig dialog er i alle tilfeller den beste vei og avklaring. Det er aldri en god strategi å ta opp ,ting etter at kostnader, studier og kompetanse er fullført. Inngå gjerne skriftlige avtale om hvilke lønnsmessige og stillingsmessige konsekvenser dette skal få. 
KUFO ØNSKER ALLE
MEDLEMMER

EN RIKTIG GOD SOMMER!

DERE GJØR EN FORSKJELL OG 

EN FANTASTISK JOBB! NYT FERIE NÅR DENNE KOMMER!

TA VARE PÅ DERE SELV OG

DERES NÆRMESTE!
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 KUFO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp