Copy
Halo Mr./Mrs. <<First Name>> <<Last Name>>. 
Stola for Kateket

Kirkemøtet vedtok i 2015 at vigslede Kateketer skal ha skrå stola som en del av sin liturgiske drakt. Saken har deretter gått til Kirketekstilgruppen i Kirkerådet. Gruppen skal utforme retningslinjer og veiledning for hvordan stola skal utformes. Gruppen leverer deretter sitt forslag til Nemnd for gudstjenesteliv. Denne skal ha møte 18.11.15. Deretter går saken til Kirkerådet som har møte i desember.

Etter gjeldene retningslinjer skal stola som brukes i Den norske kirke være godkjent av Biskop.

Mange vil mene tar dette lang tid. Men slik er ordningen i Den norske kirke.  Slik forslaget nå ser ut vil det bli retningslinjer for bredde og lengde samt hvilke symboler som kan benyttes og hvordan disse kan plasseres. Etter dagens retningslinjer skal stola være mellom 8 og 12 cm bred. Dette kan bli endret til 8-10. Lengde vil sannsynligvis bli spesifisert til ca 10 cm over nedre kant av Alba. Det skal ikke bæres kors utenpå stola. Dette er kun forbeholdt biskop som et tjeneste tegn. At noen i dag gjør dette er ikke i tråd med retningslinjene. Det arbeides med en oversikt over godkjente symboler. Disse kan benyttes av alle tjenestegrupper og skal tilpasses kirkeåret. Det er ikke ønskelig med for mange symboler og det tilstrebes enkelhet.

Les mer...
Ledelse av fagfolk

KA hadde Landskonferanse for kirkeverger i Tønsberg siste uken i oktober. Et av de tema de hadde på programmet var «Ledelse av fagfolk» Her satte de fokus på utfordringer med å lede faggruppene i kirken, særlig diakon, kantor kateket og prest. Spørsmål om hvordan disse skal og kan ledes ble tatt opp. Også hvordan tjeneste ordning og fagkompetanse gjør disse til faglige selvstendige stillinger, samtidig som de er arbeidstakere og skal ledes av arbeidsgiver. Etter et foredrag av Marit Halvorsen Hougsnæs i KA var det en paneldebatt med 3 kirkeverger og tre representanter for faggruppene (Kantor, kateket og prest)

Vi er glad for at KA tar opp dette tema og at dette kan bli arbeidet med videre i fellesrådene og i KA sammen med fagforeningene. Meningene blant kirkeverger kan nok være ulike det er derfor viktig at denne prosessen får gå og at vi bidrar fra vår side med innspill til en god forståelse.
En høringstid!

De siste år har mange saker blitt sendt ut på høring. Dette er en del av den demokratiske prosess og både staten og kirken er pålagt å sende ut saker på høring før de vedtas. Høringer blir deretter med i den videre saksbehandling fram mot endeling vedtak. Slik sett er dette viktige prosesser. Utfra innholdet i saken sendes høring s spørsmål til ulike instanser, organisasjoner osv. Men det er fritt for andre som er opptatt av sakene å sende egne høringer. Menigheter og fellesråd er høringsinstans for mange saker som gjelder kirkeordning og endringer i kirken. Sakene kan gjelde liturgisk musikk, dåpsliturgi, budsjett reglement for Kirkemøtet og mye annet. Dette utgjør en stor utfordring for mange som må forsøke å sette seg inn i til dels kompliserte saker. Samtidig er det viktig at synspunkter kommer fram.

Omfanget av høringer nå har ført til at saksgangen i en del prosesser må utsettes fordi det er uforsvarlig å sende ut så mange høringer på kort tid. Paradoksalt nok fører dette i noen tilfeller til at bl. a kirkerådet må utsette saker de selv har behandlet fordi de ikke kan sende saken på høring før senere.

Høringer- Dåpsliturgi- Budsjett reglement – Liturgisk musikk – for mange høringer fram mot 2020 slik at KR av og til må utsette utsendelse.
Kommune sammenslåing og kirkeordning

Kirken er innen i en endringsfase. Mange organisatoriske endringer vil skje de nærmeste 10 år. Skillet fra staten vil bli stadig tydeligere. Dette er en prosess med mange elementer. Opprettelse av kirken som eget rettssubjekt og etablering av kirken som arbeidsgiver for prestene ved virksomhetsoverdragelsen har fått mye fokus. Slik sett blir 2017 et viktig år hvor endringer merkes. Hvordan kirken videre organiseres og på hvilken måte en felles arbeidsgiver etableres er foreløpig ikke vedtatt. 

Et moment som også er viktig å ha med i denne saken er den prosess som går parallelt med dette i kommunene er kommunesammenslåing. Dette kan få store virkninger på størrelsen på fellesrådene som også følger kommunestørrelsen. KA har hatt fokus på dette over en tid og fagforeninger var invitert til en konsultasjon om dette i september. Her ble det diskutert hvilke utfordringer dette utgjør for kirken og konsekvenser for arbeidet med ny kirkeordning.

2016 – et satsningsår for rekrutering til kirkelig tjeneste.

Kirkerådet har tatt initiativ til en felles satsning for å rekruttere til kirkelig tjeneste. Dette er en bred satsning der alle sentrale aktører er med. Kirkerådet, KA, Utdanningsinstitusjonene, Iko og fagforeninger deltar. 2016 er utpekt til å være satsningsår for dette. Det vil bli laget et bilag som legges inn i Vårt Land med stoff om kirken som arbeidsplass og spesialstoff om de ulike yrkes kategorier. Det vil bli mulig å bestille et opplag av bilaget som de ulike aktører kan benytte i egne kampanjer for å rekruttere til arbeid i kirken. KUFO og er med på utgivelsen av dette og bidrar økonomisk til satsningen sammen med de andre fagforeningene. 

Trosopplæringskonferansen 05.11.15

Det nærmer seg konferanse og mange av oss skal dit. Som vanlig vil KUFO ha stand. Vi vil i år ha stand sammen med andre fagforeninger og håper dette kan bli et møtested for våre medlemmer som er på konferansen. Samtidig vil kirkerådet ha fokus på rekrutering på årets konferanse. Vi gleder oss til å møte flest mulig av dere på Lillestrøm.

En tid for nye råd

I disse dager starter de nyvalgte menighetsrådene opp sitt arbeid, og om noen uker setter også de nye bispedømmerådene og det nye kirkemøtet også i gang med sitt virke. Disse nye rådene kommer inn i en veldig viktig periode for vår kirke. Det er i årene fremover veldig mye som skal på plass, som f.eks fristilling av Den Norske Kirke som nå snart blir rettslig selvstendig, presteskapet skal virksomhetsoverdras til denne «nye» kirken sammen med de ansatte på bispedømmekontorene og i kirkerådet. Vi skal ha revisjon av en rekke gudstjenesteordninger, det vil bli sak om evt utarbeidelse av vigselsordning for likekjønnede osv osv… Samtidig med alt dette nye, så skal også alt det vi allerede holder på med videreføres og dette skal jo også være minst like bra som før. Derfor blir trosopplæring og kirkelig undervisning fortsatt et meget viktig satsningsområde i årene fremover. I 2014 ble det døpt ca 35 000 mennesker i Dnk, og det var ca 40 000 konfirmanter. Bare disse to tallene forteller meg at det gjøres en stor og viktig jobb innenfor trosopplæring og kirkelig undervisning. I tillegg kommer all den gode og viktige kontakten som kirken har med skoler og barnehager og mange andre institusjoner og instanser i lokalmenigheten. Alt dette arbeidet som drives i menigheten er det det lokale menighetsrådet som i bunn og grunn og til syvende og sist har ansvaret for. I kirkelovens § 9 heter det blant annet: «Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni, og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet.»

Les mer...

Sunt og sant

Vi tar også med en omtale av opplegget Sunt og Sant og en link til forskningsprosjekt på KIFO om ungdomsarbeid på dette tema. Opplegget er tilgjengelig på nett.

Samtaleopplegg for ungdom om rus og om seksualitet 
www.suntogsant.no
 
OMTALE AV SUNT OG SANT FRA OKTOBER 2015

En åpen samtale i trygge rammer om sex, seksualitet og grenser kan bidra til sunne holdninger hos unge. Ungdom må få komme frem med alle de spørsmålene de har, og må kunne diskutere fritt ulike grunner til å velge det ene eller det andre. De unge forventer å bli møtt av kloke ledere med gode råd begrunnet i kristne verdier som inkluderer menneskelig erfaring. De færreste er så heldige at de har en arena for en slik samtale, og der kan kristent ungdomsarbeid ha en viktig rolle. 

Les mer...

Harald Skarsaune 
Generalsekretær
KUFO.ORG
KUFO.ORG
Facebook
Facebook
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 KUFO, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp