Copy
View this email in your browser
Nyhetsbrev mars 2020 -
Korona utfordringer

 

I løpet av få dager ble alt vi var vant til, alt vi hadde planlagt og hele samfunnet endret. 


I en slik situasjon dukker mange spørsmål opp. Hvordan skal vi forholde oss til dette.?
Som ansatte i kirkelig virksomheter gjelder fortsatt de avtaler og de lover som er fastsatt. Samtidig gjør situasjonen at vi står i en stor dugnadsinnsats der vi i fellesskap med alle andre skal være med å sikre at ulempene ved den krise landet vårt er oppe i blir minst mulig for kirken, menigheten og den enkelte. 

Kirken er ikke inne i en ny økonomisk krise på grunn av korona. Mange fellesråd har dårlig økonomi, men dette skyldes andre årsaker. På kort sikt er ikke dette en økonomisk krise, men en helsemessing, sosial og personlig krise. 

Mange (de fleste) arrangementer er avlyst, De fleste arbeider fra hjemmekontor. Mange spørsmål dukker opp omkring utsettelse, avlusning og gjennomføring av viktige arrangementer som f. eks konfirmasjon. 
KUFO har med bekymring registrert at kirkerådet sendte ut en pressemelding som har ført til stor uro blant konfirmanter og foreldre. Vi er enig i at et slkt råd kan være riktig. Men understreker at det er den lokale kirke (menighetsråd) som er ansvalig for dette og at kirkerådet ikke kan ta en slik beslutning på vegne av menighetene. Her burde det vært tydelig at dette er en anbefaling og at menighetene i langt større grad burde vært informert om at denne anbefaling kom slik at de kunne være i beredskap for alle de bekymrede henvendelsene som ville komme. Vår leder Runar har skrevet brev til kirkerådets direktør og informasjonsavdeling og til bispemøtet ang denne saken. Se brevet vedlagt i dette nyhetbrevet. 
Vi har også lagt ut en artikkel på vår hjemmeside med noen presiseringer og råd som gjelder arbeidstid, avlysninger, og andre spørsmål som dere som medlemmer kan ha. 

Til slutt i dette nyhetsbrevet har vi tatt med noen glimt fra studieturen KUFO arrangerte til Palestina/Israel 06.- 15. mars

Harald Skarsaune
Til
Den Norske Kirkes ledelse ved Preses og Kirkerådets direktør
 
Fra
Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO)
 
ANGÅENDE PRESSEMELDING OM UTSATT KONFIRMASJON:
Vi i KUFO har stor forståelse for at vi nå er inne i en spesiell tid og at avgjørelser må tas raskt. Noen ganger som f.eks i går 16.3 opplever vi imidlertid at det går FOR raskt. Vi som er ansatte ute i de enkelte menigheter er helt avhengig av å være forberedt på det som måtte komme fra sentralt hold for å kunne ivareta våre menigheters medlemmer på en så god måte som mulig. I går opplevde mange av oss at vi ikke var tilstrekkelig forberedt. Det ville vært en stor fordel om man i går hadde brukt dagen til å informere godt internt før man går ut med en pressemelding slik det ble sendt ut kl 15.57 i går.
KUFO har mottatt mange henvendelser fra medlemmer som mottar en storm av henvendelser fra foreldre og foresatte som vil vite når nytt tidspunkt er satt. I en slik situasjon vil det være av vesentlig betydning at en lokalt har fått mulighet for å være i beredskap for slike henvendelser.
Det er uheldig at en slik pressemelding sendes ut etter det som må anses for å være normal kontortid i kirkelig sammenheng som svært mange steder er begrenset til rundt kl 15.00 – særlig i en slik spesiell tid som nå.
Med den kirkeordning vi fortsatt har mener vi at kirkerådet kun kan gi råd i slike saker og at det er den enkelte menighet som må ta avgjørelse lokalt. Blant «folk flest» er ikke kirkens formelle organisering klar. En pressemelding som denne vil derfor lett oppfattes som et forpliktende vedtak.
 
KUFO vil derfor be om at det sendes ut en intern informasjon om at kirken sentralt beklager det som skjedde i går ovenfor sine ansatte «der ute», og at man ser at dette fikk uheldige konsekvenser ift kirken lokalt sin informasjonsoppgave ovenfor konfirmantene og deres familier.
Når dette er sagt vil vi alle ha forståelse for at vi er inne i en spesiell tid, og vi vil alle stå på for å skape en så god informasjonsflyt som mulig også i tiden fremover.
På vegne av alle de av våre medlemmer som har bedt meg sende denne tilbakemeldingen til dere.
 
Halden 17.03.20
Runar Godø
Leder i Kirkelig Undervisningsforbund
 
Korona info fra KUFO
KUFO oppfordrer alle sine medlemmer om å følge godt med og rette seg etter alle råd som gis. Dette gjelder personlig hygiene, handvask, avstand til andre i alle settinger vi oppholder oss. Denne felles dugnaden er viktig for at vi i vårt land og i verden generelt skal komme oss gjennom denne nye og for mange skremmende situasjonen.
Det oppstår mange nye spørsmål og utfordringer i en slik situasjon. Mange har blitt pålagt eller selvvalgt å arbeide hjemme. Dette er gode tiltak som kan være viktig i denne situasjonen. Mange opplever at arbeidsoppgaver endres ved at tiltak avlyses eller utsettes.
Slik situasjonen er vil en del spørsmål dukke opp. Vi skal forsøke å gi svar på disse. I utgangspunktet er vi inne i en tid hvor vi deltar i en felles dugnad for å for å kunne hemme spredningen av korona. Dette er kanskje ikke tiden for å kjøre de mange prinsipielle arbeidsrettssaker. Dette gjelder selvsagt begge parter og vi håper at også arbeidsgiver inntar en fleksibel og samarbeidene holdning.
Hvordan skal vi tenke om arbeidstid for avlyste arrangementer?
 • Alle som arbeider i stillinger der en arbeider på ulike tider av døgnet og ulikt antall timer de ulike dager skal ha en arbeidsplan som viser når de skal arbeide. Denne arbeidsplanen skal være kjent for arbeidstaker senest 14 dager før den trår i kraft.
  • Dersom det skjer endringer i denne perioden på 14 dager skal arbeidstaker allikevel opprettholde de tillegg som arbeidsplanen la opp til. Selv om den faktiske arbeidstiden blir annerledes.
  • Dersom tiltak avlyses gir ikke dette automatisk fri for arbeidstakerne. Her bør det avtales med arbeidsgiver hvordan denne tiden skal flyttes til annet tidspunkt.
  • Mange har arbeidsavtaler som ikke fanger opp dette. Her hevder vi at dersom arbeidsplan ikke finnes er dette et ansvar som arbeidsgiver ikke har tatt på alvor. Dette skal ikke være en ulempe for arbeidstaker slik at her skal også disse få utbetalt de tillegg som tiltaket skulle ha utløst.
  • Dersom en allerede har avtalt hvordan den «mertid» som tiltaket ville medført skal tas ut. Må en finne en fleksibel måte å løse dette. Noen har kanskje bestilt reiser, avtalt aktiviteter med familie og venner som forutsetter at en har fri som følge av mye arbeid med arrangementet.
   • En kan enten avtale at en forskutterer fri som arbeides inn senere.
   • Noen ganger må man vurdere om det er riktig at en regner den oppsatte arbeidstid som utført slik at uttak av fri går som normalt, selv om tiltaket ble avlyst.
   • Dersom du er satt opp med arbeidstid i en helg kan arbeidsgiver kreve at du allikevel arbeider. Utfordringen da er at du ikke kan gjøre arbeid som ikke kan betegnes som nødvendig på søndag. Arbeidsmiljøloven sier at søndag ikke er arbeidsdag og at det kun er arbeid som er nødvendig for driften av aktivitet og virksomhet som skal utføres på søndager. Du kan med andre ord ikke gjøre kontorarbeid.
  • Hvilke oppgaver kan arbeidsgiver pålegge oss å utføre i perioder der de ordinære oppgaver ikke kan gjennomføres.
   • Det er i utgangspunktet viktig å se på dette som en dugnad. Der vi alle tar tak i oppgaver som blir nødvendig. Det er derimot ikke slik at alle arbeidstakere kan disponeres fritt til alle oppgaver. Dette krever en god forståelse og samhandling.
   • KUFO anbefaler at våre medlemmer selv setter opp oppgaver og avtaler med arbeidsgiver om at en skal prioritere disse.  Det er lurt å være i forkant og være proaktiv slik at en selv kan påvirke sin arbeidssituasjon best mulig.
 
 • Hva med konfirmasjon i mai?
  • Dette må avgjøres lokalt også alternativ måte å gjennomføre dette. Av hensyn til familien er det viktig at disse får informasjon om dette i god tid. Evt som info om at en vurderer situasjonen og at avlysning kan komme.
 • Kan jeg bli permittert?
  • Kufo mener at situasjonen nå ikke er grunn for permisjon siden kirken ikke er rammet direkte økonomisk. Vi mener at permisjon kun er akseptabelt dersom begrunnelsen er en generelt vanskelig økonomisk situasjon. Altså en situasjon som ville oppstått uavhengig av Korona pandemien.  
 • Kan jeg bli pålagt å ta ut ferie?
  • Ferieloven sier at du normalt skal få informasjon om når du skal ha ferie senest to måneder før du tar ut ferie. Du kan med andre ord ikke pålegges å ta ut ferie på kort varsel i denne situasjonen.
For virksomheten i KUFO skjer denne fra hjemmekontor og karantene etter studietur for tiden, Det betyr at det meste går normalt. Samtidig kan noen aktiviteter og henvendelser føre til at en ikke kan vente like raske svar. Vi vil gjøre vårt for at alle som henvender seg skal få svar.
Sentralstyrets AU har besluttet at Landsstyremøtet som var planlagt 27.- 28 april er avlyst og at vi vil finne en annen måte å løse dette på. Noen saker skal landsstyret godkjenne og vedta. Dette må vi sørge for at vi finner en ordning for.
Kurs om leirarbeid i Fagråd for kirkelig undervisning 20.-21.april blir avlyst og utsettes på ubestemt tid.
Webinar om søknad om fravik fra arbeidsmiljøloven ved arbeid på leir ser ut til å bli utsatt.
Flest mulige møter og utvalg vil holdes, men blir gjennomført med Skype og andre løsninger,
 
Mens mye skjedde her i Norge var en gruppe på 27 deltagere på studietur i Palestina/Israel. Vi tar med noen bilder her. Også denne turen ble sterkt preget av Korona situasjonen. Mange byer og steder vi skulle besøke var stengt.. Allerede første dag ble planene endret ved at Betlehem var stengt for oss. Vi måtte starte turen i Jerusalem. Takket være en meget dykjtig og kjent fagperson (professor Fartein Valen-Sendstad) og vår lokale guide kunne vi takle disse utfordringene. Slik at vi fikk mange gode dager med noe spenning fra minutt til minutt om vår vi kom inn og hvilke alternative steder vi kunne besøke. Turen nle avsluttet en og en halv dag før planen. Vi var da heldige som kom oss hjem med siste fly. Etter hjemkomst er vi alle i karantene. Så langt er ingen av oss syke. Men tilbringer dagene med hjemmekontor og karantene.  
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 KUFO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp