Copy
Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd
View this email in your browser
Nyhedsbrev til abonnenter - September 2019
(Næste nyhedsbrev udsendes til abonnenterne 1. oktober 2019)
Politiet assisterede Motorstyrelsen ved en kontrolaktion i Øster Hurup i uge 30. En meget skarpt skåret pressemeddelelse, udsendt mindre end 24 timer efter aktionen, kunne erklære at der blev fundet fejl ved 2/3-del af de kontrollerede køretøjer.

Kontrol uden grundlag

 
I forbindelse med et arrangement i Øster Hurup, har Motorstyrelsens kontrolenhed torsdag den 25/7, været ude for at tjekke veterankøretøjernes originalitet og afgiftsforhold. Straks derefter kunne Motorstyrelsen udsende en pressemeddelelse der fortalte at 2/3-del af de kontrollerede køretøjer havde fejl.
 
Motorhistorisk Samråd er på det nærmeste blevet bestormet med henvendelser om urimeligheden i denne razzia, og vi har derfor straks iværksat en dialog med Motorstyrelsen, og bedt dem om en tilbagemelding på en lang række argumenter der alle taler imod iværksættelsen af sådan en aktion.
 
Gennem vores deltagelse i Motorstyrelsens branchenetværk, kaldet Motorkontaktudvalget, har vi et flertal gange gjort styrelsen opmærksomme på at de krav som ejeren skal overholde, ikke er tilgængelige, og at Motorstyrelsens kontrolaktion derfor ikke er rimelig at gennemføre på et tidspunkt hvor styrelsen ikke selv er klar til det.
 
De følgende områder har vi derfor, i en mail af 6. august 2019, bedt Motorstyrelsen om at se på:
 
  1. Ejernes manglende adgang til oplysningerne om eget køretøj
Afgiftsoplysningerne om et køretøj er kun tilgængelige i DMR på køretøjer importeret efter 2012. Originalitetskravet har dog eksisteret siden 90’erne. Motorhistorisk Samråd har bedt om fuld indsigt i disse oplysninger igennem de sidste 2 år. Uden disse oplysninger kan ejeren ikke vide hvilke krav vedkommende er stillet overfor.
  1. Fejl og mangler i DMR
Det Digitale Motorregister er i dag fyldt med fejl og manglende oplysninger om de enkelte køretøjer. Det er dels fejl der er overført fra det tidligere CMR, og fejl der er indtastet i forbindelse med Toldsynet i synshallerne. Fejlene i DMR er både stavefejl der indikerer forkerte modelangivelser, forkert årgangsfastsættelse og forkert udstyrsangivelse etc. Ved den nylige ændring af den automatiske første registreringsdato fra 31. december til 1. januar, er der også skabt en forskel på kravene til køretøjerne.
 
Motorstyrelsen har ikke, os bekendt, taget initiativ til at de ovennævnte fejl rettes, omend de er essentielle for at ejeren kan vide hvilket køretøj han ejer, hvordan det er udstyret og dermed hvordan det skal fremstå i dag. 
  1. Manglende viden om bilhistorie i Motorstyrelsen
Bilhistorie er et emne hvorom der udgives tusindvis af bøger og artikler årligt, hvor lærde historikere graver sig ned i detaljer om specifikke køretøjers opbygning, og om fabrikker og forhandleres oprindelige arbejde med at sælge køretøjerne. Det er vores ekspertvurdering, at den viden kan en medarbejder fra Motorstyrelsen på ingen måde tilegne sig ved at Google en tilfældig bilmodel.
 
Alt andet lige må resultatet blive en forskelsbehandling borgerne imellem. Det er derfor tillige vores konklusion, at Motorstyrelsen gennemfører en sagsbehandlingen, hvor det er tvivlsomt om afgørelsen er juridisk holdbar.
  1. Ny tolkning af lovteksten
Den nye Motorstyrelse har valgt at tolke lovteksten om veterankøretøjers originalitet strammest muligt. Inden opdelingen af SKAT, havde styrelsens sagsbehandlere en anden og mere lempelig tolkning af teksten. Forskellen i de to tolkninger gør at de ejere af veterankøretøjer der i dag kontrolleres, kan blive fanget i en tro på at have styr på betalingen af afgift, og så alligevel få udstedt bøder og ny afgift. 
  1. Afklaring af regler for ombyggede køretøjer
Efter et møde i Motorkontaktudvalget i foråret 2019, sagde Motorstyrelsen at de ville nedsætte en arbejdsgruppe der skulle se på ombyggede køretøjer, og en eventuel bagatelgrænse /positivliste.
 
Motorhistorisk Samråd har endnu ikke modtaget en invitation til en sådan arbejdsgruppe. Det undrer Motorhistorisk Samråd at man iværksætter en kontrolaktion, samt udsender en efterfølgende pressemeddelelse der skader branchen, når arbejdet med grundlaget for afgørelserne ikke er færdigt. 
  1. Krav til originalitet i Detailforskrifter for Køretøjer
Synshallerne foretager i dag de såkaldte toldsyn på importerede veterankøretøjer. Det er ved disse toldsyn, at køretøjets originalitet afgøres på vegne af Motorstyrelsen. Det til trods er der forskel i teksten i Synsvejledningen, og de afgørelser Motorstyrelsen bagefter foretager i afgiftssagerne. 
  1. Politisk aftale om fjernelse af originalitetskravet
Endelig gør vi Motorstyrelsen opmærksom på den politiske aftale der er indgået i april 2019 om fjernelse af originalitetskravet. Det er Motorhistorisk Samråds forventning, at den aftale vil blive effektueret i løbet af det kommende folketingsår. Det er tydeligvis også Motorstyrelsen forventning, idet flere medlemmer har fået det råd ved henvendelse til styrelsen med en afgiftssag, at man måske bør afvente afgiftsberegning til man ser udfaldet af de politiske forhandlinger.
 
Med baggrund i ovenstående finder Motorhistorisk Samråd ingen rimelighed i Motorstyrelsens kontrolaktion, der alt andet lige burde være udskudt. Det havde været mere rimeligt overfor ejerne og branchen, at vente med en sådan aktion til efter Motorstyrelsen har fået styr på området og reglerne, til der er gennemskuelighed i Motorregisteret, til fejlene er rettet samme sted, til Motorstyrelsens personale er uddannet i bilhistorie, og til der er samklang mellem ordlyden i Synsvejledningen, ordlyden i Registreringsafgiftsloven, og Motorstyrelsens afgørelser i afgiftssager og niveauet for Kontrolenhedens kontrol af originalitet. Alternativt til man har set udfaldet af de politiske forhandlinger om originalitetskravet.
Originalitet var en helt anden størrelse før i tiden. Idag er det et problem, fordi begrebet i lovgivningen ikke er tilpasset til virkeligheden.
Copyright © 2019 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp