Copy

In het nieuws
De Coronacrisis 

De Coronacrisis zet ons allemaal in een andere stand. We werken thuis en moeten afstand houden van mensen die ons lief zijn of die onze aandacht behoeven. Het is een rare tijd vol rouw en verlies en tegelijk een tijd van bezinnen en opnieuw verbinden.  
 
Wat kunnen herstelrechtelijke waarden betekenen voor mensen in deze tijd? Aandacht hebben voor elkaar en de ander, zeker ook voor de kwetsbaren in de samenleving. Na de acute crisis volgt een periode met grote uitdagingen op tal van terreinen, niet in de laatste plaats op justitieel terrein. Wij willen die uitdagingen samen met professionals en ervaringsdeskundigen aangaan vanuit de toegevoegde waarde van herstelrecht. 
 
Europese samenwerking vindt zoals wij gewend zijn binnen de Restorative Justice Strategies for Change (RJS4C) nu online plaats. Lokale ervaringen en zorgen worden gedeeld, bijvoorbeeld over kwetsbare kinderen en jongeren en hoe online mediations worden ingezet in een tijd waarbij fysiek elkaar treffen niet lukt. In Barcelona werken mediation collega’s aan online circles met zorgpersoneel in de ziekenhuizen en gezinnen waarvan dierbaren op de intensive care liggen of overleden zijn. In Finland, Engeland en Nederland vinden online mediations plaats; hoe doe je dat het beste? In Estland worden ‘online cafe’s’ voor jongeren gelanceerd als een soort buurtwerk. Op de EFRJ site staat een verslag van deze bijeenkomst. Op 4 mei praten we verder met elkaar. 
 
Het 11e internationale congres van het EFRJ dat eind juni op Sardinië plaats zou vinden, kan helaas niet doorgaan vanwege de crisis. Het congres wordt een jaar verschoven en in juni 2021 hopen we u alsnog te zien in Sassari. Houd de website van het EFRJ in de gaten voor updates en voor wat zij doen tijdens de coronacrisis.
Mijlpalen
Bijzonder hoogleraar herstelrecht
 
Prof. mr. Jacques Claessen is onze kersverse bijzonder hoogleraar herstelrecht aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 15 december bekleedt hij deze door RJN ingestelde leerstoel. Jacques werkt sinds 2003 bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, waar hij in 2010 promoveerde. Hij is naast bijzonder hoogleraar herstelrecht universitair hoofddocent straf(proces)recht en houdt zich vooral bezig met materieel strafrecht, strafrechtelijk sanctierecht en herstelrecht. Daarnaast is Jacques rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg en redacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht.
RJN werkt al een aantal jaren nauw samen met Jacques en we zien een mooie gezamenlijke toekomst voor ons liggen. Zo is Jacques betrokken bij het burgerinitiatiefwetsvoorstel inzake herstelrechtvoorzieningen (‘groene boekje’), bij het project Changing Justice Gears en bij het Twinningproject Herstelrecht Nederland-Suriname. Zie hier voor meer informatie over de loopbaan van Jacques. 
Wetgeving en beleid 

Op 8 januari 2020 verscheen het beleidskader herstelgericht werken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  Het door de Universiteit Maastricht en RJN samen met een grote groep professionals opgestelde Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering heeft invloed gehad op het beleidskader en het is grotendeels in lijn met het ‘groene boekje’. In het verlengde van het beleidskader is momenteel een innovatiewet in voorbereiding waarin de rechter meer middelen krijgt om na een geslaagde mediation terug te verwijzen naar het OM. We blijven in nauw contact met de beleidsmakers en met de politiek om bij te dragen aan beleid, regelgeving en implementatie. 
Een nieuw adres
 
In december zijn we binnen ons bedrijfsverzamelgebouw Amsterdam verhuisd van de Corvershof naar de Limmikhof, wat zich bevindt recht tegenover ons vorige kantoor. We zitten nu aan de Nieuwe Keizersgracht 1-A. U bent welkom zodra het weer kan op ons nieuwe adres!

Projecten
Changing Justice Gears

RJN en de Universiteit Maastricht hebben binnen het innovatieprogramma Changing Justice Gears middelen voor een driejarig project verworven om samen met de rechterlijke macht en andere ketenpartners aan de slag te gaan om de implementatie van herstelrecht en re-integratie/rehabilitatie verder te versterken. Daarbij staan niet herstelrechtvoorzieningen (mediation, slachtoffer-dadergesprekken, HALT, buurtbemiddeling), maar justitiële voorzieningen als de rechtzitting en OM afdoeningen (taakstraffen) centraal. 

Wij zijn verantwoordelijk voor twee gamechangers: de eerste gaat over een betere sanctiemotivering waarbij expliciete aandacht is voor alle sanctiedoelen, waaronder ook herstel. De tweede gaat over het terugdringen van korte gevangenisstraffen o.a. door het ontwikkelen van (herstelgerichte) alternatieven. 

Het project gaat onder leiding van Gert Jan Slump en Jacques Claessen in juni 2020 van start in nauwe samenwerking met een onderzoeksteam, een klankbordgroep en een groot netwerk van betrokken professionals en burgers.
Europees project i-Restore
 
RJN is partner in i-RESTORE, een tweejarig Europees project, grotendeels gefinancierd door de Europese Commissie, over jeugdige slachtoffers van misdrijven en het bevorderen van herstelrecht.
De focus ligt op Albanië, Griekenland en Roemenië waar herstelrecht nog in de kinderschoenen staat. Het project beoogt jongeren nauw te betrekken bij wat zij belangrijk vinden in de herstelrechtelijke aanpak. Het project wordt gecoördineerd door Terre des Hommes en er wordt nauw samengewerkt met lokale onderzoekers. Interviews en focusgroepen met jongeren en met professionals zijn uitgevoerd. Onze collega’s Annemieke Wolthuis en Malini Laxminarayan werken aan de methodologie, het onderzoeksrapport en trainingstools. In het najaar staan bezoeken van professionals en jeugdigen naar Nederland en België op het programma. 
Twinningproject Herstelrecht Nederland - Suriname
Het tweejarig Twinningproject Herstelrecht Nederland - Suriname (2019-2021) is gericht op het slaan van herstelrechtelijke bruggen tussen de twee landen en tussen het centraal gezag en het traditioneel gezag in Suriname. Bedoeling is te komen tot een uitwisseling en versteviging van herstelgerichte praktijken. Projectpartners zijn Stichting Mens en Strafrecht, Universiteit Maastricht, RJN, Stichting River of Jordan, ESAV en Anton de Kom Universiteit van Suriname. In januari waren Makiri Mual, Theo de Roos, Jacques Claessen en Alrik de Haas in Suriname om het project in gang te zetten met een reeks gesprekken met functionarissen van de rechtspraak. Naast het centrale gezag zijn traditionele gezagsdragers van verschillende inheemse en Marrongemeenschappen bezocht. Aan de hand van vragenlijsten is een eerste indruk gekregen van de (herstel)rechtspraktijk in de stad en de binnenlanden, waarbij het onderscheid is gemaakt tussen Indiaanse gemeenschappen en de Marron gemeenschappen. In 2021 staat aanvullend onderzoek op de planning en een congres aan de UM. 
Theo de Roos en Jacques Claessen bij de Marrons in Brokopondo
Mediation in huiselijk geweldzaken

In december 2019 verscheen de Handleiding mediation in strafrecht bij partnergeweld. De handleiding helpt mediators die zich bezighouden met casuïstiek rondom partnergeweld de situatie beter te duiden en te toetsen. De publicatie bevat een vertaling van de Europese gids herstelbemiddeling bij partnergeweld waar de onderzoekers in 2015 met andere Europese experts aan gewerkt hebben en een inleiding voor de Nederlandse context. De inleiding  is gebaseerd op onderzoek vanuit het Verwey-Jonker Instituut en Restorative Justice Nederland, bestaande uit een pilot training, een expertmeeting, vragenlijsten en gesprekken met mediators over het werken in zaken betreffende partnergeweld.

 
Het is van belang om de kennis over vormen en achtergronden van huiselijk geweld verder te delen en de voorwaarden waaronder mediation in geval van partnergeweld zinvol is. Het vergt namelijk extra aandacht, een gedegen voorbereiding, nazorg en getrainde mediators om dit goed te kunnen doen.  
RESCALED update
 
De beweging RESCALED, die zich bezighoudt met kleinschalige detentiehuizen, gaat vanaf mei maandelijkse Zoomsessies organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is en meer wil weten over kleinschalige detentiehuizen. Je kunt je hier opgeven via eventbrite voor sessie #1 over idealen. De Amerikaanse activist en wetenschapper Baz Dreisinger uit New York zal de eerste spreker zijn. Zij is de oprichter van Incarceration Nations Network. Daarnaast gaan we samenwerken  met universiteiten voor meer onderzoek naar kleinschalige detentiehuizen, bouwen we aan een database van allerlei bestaande voorbeelden van kleinschaligheid & detentie en nog veel meer. Mocht je vragen hebben, een suggestie, een idee, iets concreets willen weten, neem vooral contact met ons op via mail secretariaat@restorativejustice.nl of bel Veronique Achoui, 06-55694278. 
Activiteiten
Trainingen PI Arnhem

In januari en februari 2020 hebben we zes trainingsdagen herstelgericht en slachtofferbewust werken gegeven aan Penitentiair Inrichtingswerkers van de gevangenis en het huis van bewaring in Arnhem. De interactieve training bood veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en praktijkverhalen. Verder werden de PIW-ers onder meer uitgedaagd om te brainstormen over hoe ideale detentie eruit zou kunnen zien. Dat leverde inspirerende ideeën en beelden op.  

Advocatuur en herstelrecht 

Het advocatenblad heeft in het nieuwe nummer aandacht voor herstelrecht en RJN, UM en Mediation in Strafzaken (zie p. 42 en verder).  De afgelopen jaren hebben we ondermeer met Monique van der Zouw, Kim Roelofs, Antonietta Pinkster en Maartje Berger diverse trainingen gegeven aan advocaten via opleidingsinstituten en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA). In het verleden hebben we ook trainingsmateriaal ontwikkeld voor advocaten in het kader van het Viewpoint project. We hebben een trainingsaanbod voor advocaten en kunnen trainingen ook op maat aanbieden. 

Online lessen

In deze coronatijd werken we samen met onder meer de VU aan het ontwikkelen van online colleges en het produceren van online presentaties en filmpjes. Eerder ontwikkelden we in het kader van Europese projecten al diverse e-learning modules. Ook binnen het Europese i-RESTORE project wordt gewerkt aan online trainen en opleiden.

Trainingsaanbod

Op onze website kunt u meer informatie vinden over de leergang herstelrechtprofessional en de rest van ons trainingsaanbod.
Even voorstellen
RJN bouwt voort aan de organisatie. Tineke Oosterhof (officemanager) en Mariël Floor (secretariaat) hebben ons bureau versterkt. 


Tineke Oosterhof is aangetrokken als office manager voor anderhalve dag per week. Samen met het secretariaat zal zij het bestuur en de projectmanagers administratieve zaken uit handen nemen en ondersteunen bij het professionaliseren van de stichting. Tineke werkte in het verleden als analist bij de recherche en deed onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Sinds enige jaren werkt als professional organizer door het hele land.


Sinds 2017 verzorgt Mariël Floor met veel plezier de algemene secretariële ondersteuning van RJN. Daarnaast is zij vanaf 2020 bij de projecten Changing Justice Gears en RESCALED betrokken. Tevens werkt zij voor de Eigen Kracht Centrale en Kringwijs. In haar vrije tijd geniet ze van wandelen, creatief bezig zijn, koken en tuinieren.

Elsbeth Bosma is grafisch designer en heeft veel samengewerkt met NGO’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenopvang. Mede dankzij haar betrokkenheid bij het werk van Reynaldo Adames “Herstelgerichte Detentie’ ondersteunt zij sinds eind januari Veronique Achoui bij de beweging RESCALED.

Onlangs verschenen

RJN jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van RJN is uit en kan hier bekeken worden.

Publicatie van de Vereniging van Mediators in Strafzaken

 
Wij verwijzen hier ook graag naar de nieuwe publicatie van de Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ): Mediation in Strafzaken, Berichten uit de praktijk.
Interesse in een exemplaar? Dat kan via een mail aan: bestuur@vmsz.nl

Inspiratie
Haiku

Onze Gert Jan Slump blijkt een fervent Haiku schrijver. Talloze Haiku’s van hem zwerven over internet.
Hij sluit deze nieuwsbrief af met een pareltje van de Japanse dichtkunst:

 
Een rechter vroeg eens 
“wat is recht?”, iemand antwoordt:
“dát, juist hier, juist nu”


Luistertip

Wat doen we nou? 
Afkomstig van het nieuwe album Sowieso van Daniel Lohues

Tekst: Annemieke Wolthuis, Gert Jan Slump, Anneke van Hoek, Veronique Achoui
Opmaak: Malini Laxminarayan
Copyright © 2020 Restorative Justice Nederland, All rights reserved.

Our mailing address is:
communicatie@restorativejustice.nl    www.restorativejustice.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list






This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Restorative Justice Nederland · Stadhouderskade 71 · Amsterdam, 1072 AE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp