Copy
Groenkeur Nieuws nr. 07,2016
Bekijk deze e-mail in uw browser

Focus op Groenkeur

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat het af en toe nodig is om minder aardige brieven te sturen naar ex-deelnemers die zich nog steeds met Groenkeur denken te mogen profileren. Soms is het nodig een stap verder te gaan en rest niets anders dan een gang naar de rechtbank. Dinsdag 18 oktober 2016 heb ik in mijn agenda gezet omdat dit de datum is waarop de rechtbank in Den Haag tijd heeft om onze zaak te behandelen. De spreekwoordelijke inkt in de agenda was echter nog niet droog of onze advocaat had al een verzoek tot schikking ontvangen van onze ex-deelnemer.
 
Na enig wikken en wegen hebben wij besloten op dit verzoek in te gaan. Het bedrijf heeft onder andere moeten tekenen voor het niet langer gebruiken van onze naam, logo en consumentenverkoopvoorwaarden op straffe van een dwangsom. Voorts heeft het alle door Groenkeur gemaakte kosten betaald en een (bescheiden) schadevergoeding moeten overmaken. Alles bij elkaar heeft het deze ondernemer enkele duizenden euro’s gekost. De website is inmiddels aangepast en daarop wordt nu gemeld dat ze ‘als erkend hovenier trots zijn op de tuinen die aangelegd worden’. Erkend hovenier! Voordat Groenkeur in 2003 werd opgericht is de term ‘Erkend hovenier’ al te grave gedragen. Ik hoop dat zijn toekomstige klanten daar doorheen gaan prikken.
 
Consumenten hebben al genoeg om doorheen te prikken en het is maar zeer de vraag of ze daartoe in staat zijn. Allerlei hoveniersgroepen en groepjes proberen de consument te verleiden. Rode draad in deze verleidingstactieken zijn ‘kwaliteit’ en ‘vakbekwaamheid’. Kwaliteit van de bedrijfsvoering en kwaliteit van de aanleg en het onderhoud van de tuin. Kwaliteit is  natuurlijk een ruim begrip en valt lastig objectief vast te stellen; zeker als je als slager je eigen vlees gaat keuren. De enige manier om de benodigde objectiviteit te verkrijgen is die controle uit te laten voeren door een onafhankelijke organisatie die onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie. Dat is de werkwijze van Groenkeur. Natuurlijk moet ieder bedrijf klanten zien te verleiden, maar ik vind het voor de sector een gemiste kans dat al die groepen en groepjes op het gebied van kwaliteit het wiel opnieuw uitvinden.
 
Matthijs Mesken, directeur
 

Geschillencommissie Groen

Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft de overeenkomst met de Geschillencommissie Groen (voor geschillen met consumenten) beëindigd. Aan dit besluit liggen veranderende marktomstandigheden ten grondslag die tot gevolg hebben dat het aantal deelnemers met het Groenkeur-certificaat Tuinaanleg & Tuinonderhoud sterk is gedaald. Het bestuur is daarnaast tot het inzicht gekomen dat het niet aan een schema-eigenaar/-beheerder is om dit type dienstverlening aan te bieden. Ook de relatief hoge, jaarlijks terugkerende vaste en variabele kosten voor participatie vormen een punt van overweging. Uiteraard wordt de opzegtermijn van twee jaar door Groenkeur gerespecteerd. Op korte termijn treden wij in overleg met Brancheorganisatie VHG over de praktische consequenties van dit besluit omdat de leden van de VHG via hun lidmaatschap onder de geschillenregeling vallen. Groenkeur past na dit overleg haar verkoopvoorwaarden aan. In een bijeenkomst met de gecertificeerde hoveniers die op 21 september jl. plaatsvond is dit besluit al toegelicht.
 

Nieuwe voorzitter Colleges van Deskundigen Groen en Personen

De zoektocht naar een opvolger van de huidige voorzitter van beide colleges, de heer Nico Hendriks, heeft geresulteerd in de benoeming van de heer Ron Bleijswijk. Op 11 november a.s. neemt de heer Bleijswijk de voorzittershamer over van de heer Hendriks. De heer Bleijswijk is als Hoofd Keuringen werkzaam bij Naktuinbouw. Hij heeft onder andere als directeur van ECAS veel ervaring opgedaan met certificering en accreditatieprocessen. Hij is bij het ontwikkelen van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen betrokken geweest en heeft als lead-auditor verschillende bedrijven gecertificeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Bleijswijk met zijn kennis en ervaring een waardig opvolger is van de heer Hendriks als voorzitter van het College van Deskundigen.

Overgangsregeling beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening 2016
De nieuwe beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening 2016 zijn vier maanden geleden gepubliceerd. De eerste bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd volgens de nieuwe richtlijnen. De beoordelingsrichtlijnen kennen een overgangsregeling om van de 2012-versie naar de nieuwe versie te gaan.  Deze is onder meer  van belang als u binnenkort gaat hercertificeren.

De overgangsregeling is als volgt opgenomen in de nieuwe beoordelingsrichtlijnen:
  1. Vanaf 1 juni 2016 kan certificatie plaatsvinden op basis van de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening 2016;
  2. Certificatie of hercertificatie op basis van de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening 2012 is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 2017, daarna alleen nog op basis van beoordelingsrichtlijnen versie 2016;
Certificaten op basis van de beoordelingsrichtlijnen 2012 blijven geldig tot uiterlijk 15 september 2018. Certificatie of hercertificatie voor de beoordelingsrichtlijnen versie 2016 mag alleen plaatsvinden door certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor ISO9001:2015. Bij de certificatie-instellingen KIWA, MPS-Ecas en TÜV is dit inmiddels het geval.
 

Geldigheid BVC-certificaat en -pas

Afgelopen week hebben wij nogmaals alle boom veiligheid controleurs geïnformeerd over de geldigheid van hun certificaat en BVC-pas. Dit certificaat en de bijbehorende pas zijn vijf jaar geldig. Tot 1 januari 2016 zijn er certificaten en passen afgegeven met als toevoeging: ‘geldig tot 3 maanden na de genoemde geldigheidsdatum’.

Om alle Groenkeur-deelnemers (bedrijven én personen) op een gelijke wijze te behandelen wordt sinds 1 januari 2016 uitsluitend de “geldig tot” datum (5 jaar na de uitgiftedatum) op de certificaten en passen genoemd, zonder de zinsnede “tot 3 maanden na”. Vanaf 1 januari 2016 dient iedere BVC-er binnen de gestelde termijn van vijf jaar een hercertificeringsexamen te maken. Indien dat niet het geval is en/of men slaagt niet voor dit hercertificeringsexamen verloopt de pas en dient opnieuw een volledig examen gedaan te worden.
 
Uitzondering
Voor alle gecertificeerden met een certificaat en pas uitgegeven voor 1 januari 2016 waarop de ‘3 maanden’ termijn nog gemeld staat, geldt de volgende uitzondering: Het hercertificeringsexamen moet gedaan zijn binnen vijf jaar na de uitgiftedatum (de genoemde datum op het certificaat). Indien men hiervoor niet slaagt, is er een extra mogelijkheid om binnen de genoemde 3 maanden na de geldigheidsdatum nogmaals een hercertificeringsexamen te doen.
 


Stichting Groenkeur - De Molen 30 - 3994 DB - Houten - (030) 659 5663 - info@groenkeur.nl - www.groenkeur.nl