Copy

Welcome


You'll notice that this newsletter looks different, we're responding to comments regarding the ease of reading of our newsletters. We will gather feedback on the format during our summer events, but please do email shrn@cardiff.ac.uk with any immediate thoughts.
Summer events

Following the popular launch event held last year which proved invaluable in building relationships with schools and guiding the development of the Network, we are holding two separate events so you can travel to the most convenient.


           
Llandudno - Thursday June 11th 10am - 3pm at Venue Cymru 
Swansea - Thursday 18th June 10am - 3pm at Swansea University 

Each event will provide:
 • Important information on the survey which will feed into your next report, due in March 2015.
 • An opportunity to hear how schools have used their student health and wellbeing data.
 • A chance to comment on this year’s Network activities and plans for the future.
We plan to have a few short school presentations from schools as to how reports have been used/are planned to be used:
 • Healthy schools action planning
 • Student voice involvement
 • Curriculum use of the data - e.g PSE, Welsh Baccalaureate, ICT, other
 • Staff/governor/parent involvement
Please can you let us know about anything you would be happy to share?     

For details and registration click here.
Would your Year 12 and 13 like to take part in a new research project?
 
The Medical Research Council has funded a team of university researchers to work with Brook (the UK’s largest sexual health charity) to develop a new Further Education (Year 12 and 13) based sexual health intervention – ‘The SaFE Project.’ This aims to develop the first comprehensive sexual health intervention specifically among 16 -19 year olds to promote safe sex and relationships.
 
We want to get your views on four different methods that could be used to reduce risk-taking and improve sexual health and relationships. These are: student-led action groups to review and revise college policies, the delivery of sexual health services on site, staff training, and sex and relationships education.
 
The SaFE project will involve two stages at each educational setting. First, we will access the views of some students and staff using focus groups and interviews. Second, all students and staff will then be asked to complete an online survey in order to get a wider range of views on the four different methods that could be used and how these could be delivered.
 
The research will take place between March and December 2015. All schools and colleges taking part in the research will receive £250 for helping us.
 
Please email us (shrn@cardiff.ac.uk) to register your interest in talking part or for further information. 
Our first webinar

Health priorities for schools: what can we learn from current research?


Wednesday 11th March 3.45 – 4.30pm

We are setting up a meeting online where we are very privileged to have a short presentation from Dr Beki Langford who will talk about her findings from an extensive review of school health research. This will be followed by a joint discussion about the learning this presents for us all. We will conclude by sharing Network plans for the summer term.
 
All you will have to do is find a desktop, laptop or mobile device (including iPad and iPhone) with speakers/headphones. You will be able to see us and our presentations and hear us speak. If you have a microphone you can contribute verbally, if not you will be able to type comments and questions. If you cannot access the internet during this time, we are also providing a way for you to dial into the meeting using a landline.

To register for the webinar click here.
Are you concerned about the lack of physical activity in your students? Would you like to support the valuable work of this charity by having a fun event? Run your own Race for Life and invite students, staff and parents to join in? Download or send away for your own pack now:  
http://raceforlife.cancerresearchuk.org/schools/index.html
Would you value training or support across your school curriculum from University staff and students? Visit the Cardiff University Curriculum Support Website. The site is designed so you can search activities by key stage, curriculum subject and type of activity. There are also activities and events to encourage students to aspire to higher education. 
Have your say….!

How we can help schools choose health and wellbeing activities that research shows are most likely to work in practice? 
 
There is academic research into what school-based activities are most likely to work in helping students to be healthy, safe and happy. But this evidence can be difficult for schools to access and use in practice.
 
My name is Ruth Turley and I am a Cardiff university researcher and PhD student. I am carrying out a new project to design and test a way of supporting schools to use information from research evidence when planning their school health activities. The project is linked to the School Health Research Network and aims to work closely with secondary schools and others in the education sector to make sure it can be as useful as possible.
 
For the first part of the project, I am looking to speak to several schools in Wales to examine their current approaches and views towards using research evidence and what practical support they fell they might value. This would involve interviews with 1-2 staff in each school and a focus group with student council members.

                                                
 
If you would like to get involved, please email shrn@cardiff.ac.uk to register your interest in taking part or for further information. 
A quick reminder…

Hannah Littlecott is undertaking her PhD linked to the School Health Research Network. She aims to see what structures could potentially be put in place to support health improvement in schools. She is working with three schools but would like a representative from each Network school to complete a short 15-minute online survey which can then support her findings. The English survey can be found here and the Welsh survey here.

Thanks to all of you who have completed this so far. Any queries email: LittlecottH@cardiff.ac.uk
Good news!

We were excited to note that health and wellbeing is one of the six areas of learning outlined in Successful Futures, The Independent Review of Curriculum and Assessment Arrangements in Wales by Professor Graham Donaldson.  He also advocates that one of four purposes of the curriculum in Wales should be that children and young people develop as ‘healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society’. Within this he cites the importance of student mental and emotional wellbeing as well as their physical health in relation to diet, exercise and managing risk within other lifestyle issues.
For a printable version of this newsletter click here.
Croeso

Byddwch yn sylwi bod y cylchlythyr hwn yn edrych yn wahanol. Rydym yn ymateb i sylwadau ynghylch rhwyddineb darllen ein cylchlythyrau. Byddwn yn casglu adborth am y fformat yn ystod ein digwyddiadau yn yr haf, ond mae croeso i chi anfon neges e-bost at shrn@caerdydd.ac.uk gydag unrhyw safbwyntiau sydd gennych chi.


Digwyddiadau’r haf

Yn dilyn y digwyddiad lansio poblogaidd a gynhaliwyd y llynedd, a fu’n amhrisiadwy o ran meithrin perthnasoedd gydag ysgolion ac arwain datblygiad y Rhwydwaith, byddwn yn cynnal dau ddigwyddiad ar wahân, felly gallwch chi deithio i’r un mwyaf cyfleus.

           
Llandudno – Dydd Iau, 11 Mehefin, 10am - 3pm yn Venue Cymru 
Abertawe – Dydd Iau, 18 Mehefin, 10am - 3pm ym Mhrifysgol Abertawe 

Bydd pob digwyddiad yn darparu:
 • Gwybodaeth bwysig ar yr arolwg a fydd yn bwydo i mewn i’ch adroddiad nesaf, i’w ddisgwyl ym mis Mawrth 2015.
 • Cyfle i glywed sut mae ysgolion wedi defnyddio data iechyd a lles myfyrwyr.
 • Cyfle i roi sylw ar weithgareddau’r Rhwydwaith eleni a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.
Rydym ni’n bwriadu cael rhai cyflwyniadau byr gan ysgolion ynghylch sut mae adroddiadau wedi cael eu defnyddio/yn mynd i gael eu defnyddio:
 • Cynlluniau gweithredu ysgolion iach
 • Ymglymiad llais myfyrwyr
 • Defnydd y cwricwlwm o’r data e.e. ABaCh, Bagloriaeth Cymru, TGCh, arall
 • Ymglymiad staff/llywodraethwyr/rhieni
Allwch chi roi gwybod i ni am unrhyw beth y byddech chi’n hapus i’w rannu?     

I gael manylion ac i gofrestru, cliciwch yma.
A fyddai eich disgyblion blwyddyn 12 ac 13 yn hoffi cymryd rhan mewn prosiect ymchwil newydd?
 
Mae’r Cyngor Ymchwil Meddygol wedi ariannu tîm o ymchwilwyr prifysgol i weithio gyda Brook (elusen iechyd rhywiol fwyaf y DU) i ddatblygu ymyrraeth iechyd rhywiol ar gyfer Addysg Bellach (Blwyddyn 12 ac 13) – The SaFE Project.’ Ei nod yw datblygu’r ymyrraeth iechyd rhywiol gynhwysfawr gyntaf yn benodol ymhlith pobl ifanc 16 – 19 oed, i hyrwyddo rhyw diogel a pherthnasoedd. 
 
Hoffem gael eich safbwyntiau ar bedwar dull gwahanol y gellid eu defnyddio i leihau cymryd risgiau a gwella iechyd rhywiol a pherthnasoedd. Mae’r rhain yn grwpiau gweithredu dan arweiniad myfyrwyr i adolygu a diwygio polisïau coleg, cyflwyno gwasanaethau iechyd rhywiol ar y safle, hyfforddiant staff ac addysg rhyw a pherthnasoedd.  
 
Bydd prosiect SaFE yn cynnwys dau gam ym mhob lleoliad addysgol. Yn gyntaf, byddwn yn ceisio safbwyntiau rhai myfyrwyr a staff gan ddefnyddio grwpiau ffocws a chyfweliadau. Yn ail, bydd gofyn i’r holl fyfyrwyr a staff gwblhau arolwg ar-lein er mwyn cael ystod ehangach o safbwyntiau am y pedwar dull gwahanol y gellid eu defnyddio a sut y gellid eu cyflwyno.
 
Cynhelir yr ymchwil hon rhwng Mawrth a Rhagfyr 2015. Bydd pob ysgol a choleg fydd yn cymryd rhan yn yr ymchwil yn derbyn £250 am ein helpu ni.
 
Anfonwch neges e-bost atom (shrn@caerdydd.ac.uk) i gofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan neu i gael mwy o wybodaeth. 
Ein gweminar cyntaf

Blaenoriaethau iechyd ar gyfer ysgolion: beth allwn ni ei ddysgu o ymchwil bresennol? 

Dydd Mercher, 11 Mawrth, 3.45 – 4.30pm

Rydym ni wedi trefnu cyfarfod ar-lein, ac mae’n anrhydedd fawr iawn cael cyflwyniad byr gan Dr Beki Langford a fydd yn siarad am ei chanfyddiadau o adolygiad helaeth o ymchwil iechyd ysgolion. Bydd trafodaeth ar y cyd i ddilyn, am y dysgu y bydd hyn yn ei gyflwyno i ni gyd. Byddwn yn dod â’r cyfarfod i ben trwy rannu cynlluniau’r Rhwydwaith ar gyfer tymor yr haf.
 
Y cyfan fydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i gyfrifiadur, gliniadur neu ddyfais symudol (gan gynnwys iPad ac iPhone) â seinyddion/clustffonau. Byddwch yn gallu ein gweld ni a’n cyflwyniadau, a’n clywed ni’n siarad. Os oes gennych chi feicroffon, gallwch gyfrannu ar lafar, os na, gallwch deipio sylwadau a chwestiynau. Os na fyddwch yn gallu cael mynediad at y rhyngrwyd yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn darparu ffordd i chi ddeialu i mewn i’r cyfarfod gan ddefnyddio llinell dir.  

I gofrestru ar gyfer y gweminar, cliciwch yma.
Ydych chi’n pryderu am ddiffyg gweithgarwch corfforol ymhlith eich myfyrwyr? A hoffech chi gynorthwyo gwaith gwerthfawr yr elusen hon trwy gynnal digwyddiad hwyl? Gallwch gynnal eich Race for Life eich hun, a gwahodd myfyrwyr, staff a rhieni i ymuno. Lawrlwythwch neu gwnewch gais am eich pecyn eich hun nawr:  
http://raceforlife.cancerresearchuk.org/schools/index.html
A fyddech chi’n gwerthfawrogi hyfforddiant neu gymorth ar draws cwricwlwm eich ysgol gan staff a myfyrwyr Prifysgol? Ewch i wefan Cymorth Cwricwlwm Prifysgol Caerdydd. Mae’r safle wedi cael ei gynllunio er mwyn i chi allu chwilio gweithgareddau yn ôl cyfnod allweddol, pwnc cwricwlwm a math o weithgaredd. Mae gweithgareddau a digwyddiadau hefyd i annog myfyrwyr i ddyheu am addysg uwch. 
Dweud eich dweud….!

Sut gallwn ni helpu ysgolion i ddewis gweithgareddau iechyd a lles y mae ymchwil yn dangos sy’n fwyaf tebygol o weithio’n ymarferol? 
 
Mae ymchwil academaidd ar ba weithgareddau yn yr ysgol sy’n fwyaf tebygol o weithio o ran helpu myfyrwyr i fod yn iach, diogel a hapus. Ond gall y dystiolaeth hon fod yn anodd i ysgolion gael mynediad ati a’i defnyddio’n ymarferol.
 
Ruth Turley ydw i ac rwy’n ymchwilydd a myfyriwr doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy’n cynnal prosiect newydd i ddylunio a phrofi ffyrdd i gynorthwyo ysgolion i ddefnyddio gwybodaeth o dystiolaeth ymchwil wrth gynllunio gweithgareddau iechyd ysgolion. Mae’r prosiect yn gysylltiedig â Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion a’r bwriad yw gweithio’n agos ag ysgolion uwchradd ac eraill yn y sector addysg i wneud yn siŵr y gall fod mor ddefnyddiol â phosibl.  
 
Ar gyfer rhan gyntaf y prosiect, rwy’n bwriadu siarad â nifer o ysgolion yng Nghymru i archwilio eu hymagweddau a’u safbwyntiau presennol tuag at ddefnyddio tystiolaeth ymchwil a pha gymorth ymarferol y maen nhw o’r farn y byddan nhw’n ei gwerthfawrogi. Byddai hyn yn cynnwys cyfweliadau gydag 1-2 staff ym mhob ysgol a grŵp ffocws gydag aelodau cyngor ysgol.

                                          

Os hoffech gymryd rhan, anfonwch neges e-bost at shrn@caerdydd.ac.uk i gofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan neu am fwy o wybodaeth.                                       
 
Nodyn cyflym i’ch atgoffa…

Mae Hannah Littlecott yn cyflawni ei doethuriaeth yn gysylltiedig â Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion. Mae’n bwriadu gweld pa strwythurau o bosibl y gellid eu rhoi ar waith i gynorthwyo gwella iechyd mewn ysgolion. Mae’n gweithio gyda thair ysgol, ond hoffai gynrychiolydd o bob ysgol Rhwydwaith i gwblhau arolwg ar-lein 15 munud a all ategu ei chanfyddiadau. Mae’r arolwg Saesneg ar gael yma, a’r arolwg Cymraeg yma.

Diolch i bawb sydd wedi’i gwblhau hyd yn hyn. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, anfonwch neges e-bost at: LittlecottH@caerdydd.ac.uk
Newyddion da!

Roedd yn gyffrous gweld bod iechyd a lles yn un o’r chwe maes dysgu a amlinellir yn Successful Futures, The Independent Review of Curriculum and Assessment Arrangements in Wales gan yr Athro Graham Donaldson.  Mae hefyd yn dadlau y dylai un o bedwar ddibenion y cwricwlwm yng Nghymru sicrhau bod plant a phobl ifanc yn datblygu fel  ‘unigolion iach, hyderus, sy’n barod i arwain bywydau boddhaus fel aelodau a werthfawrogir o gymdeithas’. Yn hwn, mae’n amlygu pwysigrwydd lles meddwl ac emosiynol myfyrwyr yn ogystal â’u hiechyd corfforol, mewn perthynas â deiet, ymarfer corff a rheoli risg mewn materion ffordd o fyw eraill.
I weld fersiwn argraffadwy o’r cylchlythyr hwn, cliciwch yma.
Copyright © 2015 School Health Research Network, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp