Copy
Cliciwch yma am y fersiwn Saesneg o'r cylchlythyr
Hoffem anfon ein dymuniadau gorau i chi oll a gobeithio bod popeth yn iawn yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Rydym yn gwybod yn iawn fod galw mawr ar eich amser, felly rydym yn awyddus nad ydym yn ychwanegu mwy o straen. Fodd bynnag, teimlwn y gallai casglu newyddion y Rhwydwaith i’w roi mewn un Cylchlythyr byr fod yn ddefnyddiol i’r rhai ohonoch sydd â’r amser i fynd ato.

Os yw bywyd yn rhy brysur, bydd yr holl wybodaeth ar gael ar ein gwefan i chi ddal i fyny rywbryd eto.
Tabl cynnwys:

- Adroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr

- Tudalennau Mewnrwyd i Ysgolion a datblygu’r wefan

- Briff Ymchwil Newydd:  Lles Meddyliol a Phontio i’r Ysgol Uwchradd

- Virtual Network Meetings: Cyfle i rannu ymarfer a chwrdd ag arweinwyr lles eraill
Adroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr 2019/20
 
Roeddem yn falch o allu dosbarthu’r rhain yn ôl y bwriad ddechrau mis Ebrill er y cyfyngiadau symud o ganlyniad i Covid-19. Os na chawsoch eich adroddiad chi am ryw reswm, anfonwch e-bost at shrn@cardiff.ac.uk

Eleni, rydym wedi adrodd data ychwanegol ar iechyd meddwl yn ôl i chi ac mae arweiniad ar ei ddehongli a gweithredu arno wedi’i gynnwys yn y dogfennau ategol.
 
Adroddiadau Awdurdodau Lleol 2019/20
 
Rydym newydd anfon adroddiadau’r Awdurdodau Lleol at y Cyfarwyddwyr Addysg a’r arweinydd ysgolion iach yn eich awdurdod. Os ydych chi o’r farn y byddai’n ddefnyddiol i chi gael copi o’ch adroddiad lleol i’w ystyried ochr yn ochr â data eich ysgol, cysylltwch â shrn@cardiff.ac.uk
 
Adroddiad Rhyngwladol 2018 Sefydliad Iechyd y Byd ar Ymddygiad Iechyd Plant Oed Ysgol Rhyngwladol
 
Cynhelir arolwg Ymddygiad Iechyd Plant Oed Ysgol Sefydliad Iechyd y Byd bob 4 blynedd mewn 45 o wledydd. Yng Nghymru, mae hyn bellach wedi’i wreiddio ym mhob yn ail gylch arolwg y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion.

Os llenwoch chi’r arolwg yn eich ysgol yn 2018 ac mae Adroddiad Awdurdod Lleol ar gael ar gyfer eich ardal, mae hyn yn golygu y bydd eich myfyrwyr yn gallu cymharu’r data ar draws 4 lefel wahanol:
 
Ysgol – Awdurdod Lleol – Cymru – Rhyngwladol
 
Byddai’n ddiddorol gweld sut gallai data ar y lefelau gwahanol hyn gynorthwyo â chynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd?
Dyma siart rhyngwladol enghreifftiol:
Ar gyfer canfyddiadau allweddol: http://www.euro.who.int/en/hbsc-spotlight-vol1

Ar gyfer siartiau data allweddol: http://www.euro.who.int/en/hbsc-spotlight-vol2
Tudalennau Mewnrwyd i Ysgolion a datblygu’r wefan
 
Ychydig flynyddoedd yn ôl, sefydlom dudalennau mewnrwyd wedi’u diogelu â chyfrinair ar gyfer pob ysgol ac, yma, rydym wedi cadw pob un o’ch Adroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr. Erbyn hyn, rydym wedi llwytho adroddiadau 2019/20 gyda’r dogfennau dehongli cyfredol i ymuno â’r adroddiadau blaenorol a gafodd eich ysgolion, er mwyn hwyluso’r gwaith cymharu. Gellir mynd at y rhain yma: http://www.shrn.org.uk/wp-login.php

Os ydych chi wedi colli’ch manylion mewngofnodi ar gyfer eich tudalen ar y fewnrwyd, cysylltwch â ni ar SHRN@cardiff.ac.uk
Yn newydd eleni! 
 
Rydym ni wedi creu ardal newydd ar y wefan hyperlink i gynnwys adnoddau ar feysydd lles penodol a bwriedir i’r rhain gysylltu â phob un o benawdau’r adroddiad. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys pob gweminar, briff ymchwil a phapur ymchwil perthnasol, a’r holl asiantaethau allanol sydd wedi’u rhestru yn yr adroddiadau (rydym yn gweithio ar fersiynau Cymraeg)

Mae’r dolenni i’r tudalennau i’w gweld isod:

Ymddygiadau Risg (Ysmygu, gamblo, cyffuriau ac alcohol) - http://www.shrn.org.uk/cy/ymddygiadau-risg/

Rhyw a Pherthnasoedd - http://www.shrn.org.uk/cy/rhyw-a-pherthynas/

Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol - http://www.shrn.org.uk/cy/iechyd-meddwl-a-lles-emosiynol/

Bwyd, Ffitrwydd a Gweithgarwch Corfforol - http://www.shrn.org.uk/cy/bwyd-ffitrwydd-a-gweithgaredd-corfforol/

Polisïau Lles Ysgolion a’u Heffeithiau - http://www.shrn.org.uk/cy/polisiau-lles-ysgol-au-heffaith/
 Briff Ymchwil Newydd:  Lles Meddyliol a Phontio i’r Ysgol Uwchradd
 
  ‘Mae myfyrwyr sy’n pontio i ysgol uwchradd mwy cefnog na’u hysgol gynradd yn fwy tebygol o ddweud bod eu lles yn waeth.’
 
 Dr Graham Moore

Darllenwch ganfyddiadau astudiaeth newydd ei chyhoeddi, gan Dr Graham Moore (yn y llun isod), sydd wedi’i seilio ar ddata’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 2017/18:

http://www.shrn.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Transition-2020_Cym.pdf

Hefyd, mae wedi ysgrifennu blog i Gymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain (BERA) a allai fod o ddiddordeb i chi:

https://www.bera.ac.uk/blog/school-transition-socioeconomic-inequalities-in-wellbeing-and-the-covid-19-pandemic
Rhith Gyfarfodydd Rhwydwaith
 
Mae’n flin iawn gennym na allwn ni gynnal ein Digwyddiadau Rhwydwaith dros yr Haf eleni. Rydym wir yn mwynhau cyfarfod â chi oll ac yn gwybod eich bod chi’n gwerthfawrogi gallu dal i fyny ag arweinwyr iechyd a lles eraill a rhannu ymarfer yn ymwneud â defnyddio data’r Rhwydwaith yn yr ysgol.
 
Yn sicr, ni fydd yn cael yr un budd, ond o siarad â’r athrawon sydd wedi cysylltu, teimlom y byddai’n dda cynnig rhith gyfarfod byr.
Pe baem ni’n cadw’r cyfarfod i sesiwn awr a gynhelir deirgwaith, ar wahanol ddiwrnodau’r wythnos ac ar adegau gwahanol o’r dydd, tybiom y byddai mwy ohonoch yn cael cyfle i ymuno â ni.

Bydd pob sesiwn yn cynnig yr un rhaglen ac yn rhoi cyfle i chi:
  • Wrando ar gyflwyniad gan Rhydian Jones, Arweinydd Iechyd a Lles Ysgol Aberconwy, sydd wedi bod ar secondiad am ddiwrnod yr wythnos gyda thîm y Rhwydwaith eleni.
  • Siarad dros y we ag ychydig athrawon eraill am y ffordd y mae’r data’n cael ei ddefnyddio, neu’n bwriadu cael ei ddefnyddio yn yr ysgol, gan ddefnyddio’r cyfrwng ‘breakout’ yn Zoom
  • Clywed am newyddion y Rhwydwaith gan Joan a sut gall y Rhwydwaith gefnogi eich gwaith ar iechyd a lles ymhellach.
  • Rhoi cyfle i lywio beth arall bydd y Rhwydwaith yn ei wneud i’ch cynorthwyo chi dros y misoedd nesaf.
Byddai’n dda’ch ‘gweld chi’!
 
Cofrestrwch ar gyfer eich dewis o ddigwyddiad isod:
 
   Dydd Iau 18 Mehefin am 10.30yb – Cofrestwch yma 

 Dydd Mercher 24 Mehefin am 2yp – Cofrestwch yma

 Dydd Mawrth 30 Mehefin am 3.30yp – Cofrestwch yma

*bydd cyflwyniadau a dysgu o’r digwyddiadau ar gael i bawb, gan gynnwys pobl na allan nhw fod yn bresennol.
Copyright © 2020 School Health Research Network, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp