Copy
Evolvagroup Nieuwsbrief | juli 2017
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.

Waarom zou je aansluiten bij Evolva?


Met de doorstart van het project is ook het aantal stuurgroepleden uitgebreid (we tellen er nu zeven) en er zijn zeven werkgroepen opgericht. Al met al heel wat nieuwe gezichten dus. Naast de kick-off, zijn er nog twee gecombineerde vergaderingen geweest van de werkgroepen met de stuurgroep. De kartrekkers uit de stuurgroep en de deelnemers aan de werkgroepen kunnen elkaar zo rechtstreeks, over en weer informeren over de voortgang. Op deze manier willen we meer gedeeld eigenaarschap voor de diverse thema’s krijgen.

Bij de doorstart en kick-off stonden twee vragen centraal: ‘waarom zou je aansluiten bij Evolva?’ en ‘waarom willen wij de kar trekken?’ Die vragen stelden we aan twee nieuwkomers in de stuurgroep: Leon Lemeer en Raymond Clement. Hun persoonlijke verhalen lees je in deze nieuwsbrief. Intussen zien we dat de verdienste van Evolva ook landelijk is opgepikt en vorm kreeg in een bijdrage aan het advies over learning communities: samen leren als kritische succesfactor voor economische groei.

In deze nieuwsbrief:
  1. Het tij keren met Learning Communities 2018-2021
  2. Met werkplekleren het verschil maken
  3. Evolva als Marktplaats voor belangen
  4. Vooraankondiging volgende netwerkbijeenkomst
  5. Wisseling van de wacht
‘Learning Communities 2018-2021’
 

Het tij keren met Learning Communities 2018-2021

Aldus het advies van Topsectoren Nederland. Evolva Werkplekleren 3.0 werkte mee aan de totstandkoming, net zoals onder andere 20 pilots en 100 ondernemers, overheden, onderwijsorganisatie enzovoort. De vier deelrapporten ‘Learning Communities 2018-2021’ werden op 27 juni jl. tijdens de landelijke Techniekpactconferentie officieel aangeboden aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken.

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie.
Menselijke kennis en kunde, Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de economische groei gebleken. Er wordt nu volop gepleit voor de doorontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden - zoals Evolva! - tot Learning Communities waarin leren, werken en innoveren samengaan. Topsectoren roepen de betrokken regionale en landelijke partners, politiek en beleidsmakers op om samen de volgende stappen te zetten naar de Learning Community. Door op slimme manieren bestaande samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen, kennisdeling en benodigd onderzoek te organiseren.
De rapporten geven aan dat we buiten onze eigen muren moeten blijven kijken en de juiste partners vinden, om samen te verder te leren. Meer weten? Zie hieronder.


Film ‘Learning Communities’
Learning Communities 2018-2020 – Onderzoeksrapport - Wat maakt dat het werkt
Learning Communities 2018-2020 – Onderzoeksagenda - Uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen
Learning Communities 2018-2020 – Investeringsagenda - Samen zetten we de volgende stap
Learning Communities 2018-2020 – Pilotboekje – Leren door te doen: 20 initiatieven

 
Leon Lemeer, directeur Zorg aan Zet én lid stuurgroep Evolva
“Met werkplekleren het verschil maken”
 

“Werkplekleren heeft meer te maken met brede maatschappelijke ontwikkelingen dan met het herstructureren van het leren in zorgorganisaties of onderwijsinnovaties.” Een stellingname die de moeite waard is om nader te verkennen. 

Leon Lemeer heeft, na een lange carrière op diverse P&O-posities in verschillende organisaties, heel bewust gekozen voor een overstap naar de regionale arbeidsmarktorganisatie Zorg aan Zet. Vanuit zijn persoonlijke visie en drive onderschrijft hij de noodzakelijke samenwerking inzake de problematieken van de arbeidsmarkt: “Ik kom het vaak tegen: organisaties kiezen bestuurlijk en beleidsmatig voor intensieve samenwerking, leggen deze vast in convenanten, strategische plannen en samenwerkingsovereenkomsten enzovoorts, maar slagen er vervolgens niet in om deze in de praktijk vorm te geven. De wil is overduidelijk aanwezig maar als het er echt op aankomt zitten er allerlei obstakels in de weg.”
Dat moet anders volgens Leon, maar organisaties kunnen het niet alleen. Samenwerken ligt voor de hand. Met Zorg aan Zet krijgt hij de kans om hiermee het voortouw te nemen en het verschil te maken.

Met werkplekleren is nog een hele wereld te winnen
Het speelveld van de arbeidsmarkt is bijzonder complex geworden, zowel inhoudelijk, organisatorisch, naar competenties, nieuwe toetreders en stakeholders. Als je alleen al kijkt naar de vervangingsvraag die in Limburg op ons afkomt, dan kan op korte termijn de behoefte aan personeel niet meer worden opgevangen. En al helemaal niet met het gevraagde hogere competentieniveau, waarvan vele bestuurders en managers denken dat dit noodzakelijk is omdat de beroepspraktijk van de zorg almaar complexer en veeleisender wordt.
Het valt Leon hierbij op dat werkplekleren en de keuze voor zelfsturing nu ineens heel erg ‘hot’ zijn. De bestuurders van alle organisaties die hij bezoekt, zijn ervan overtuigd dat er met werkplekleren nog een hele wereld te winnen is. Ook overheden hebben hier nu aandacht voor en promoten het heel sterk. En de onderwijswereld heeft het geadopteerd en pakt het thema vooral binnen de eigen muren op. Kortom: iedereen lijkt het te willen en toch lukt het nog niet.

Collectieve onmacht
Leon ziet de worsteling van managers, P&O-afdelingen en bestuurders terwijl het volgens hem gaat om een andere mentaliteit, een andere cultuur, een ander klimaat van samenwerken en samen willen leren: “Vergeet niet dat veel managers, P&O-afdelingen en ook bestuurders zelf geen ervaring hebben met werkplekleren omdat ze klassiek zijn opgeleid. Protocollen en structuren voelen voor hen heel vertrouwd, terwijl zaken als vertrouwen geven, laten leren van fouten en ruimte laten voor creativiteit heel onwennig zijn.”

Bestuur en management aan zet
“Kijk eens goed naar je vakbekwame ervaren medewerkers. Thuis zijn ze kostenbewust, plannen ze vakanties, coachen hun kinderen en begeleiden ze bij hun studiekeuzes, richten eigen ondernemingen op, participeren in buurtvernieuwing, sluiten langlopende leningen af en ga zo maar door. Waarom zou je deze talenten niet inzetten bij je vervangingsvraag? Waarom geef je ze niet meer ruimte bij het opleiden en leren op de werkplek? Kijk ook eens goed naar onze studenten, onze beginnende medewerkers en praat eens met ze hoe ze willen leren en werken. Hun antwoorden zijn: learning on the job, vooral samen met en van elkaar, in real time met echte praktijkvraagstukken, met ruimte voor creativiteit, vrijheid, autonomie en vertrouwen. Zo verbind je met de medewerkers van de toekomst! Het management zou zichzelf nu alvast moeten voorbereiden om deze nieuwe medewerkers te gaan faciliteren en de vakbekwame ervaren medewerkers te gaan inzetten voor de coaching ervan.”

Evolva een voedingsbodem voor werkplekleren
“Bij Evolva heb ik een groep enthousiaste mensen leren kennen die heilig geloven dat je met werkplekleren het verschil kan maken en die een positieve hoop hebben over die andere manieren van samenwerking. Hier wil ik mij dan ook persoonlijk voor inzetten. Voor een deel komt de reeds beproefde meester-gezel relatie weer in beeld, maar dan in teamverband. Zowel de zittende professionals als de medewerkers van de toekomst hebben behoefte aan een veilig werkklimaat waar geleerd mag worden van fouten. Waar feedback normaal is, waar er vertrouwen is in de collectief gekozen teamaanpak en waar hun talenten gemobiliseerd en gewaardeerd worden.”

Raymond Clement
Raymond Clement, Directeur faculteit gezondheidszorg bij Zuyd Hogeschool én lid stuurgroep Evolva
 

“Evolva als Marktplaats voor belangen”


Waarom neemt Zuyd Hogeschool deel aan het Evolva-project? Raymond: “Met werkplekleren gaan we van ‘vinken naar vonken’. Geen afvinklijstjes met doelen, resultaten, budgetten en mijlpalen maar een vonkende beweging in een regio die samen leert om relevante en recente ervaringen met elkaar te delen!”

Werkplekleren is anders kijken naar onderwijs
“Met ons onderwijs willen we waarde toevoegen aan Limburg en dat doen we door het ontwikkelen, optimaliseren en aanbieden van praktijkgericht onderwijs. We zorgen voor scholing, bijscholing en verderscholing van professionals. Arbeid, scholing, privé-ervaringen en technologische innovaties lopen tegenwoordig veel meer door elkaar. We moeten als Zuyd dus op zoek naar vormen van onderwijs die beter passen bij deze nieuwe tijd, zoals werkplekleren. Daardoor gaan we anders kijken naar ons onderwijsaanbod. Een initiatief als Evolva, waar we al vanaf het begin bij betrokken zijn, brengt ons naar die nieuwe beroepspraktijk en helpt ons om deze beter te begrijpen. Wij krijgen er heel veel voor terug.”

Alleen maar frontaal voor de klas staan is niet meer van deze tijd
“In het directe contact met het werkveld, ervaren we waar behoefte aan is. We zien het als onze maatschappelijke plicht om hen te helpen met de methodologische kant van wekplekleren. Daarom hebben we onder andere ook de leergang voor experts werkplekleren ontwikkeld. De rol van de docent als overdrager van kennis is snel aan het veranderen; frontaal voor de klas staan, is niet meer van deze tijd. Docenten moeten de kennis op de werkplek ophalen, die ter plekke ontsluiten en meteen gebruiken. Ze worden steeds minder docent en steeds meer coach in het samen leren. Het onderwijsaanbod wordt individueler en persoonlijker met allemaal verschillende leerwegen. Het gezondheidszorgonderwijs zoals we dat vandaag de dag kennen, zal over pakweg tien jaar niet meer bestaan. Wellicht staat het hbo-onderwijs wel voor de meest fundamentele wijziging van de afgelopen vijftig jaar.”

Onderwijsaanbod samen met de beroepspraktijk
“Werkplekleren is diep verankerd in onze filosofie. We vervolmaken dat samen met en in de beroepspraktijk. Organisaties vragen ons niet om werkplekleren, maar willen hun leerbehoeften wel via werkplekleren ingevuld krijgen. We zien werkplekleren als een tafelkleed waarop we alle contractactiviteiten, projecten of initiatieven met de regio en andere organisaties uitstallen. Al deze zaken zijn gebaseerd op vormen van kennisdeling, kennis opdoen en ophalen in de praktijk. Actuele voorbeelden hiervan zijn een ontwikkeltraject voor hbo-verpleegkundigen samen met en in de beroepspraktijk. Zorgorganisaties die behoefte hebben aan specifieke modules of leertrajecten om kennis bij te spijkeren krijgen die altijd aangeboden in een vorm van werkplekleren. Werkplekleren kun je vergelijken met het bloedvatenstelsel in ons menselijk lichaam. Het brengt zuurstof, voedzame stoffen en nieuwe kennis naar de organen, c.q. de organisatieonderdelen”.

Voertuig voor een lerende regio
“Inzetten op werkplekleren moet vooral een intrinsieke motivatie zijn van de organisatie zelf. Het gaat om een organisatiefilosofie; iedereen die er werkt, moet ervan doordrongen zijn dat dit het voertuig voor het anticiperen op de verandering is. Iedereen wordt er slimmer door; de student, de docent, de werknemers. De collectieve intelligentie wordt groter. Voor de politiek is het belangrijk dat ze zien dat met werkplekleren het human capital beter zal renderen, innovaties sneller verspreid raken en dat het bijdraagt om een lerende regio te worden. Ze kunnen nadenken over dit perspectief en een baken zijn voor doorontwikkeling. Maar het mag geen opgelegd traject worden met projecten, afvinklijstjes en subsidietrajecten. De politiek moet zich vooral niet willen bemoeien met werkplekleren. Wij als samen lerende organisaties moeten niet willen afvinken omdat, bijvoorbeeld, de provincie dat zegt, wij moeten kunnen ervaren dat werkplekleren een geïntegreerd antwoord is voor de snelle veranderingen in onze samenleving. Het doen van examens, het presteren op de werkafdelingen en het innoveren van technologie en samenwerking staan niet langer los van elkaar. Deze methode van werkplekleren hoort bij deze wereld en houdt je in deze wereld. Met werkplekleren gaan onze mensen van vinken naar vonken.”

Vooraankondiging volgende netwerkbijeenkomst : 27 september

Noteer alvast in uw agenda:
Woensdag 27 september 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Beatrixzaal van Rubicon te Horn. Opnieuw hebben enkele zeer mooie organisaties zich bereid verklaard om hun ervaringen met werkplekleren met ons te delen.

Zo zal Tessa van Loo, L&D-verantwoordelijke, de ervaringen en ambities met werkplekleren bij de Meandergroep voor het voetlicht brengen. Een primeur op deze middag is het opstarten van de zogenaamde achtbaanschool bij Vekoma Rides. Director of change, Yvonne Paulussen, komt dit initiatief persoonlijk toelichten. Een succesverhaal uit de praktijk van werkplekleren is de SIM, werkplaatsfabriek in Maastricht waar jongeren door werkplekleren nieuwe kansen kregen voor een baan en opleiding. Sonja Demandt en Lou Fredrix vertelt er alles over. Bij Rockwool wordt al heel lang aan werkplekleren gedaan en Rolf Holtjer, Regional Learning & Development Expert, komt ons vertellen over de toegevoegde waarde ervan en hun inzichten.

Wisseling van de wacht

Per 1 augustus 2017 neemt Jos Hegeman, Sectordirecteur Zorg en Welzijn van Gilde opleidingen, het stokje over van Desiree Schaapkens en zitting nemen in de stuurgroep van Evolva zitting nemen. De continuïteit in de stuurgroep en de participatie van Gilde opleidingen aan het project is daarmee geborgd. Desiree wil graag het gedachtegoed van Evolva werkplekleren meenemen naar haar nieuwe werkomgeving: de gemeente Eijsden-Margraten.
Terugkijkend stelt Desiree dat het met Evolva gelukt is om over de grenzen van de eigen sector of organisatie te kijken. Nu is het nodig om elkaar te inspireren en om het leren van elkaar beter te delen. Ze wenst ons voor de komende tijd heel veel inspiratie om creatieve manieren te blijven vinden zodat we Evolva verder kunnen ontwikkelen. In een toekomst waarin leven lang leren prominent aanwezig zal zijn, is het onderwijs steeds minder tijd- en plaatsgebonden aan de school, en zal het steeds vaker vanuit de behoefte van de student en of de werknemer worden georganiseerd op de werkplek in de buurt, wijk of organisatie.
 
We danken Desiree voor haar opbouwende, kritische en resultaatgerichte bijdrage aan het project en wensen haar veel succes met haar nieuwe functie.

Ken je iemand die ook de Evolva Nieuwsbrief wil ontvangen?


Elke zes weken sturen we deze Nieuwsbrief Evolva Werkplekleren 3.0 naar iedereen die zich via de website heeft aangemeld of op de een of andere manier ervaring aan het opdoen is met werkplekleren. Als je deze nieuwsbrief ontvangt, hoef je je dus niet meer aan te melden. Maar misschien ken je wel iemand die ook alles wil weten over Evolva. Stuur de nieuwsbrief dan eens vrijblijvend door. Hoe groter het netwerk hoe beter. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website of via deze link
Aanmelden
Copyright © 2017 Evolva werkplekleren 3.0, Alle rechten voorbehouden

Onze contact gegevens:
Evolva werkplekleren 3.0
Havikstraat 18, 6135 ED Sittard  Voeg ons toe aan je adresboek
Nieuwsbrief afmelden   Wijzig je voorkeuren.