Copy
Evolvagroup Nieuwsbrief | februari 2017
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
Tijdens de Evolva netwerkbijeenkomst van 22 maart jl. kregen de aanwezigen weer mooie, interessante en inspirerende verhalen te horen. De samenvatting daarvan willen we u niet onthouden.

In deze nieuwsbrief:
 
  • Samen leren op de werkplek hoe doe je dat?
  • Thom Rutten, Manager bij Fontys Paramedische Hogeschool en mede-oprichter van Springlab.nl
  • Giel Vaessen, manager bij Zuyd Hogeschool
  • Loek FM Nieuwenhuis, lector beroepspedagogiek aan HAN
  • Vooraankondiging volgende netwerkbijeenkomst
Netwerkbijeenkomst Evolva 22 maart jl.
 

Samen leren op de werkplek hoe doe je dat?


We zijn weliswaar te gast op het grootste terrein van Rubicon, maar vandaag de dag vindt de zorg zo veel mogelijk plaats in de wijk en bij het gezin thuis. Bestuurder Ward Vijgen van Rubicon Jeugdzorg vertelt over de transitie van de jeugdzorg de afgelopen jaren. Een transitie die een zeer groot beroep doet op het verander- en leervermogen van de Rubicon-medewerkers. Samen zetten ze er al lerend de schouders onder.

Desiree Schaapkens leidt ons door het volle middagprogramma en de interessante discussierondes. Belangrijk om te onthouden is dat het samen optrekken van ROC Leeuwenborg en SGL/Aan de Pas heeft geleid tot betere zorg en betere begeleiding van de stagiaires. En dat in tijden van bezuiniging en terwijl het team ook voor veel veranderingen stond. 

Eenzelfde geluid is te horen bij Rubicon waar ze werken met zelforganiserende teams. De teamcoach speelt daar een voorname rol in. Openhartig vertelt de clustermanager dat je als leidinggevende afscheid neemt van blauwdrukdenken en centrale plannen. Daarvoor in de plaats geef je ruimte voor de processen en vraagstukken in de teams, inclusief de eigen aanpak.
Thom Rutten van Fontys Hogescholen doet een oproep om de muren tussen onderwijs en werkgevers nog verder af te breken. De schoolomgeving als werkplek en de werkplek als schoolomgeving: “Hoe kan leren weer in het werk plaatsvinden en omgekeerd? Hoe kan de echte beroepspraktijk weer op school komen?”

“Eigenlijk is de bijdrage van het onderwijs aan de weg van iedere zorgmedewerker naar de vakbekwame zorgprofessional maar een klein stukje,” stelt Loek Niewenhuis, “dat kleine stukje levert startbekwame medewerkers af maar daarna laat onderwijs deze mensen toch wel in de steek.” De gepresenteerde voorbeelden van die middag illustreren bijzonder goed dat door de aandacht voor werkplekleren, medewerkers leren en zich ontwikkelen tot vakbekwame experts, die zeer goed in staat zijn om hun eigen leerdoelen te bepalen.
 
Giel Vaesen, van Zuyd Hogeschool, concludeert nog dat het voor werkplekleren noodzakelijk is om didactische kennis en kwaliteiten toe te voegen aan de teams.
Thom Rutten, Manager bij Fontys Paramedische Hogeschool
en mede-oprichter van Springlab.nl
"Ga samen ontdekken wat je nodig hebt”
 

Thom hield tijdens de netwerkbijeenkomst een inspirerend verhaal over de maatschappelijke relevantie van Evolva. Reden voor een diepgaandere kennismaking.

Zelfsturing

Zelfsturing is volgens Thom het antwoord op de vraag ‘hoe kunnen organisaties op elk moment adequaat inspelen op de snel veranderende wereld?’: “Dit lukt alleen als iedereen meedoet. Vroeger volstond het als enkel de directeur nadacht over de toekomst en om de vijf jaar met een strategisch plan kwam. Tegenwoordig accepteren we dat niet meer. Iedereen wil kunnen meedoen en we willen sneller kunnen inspelen op de veranderingen. Zo kom je ertoe om organisaties meer vanuit het principe van zelfsturing in te richten.”

Thom heeft een natuurwetenschappelijke achtergrond en studeerde af op de sociale en gedragskundige kant van milieuvraagstukken. Via VWS (sport en bewegen) en Kenniscentrum Sport is hij bij Fontys terecht gekomen. Hij participeert sindsdien in het operationaliseren van het concept zelfsturing binnen Fontys.
 

Dialoog & co-creatie


Binnen Fontys Paramedische Hogeschool, werken ze nu al anderhalf jaar volgens het concept van zelfsturing. Docenten, studenten en werkveld vormen leergemeenschappen die gezamenlijk het onderwijsprogramma in en samen met de beroepspraktijk opzetten. Het management ondersteunt hierbij. Twee basisprincipes staan daarbij centraal: de dialoog en de co-creatie. Ter vergelijking: in het klassiek onderwijs ging men uit van monoloog (door de docent) en een vastomlijnd onderwijsprogramma. Zowel op school als in de diverse werkomgevingen zijn al heel veel positieve projecten en ervaringen met dit concept. Binnen Fontys heeft men het concept verder omarmd zodat nu steeds meer Fontys-instituten op de een of andere manier met zelfsturing aan de slag zijn. Om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, focust het paramedisch onderwijs op drie uitdagingen: ontwikkeling, validatie en acceptatie van de technologische ontwikkelingen, zelfsturing van patiënt en medewerkers, en interprofessioneel samenwerken.
 
Thom’s rol bij Springlab
“Technologische uitvindingen hebben ons als samenleving heel veel welvaart en ontwikkeling gebracht maar hadden als nadeel dat het bewegen uit ons dagelijks leven en ons onderwijs werd weggehaald. We zijn vrijwel alle activiteiten zittend gaan uitvoeren. Springlab probeert met technische innovaties dagelijks bewegen weer leuk te maken. We ontwikkelden al onder ander de Tovertafel voor mensen met dementie, een interactieve buitengame voor klimparken en een groenlicht’-adviseur’ voor fietsers (fietsflo.nl). Nu proberen we door allerhande projecten, met gebruik van technologie, beweging terug te brengen in het onderwijs. We gaan bewegend leren weer een plek te geven in de klassieke lesopzet.”
 

Vertrouwen & ondersteunen

Thom: “Kiezen voor zelfsturing houdt in dat er niet één goede manier van organiseren, uitvoeren of managen is. De kunst van de zelfsturing ligt erin dat managers (en docenten) hun medewerkers (en studenten) vertrouwen en ondersteunen bij het proces van zelfregie. Samen leer je hoe je tot de beste oplossingen kunt komen. Dat is een zoektocht naar goede ondersteuningsprincipes.”

Niet kopiëren

Bij Evolva doen we dat precies zo. In dialoog met elkaar gaan we samen ontdekken wat nodig is om zelfsturing te kunnen organiseren en hoe professionals een heel leven lang kunnen blijven leren. Thom: “Natuurlijk, je kunt elkaar inspireren met goede voorbeelden, maar er is niet één goede manier. Ga dus vooral geen lijstjes en formats kopiëren. Bij Evolva zitten goede mensen aan tafel, met veel energie. Onderwijs- en beroepenvelden zijn goed vertegenwoordigd, er is geld, tijd en talent. Met deze ingrediënten moet je een heel eind kunnen komen.”

Samenwerken moet

Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de samenleving zie je veel initiatieven zoals Evolva opduiken. Dat geeft aan dat dit de juiste weg is. De maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan zijn te complex om alleen op te lossen. Thom ziet heel veel slaagkansen voor de toekomst.” Studenten willen graag meer leren in en van de praktijk. Docenten willen graag meer dialoog en co-creatie met het beroepenveld. En organisaties kiezen graag voor meer samenwerking omdat ze het alleen niet meer kunnen. Iedereen streeft hetzelfde doel na alleen niemand weet goed hoe. Bij Evolva zitten de juiste partijen om tafel om tot goede oplossingen te komen. De goede wil is er bij alle deelnemers. Het komt er vooral op aan hoe goed we samenwerken en met onderwijs en werkveld nieuwe antwoorden vinden. Dat samenwerken een noodzaak is, heeft men bij Evolva goed begrepen.”

Giel Vaessen, manager bij Zuyd Hogeschool

"De leergang experts werkplekleren is een gezamenlijke ontdekkingsreis”

Giel Vaesen over de eerste impressies met de nieuwe leergang experts werkplekleren:

“Een gezamenlijke ontdekkingsreis om samen vorm en inhoud te geven aan deze leergang. Zuyd participeert al vanaf het eerste uur in het Evolva-project. Werkplekleren biedt immers veel meer mogelijkheden tot echte gedragsverandering dan wanneer je mensen uit hun werkprocessen haalt en ze los van hun werk traint en of kennis aandraagt in een school.”

“De opdracht voor de docenten en de studenten van de nieuwe leergang is om het leren met het werken te verbinden. Welke factoren stimuleren deze verbinding en welke factoren belemmeren juist? Ook de docenten zijn lerend in deze leergang; voor hen is onder andere het vraaggestuurd inrichten van de onderwijsleertrajecten nieuw.”

“Meer dan ooit is het nodig om een leven lang te leren, maar dan wel in een aantrekkelijke context: via werkplekleren. De leergang voegt didactische kwaliteit toe aan de teams die aan de slag zijn met werkplekleren. Het is een interessante ontdekkingsreis worden voor en samen met alle deelnemers. Van de docenten en van de deelnemers uit de organisaties waar ze voor werken, vragen we commitment. We werken spannende authentieke leeropdrachten uit, waarvan de antwoorden niet in een handboek te vinden zijn. Met de leergang werken we in een gezamenlijke opdracht van onderwijs en zorgorganisaties toe naar lerende organisaties. De deelnemers vormen meer en meer een lerend netwerk, een ‘community of practice’, dat ook lang na de leergang kan - en hopelijk ook zal - blijven bestaan.”

Loek FM Nieuwenhuis, lector beroepspedagogiek aan HAN

Waarom permanent leren en ontwikkelen in de zorg zo actueel is

 
Professionals in elk domein, dus ook de zorg, worden geconfronteerd met snelle wijzigingen in werk en werkzaamheden. Ontwikkelingen zijn niet alleen het gevolg van technologische vooruitgang, maar ook de politieke en sociale omstandigheden veranderen voortdurend. Globalisering, internationale turbulentie en demografische ontwikkelingen: al die bewegingen hebben invloed op het werk van zorgprofessionals.
 
De populatie van cliënten verandert: burgers worden ouder en blijven langer gezond, maar als ze zorgbehoevend worden, dan zijn de klachten vaker complex. Door vrijwillige of gedwongen immigratie verandert ook de culturele achtergrond van cliënten: zorgprofessionals moeten rekening kunnen houden met grotere verschillen in culturele en religieuze achtergronden.

De politieke verhoudingen veranderen ook: de kosten van de zorg dreigen zodanig te worden, dat de rijksbegroting het niet meer kan dragen. Opeenvolgende kabinetten hebben dit proberen te beteugelen, waardoor professionals meer kostenbewust moeten werken. De zorgverzekeraars spelen hierbij een grote rol, niet altijd tot tevredenheid van de zorgprofessionals: kostenbeheersing gaat vaak gepaard met veel administratieve lasten, die weer kosten met zich mee (lijken te) brengen.

Technologisch verandert er ook veel: steeds nieuwe zorgtechnieken en medische mogelijkheden worden ontwikkeld. Dit brengt kostenverhoging met zich mee, maar biedt tegelijkertijd mogelijkheden om de zorg weer terug te brengen naar 0e en 1e lijn.

Kortom: de ontwikkelingen in de zorg zijn complex en wijzen niet altijd in dezelfde richting. Dit legt zware druk op (het leren van) de zorgprofessionals: zij moeten continu bijleren en bij-ontwikkelen, om zich staande te houden in die hectiek. Ook de werkgevers in de zorg zullen zich hierover druk moeten maken.

Goed aan Evolva is dat alle deelnemers de noodzaak tot permanent leren en ontwikkelen onderkennen en samen uitzoeken hoe dat in het huidige tijdsbestek vorm moet krijgen. De verhouding tussen werkgevers, zelfsturende teams en zorgprofessionals is hierbij een belangrijk thema: permanente ontwikkeling
 

Vooraankondiging volgende netwerkbijeenkomst

De Evolva-netwerkbijeenkomsten zijn een natuurlijke vorm van kennisdeling en tegelijk een ontmoetingsplek waar werken en leren samenkomen. Dankzij de steun van de provincie Limburg kunnen we onze kennis en onze ervaringen over het nieuwe leren met elkaar delen.
Noteer alvast in uw agenda:

  • Woensdag 27 september 2017
  • Woensdag 28 februari 2018

Ken je iemand die ook de Evolva Nieuwsbrief wil ontvangen?

Elke zes weken sturen we deze Nieuwsbrief Evolva Werkplekleren 3.0 naar iedereen die zich via de website heeft aangemeld of op de een of andere manier ervaring aan het opdoen is met werkplekleren. Als je deze nieuwsbrief ontvangt, hoef je je dus niet meer aan te melden. Maar misschien ken je wel iemand die ook alles wil weten over Evolva. Stuur de nieuwsbrief dan eens vrijblijvend door. Hoe groter het netwerk hoe beter. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website of via deze link
Aanmelden
Copyright © 2017 Evolva werkplekleren 3.0, Alle rechten voorbehouden

Onze contact gegevens:
Evolva werkplekleren 3.0
Heerbaan 17, 6097 AV, Heel     Voeg ons toe aan je adresboek

Nieuwsbrief afmelden   Wijzig je voorkeuren.