Copy
Nieuwbrief 8   oktober 2016
Bekijk de nieuwsbrief online


Twee onderzoeken naar effecten aanpak Stichting Kinderleven 


De Stichting Kinderleven zit niet stil. Naast behandelingen en trainingen wordt er veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de aanpak. 
 

Effect methode Kuipers I en II

TNO Child Health & Stichting Kinderpostzegels Nederland zijn gestart  met een onderzoek naar de effectiviteit van de methodiek zoals die ontwikkeld is door Paulien Kuipers. Het gaat daarbij om de methodes Kuipers I (het éengespreksmodel)  en Kuipers II (het vijfstappenmodel). Naast het reeds uitgevoerde vooronderzoek wordt er nu een selectie gemaakt van valide (meet)instrument(en) t.b.v. effectstudie voor beide methodes. Het onderzoek naar het éégespreksmodel wordt uitgevoerd bij de hulpverleners van Envida en de ouders die zich daar hebben aangemeld. Het onderzoek naar het vijfstappenmodel wordt uitgevoerd bij de hulpverleners van Stichting Kinderleven. Het geheel wordt gesubsidieerd door Stichting Kinderpostzegels.
 

Effect training hulpverleners te vroeg geboren baby's

Op dit moment loopt een onderzoek naar het effect van een intensieve training van alle verpleegkundigen van de afdeling neonatologie van het MUMC+ in Maastricht. Het onderzoek o.l.v. Hedwig van Bakel (professor Universiteit Tilburg) is mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg. De effecten van de training worden bij zowel ouders als verpleegkundigen in beeld gebracht, wat de overdraagbaarheid van de training naar andere ziekenhuizen en medische beroepsgroepen (zoals gynaecologen, kinderafdelingen / kinderverpleegkundigen / verloskundigen) aanzienlijk vergroot.
De training zou bij twee doelgroepen positieve veranderingen moeten laten zien. Enerzijds het effect van een toenemende professionalisering bij de verpleegkundigen die zich uit in een veranderde ‘hechtingsattitude’ bij de professionals bij het toepassen van kortdurende adequate interventies. Anderzijds versterken de verpleegkundigen bij ouders hun mogelijkheden om zich met hun kindje te verbinden. De training kan bij positieve effecten ook voor andere `ziekenhuizen een manier zijn om hechting hoog op de agenda te zetten. Een mogelijke uitrol van dit project zal hechtingsproblemen in de toekomst verminderen, zeker gezien het toenemend aantal te vroeg geboren kinderen (nu tussen de 7 á 8 procent). 


 


JGZ training Utrecht in januari 2017 van start


Binnen deze training, die gebaseerd is op de praktijk binnen de JGZ, worden handreikingen gedaan om de relatievorming tussen ouders en kind positief te beïnvloeden waar dat mogelijk is: in de omgang met de baby, in de gesprekken met de ouders of met ouders én kind.
Met behulp van taal – de goede woorden - kunnen ouders en kind geholpen worden om de weg naar elkaar terug te vinden, ver voordat er sprake is van verregaande verwijdering.

De data van de training in Utrecht voor professionals werkzaam in de JGZ zijn bekend: 11 jan / 8 febr / 8 maart / 29 maart op  woensdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur. 
De locatie: 
Opleidingsinstelling GGZ-VS Catharijneborch 
Catharijnesingel 56 3511 GE UTRECHT 
De prijs is € 375,- voor 4 dagdelen inclusief lesmateriaal, maximaal 20 deelnemers. 

Meer informatie en aanmelden 

Veilige hechting wordt speerpunt ministerie VWS


Het lobbyen van Stichting Kinderleven, het succes van de aanpak in Limburg samen met Envida, het enthousiasme van Provinciale Staten.......al deze zaken lijken er mede toe geleid te hebben dat het ministerie van VWS veilig hechten tot een speerpunt gemaakt heeft en er extra geld voor heeft uitgetrokken. Op pagina 17 van het werkprogramma 2017 is te lezen:
"Vroegkinderlijke hechting en preventie van jeugdtrauma’s.
Hulpverleners worden in de praktijk steeds vaker geconfronteerd met emotionele en psychische problemen, zoals aandacht- en leerstoornissen (ADHD), drugsgebruik, of angst- en stemmingsstoornissen die verband houden met hechtingsproblematiek in de vroege jeugd. Uit onderzoek blijkt ook dat vroege jeugdtrauma’s niet alleen de latere psychische, maar ook de fysieke gezondheid kunnen schaden. Dit lijkt te wijten aan een nadelige beïnvloeding van het immuunsysteem en hormonale systemen. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS brengt de Gezondheidsraad advies uit over de relatie tussen vroegkinderlijke hechting, traumatisering in diverse stadia van de ontwikkeling en de (latere) fysieke en psychische gezondheid. Het advies zal zich ook richten op effectieve interventies om vroegkinderlijke hechting te bevorderen, traumatische ervaringen te voorkomen, dan wel de gevolgen ervan te beperken."
Deze uitgangspunten maken het hopelijk mogelijk om landelijk de trainingen van Stichting Kinderleven voor JGZ professionals uit te rollen.  Paulien Dijk, nieuwe medewerker


Paulien Dijk (zie foto boven) is sinds 1 september aan het werkbij Stichting Kinderleven. Ze is orthopedagoog en hechtingstherapeut I.O. Ze werkt voor Stichting Kinderleven als behandelaar en trainer. Paulien heeft hiervoor acht jaar als gedragswetenschapper in de jeugdzorg gewerkt.
Het hechtingswerk ligt haar na aan het hart, omdat een gezonde, veilige hechting een stevige basis voor de rest van het leven vormt. Paulien is moeder van drie jonge kinderen. 
 

Syllabus "Focus op hechting" verschijnt in boekvorm


De trainingen 'Focus op hechting' voor JGZ professionals worden op dit moment nog vooral in Limburg gegeven. Maar de belangstelling in het hele land is groot. Voor de medewerkers van Stichting Kinderleven is het fijn als er meer trainers komen die verspreid over het land wonen. Daarom is er een cursus gegeven afgelopen voorjaar en op dit moment om trainers op te leiden. In januari start een nieuwe 'Train de trainers.' Het is belangrijk dat het lesmateriaal gestandaardiseerd in boekvorm uitgegeven wordt, aangevuld met eigen artikelen, Powerpoint presentaties etc.  

 Paulien Kuipers in GZ - Psychologie september 2016 


In september is het interview verschenen van Erik Hardemans met de directeur van Stichting Kinderleven Paulien Kuipers in GZ-  Psychologie, een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op de beroepsgroep van meer dan 15.000 GZ-psychologen. De titel van het artikel is: Probleemgedrag van baby's en kinderen is vaak hechtingsprobleem. In het interview gaat Paulien uitgebreid in op het verschil tussen probleemgedrag van baby’s en kinderen en opvoedproblemen.

Klik hier om het hele artikel te downloaden.

 

Huilbaby

Onze pasgeboren baby huilt vaak. Ik vind dat heel vervelend omdat ik denk dat hij zich niet prettig voelt en ongelukkig is. Ik doe er alles aan om hem te laten stoppen maar het helpt niet. Hoe kan ik er voor zorgen dat hij niet meer huilt? Ik ben bang dat ik hem verwen als ik hem voortdurend opneem.
Een wanhopige moeder 


In de blog worden praktijkvoorbeelden beschreven. Sommige daarvan zijn eerder gepubliceerd in dagblad de Limburger. De praktijkvoorbeelden zijn altijd zodanig bewerkt dat er meerdere praktijkgevallen in verweven zijn. De casus is daarom voor ouders en kind onherkenbaar geworden.
Facebook Kinderleven
Facebook Kinderleven
stichtingkinderleven.nl
stichtingkinderleven.nl
eerste jaar van premature baby
eerste jaar van premature baby
Stichting Kinderleven | St. Servaasklooster 36 | 6211 TE Maastricht
tel: 043 3101650  email: info@stichtingkinderleven.nl
Copyright © 2015 Stichting Kinderleven, All rights reserved


afmelden

  

 


This email was sent to wvanlith50@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
stichting Kinderleven · St Servaasklooster 36 · Maastricht, Limburg 6211TE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp