Copy
Havenstrategie Moerdijk 2030, nieuwsbrief nr. 1 2016
Ook in 2016 houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Havenstrategie Moerdijk 2030. In deze eerste nieuwsbrief aandacht voor de uitspraak van de Raad van State over het Logistiek Park Moerdijk, de jaarresultaten van het Havenschap Moerdijk, de Moerdijkregeling en het jaarlijkse Milieumonitoringsrapport.   
In deze nieuwsbrief

Aanleg Logistiek Park Moerdijk kan nog niet van start

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Op 17 februari maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft vernietigd.    
 
Een inpassingsplan, zoals dat van LPM, mag voor een periode van tien jaar worden vastgesteld. In de Crisis- en herstelwet wordt een periode van twintig jaar mogelijk gemaakt. PS wilden van die mogelijkheid gebruik maken. Door een vormfout in de Crisis- en herstelwet blijkt dat volgens de Raad van State niet te kunnen. De provincie zal contact opnemen met het ministerie van Infrastructuur  en Milieu om deze vormfout, waar naar nu blijkt meerdere investeringsvoorstellen in Nederland nadeel van ondervinden, op de kortst mogelijke termijn hersteld te zien krijgen.
 
De Raad van State heeft ook bekend gemaakt de overige beroepen van vier bezwaar makende partijen tegen het inpassingsplan LPM te hebben afgewezen.
 
Met de Havenstrategie Moerdijk 2030, waar LPM een belangrijk onderdeel van is, wil de provincie de economische structuur in (West-)Brabant versterken en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in deze regio. Alleen al bij het LPM gaat het naar verwachting om zo’n 6.000 arbeidsplaatsen. LPM biedt ruimte aan aantrekken van grootschalige Value Added Logistics-bedrijven (VAL) die zich naast reguliere opslag en distributie ook richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren. Inzet blijft om de Havenstrategie onverminderd te realiseren, met evenwichtige aandacht voor people, planet en profit.

Groei zeevaart, containers en shortsea zet door

De overslag via zeevaart in de haven van Moerdijk groeide in 2015 met 7%. Ook de tonnages in containers groeide met 10%. Opnieuw zag de vierde zeehaven van Nederland het aantal short-sealines groeien, net als de spoorverbindingen. Doordat de overslag binnenvaart achterbleef, komt de totale overslag in 2015 uit op hetzelfde niveau als het jaar ervoor, op zo’n 16,5 miljoen ton.

De overslag van droge en natte bulk, schroot en ertsen daalde vorig jaar, alle met ongeveer 7%. Hieruit blijkt dat nog niet voor alle sectoren het einde van de crisis merkbaar is.
In totaal hebben 14 nieuwe bedrijven zich in 2015 op het haven- en industrieterrein gevestigd.
De werkgelegenheid is ongeveer gelijk gebleven, direct en indirect zo’n 17.000 arbeidsplaatsen.

Gronduitgifte
Het Havenschap Moerdijk gaf in 2015 voor het eerst grond uit op het Industrial Park, aan KLK/Kolb. Dit bedrijf is reeds op het haven- en industrieterrein gevestigd, en gaat uitbreiden met tankopslag inclusief een steiger met jettyfaciliteiten. Daarnaast is de grootste beschikbare logistieke kavel uitgegeven aan DHG. Op deze locatie aan de Tradeboulevard realiseert DHG hun logistieke complex Smartlog. Inmiddels zijn hiervoor ook al twee huurders bekend: Manuli Fluiconnecto, een toonaangevende internationale service-organisatie met de focus op (hogedruk hydrauliek) slangen en koppelingen, en AWL Atlaspark Warehousing & Logistics. AWL is een snel groeiende logistieke dienstverlener gevestigd in Amsterdam. In Moerdijk opent AWL haar tweede vestiging. De nieuwe vestiging zal deels worden ingericht voor haar klant Firestone Building Products.

Wilt u meer lezen over de resultaten van 2015? Kijk op www.portofmoerdijk.nl.
 

Woningmarkt dorp Moerdijk volop in beweging

De Moerdijkregeling is een jaar actief en de eerste indruk is dat de regeling werkt. Mensen die om allerlei redenen in een lastige positie zijn geraakt, wordt een nieuwe toekomst geboden. Daarnaast is de woningmarkt op gang gekomen. Dat zorgt voor levendigheid en nieuwe aanwas in het dorp. Er zijn talrijke initiatieven van het dorp om meer nieuwe mensen te werven.

De woningmarkt is in 2015 weer op gang gekomen. In totaal zijn er tot en met oktober 14 woningen door particulieren gekocht. In de jaren hiervoor was er niet of nauwelijks sprake van particuliere aankoop. Daarbij is er een toenemende belangstelling voor woningen in de iets hogere prijsklassen.

Naast een toenemende belangstelling voor de aankoop van een woning, zien we ook een toenemende interesse in de langdurige huur van woningen tegen marktconforme prijzen. De kopers van een woning in het dorp zijn starters en doorstromers vanuit het dorp Moerdijk zelf, huishoudens afkomstig uit de gemeente Moerdijk én gezinnen die komen uit de zuidvleugel van de randstad.

In de gemaakte prognoses is voor zowel 2015 als voor 2016 uitgegaan van de aankoop van 25 woningen. 25 woningverkopen per jaar is een normaal aantal voor een dorp met de omvang van Moerdijk en de wetenschap dat de woningmarkt ruim drie jaar bijna volledig heeft stilgelegen. In de praktijk blijkt dit ook te kloppen. Nu duidelijk is dat het dorp blijft, is de woningmarkt weer in beweging.

Meer lezen over wonen in het dorp Moerdijk? Kijk op www.wonenindorpmoerdijk.nl.

4,7% van de duurzame energieproductie in Nederland komt van haven- en industrieterrein Moerdijk

Jaarlijks stelt Duurzame Verbindingen Moerdijk het Milieumonitoringsrapport op. Dit rapport monitort zes thema’s: water, lucht, natuur, afval, energie en milieuklachten en hinder. Door de resultaten te vergelijken met die van vorige jaren, wordt in beeld gebracht hoe het haven- en industrieterrein zich op deze thema’s ontwikkelt en of alle maatregelen, projecten en beleidsplannen effect hebben.

Conclusies

Afval
In 2014 wordt 83% van de afvalstromen hergebruikt (nuttig toegepast), een stijging van 1% ten opzichte van 2013. Afvalstoffen of (rest)producten van het ene bedrijf worden steeds vaker gebruikt als grondstof of hulpstof voor een ander, nabijgelegen bedrijf. Onder de noemer ’Energy Web’ wisselen bedrijven op het terrein warm water, stoom of CO2 uit, die vrijkomt tijdens de productieprocessen. De totale hoeveelheid afgevoerd afval is in 2014 met 9% gedaald. Er wordt minder afval verbrand (2%) en minder gestort (1%).

Natuur
Ook is in 2014 gewerkt aan een omvattend Natuurmanagementplan: de basis voor alle toekomstige plannen en projecten op natuurgebied. Het plan gaat bijdragen aan een duurzaam voortbestaan van de aanwezige flora en fauna, en aan de instandhouding en vergroting van de biodiversiteit. Daarnaast is geconstateerd dat de meeuwenpopulatie op het terrein fors is verkleind, een gunstige ontwikkeling, gezien de overlast die de dieren gaven. Door actief maaibeheer en door het instellen van beheerzones, huist het merendeel van de vogels inmiddels op de Sassenplaat, in het Hollands Diep.

Lucht
Met twee nieuwe meetstations die in 2013 zijn geplaats - in Klundert en Zevenbergen - zijn er in 2014 voor het eerst meer gegevens van de lokale situatie. Kern Moerdijk had al een meetstation. De gemeten concentraties fijnstof, stikstofdioxide en benzeen zijn in 2014 gelijk gebleven of afgenomen. Ook zijn er in 2014 nieuwe eNoses geplaatst, die onder meer helpen om bronnen van geuroverlast op te sporen. Op dit moment staan er 26 op en rond het terrein. Over het algemeen is de invloed van het haven- en industrieterrein op de luchtkwaliteit gelijk gebleven.

Geluid
Wat betreft geluid: de norm van 50 decibel is in 2014 nergens overschreden. De geluidbelasting verschilt in 2014 nauwelijks van die van eerdere jaren.

Water
Bedrijven verbruikten in 2014 minder drink- en industriewater. De hoeveelheden water geloosd op de riolering en geloosd op het oppervlaktewater zijn ook gedaald.

Energie
In 2014 is becijferd dat 4,7% van de totale duurzame energieproductie in Nederland (in 2013) uit Moerdijk komt. 9,5% van het totale energieverbruik door bedrijven op het terrein wordt duurzaam opgewekt. De totale hoeveelheid zelf geproduceerde duurzame energie is in 2014 licht gestegen. Deze stijging draagt bij aan de langere termijnambitie voor het haven- en industrieterrein: een energieneutraal haven- en industrieterrein in de toekomst.

Klachten en hinder
In 2014 zijn 554 klachten binnen gekomen die vermoedelijk een relatie hebben met het haven- en industrieterrein: 33% meer dan in 2013. In 2014 waren er 27 ‘klachtenclusters’: dagen waarop 5 of meer klachten op 1 dag binnen komen. In totaal gaat het om 258 klachten (van de 554), bijna de helft. Bijna al deze klachten gaan over geur. Onduidelijk is wat de stijging van het aantal klachten over geur heeft veroorzaakt. Opvallend is dat in de eerste drie kwartalen van 2015 het aantal klachten aanzienlijk is gedaald ten opzichte van vorige jaren. De Klankbordgroep Milieuklachten, die in 2014 is ingesteld, gaat onderzoeken hoe er meer grip kan komen op de oorzaken van de fluctuaties in de klachtenaantallen en of er een betere analyse mogelijk is tussen het aantal klachten en geregistreerde incidenten.

DVM is een samenwerkingsverband van overheden en bedrijven, die samen werken aan een duurzaam haven- en industrieterrein.
Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op www.dvmoerdijk.nl.

Uitschrijven    Lidmaatschap aanpassen