Copy
Havenstrategie Moerdijk 2030, nieuwsbrief nr. 2 2016
De eerste helft van het jaar zit erop. In dit eerste half jaar zijn er diverse projecten gestart en resultaten behaald rond de Havenstrategie Moerdijk 2030. In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van belangrijke besluiten en mijlpalen in de afgelopen maanden. Zo leest u onder meer wat de stand van zaken is rond het Logistiek Park Moerdijk, Energyweb XL en de verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk. Daarnaast leest u over de ontwikkelingen op het gebied van watermanagement en spoor. En noteer tot slot 22 oktober alvast in uw agenda. Dan organiseert het Havenschap Moerdijk een Open Dag. Voor nu wensen wij u een fijne zomer!
In deze nieuwsbrief

Hernieuwd inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het inpassings- en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk hernieuwd vast te stellen. Vanwege een vormfout in het uitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet van het Rijk is het eerdere besluit van Provinciale Staten door de Raad van State vernietigd. Inmiddels is de vormfout hersteld en is de vernieuwde Crisis- en herstelwet op 5 juli jl. in werking getreden, zodat de plannen opnieuw in procedure kunnen gaan. 

Het nieuwe bedrijventerrein in Moerdijk is bedoeld voor grootschalige logistieke bedrijven en moet een impuls geven aan de economische ontwikkeling van West-Brabant. In totaal gaat het om ongeveer 142 hectare. Het LPM moet uitgroeien tot een van de grootste logistieke bedrijfsparken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage.
Nadat beide plannen onherroepelijk in werking zijn getreden zal Havenschap Moerdijk zorgen voor de verdere realisatie van Logistiek Park Moerdijk. Hiervoor sloot het Havenschap Moerdijk eerder al een samenwerkingsovereenkomst met Roozen van Hoppe namens HeBeMa. Deze partij had zich in het verleden al verzekerd van een grondpositie op het toekomstige Logistiek Park.

Samenwerken aan een integer en weerbaar haven- en industrieterrein Moerdijk

In het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk is op donderdag 30 juni een gezamenlijke intentieverklaring getekend voor een integer en weerbaar haven- en industrieterrein Moerdijk. De partners gaan op basis van het gedeelde gevoel van urgentie en de ambitie om te komen tot een duurzame samenwerking om (georganiseerde) criminaliteit en onveiligheid op het haven- en industrieterrein Moerdijk tegen te gaan, nog dit jaar concrete stappen maken.

Lees het volledige bericht.

Waterschap Brabantse Delta werkt aan Watermanagementplan

Het watersysteem in en rond Moerdijk is de verbindende factor tussen de economische activiteiten, veiligheidsaspecten (zoals bescherming tegen hoog water) en de ecologische kwaliteit van het onderliggend landschap. In de Havenstrategie staat beschreven dat in de uitwerking van de ambities de effecten en kansen die dit watersysteem biedt te beschouwen. Enerzijds gaat het om de aspecten die direct verbonden zijn aan de ambities van de Havenstrategie, zoals het waarborgen van en waar mogelijk verbeteren van de waterkwaliteit, sluiten van de (afval)waterketen, duurzaam waterverbruik en de kwantitatieve beschikbaarheid van schoon water. Anderzijds gaat het om het in de juiste richting beïnvloeden van grotere programma's van overheden rond het beneden rivierengebied, estuariene dynamiek en een klimaatbestendig watersysteem, om zo ook op de lange termijn te waarborgen dat de economische ambities met de 'planet-waarden' in balans blijven.
Het Waterschap Brabantse Delta werkt dit nu binnen het samenwerkingsverband Duurzame Verbindingen Moerdijk uit in een watermanagementplan. Dat doet zij samen met diverse andere partijen, waaronder Rijkswaterstaat. Als eerste vindt een inventarisatie plaats van alle waterstromen. Vervolgens maakt het Waterschap een analyse van de huidige en toekomstige situatie. Op basis daarvan wordt de focus voor watermanagement bepaald.  

Samen met het rijk op zoek naar Ruimte in Regels voor Groene Groei

Hoe kunnen we de reststoffen uit onze processen op een economisch verantwoorde manier weer als grondstof inzetten? Die vraag past in deze tijd: zoveel mogelijk hergebruiken. Een aantal bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk is met deze vraag bezig. Zij lopen aan tegen bestaande wet- en regelgeving, Ze moeten soms hun stoffen naar het buitenland brengen, omdat ze daar wel verwerkt mogen worden.

Tijdens een werkbezoek van mevrouw Brigit Gijsbers, directeur Maritieme Zaken van het ministerie van I&M aan het Havenschap Moerdijk, hebben twee ondernemers deze kwestie aangekaart. De vraag is zowel door het Havenschap als het ministerie opgepakt. Dat heeft geleid tot een gesprek vanuit het rijksproject Ruimte in Regels voor Groene Groei met vijf bedrijven: Martens en Van Oord, Remondis-Argentia, Bewa Groep, ATM en Jansen Shredder Recycling.
In dit project kijkt het rijk of nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanpassingen. En of er nu al meer mogelijk is dan een bedrijf denkt. In het gesprek is de afspraak gemaakt dat elk bedrijf over zijn eigen vraagstuk zelf in gesprek gaat met het rijk in het kader van dit project.

Groen licht voor Energyweb XL

Er is groen licht voor de voorbereiding van de ontwikkeling van het warmtenet Energyweb XL. De provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk ontwikkelen plannen die zijn gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot én de economische ontwikkeling in de regio, samen met de leveranciers en afnemers van (rest)warmte. Kortom: het beter benutten van restwarmte binnen en buiten het haven- en industrieterrein. De partijen kiezen voor een gefaseerde aanpak, omdat de balans tussen vraag en aanbod in de toekomst flink zal wijzigen. De eerste stap zal de koppeling met Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland zijn.

Tegelijkertijd bereiden provincie, gemeente en Havenschap de oprichting van een uitvoeringsorganisatie voor om professionele slagkracht te organiseren, samen met het regionaal netwerkbedrijf Enexis. De provincie voert in dit voorbereidingsproces de regie door partijen bij elkaar te brengen en voorstellen te ontwikkelen. Begin 2017 nemen de betrokken organisaties een definitief besluit over de oprichting van een uitvoeringsorganisatie voor Energyweb XL.

Ontdek het haven- en industrieterrein Moerdijk op 22 oktober

Ruim 400 bedrijven vinden hun thuishaven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Van chemie tot recycling en van logistiek tot dienstverlenende bedrijven. Maar wat doen al die bedrijven precies? Om het antwoord op die vraag te vinden, organiseert het Havenschap op zaterdag 22 oktober 2016 een Open Dag.

Zoveel mogelijk bedrijven openen hun deuren om aan de omgeving te laten zien wat zij doen. Ook de eigen medewerkers kunnen familieleden en bekenden hun werkplek laten zien. Het wordt een dag met voor ieder wat wils. De ultieme gelegenheid om in de herfstvakantie met je partner, gezin of vrienden op ontdekkingstocht te gaan op het haven- en industrieterrein. Meer informatie vindt u binnenkort op www.portofmoerdijk.nl.

Ontwikkelingen op het spoor: 800 meter opstelspoor gerealiseerd

Verbetering van de spoorfaciliteiten op en naar het haven- en industrieterrein Moerdijk is één van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het haven- en industriegebied. Op diverse niveaus en diverse vlakken wordt hieraan gewerkt.
Het meest recente resultaat is de openstelling van de voormalige spooraansluiting van Shell op het Industrial Park. Het Havenschap Moerdijk, DB Schenker en ProRail hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Een deel van dit spoor met een lengte van 800 meter is opgeknapt en kan nu gebruikt worden als opstelspoor.
 

Onderzoek GGD: geen relatie tussen haven- en industrieterrein Moerdijk en aantal gevallen kanker

Er is geen aanwijsbaar verband gevonden tussen haven- en industrieterrein Moerdijk en het aantal gevallen van kanker in de gemeente Moerdijk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de GGD West-Brabant. Aanleiding was het eerder dit jaar door burgemeester Klijs aangekondigde onderzoek. 

Uit het onderzoek blijkt dat in de kernen vlak naast het industriegebied (Klundert en Moerdijk) kanker niet vaker voorkomt. Het aantal inwoners met de aandoening in Klundert in de periode 1989 t/m 2013 ligt zelfs lager dan het landelijk gemiddelde. Ook in de kernen die iets verder weg liggen, Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Zevenbergschen Hoek wijkt het aantal gevallen van kanker niet af.

Wel werden in Zevenbergen meer gevallen van longkanker geconstateerd. Maar omdat in Klundert en Moerdijk geen hogere aantallen zijn geconstateerd, terwijl deze kernen juist dichter bij het industrieterrein liggen, plus de voorkomende windrichting, noemt de GGD West-Brabant een verband met haven- en industrieterrein Moerdijk ‘niet waarschijnlijk.

Lees het volledige bericht.

Voorstel voor verzelfstandiging Havenschap Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant voor om akkoord te gaan met de verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk. Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van Havenschap Moerdijk worden uitgeplaatst naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV.

De huidige gemeenschappelijke regeling blijft in aangepaste vorm in stand voor de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV. De verzelfstandiging vloeit voort uit de Havenstrategie 2030 en is nodig om de doorontwikkeling van het Havenschap mogelijk te maken. Medio juli nemen de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant een besluit over het voorstel. Het is de bedoeling dat de nieuwe structuur op 1 januari 2017 in werking treedt.

Ambitie

De Havenstrategie 2030 bevat de ambitie om het haven- en industrieterrein Moerdijk te ontwikkelen tot hét centrum voor logistiek en duurzame chemie in de Vlaams Nederlandse Delta. Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Door de verzelfstandiging ontstaat ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie en versterking van de (internationale) acquisitie van bedrijven en goederenstromen. Ook ontstaan betere mogelijkheden om de samenwerkingsrelaties met omliggende havens en andere partners in en buiten de regio te intensiveren. Verder moet verzelfstandiging bijdragen de verdiencapaciteit te versterken om de nieuwe investeringsopgaven uit de Havenstrategie te kunnen financieren. Met de verzelfstandiging komt de dagelijkse sturing van het Havenbedrijf in handen van de directie. De directie zal worden gecontroleerd en ondersteund door een aan te stellen Raad van Commissarissen met onafhankelijke deskundigen.

Gewijzigde rol Havenschap
De provincie en gemeente houden via de Gemeenschappelijke Regeling de zeggenschap over de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV. Statutair is geregeld dat gemeente en provincie bij eventuele toetreding van een nieuwe aandeelhouder altijd een meerderheidspositie behouden en beide moeten instemmen met belangrijke besluiten. Havenschap Moerdijk blijft in aangepaste vorm in stand om de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV te borgen. Dit om de lopende projecten, de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk en de extra investeringen die samenhangen met de Havenstrategie op verantwoorde wijze te kunnen realiseren. Het Havenschap zal worden beëindigd zodra de NV zelfstandig in haar financiering kan voorzien. Provincie en gemeente zullen in dat geval rechtstreeks aandeelhouder worden van de NV.
Uitschrijven    Lidmaatschap aanpassen