Copy
Bekijk hier de online versie
22 december 2016

Betaalovereenkomst Zilveren Kruis in 2017


Uw positie als ZZP’er in het zorglandschap is niet meer weg te denken, en zal in de toekomst alleen maar groter en wenselijker worden. De cliënt wil en zal de eigen regie nemen over zorg en zorginvulling, vooral in de eigen thuissituatie.
 
Om haar moverende redenen heeft Zilveren Kruis het besluit over de betaalovereenkomst 2017 genomen, welke voor u grote gevolgen heeft. Het is Brigitte Hooijmans niet gelukt om de verzekeraar op dit moment te overtuigen van de voordelen om de betaalovereenkomst uit 2016 te continueren naar 2017 onder dezelfde voorwaarden.  Voordelen als digitale vastlegging – verantwoording - registratie, beschikken over geldige AGB code, Kiwa keurmerk, Vecozo certificaat en uitvoeren van doelgroepen registratie hebben niet geleid tot continuering.
 
Vorige week maakte Zilveren Kruis via een nieuwsbrief aan u bekend dat een betaalovereenkomst in 2017 alleen wordt afgegeven aan ZZP’ers met een Wtzi verklaring.
 
Dit heeft tot gevolg dat

 • Uw factuur naar de klant verzonden moet worden,

 • De klant stuurt uw factuur naar de verzekeraar,

 • De verzekeraar betaalt uit aan de klant,

 • Daarna betaalt de klant uw factuur aan u als zorgverlener (een bedrijfsrisico in regio’s als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en bij bepaalde klantdoelgroepen).

 
Zilveren Kruis werkt NIET met een akte van cessie, waardoor een directe uitbetaling aan u niet mogelijk is.
 
Om u van dienst te zijn informeren wij u over de mogelijkheden, die tot uw beschikking staan. Met een Wtzi verklaring kan de betaalovereenkomst wel worden aangevraagd. In deze nieuwbrief leggen we uit hoe de Wtzi verklaring kan worden aangevraagd en wat de vervolgstappen zijn.
 
De Wtzi verklaring is een verklaring dat een zorginstelling aan de wettelijke eisen zoals opgesteld in de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) voldoet. Voor meer informatie klik hier.
 
Voor het behalen van de Wtzi verklaring moet een ZZP’er aan een aantal eisen voldoen:
 • goede administratie en registratie (garantie op orde via Dinz)
 • hebben van een toezichthoudend orgaan
 • beschrijving van de bewijsvoering (opgenomen in reglement Toezicht)
 

Stappenplan

 
Stap 1: Vraag een betaalovereenkomst aan bij Zilveren Kruis vóór 31-12-2016.
Mail uw aanvraag naar: relatiebeheerleiden@zilverenkruis.nl. Zet onderstaande gegevens in uw aanvraag, dan kunnen wij deze in één keer voor u afhandelen.
 • KvK-uittreksel niet ouder dan 3 maanden (als bijlage meesturen met de aanvraag)
 • AGB-code
 • Naam organisatie
 • Naam tekenbevoegd persoon
 • Functie tekenbevoegd persoon
 • Mailadres tekenbevoegd persoon
Hier hoeft de Wtzi verklaring nog niet bij verstuurd te worden, deze moet in een later stadium worden aangeleverd.
 
Stap 2: Vraag de Wtzi verklaring aan bij het CIBG vóór 31-12-2016 (i.v.m. verwerkingstermijn van 8 weken)
Vul het aanvraagformulier in en onderteken de Verklaring transparantie-eisen niet rechtspersonen. Stuur deze via de post op naar het CIBG: Postbus 16114, 2500 BC Den Haag.
 
U kunt bij het invullen van de aanvraag de volgende tekst gebruiken:
Als zelfstandige zorgaanbieder, ZZP met eenmanszaak, ben ik een belangrijke schakel in het zorglandschap van heden en toekomst. Vanaf 2012 is vanuit een succesvolle pilot in de AWBZ gewerkt met ZZP’ers in de zorg. Na de wijziging van AWBZ naar ZVW worden aanvullende eisen gesteld om in het zorglandschap te kunnen declareren. Als ZZP’er werkend in de ZVW beschik ik over een geldig Kiwa Keurmerk (met alle kwalificaties die nodig zijn), een gedegen achterwacht afspraak om continuïteit van zorgverlening naar de cliënt te kunnen garanderen, een sluitende digitale administratie voor zorgclassificatie, vastlegging zorgafspraken, zorgregistratie en transparante declaratie, een geldige AGB-code (toets Vektis) en overeenkomst met Vecozo. Daarnaast wordt jaarlijks een kwaliteitsmeting gedaan op zorgverlening en een plan van verbetering beschreven en uitgevoerd. De WTZI heb ik nodig voor een betaalovereenkomst bij Zilveren Kruis.
 
 
Stap 3: Het regelen van de Raad van Toezicht.
Het reglement van het toezichthoudend orgaan is een van de documenten die wordt opgevraagd. Als u de Wtzi wilt ontvangen, dient u te beschikken over een onafhankelijke toezichthouder op uw bedrijfsvoering. U kunt daarbij gebruik maken van de Toezichthouder Zelfstandigen, met wie via lobby een zeer scherp tarief is afgesproken. Vanzelfsprekend staat het u vrij om wel of niet van deze mogelijkheid gebruik te maken.  In het reglement  van het toezichthoudend orgaan wordt zowel de wijze van toezicht als uw bedrijfsvoering helder en duidelijk geschreven.
 
Om over dit document en de toezichthouder zelfstandigen te beschikken kunt u de volgende stappen ondernemen:
 
Mail naar toezichthouderzelfstandigen@gmail.com de volgende informatie:
Geef als onderwerp aan de mail mee: Verzoek reglement Toezichthouder.
 
Uw Gegevens
 • uw AGB code
 • uw aansluiting bij Vecozo ja / nee
 • uw Kiwa Keurmerk nummer / geldigheidsdatum
 • uw Kiwa derden wachtwoord en inlog
 • bijlage printscreen van de pagina uit uw Keurmerk dossier met geldigheidsdatum pas
 • gebruik van Dinz  digitale software ja / nee
 
Uw gegevens worden gecheckt, bij akkoord ontvangt u een bevestiging en verzoek tot betaling van een jaarbijdrage voor het Toezichthouden van € 120,00.  Na ontvangst van de betaling ontvangt u het reglement, welke als bijlage naar CIBG moet.
Voor deze bijdrage zal de toezichthouder conform de transparantie regels toezicht houden middels
 • 2 vergaderingen per jaar (met onderwerpen: financiën, kwaliteit en veiligheid)
 • Check op geldigheid van het Kiwa Keurmerk
 • Check op kwaliteit – enquete en opvolging
 • Check op administratie in Dinz

 
Indien uw WTZi aanvraag niet wordt gehonoreerd ontvangt u € 100,00 terug van uw betaling aan de toezichthouder. De resterende € 20,00 wordt ingehouden i.v.m. administratiekosten.
 
 
Stap 4: Afwikkelen van de aanvraag. Het CIBG stuurt een overzicht van documenten die moeten worden aangeleverd ter check.
 
Toesturen van complete documenten naar CIBG. Na ontvangst van uw WTZi gaat u naar stap 4.
 
Stap 5: Doorlopen van de vragenlijst in het zorgverlenersportaal van Zilveren Kruis (toegang wordt verleend na goedkeuring aanvraag bij stap 1). Hier in moet ook de Wtzi verklaring worden overlegd.
 
 
Wij wijzen u er wel op dat wij niet kunnen garanderen dat de Wtzi verklaring wordt goedgekeurd en op deze wijze een betaalovereenkomst bij Zilveren Kruis zal worden afgegeven. Wat wij in ieder geval willen bewerkstelligen is dat de ZZP’ers als belangengroep van uw cliënten, die uw zorg op prijs stellen, een signaal afgeven naar Zilveren Kruis door allemaal een aanvraag betaalovereenkomst 2017 en naar het CIBG een Wtzi aanvraag te doen.

Voor vragen kunt u terecht bij info@dinz.nl.
 
 


 

Dinz BV
Postbus 4050
7200 BB Zutphen
+31 (0) 575 71 20 88
info@dinz.nl

 •  

Copyright © 2016 Dinz