Copy

Geacht raadslid,
 

In het najaar van 2013 werden we opgeschrikt door het verontrustende bericht dat de gemeente Schouwen-Duiveland plannen had om in de Schelphoek te gaan bouwen.
In reactie op de ontstane commotie is vervolgens in juni 2014 door de gemeente een eerste “Gebiedsvisie Schelphoek” uitgebracht. Deze visie zag ruime mogelijkheden voor nieuwe bebouwing, en noemde daarbij met name het concrete initiatief voor een zorgresort, dat de onrust had veroorzaakt.
De visie riep zoveel negatieve reacties op, dat uw raad op 18 december 2014 besloten heeft om eerst samen met de stakeholders en betrokkenen te laten onderzoeken welke bebouwingsmogelijkheden in het gebied wel verantwoord mogelijk zijn.
 
Naar aanleiding van onze indertijd ingediende zienswijze is B.I.R.D.S. gevraagd om als “stakeholder” deel te nemen aan de Klankbordgroep, die het vervolgproces moest begeleiden.
Wij hebben dit de afgelopen twee jaar met veel enthousiasme en grote inzet gedaan. We vinden het dan ook uitermate spijtig te moeten constateren, dat met onze inbreng weinig tot niets is gebeurd.
De “Gebiedsvisie Schelphoek”, zoals ter inzage gelegd van 15 augustus tot en met 26 september 2016, doet geen recht aan de inbreng vanuit de Klankbordgroep en ontmoet niet alleen bij ons grote bezwaren.
We hebben ook daadwerkelijk bezwaar gemaakt tegen de gepresenteerde gebiedsvisie. Ons inziens ontbreekt het niet alleen aan een echte visie, de ruime mogelijkheden voor bebouwing die de gepresenteerde visie wil scheppen gaan de natuurlijke draagkracht van dit gebied ver te boven en betekenen een onaanvaardbare aantasting van de unieke waarden. Ons ingediende bezwaar omvat 15 specifieke punten die hierop betrekking hebben.
 
Begin oktober werden we vervolgens verrast door een bericht in de pers, met de bekendmaking dat de gemeente voorlopig geen ruimte zag om te investeren in de Schelphoek. Het bevreemdt ons, dat we dit bericht hebben moeten vernemen via de media, en dat het met de Klankbordgroep niet is gecommuniceerd. Het bevreemdt ons echter nog meer, dat dit geen aanleiding heeft gegeven om ook de lopende procedure af te breken. Immers terwijl de gemeente blijkbaar geen geld heeft om de kwaliteiten in dit kwetsbare gebied te beschermen en te verbeteren, worden in de Gebiedsvisie toch voorstellen gedaan om de mogelijkheden voor bebouwing te vergroten. Als de gemeente geen ruimte ziet om te investeren in de Schelphoek zou een pas op de plaats middels handhaving van de status quo een logischer beslissing zijn geweest. Het College stelt u echter voor om wel nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, en de Gebiedsvisie daarom toch vast te stellen.
 
Het College stelt u niet alleen voor om de gebiedsvisie vast te stellen, ze stelt u ook voor om de visie ongewijzigd vast te stellen.
Alle tegen de visie ingebrachte zienswijzen en bezwaren, ook die van ons en van andere leden van de Klankbordgroep, worden als niet relevant terzijde geschoven.
Van alle scenario’s die in de Klankbordgroep zijn besproken, zijn er slechts twee uitgewerkt en in de nu gepresenteerde visie opgenomen. Het betreft de uitwerking van scenario 2 “Lintbebouwing” en de uitwerking van scenario 3 “Paviljoens in het bos”.
Volgens de in de klankbordgroep ambtelijk verstrekte informatie zou scenario 2 “Lintbebouwing” passen in het vigerende BP. Voor wat toch al mogelijk is hoeft echter in feite geen nieuwe gebiedsvisie te worden vastgesteld. Het College vraagt daarmee eigenlijk aan u om een gebiedsvisie vast te stellen die specifiek scenario 3 mogelijk moet maken.
Scenario 3 heette eerder scenario 3b, en heet nu “Locatie Kreekbos”. Ze gaat vergezeld van een profiel dat nog steeds “scenario 3b” heet, en een “Paspoort Paviljoens in bos”. Dit scenario ontmoette in de Klankbordgroep echter grote bezwaren. Meerdere leden van de Klankbordgroep hebben niet alleen bij de bespreking ervan ernstige bezwaren geuit tegen de mogelijkheden die dit scenario biedt, ze hebben deze vóór de tervisielegging ook nog eens op schrift gezet. Van deze reacties wordt in de visie echter nergens melding gemaakt. De suggestie dat de voorgestelde visie in samenspraak met de Klankbordgroep is opgesteld is dan ook onjuist en misleidend.
 
Wij willen u allereerst vragen de voorgelegde visie niet vast te stellen. Het heeft geen zin om een Gebiedsvisie vast te stellen voor de ontwikkeling van dit natuurkundig, landschappelijk en cultuurhistorisch zo waardevolle gebied, als je geen mogelijkheden hebt om hierin ook te investeren. De kwaliteiten en waarden ervan zijn te kwetsbaar om over te laten aan enkel op ontwikkeling gerichte marktpartijen.
 
Mocht u de visie toch vast willen stellen, dan zou u een keuze moeten kunnen maken uit álle relevante scenario’s, en niet slechts uit de twee thans gepresenteerde. Gezien de reacties in de Klankbordgroep zou dan ook zeker het door ons gevraagde scenario met een combinatie van een informatiecentrum met het vaste cafetaria bij de entree moeten worden toegevoegd, en ook de om onduidelijke redenen afgevoerde scenario’s 1 en 3a (poortwachter) zouden aan uw raad moeten worden voorgelegd.
Alle scenario’s zouden vergezeld moeten gaan van inzichtelijke berekeningen over de toename van de druk op het natuurgebied, en van een afstemming op de draagkracht van de natuur door middel van een correct uitgevoerde SWOT analyse. Wij zijn ervan overtuigd dat scenario 3b dan als eerste zou afvallen.
 
Het zal u niet verbazen dat, mocht u toch besluiten om de voorgelegde visie ongewijzigd vast te stellen, wij ons genoodzaakt zien om ons tot aan de hoogste instantie te verzetten tegen élk bestemmingsplan dat hierop wordt gebaseerd. Wij vertrouwen echter op de wijsheid van uw raad, en hopen dat het zover niet zal hoeven komen.


Namens het BIRDS team

 
 
Copyright © 2014/2016, All rights reserved.
|

Our mailing address is:
*info@schelphoeknatuurlijk.nl*

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp