Copy
We gaan weer open! In deze nieuwsbrief leest u welke corona maatregelen gehanteerd worden (is vorige week via de mail ook gecommuniceerd). Verder de agenda van februari, even voorstellen van een stagiaire, een reminder voor het invullen van de ouder enquête en meer. Veel leesplezier!
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 11 schooljaar 2020-2021
Agenda
ma 8 feb Nieuwsbrief;
Online lessen wegens weersomstandigheden (alleen noodopvang)
di 9 feb Weer naar school!
20 t/m 28 feb Voorjaarsvakantie
ma 1 mrt Nieuwsbrief
ma 1 en di 2 mrt Papiercontainer
wo 3 mrt AC-overleg 
8 t/m 12 mrt Week van de Lentekriebels
wo 10 mrt Biddag
ma 15 mrt Rapport 1
do 18 mrt Oudergesprekken (online);
MR-vergadering 
di 23 mrt Oudergesprekken (online)
Van het team

(Bijna) weer naar school!
 
Open 
We zijn blij dat we deze week de kinderen weer fysiek mogen verwelkomen. Vandaag was dit nog niet het geval wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden. Vanaf morgen (dinsdag) wel! 


Coronamaatregelen
Hieronder leest u de nogmaals de brief namens de besturen die afgelopen dinsdag per mail verstuurd is. Daaropvolgend nog een keer de brief van Kindcentrum Johan Friso. 
 
(brief namens de besturen, d.d. 02-02-2021)
Beste ouders en verzorgers,
 
De bestuurders, schooldirecteuren en teams van onze scholen/kindcentra zijn blij dat kinderen volgende week weer naar school en de opvang kunnen, maar er zijn ook veel vragen over hoe dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan worden georganiseerd. We realiseren ons dat we leven in uitzonderlijke tijden – er heerst pandemie die wereldwijd tot volledige ontregeling van het maatschappelijk verkeer heeft geleid. En die volledige ontregeling gaat, helaas, ook nog wel even duren!
 
De brief van 3 februari van de Minister van Onderwijs, Arie Slob, en het servicedocument dat daarbij hoort, levert geen helder en eenduidig kader op. Veel vraagstukken over de veiligheid, verantwoordelijkheid en werkbaarheid worden overgelaten aan de afzonderlijke schoolbesturen. Wij staan voor het vraagstuk op welke manier veiligheid, verantwoordelijkheid en werkbaarheid kan worden bereikt.
Tegelijkertijd worden nog steeds tegenstrijdige gegevens gepubliceerd, vooral als het gaat om de mate van besmettelijkheid van de virusvarianten bij kinderen.
Verschillenden uiteenlopende maatregelen zijn hier het gevolg van en dit zal de komende tot erg veel turbulentie leiden. Desalniettemin werken wij op dit moment aan het weer openen van de scholen/kinderopvang en daarvoor hebben wij de aanvullende maatregelen genomen. Vooraf willen wij nadrukkelijk stellen dat zodra de veiligheid, verantwoordelijkheid en/of werkbaarheid onder te grote druk komt te staan, de besturen zullen overgaan tot sluiting van één of meerdere scholen c.q. locaties. Deze crisis komen we alleen goed door wanneer iedereen, medewerkers, kinderen en ouders, zich inspant voor het borgen van de veiligheid.

 
Alle bestaande afspraken, zoals die golden in december, blijven van kracht. Daarbij gaat het o.a. om:

 • Ouders komen niet op het plein of in de school c.q. kindcentrum;
 • Oudergesprekken worden online gehouden;
 • De zorg aan individuele kinderen, zoals bijvoorbeeld HGPD-gesprekken, kan doorgaan, mits daarbij wordt voldaan aan de richtlijnen.

De besturen van Op Kop, Accrete & Stichting Samenlevingsscholen hebben naast deze afspraken de volgende aanvullende afspraken gemaakt, waarbij het bovengenoemde servicedocument als uitgangspunt is gebruikt. De besturen scherpen daarbij een aantal van de bovenstaande afspraken aan en wijken op enkele punten af van het servicedocument.
De volgende maatregelen gaan gelden bij het heropenen van de scholen/kindcentra op 8 februari:
 
 1. Snottebellen: Wanneer een kind snottebellen heeft of verkouden is, kan hij/zij niet naar school/kindcentrum en blijft het kind thuis. Eventuele broertjes of zusjes kunnen wel naar school/kindcentrum komen voor zover zij geen vergelijkbare klachten hebben. Deze maatregel gaat verder dan wat er op dit moment in het landelijke protocol staat. Het bestuur is van mening dat zij bevoegd zijn voor deze maatregel vanuit het borgen van de veiligheid voor kinderen en medewerkers.
 2. Als één van de ouders getest moet worden, blijven de kinderen thuis totdat de uitslag bekend is. Bij een positieve testuitslag worden vervolgens de RIVM-richtlijnen gevolgd.
3.Stagiaires zijn welkom binnen de scholen/kindcentra. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat stagiaires slechts op één school/kindcentrum stage kunnen lopen en geen andere scholen/kindcentra bezoeken. 
 1. De zorgmedewerkers die in dienst zijn bij Op Kop, Accrete of de Stichting Samenlevingsscholen kunnen de scholen/kindcentra bezoeken voor hun werk. Hierbij valt te denken aan de orthopedagogen en ambulant begeleiders.
 2. De school-/locatiedirecteur beoordeelt of externe dienst- of zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen welkom zijn binnen de school/het kindcentrum. De Sophia- en Op Maatklassen van Op Kop kunnen doorgaan onder de voorwaarde dat daar geen extra reisbewegingen voor hoeven worden gemaakt. Dat betekent concreet dat er geen leerlingen van de ene naar de andere locatie gaan om deze lessen te volgen. Om die reden gaan de meeste praktijk- en plusklassen van Accrete niet door.
6.De buitenschoolse opvang van de Accrete-kindcentra gaat open voor de kinderen van dezelfde locatie. 
 1. Binnen de school/kindcentrum:
  1. Het dragen van mondkapjes is facultatief. Het is niet verplicht om een mondkapje te gebruiken en degenen die een mondkapje willen gebruiken zijn vrij om dat te doen;
  2. De klas/groep opdelen in kleine groepjes is optioneel voor zover dat praktisch mogelijk is. Dat is afhankelijk van de groep, de mogelijkheden van het gebouw en de beschikbaarheid van leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers;
  3. Het niet-lesgevend personeel werkt bij voorkeur vanuit huis, tenzij de voortgang van het werk dat belemmert; 
  4. De optie om met halve groepen/halve schooltijden te gaan werken wordt achter de hand gehouden;
  5. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten van meer dan twee personen;
  6. De hygiënemaatregelen worden gehandhaafd. Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie en er wordt afstand gehouden. Voor ouders en kinderen betekent dit o.a. dat zij zorgen voor warme kleding omdat ventilatie er voor kan zorgen dat het koud of fris wordt in de ruimtes;
  7. Gymlessen kunnen alleen worden gegeven wanneer dat op de eigen locatie kan en wanneer er geen andere scholen op die locatie gebruik maken van het gymlokaal. Als dit niet mogelijk is worden de gymlessen gegeven op het schoolplein.
 2. Wanneer een kind positief is getest, gaat de hele groep inclusief de medewerker van deze groep, vijf dagen in quarantaine. Zij mogen na die vijf dagen weer naar school/kindcentrum als er een geldige negatieve testuitslag (bv. een screenshot) kan worden overlegd. Kinderen zonder geldige negatieve testuitslag moeten nog vijf dagen langer in quarantaine. Er geldt geen testverplichting voor kinderen, maar als er geen negatieve testuitslag is, geldt de RIVM-norm van tien dagen quarantaine.
Gedurende de quarantaineperiode verzorgt de leerkracht afstandsonderwijs, voor zover de gezondheid van de betreffende collega dat toelaat. Dit betreft uitsluitend de eerste vijf dagen van de quarantaine. Wanneer een klas/groep in quarantaine moet gaan, kunnen ouders van deze kinderen geen beroep doen op noodopvang.
 1. Spelen op het schoolplein: Scholen/kindcentra maken hierover duidelijke afspraken, die goed aansluiten op de lokale situatie.
 2. Virustesten: Op de scholen/kindcentra worden geen testen afgenomen en voor zover daar misverstanden over bestaan: kinderen worden niet gevaccineerd op school/kindcentrum.
 3. Uitgangspunt is dat de scholen/kindcentra vijf dagen open gaan, maar afhankelijk van de beschikbaarheid van medewerkers zou het zo maar kunnen dat de scholen/kindcentra geen vijf dagen per week geopend blijven/zijn.
 
Binnen de bovenstaande maatregelen hebben de afzonderlijke scholen/kindcentra de ruimte om specifieke afspraken te maken. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. 
 
We zijn ons ervan bewust dat de nieuwe, aanvullende maatregelen veel invloed hebben op het onderwijs en opvang, de kinderen en ouders. Deze maatregelen zijn ingegeven door de onzekere situatie waarin we nu verkeren en wij kiezen voor veiligheid in de huidige situatie. Wij gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft en we vertrouwen er op dat ouders en kinderen zich weer, net zoals in de afgelopen tijd, bewust zijn van de risico’s en meewerken aan het opvolgen van de maatregelen.
 
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de directeur van uw 
school/kindcentra
 
Met vriendelijke groet,
 
Herman Wevers, bestuurder a.i. Stichting Op Kop 
Jan Spanjer, voorzitter college van bestuur Accrete & Stichting Samenlevingsscholen

 

Brief van Kindcentrum Johan Friso (d.d. 04-02-2021)
 
Coronabeleid op Kindcentrum Johan Friso
In samenspraak met de MR zijn we tot het volgende maatregelen gekomen voor Kindcentrum Johan Friso. U zult lezen dat deze op sommige punten iets afwijken van de landelijke adviezen. Dit heeft te maken met haalbaarheid en werkbaarheid in onze onderwijspraktijk. Zoals u heeft kunnen lezen blijven alle afspraken van december van kracht. 
Aan de hand van de brief van het bestuur nemen wij u mee door de specifieke maatregelen op Kindcentrum Johan Friso. Deze maatregelen gelden voor onderwijs en opvang. 
 1. Snottebellen: uw kind blijft thuis en mag niet naar school of opvang. Broertje(-s )/zusje(-s) mogen, als ze klachtenvrij zijn, wel naar school.
 2. Het hele gezin blijft thuis als er een gezinslid getest moet worden of in afwachting is van de testuitslag.
 3. Stagiaires zijn welkom, mits ze werken op één Kindcentrum.
 4. Ouder(-s)/verzorger(-s) en externe dienstverleners zijn in ieder geval tot de voorjaarsvakantie nog niet welkom op school en opvang. De zorgmedewerkers die in dienst zijn bij Accrete kunnen het Kindcentrum bezoeken voor leerlingbegeleiding. 
 5. De Praktijkklas gaat de komende weken vooralsnog niet door, omdat er kinderen van verschillende scholen bij elkaar komen. De Flexgroep/Plusgroep wel. Dit is met kinderen van eigen locatie, verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw groepjes.
 6. Onze BSO is toegankelijk voor kinderen van onze eigen locatie. 
 7. Binnen de school:
 1. De leerkrachten en kinderen worden niet verplicht een mondkapje te dragen, dit mag wel. Ons verzoek is om, als ouder(-s) en verzorger(-s), bij het brengen en halen van de kinderen de 1,5 meter afstand in acht nemen.
 2. Wij hebben ervoor gekozen om de groepen zo beperkt mogelijk bij elkaar te laten komen, zodat het aantal nauwe contacten beperkt blijft. Ons streven is om de instructiegroepen zoveel mogelijk volgens het normale rooster les te geven. 
 3. Ook bij ons zal niet lesgevend personeel, daar waar mogelijk, thuis werken.
 4. Bij het brengen en halen hanteren wij dezelfde plaats en tijden als voor de sluiting in december:
Brengen en halen 

- De peuters van de peuteropvang kunnen worden gebracht tussen 8.30u en 8.45u bij de ingang van de Kinderopvang en worden opgehaald tussen 11.45u en 12.00u.

- De groepen 1/2a, 1/2b en 1/2c starten om 8.20u en zijn om 14.10u vrij (woensdag om 12u vrij en groep 1 op vrijdag ook om 12.00u) 
- De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 starten om 8.25u en zijn om 14.15u vrij 
Dit betekent dan ook dat we met klem vragen om uw kind op tijd naar school te brengen. Ouders blijven buiten de hekken. De leerkracht zal tijdig aanwezig zijn om uw kind bij het plein te ontvangen. We willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. Zorgt u er tevens voor dat maximaal één volwassene haalt en brengt. Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.  
 
Kleuters 
Voor de kleutergroepen maken we gebruik van de verschillende toegangshekken om spreiding van drukte te realiseren. De leerkracht is om 8.15u op het schoolplein om uw kind te ontvangen. Ouders blijven buiten het hek. Om 8.20u gaan de kinderen met de leerkracht naar binnen.  
Hierbij voor de kleutergroepen op een rijtje waar u uw kind kunt brengen en halen:

- Groep 1/2a 
De kinderen van groep 1/2a worden gebracht en gehaald bij het plein van de kinderopvang/BSO. Ouders brengen hun kind bij het hek van de Kinderopvang. 
- Groep 1/2b 
De kinderen van groep 1/2b worden gebracht en gehaald bij het kleuterplein bij de hoofdingang. Ouders brengen hun kind bij het hek in de buurt van de grote zandbak. 
- Groep 1/2c 
De kinderen van groep 1/2c worden gebracht en gehaald bij het kleuterplein bij de hoofdingang. Let op: ouders brengen hun kind bij het hek tussen de voetbalveldjes, in de buurt van de schommel van het kleuterplein. 

- Groep 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 zullen op de reguliere tijden naar school gaan. Vanaf 8.15u is er toezicht op het plein. Om 8.25u gaat de eerste bel. Het teken voor de kinderen om naar binnen te gaan. De leerkracht gaat met de groep mee naar binnen. Om 8.30u starten de lessen en om 14.15u zijn de kinderen weer vrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 maken gebruik van het toegangshek bij het fietsenhok of betreden het schoolplein vanaf het achterplein. (De toegangshekken in de buurt van de hoofdingang en tussen de voetbalveldjes worden gebruikt voor de kleutergroepen.) 
We willen u vragen de kinderen, indien mogelijk, zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 die op de fiets naar school komen: groep 7/8 plaats de fiets aan de buitenzijde van de fietsenstalling. Groep 3 t/m 6 plaatst de fiets aan de binnenzijde.
 
 1. Op Kindcentrum Johan Friso houden wij geen fysieke bijeenkomsten. Oudergesprekken zijn dus alleen digitaal mogelijk. Medewerkers verrichten de werkzaamheden zoveel mogelijk in het eigen lokaal of na schooltijd vanuit huis.
 2. Hygiënemaatregelen blijven van kracht. In de klas wordt voortdurend geventileerd. Ons advies: kleed uw kind in laagjes aan.
 3. De gymlessen in de Waterwijck kunnen vooralsnog op de woensdagen blijven doorgaan. Op de vrijdagen zorgen we voor vervangende activiteiten buiten, mits het weer het toelaat.
 1. Wanneer een leerling positief is getest, gaat de hele groep en de leerkrachten van deze groep vijf dagen in quarantaine. Zij mogen na die vijf dagen weer naar school, als er een geldige negatieve testuitslag (bv. een screenshot) kan worden overlegd. Kinderen zonder geldige negatieve testuitslag moeten nog vijf dagen langer in quarantaine. Er geldt geen testverplichting voor kinderen, maar als er geen negatieve testuitslag is, geldt de RIVM-norm van tien dagen quarantaine. Gedurende de quarantaineperiode verzorgt de leerkracht afstandsonderwijs, voor zover de gezondheid van de betreffende collega dat toelaat. Dit betreft uitsluitend de eerste vijf dagen van de quarantaine. Wanneer een klas in quarantaine moet gaan, kunnen ouders van deze kinderen geen beroep doen op noodopvang.
 2. Spelen op het schoolplein: tijdens de buiten speel momenten hanteren wij voor onder- en bovenbouw gespreide tijden en plaatsen waarbinnen de groepen spelen. 
 3. We nemen geen virustesten af bij kinderen.
 4. Vooralsnog kunnen wij op Kindcentrum Johan Friso 5 dagen open zijn. We zijn daarbij uiteraard afhankelijk van de personele bezetting dus wij kunnen geen garanties geven dat dit zo blijft.

Wij willen u nogmaals op het hart drukken, om bovenstaande maatregelen in acht te nemen, zodat we veilig open kunnen gaan en open kunnen blijven. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groet, namens het team Kindcentrum Johan Friso
Harm Jan Jaarsma
 
 

Rapport en oudergesprekken
Wegens de lockdown periode worden de rapporten en de oudergesprekken verplaatst. We verwachten de rapporten te kunnen uitdelen op maandag 15 maart. De geplande oudergesprekken worden verplaatst naar donderdag 18 maart en dinsdag 23 maart. Naar verwachting zullen deze gesprekken online plaatsvinden. Voor groep 8 zullen de gesprekken eerder in maart plaatsvinden i.v.m. schooladviezen en aanmelding voor het Voortgezet Onderwijs.
 

Ik hoop u middels deze nieuwsbrief zo volledig mogelijk te informeren. 
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op.


Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team,
Harm Jan Jaarsma 
Bijbelverhalen

We lezen verhalen over Jezus, die bijzondere dingen doet. Hij verjaagt de ellende, maakte zieke mensen beter en laat zien hoe Gods koninkrijk zal zijn. Het maakt een wereld van verschil!

Week 06 (08/02 - 12/02) Goed geregeld
Lucas 6: 1-19
Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang. Maar Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de zevende dag? Door het te doen, laat hij het zien.
Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die eropuit gestuurd worden.

Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles
Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het!

                                        

Reminder: Klantentevredenheidsonderzoek
Hierbij even een reminder: uw menig telt! Mocht u dit nog net hebben gedaan, dan willen we u vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle scores worden gepubliceerd op de website. Let op: Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld. 

Om uw review in te vullen voor de basisschool, klik op onderstaande link:

Onderwijsscore:  
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036029/kindcentrum_johan_friso_onderwijsscore
 
Om uw review in te vullen voor de Kinderopvang (dit geldt ook voor de Peuteropvang en BSO), klik op onderstaande link:

Kinderopvangscore:
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1035968/kindcentrum_johan_friso_kinderopvang


Alvast bedankt voor uw medewerking!
Even voorstellen (stagiaire)
Hallo ouders/verzorgers van Kindcentrum Johan Friso,
 
Mijn naam is Annemarijn Roth. Ik hoop vanaf deze week elke maandag en dinsdag stage te komen lopen bij de kleuters. 

Ik zal even kort iets over mezelf vertellen.
Ik ben 20 jaar oud en zit nu in het tweede jaar van de PABO. 
Ik woon in Tuk samen met mijn ouders, mijn zusje en mijn broertje.
Mijn hobby's zijn gamen, fotografie en fietsen.
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd aanspreken.
 
Met vriendelijke groet,
Annemarijn Roth

Advertentie: alternatief voor Open Huis
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

                                     

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Via het zwemfonds kunnen ook de kosten voor leszwemmen worden vergoed. 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken meedoen aan activiteiten. 

Wat is het bedrag? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de vereniging of cultuurinstelling betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen. 

Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Kop of de contactpersoon bij jou op school. 

info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080

Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumjohanfriso@accrete.nl.
Kindcentrum Johan Friso Schaepmanstraat 5 Steenwijk, OV 8331 AW Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum Johan Friso, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Johan Friso · Schaepmanstraat 5 · Steenwijk, OV 8331 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp