Copy

Verderop een schrijven m.b.t. de opening van de scholen.

Fijne dag

Aart  

Uit 't biezenmandje
Extra Nieuwsbrief 4 februari 2021
   OC-MR

 
    Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
 
 
 
Aan de ouders en verzorgers van de kinderen op de scholen en de kindcentra 
van de Op Kop-, Accrete- en Samenlevingsscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland
 
 
 
Giethoorn/Blokzijl, 4 februari 2021
Onderwerp: scholen weer open op 8 februari
 
 
Beste ouders en verzorgers,
 
De bestuurders, schooldirecteuren en teams van onze scholen/kindcentra zijn blij dat kinderen volgende week weer naar school en de opvang kunnen, maar er zijn ook veel vragen over hoe dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan worden georganiseerd. We realiseren ons dat we leven in uitzonderlijke tijden – er heerst pandemie die wereldwijd tot volledige ontregeling van het maatschappelijk verkeer heeft geleid. En die volledige ontregeling gaat, helaas, ook nog wel even duren!
 
De brief van 3 februari van de Minister van Onderwijs, Arie Slob, en het servicedocument dat daarbij hoort, levert geen helder en eenduidig kader op. Veel vraagstukken over de veiligheid, verantwoordelijkheid en werkbaarheid worden overgelaten aan de afzonderlijke schoolbesturen. Wij staan voor het vraagstuk op welke manier veiligheid, verantwoordelijkheid en werkbaarheid kan worden bereikt.
Tegelijkertijd worden nog steeds tegenstrijdige gegevens gepubliceerd, vooral als het gaat om de mate van besmettelijkheid van de virusvarianten bij kinderen.
Verschillenden uiteenlopende maatregelen zijn hier het gevolg van en dit zal de komende tot erg veel turbulentie leiden. Desalniettemin werken wij op dit moment aan het weer openen van de scholen/kinderopvang en daarvoor hebben wij de aanvullende maatregelen genomen. Vooraf willen wij nadrukkelijk stellen dat zodra de veiligheid, verantwoordelijkheid en/of werkbaarheid onder te grote druk komt te staan, de besturen zullen overgaan tot sluiting van één of meerdere scholen c.q. locaties. Deze crisis komen we alleen goed door wanneer iedereen, medewerkers, kinderen en ouders, zich inspant voor het borgen van de veiligheid.

 
 
Alle bestaande afspraken, zoals die golden in december, blijven van kracht. Daarbij gaat het o.a. om:

 • Ouders komen niet op het plein of in de school c.q. kindcentrum;
 • Oudergesprekken worden online gehouden;
 • De zorg aan individuele kinderen, zoals bijvoorbeeld HGPD-gesprekken, kan doorgaan, mits daarbij wordt voldaan aan de richtlijnen.
 
De besturen van Op Kop, Accrete & Stichting Samenlevingsscholen hebben naast deze afspraken de volgende aanvullende afspraken gemaakt, waarbij het bovengenoemde servicedocument als uitgangspunt is gebruikt. De besturen scherpen daarbij een aantal van de bovenstaande afspraken aan en wijken op enkele punten af van het servicedocument.
De volgende maatregelen gaan gelden bij het heropenen van de scholen/kindcentra op 8 februari:
 
 1. Snottebellen: Wanneer een kind snottebellen heeft of verkouden is, kan hij/zij niet naar school/kindcentrum en blijft het kind thuis. Eventuele broertjes of zusjes kunnen wel naar school/kindcentrum komen voor zover zij geen vergelijkbare klachten hebben. Deze maatregel gaat verder dan wat er op dit moment in het landelijke protocol staat. Het bestuur is van mening dat zij bevoegd zijn voor deze maatregel vanuit het borgen van de veiligheid voor kinderen en medewerkers.
 2. Als één van de ouders getest moet worden, blijven de kinderen thuis totdat de uitslag bekend is. Bij een positieve testuitslag worden vervolgens de RIVM-richtlijnen gevolgd.
3.Stagiaires zijn welkom binnen de scholen/kindcentra. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat stagiaires slechts op één school/kindcentrum stage kunnen lopen en geen andere scholen/kindcentra bezoeken. 
 1. De zorgmedewerkers die in dienst zijn bij Op Kop, Accrete of de Stichting Samenlevingsscholen kunnen de scholen/kindcentra bezoeken voor hun werk. Hierbij valt te denken aan de orthopedagogen en ambulant begeleiders.
 2. De school-/locatiedirecteur beoordeelt of externe dienst- of zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen welkom zijn binnen de school/het kindcentrum. De Sophia- en Op Maatklassen van Op Kop kunnen doorgaan onder de voorwaarde dat daar geen extra reisbewegingen voor hoeven worden gemaakt. Dat betekent concreet dat er geen leerlingen van de ene naar de andere locatie gaan om deze lessen te volgen. Om die reden gaan de meeste praktijk- en plusklassen van Accrete niet door.
6.De buitenschoolse opvang van de Accrete-kindcentra gaat open voor de kinderen van dezelfde locatie. 
 1. Binnen de school/kindcentrum:
  1. Het dragen van mondkapjes is facultatief. Het is niet verplicht om een mondkapje te gebruiken en degenen die een mondkapje willen gebruiken zijn vrij om dat te doen;
  2. De klas/groep opdelen in kleine groepjes is optioneel voor zover dat praktisch mogelijk is. Dat is afhankelijk van de groep, de mogelijkheden van het gebouw en de beschikbaarheid van leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers;
  3. Het niet-lesgevend personeel werkt bij voorkeur vanuit huis, tenzij de voortgang van het werk dat belemmert; 
  4. De optie om met halve groepen/halve schooltijden te gaan werken wordt achter de hand gehouden;
  5. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten van meer dan twee personen;
  6. De hygiënemaatregelen worden gehandhaafd. Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie en er wordt afstand gehouden. Voor ouders en kinderen betekent dit o.a. dat zij zorgen voor warme kleding omdat ventilatie er voor kan zorgen dat het koud of fris wordt in de ruimtes;
  7. Gymlessen kunnen alleen worden gegeven wanneer dat op de eigen locatie kan en wanneer er geen andere scholen op die locatie gebruik maken van het gymlokaal. Als dit niet mogelijk is worden de gymlessen gegeven op het schoolplein.
 2. Wanneer een kind positief is getest, gaat de hele groep inclusief de medewerker van deze groep, vijf dagen in quarantaine. Zij mogen na die vijf dagen weer naar school/kindcentrum als er een geldige negatieve testuitslag (bv. een screenshot) kan worden overlegd. Kinderen zonder geldige negatieve testuitslag moeten nog vijf dagen langer in quarantaine. Er geldt geen testverplichting voor kinderen, maar als er geen negatieve testuitslag is, geldt de RIVM-norm van tien dagen quarantaine.
Gedurende de quarantaineperiode verzorgt de leerkracht afstandsonderwijs, voor zover de gezondheid van de betreffende collega dat toelaat. Dit betreft uitsluitend de eerste vijf dagen van de quarantaine. Wanneer een klas/groep in quarantaine moet gaan, kunnen ouders van deze kinderen geen beroep doen op noodopvang.
 1. Spelen op het schoolplein: Scholen/kindcentra maken hierover duidelijke afspraken, die goed aansluiten op de lokale situatie.
 2. Virustesten: Op de scholen/kindcentra worden geen testen afgenomen en voor zover daar misverstanden over bestaan: kinderen worden niet gevaccineerd op school/kindcentrum.
 3. Uitgangspunt is dat de scholen/kindcentra vijf dagen open gaan, maar afhankelijk van de beschikbaarheid van medewerkers zou het zo maar kunnen dat de scholen/kindcentra geen vijf dagen per week geopend blijven/zijn.

 
Binnen de bovenstaande maatregelen hebben de afzonderlijke scholen/kindcentra de ruimte om specifieke afspraken te maken. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. 
 
We zijn ons ervan bewust dat de nieuwe, aanvullende maatregelen veel invloed hebben op het onderwijs en opvang, de kinderen en ouders. Deze maatregelen zijn ingegeven door de onzekere situatie waarin we nu verkeren en wij kiezen voor veiligheid in de huidige situatie. Wij gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft en we vertrouwen er op dat ouders en kinderen zich weer, net zoals in de afgelopen tijd, bewust zijn van de risico’s en meewerken aan het opvolgen van de maatregelen.

 
 
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de directeur van uw 
school/kindcentra
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Herman Wevers, bestuurder a.i. Stichting Op Kop 
Jan Spanjer, voorzitter college van bestuur Accrete & Stichting Samenlevingsscholen
 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp