Copy

I.v.m. de studiedag die morgen gepland staat ontvangt u vandaag al de nieuwsbrief.
Alvast een goed weekend

Mvg

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje

Nieuwsbrief van donderdag 26 september 2019

Agenda

De Buuzekaemp
27 september          studiedag alle kinderen zijn vrij
30 september           Info-avond groep 8 om 19.30 uur
  29 oktober               Start Kinderboekenweek, (thema: vervoer)
18 oktober                De kinderen zijn om 12.00 vrij
21 t/m 25 oktober     Herfstvakantie
27 oktober                Begin wintertijd

  6 november            Nationaal schoolontbijt
  8 t/m 15 nov.           Week van de mediawijsheid
15 november            Studiedag, de kinderen zijn vrij

De Wijngaard
27 september           Studiedag alle kinderen zijn vrij
29 september           Start Kinderboekenweek
  1 oktober                Weekopening groep 1A
10 oktober                ANWB Streetwise
15 oktober                Weekopening groep 1B
18 oktober                Kinderen zijn om 12.00 uur vrij
21 t/m 25 oktober     Herfstvakantie
27 oktober                Begin wintertijd

  6 november            Nationaal schoolontbijt 
  8 november            Fietsenkeuring

13 november            Programma dode hoek spiegel
  8 t/m 15 nov.           Week van de Mediawijsheid
15 november            Studiedag, de kinderen zijn vrij

   Van de directeur...

Morgen (27 september) zijn alle kinderen vrij.
Wij gaan met beide teams een studiedag volgen rondom bewegend leren. We gaan verschillende workshops volgen rondom dit thema.
Minder zitten (meer bewegen) heeft een positief effect op de:

  • Motorische vaardigheid

  • Fitheid

  • Executieve functies: taakgerichtheid, zelfinzicht, impulsbeheersing, plannen, etc

In het licht van bovenstaande worden kinderen met AD(H)D, ASS en ODD bij inactiviteit extra kwetsbaar.
 
Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen staat er op 29 januari een tweede studiedag rondom dit thema gepland.
 
Schoolplein 
Op beide locaties krijgt het schoolplein een forse facelift. Het doel is om het plein wat te vergroenen. Tevens willen we elementen toevoegen die samengaan met het  bewegend leren. Zowel leerkrachten, kinderen als ouders worden betrokken bij het ontwerp.
 
Schoolfruit
Goed nieuws: Beide locaties zijn ingeloot voor het EU schoolfruit traject. Met EU schoolfruit ontvangen scholen 20 weken lang gratis groente en fruit voor alle leerlingen.
Dit stimuleert de kinderen samen groente en fruit te eten in de klas. Uiteraard doen de kinderen van de PSZ ook mee.
In week 46 vindt de start plaats. In week 16 is het traject afgelopen.
 
Sampark
Dhr. Harry van Dalfsen zal namens Sampark op 17 oktober (op zowel De Buuzekaemp als De Wijngaard) een bezoek brengen aan de groep 2 t/m 8. Na dit bezoek zullen er in de verschillende groepen acties op touw gezet worden rondom dit onderwerp.


Jaarverslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 2018/2019
De raad bestaat uit 12 leden, die door de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen van Accrete worden voorgedragen. De raad bestaat uit ouders en leerkrachten.
Ook zijn er twee leden uit de personeelsgeleding van de kinderopvang.
De raad heeft een onafhankelijke secretaresse.

Elke medezeggenschapsraad krijgt de agenda en de notulen van de GMR.  Vragen voor de GMR moeten via de medezeggenschapsraad (MR) van de school schriftelijk ingediend worden bij de secretaresse of de voorzitter van de GMR.  De heer Jan Spanjer en de heer Berto Smelt zijn gedeeltelijk bij elke GMR vergadering aanwezig.

Ook verzorgt de GMR elk jaar een cursus voor MR-leden.


In het afgelopen schooljaar is er in de vergaderingen van de GMR het volgende besproken:

- Updaten van het huishoudelijke regelement
- Uitleg over financiën van Accrete
- Uitleg over de praktijklas
- Informatie over kwadraatonderwijs en de plusklas
- Informatie over de invalpoule onderwijsassistenten/ kinderopvang
- Informatie over huisbezoeken
- Informatie over vaccinatiebeleid


In de vergaderingen van de GMR zijn er het afgelopen schooljaar besluiten genomen over:
- Continurooster
- Meldcode Kindermishandeling
- Bestrijden van de eikenprocessierups op schoolpleinen
- Privacy protocol
- Mobiliteitsprotocol
- Vakantierooster


Afwezigheid meester Aart
Vanwege een studiereis naar IJsland is meester Aart volgende week de gehele week afwezig. Juf Lucia (onze IB-er) is deze week aanspreekpunt voor ouders.
 

Nieuws van De Buuzekaemp

GEEN JARIGEN!...... 

Nieuws van De Wijngaard

Opening Kinderboekenweek
Maandag 30 september starten we met de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: "Reis mee"
Er zullen dus veel voertuigen de revue passeren. Het lijkt ons daarom leuk om te starten met een tentoonstelling van mooie voertuigen van onze eigen leerlingen.
Uw zoon/dochter mag aankomende maandagochtend met een versierde fiets/skelter/step/..... op school komen.
Alle voertuigen mogen worden opgesteld langs het hek aan de rand van het gras.
Wellicht zijn er ook nog ouders/verzorgers/opa's/oma's met bijzondere voertuigen. Deze mogen ook geshowd worden. Het is goed om eventuele bijzonderheden even af te stemmen met de lkr. van uw kind. Vanaf 8 uur mogen de voertuigen op het plein geplaatst worden. Grote voertuigen graag plaatsen op het nieuwe parkeerterrein.
Als de bel gaat mogen de kinderen naar binnen komen. Vervolgens gaan de kinderen met de leerkracht weer naar buiten en wordt de Kinderboekenweek geopend.
De opening duurt tot 9.00 uur, hierna mogen alle "voertuigen" weer mee naar huis of in de fietsenstalling.
Mochten de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn dan gaat de tentoonstelling helaas niet door openen we de Kinderboekenweek in de hal. 

Sponsorzwemmen
Een paar weken geleden stond het sponsorzwemmen voor de kinderen van groep 3 & 4 op het programma. De kinderen hebben goed hun best gedaan. Ze hebben maar liefst €1611,95 bij elkaar gezwommen. Een geweldig bedrag. Mede hierdoor kan er ook dit jaar weer worden gezwommen. Zoals eerder gemeld: De gemeente bekostigt het schoolzwemmen al een aantal jaar niet meer. Door dit soort initiatieven blijft zwemonderwijs op het rooster staan. Iedereen de een bijdrage heeft geleverd wordt bij deze bedankt!!
 

Fietsenkeuring en dode hoek 
De jaarlijkse fietsenkeuring (groep 3-8) staat gepland op 8 november.  
Op 13 november staat het project dode hoek op het programma voor groep 7 & 8 

Leerlingenraad
Vorige week zijn er in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden m.b.t. de leerlingenraad. De volgende kinderen zijn uitgekozen: Judith (groep 5), Herman en Nina (groep 6), Melvin en Rosalie (groep 7) en Doreen en Isa (groep 8)

Foto
In 2020 is het 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd. Ook in Zwartewaterland wordt aandacht besteed aan deze gebeurtenis.

De Wijngaard is gevraagd om te figureren bij het moment dat de burgemeester, die destijds de menigte toezwaaide, nog een keer op de gevoelige plaat te zetten.
De fotoshoot zal plaats vinden op 8 oktober. Tijdstip 14.00 uur. Locatie pleintje voor het oude gemeentehuis. De kinderen van groep  5 t/m 8 zijn hierbij aanwezig.  

Zoals u hier boven heeft kunnen lezen worden van alle historische momenten in heel Zwartewaterland foto’s gemaakt waaraan scholen gevraagd is hun medewerking te verlenen. Deze foto’s worden tentoongesteld. In week 44 komt de tentoonstelling in de hal van de Wijngaard. De burgemeester zal hier ook bij aanwezig zijn. Hoe leuk is dat!!Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Vanaf september 2019 volg ik de twee jarige studie Pedagogisch professional kind en educatie aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Hiervoor zal ik naast mijn werk op de BSO en de administratieve taken die ik doe, ook werkzaam zijn op school. Hier zullen in de komende maanden ook werkervaringsplekken bij komen buiten De Wijngaard.
Tijdens de studie leer ik kinderen (kinderopvang en basisschool) observeren en begeleiden waar nodig, Eventueel met behulp van interne en externe collega’s. De opleiding kan - en wil ik straks gebruiken om een brug te slaan tussen opvang en school om zo de doorgaande lijn van de kinderen tussen 0 en 13 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en te begeleiden.
Ik heb enorm veel zin in deze studie. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groeten,
Els van den Broek


In verband met de wet op de privacy, vermelden wij geen achternamen meer in de nieuwsbrief.
Jarige juffen:

Juf Alie is 1 oktober jarig en juf Marianne 2 oktober. Allebei alvast van harte gefeliciteerd! Een mooi nieuw levensjaar gewenst met al jullie dierbaren!

Jarige kinderen:
Jaylani, Delina, Barry, Charlotte, Maud, Roy, Sara, Ziva en Annabell

Gefeliciteerd! Wij wensen jullie allemaal een heel fijne dag toe en natuurlijk veel cadeautjes! 
              

Welkom!
Hoera! Marije is vier jaar geworden en zit nu in groep 1a, Wij hopen dat je een fijne tijd mag hebben, hier bij ons in De Wijngaard!
En we heten ook welkom de tweeling: Mehmet en Mine! Mehmet komt in groep 2a en Mine in groep 2b.
Wij wensen Mehmet, Mine en hun ouders een heel fijne tijd toe.

Sparen van doppen voor KNGF Geleidehonden.....houdt het op?
Ja het houdt op! Omdat er geen flitsende ideeën/oplossingen zijn aangedragen houdt het inderdaad op. U hoeft dus geen doppen meer mee te geven naar school. Bedankt voor al die tijd dat u dat wel gedaan hebt.

Godsdienst

      

Week 40: Babbelstad
Wat doe je als iemand stom doet? Ga je dat doorvertellen! Of ga je er iets aan doen? De zonen van Noach reageren verschillend. De zonen en hun vrouwen groeien uit tot vele volken. Hoe gaat het verder? Gaan ze de goede aarde bewerken of gaan ze de hemel bestormen?
De verhalen komen uit: Genesis 9: 18-29; Genesis 10: 1-32 en Genesis 11.
Doelstelling: We denken na over hoe we God en elkaar verstaan.

Week 41: Waar ga je heen?
Als kind moet je gehoorzamen. Meegaan met je ouders, bijvoorbeeld, als zij ergens anders heen willen. Dat is niet altijd fijn. Ook Abram gehoorzaamt: God roept hem. En hij gaat, samen met zijn vrouw, zijn neef en een groot gevolg.
De verhalen komen uit: Genesis 12:1-9;  Genesis 12:10-20 en Genesis 13:1-18.
Doelstelling: De kinderen denken na over hoe het voelt om niet zelf te kunnen bepalen waar je naartoe gaat. Hoe leer je om los te laten wat achter je ligt en vertrouwen te hebben in de toekomst?

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......Sampark
Op 17 oktober krijgen alle groepen bezoek van Harry van Dalfsen. Hij zal de kinderen meer vertellen over Sampark.  
Op de laatste schooldag, 3 juli 2020,  zal het eindbedrag bekend worden gemaakt!  
Het is de bedoeling dat alle groepen een bepaalde periode geld inzamelen voor Sampark. Rond de voorjaarsvakantie staat het project in het teken van India. Ook zullen meester Aart, meester Jochem en meester Matthijs in die periode India bezoeken om te kijken hoe het daar is. Op tweede Pinksterdag hoopt meester Aart zijn 11e Elfstedentocht te fietsen. Hij wil zich tijdens deze tocht, 235 km, laten sponsoren. Het bedrag komt uiteraard ten goede aan Sampark.
Dit schooljaar gaan we sparen voor de stichting Sampark. Stichting Sampark ondersteunt lokale projecten in India. Tijdens de startdienst heeft meester Aart al e.e.a. verteld over Sampark.

Meer weten over Sampark? Klik even op deze link: http://www.sampark.nl/
                                                    

Vakantie Bijbel Feest

Tweede OPROEP!   
Vakantie Bijbel Feest!
Al jaren organiseren we het Vakantie Bijbel Feest in de herfstvakantie en voorjaarsvakantie. Dit feest is voor alle kinderen van de basisschool. We doen spelletjes, knutselen, zingen liedjes met elkaar en luisteren naar een Bijbelverhaal wat bij het thema van dat jaar past. Het thema van dit jaar is “Schatrijk”
Het is altijd een leuk en gezellig feest waar veel kinderen op af komen. Ook omdat het laagdrempelig is.
Als organisatie vinden we het waardevol dat dit feest blijft bestaan. Omdat een aantal leden uit de commissie gaan stoppen, zijn we dringend op zoek naar 3 á 4 nieuwe commissieleden.
Zonder commissieleden kunnen we namelijk geen Vakantie Bijbel Feest meer organiseren en zijn we genoodzaakt om te stoppen met dit feest. Dat is niet wat we willen, dus maakt jij onze commissie weer Schatrijk?
Wilt je meer weten over wat er van je verwacht wordt als commissielid dan mag je bellen met:
Hetty Scholten 06-28158641 of Gerda Bruintjes 06-57263032.

GRATIS PROEFLES KLEUTERS


Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp