Copy

De deuren gaan weer open, alle maatregelen nog een keer op een rijtje, juf Joke en Alida nemen afscheid, vragenlijsten, een interessante vacature en nog veel meer nieuws.

Goed weekend en geniet van de sneeuw!! 

Aart 

Uit 't biezenmandje
Nieuwsbrief van vrijdag 5 februari 2021
Agenda

De Buuzekaemp
  8 februari                        Weer naar school !!!
19 februari                               de kinderen zijn om 12.00 uur vrij

22 t/m 26 februari                    Voorjaarsvakantie
12 maart                                  Rapport mee
De Wijngaard
  8 februari                        Weer naar school !!!
19 februari                               de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
22 t/m 26 februari                    Voorjaarsvakantie
12 maart                                  Rapport mee

  Van de directeur

Open 
We zijn erg blij dat we aankomende maandag de kinderen weer mogen verwelkomen. We willen niets liever dan de kinderen fysiek om ons heen hebben. Voor ver weg de meeste kinderen geldt precies hetzelfde. Aan de andere kant blijft het natuurlijk spannend hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen. Komt die derde golf er straks echt? Hoeveel groepen worden er straks naar huis gestuurd omdat ze noodgedwongen in quarantaine moeten? Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen hanteren alle locaties een streng beleid. Een schrijven mat daarin alle maatregelen heeft u gisteren ontvangen. Hieronder  treft u de brief nog een keer aan:
 
Beste ouders en verzorgers,
 
De bestuurders, schooldirecteuren en teams van onze scholen/kindcentra zijn blij dat kinderen volgende week weer naar school en de opvang kunnen, maar er zijn ook veel vragen over hoe dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan worden georganiseerd. We realiseren ons dat we leven in uitzonderlijke tijden – er heerst pandemie die wereldwijd tot volledige ontregeling van het maatschappelijk verkeer heeft geleid. En die volledige ontregeling gaat, helaas, ook nog wel even duren!
 
De brief van 3 februari van de Minister van Onderwijs, Arie Slob, en het servicedocument dat daarbij hoort, levert geen helder en eenduidig kader op. Veel vraagstukken over de veiligheid, verantwoordelijkheid en werkbaarheid worden overgelaten aan de afzonderlijke schoolbesturen. Wij staan voor het vraagstuk op welke manier veiligheid, verantwoordelijkheid en werkbaarheid kan worden bereikt.
Tegelijkertijd worden nog steeds tegenstrijdige gegevens gepubliceerd, vooral als het gaat om de mate van besmettelijkheid van de virusvarianten bij kinderen.
Verschillenden uiteenlopende maatregelen zijn hier het gevolg van en dit zal de komende tot erg veel turbulentie leiden. Desalniettemin werken wij op dit moment aan het weer openen van de scholen/kinderopvang en daarvoor hebben wij de aanvullende maatregelen genomen. Vooraf willen wij nadrukkelijk stellen dat zodra de veiligheid, verantwoordelijkheid en/of werkbaarheid onder te grote druk komt te staan, de besturen zullen overgaan tot sluiting van één of meerdere scholen c.q. locaties. Deze crisis komen we alleen goed door wanneer iedereen, medewerkers, kinderen en ouders, zich inspant voor het borgen van de veiligheid.

 
 
Alle bestaande afspraken, zoals die golden in december, blijven van kracht. Daarbij gaat het o.a. om:

 • Ouders komen niet op het plein of in de school c.q. kindcentrum;
 • Oudergesprekken worden online gehouden;
 • De zorg aan individuele kinderen, zoals bijvoorbeeld HGPD-gesprekken, kan doorgaan, mits daarbij wordt voldaan aan de richtlijnen.
 
De besturen van Op Kop, Accrete & Stichting Samenlevingsscholen hebben naast deze afspraken de volgende aanvullende afspraken gemaakt, waarbij het bovengenoemde servicedocument als uitgangspunt is gebruikt. De besturen scherpen daarbij een aantal van de bovenstaande afspraken aan en wijken op enkele punten af van het servicedocument.
De volgende maatregelen gaan gelden bij het heropenen van de scholen/kindcentra op 8 februari:
 
 1. Snottebellen: Wanneer een kind snottebellen heeft of verkouden is, kan hij/zij niet naar school/kindcentrum en blijft het kind thuis. Eventuele broertjes of zusjes kunnen wel naar school/kindcentrum komen voor zover zij geen vergelijkbare klachten hebben. Deze maatregel gaat verder dan wat er op dit moment in het landelijke protocol staat. Het bestuur is van mening dat zij bevoegd zijn voor deze maatregel vanuit het borgen van de veiligheid voor kinderen en medewerkers.
 2. Als één van de ouders getest moet worden, blijven de kinderen thuis totdat de uitslag bekend is. Bij een positieve testuitslag worden vervolgens de RIVM-richtlijnen gevolgd.
3.Stagiaires zijn welkom binnen de scholen/kindcentra. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat stagiaires slechts op één school/kindcentrum stage kunnen lopen en geen andere scholen/kindcentra bezoeken. 
 1. De zorgmedewerkers die in dienst zijn bij Op Kop, Accrete of de Stichting Samenlevingsscholen kunnen de scholen/kindcentra bezoeken voor hun werk. Hierbij valt te denken aan de orthopedagogen en ambulant begeleiders.
 2. De school-/locatiedirecteur beoordeelt of externe dienst- of zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen welkom zijn binnen de school/het kindcentrum. De Sophia- en Op Maatklassen van Op Kop kunnen doorgaan onder de voorwaarde dat daar geen extra reisbewegingen voor hoeven worden gemaakt. Dat betekent concreet dat er geen leerlingen van de ene naar de andere locatie gaan om deze lessen te volgen. Om die reden gaan de meeste praktijk- en plusklassen van Accrete niet door.
6.De buitenschoolse opvang van de Accrete-kindcentra gaat open voor de kinderen van dezelfde locatie. 
 1. Binnen de school/kindcentrum:
  1. Het dragen van mondkapjes is facultatief. Het is niet verplicht om een mondkapje te gebruiken en degenen die een mondkapje willen gebruiken zijn vrij om dat te doen;
  2. De klas/groep opdelen in kleine groepjes is optioneel voor zover dat praktisch mogelijk is. Dat is afhankelijk van de groep, de mogelijkheden van het gebouw en de beschikbaarheid van leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers;
  3. Het niet-lesgevend personeel werkt bij voorkeur vanuit huis, tenzij de voortgang van het werk dat belemmert; 
  4. De optie om met halve groepen/halve schooltijden te gaan werken wordt achter de hand gehouden;
  5. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten van meer dan twee personen;
  6. De hygiënemaatregelen worden gehandhaafd. Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie en er wordt afstand gehouden. Voor ouders en kinderen betekent dit o.a. dat zij zorgen voor warme kleding omdat ventilatie er voor kan zorgen dat het koud of fris wordt in de ruimtes;
  7. Gymlessen kunnen alleen worden gegeven wanneer dat op de eigen locatie kan en wanneer er geen andere scholen op die locatie gebruik maken van het gymlokaal. Als dit niet mogelijk is worden de gymlessen gegeven op het schoolplein.
 2. Wanneer een kind positief is getest, gaat de hele groep inclusief de medewerker van deze groep, vijf dagen in quarantaine. Zij mogen na die vijf dagen weer naar school/kindcentrum als er een geldige negatieve testuitslag (bv. een screenshot) kan worden overlegd. Kinderen zonder geldige negatieve testuitslag moeten nog vijf dagen langer in quarantaine. Er geldt geen testverplichting voor kinderen, maar als er geen negatieve testuitslag is, geldt de RIVM-norm van tien dagen quarantaine.
Gedurende de quarantaineperiode verzorgt de leerkracht afstandsonderwijs, voor zover de gezondheid van de betreffende collega dat toelaat. Dit betreft uitsluitend de eerste vijf dagen van de quarantaine. Wanneer een klas/groep in quarantaine moet gaan, kunnen ouders van deze kinderen geen beroep doen op noodopvang.
 1. Spelen op het schoolplein: Scholen/kindcentra maken hierover duidelijke afspraken, die goed aansluiten op de lokale situatie.
 2. Virustesten: Op de scholen/kindcentra worden geen testen afgenomen en voor zover daar misverstanden over bestaan: kinderen worden niet gevaccineerd op school/kindcentrum.
 3. Uitgangspunt is dat de scholen/kindcentra vijf dagen open gaan, maar afhankelijk van de beschikbaarheid van medewerkers zou het zo maar kunnen dat de scholen/kindcentra geen vijf dagen per week geopend blijven/zijn.

 
Binnen de bovenstaande maatregelen hebben de afzonderlijke scholen/kindcentra de ruimte om specifieke afspraken te maken. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. 
 
We zijn ons ervan bewust dat de nieuwe, aanvullende maatregelen veel invloed hebben op het onderwijs en opvang, de kinderen en ouders. Deze maatregelen zijn ingegeven door de onzekere situatie waarin we nu verkeren en wij kiezen voor veiligheid in de huidige situatie. Wij gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft en we vertrouwen er op dat ouders en kinderen zich weer, net zoals in de afgelopen tijd, bewust zijn van de risico’s en meewerken aan het opvolgen van de maatregelen.

 
 
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de directeur van uw 
school/kindcentra
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Herman Wevers, bestuurder a.i. Stichting Op Kop 
Jan Spanjer, voorzitter college van bestuur Accrete & Stichting Samenlevingsscholen

 
Aanvulling beleid Corona Buuzekaemp & Wijngaard
Wat betekent bovenstaand bericht voor De Wijngaard en de Buuzekaemp? Het antwoord is heel simpel: Hier houden we ons aan! Een aantal zaken verdient aandacht:

1) Halen en brengen: We hanteren dezelfde ingangen als voor de kerstvakantie
2) Gymmen: Op de Buuzekaemp kunnen kinderen gewoon gymmen. Dit geldt ook voor de Wijngaard. Omdat de examenklassen nog wel aanwezig zijn op het Agnietencollege komen we binnen via de noodingang. Op deze manier vermengen de groepen niet met elkaar.
3) Een aantal kinderen heeft de afgelopen periode de laptop van school gebruikt. Bij deze het verzoek om die maandag weer mee te nemen.

Toetsen & Rapport
Normaliter staat deze periode in het teken van de afname van CITO-Toetsen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven ons mede-inzicht hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Tevens geeft het ons input of we ons onderwijs op een goed manier hebben ingericht. In de huidige situatie gaan we de kinderen niet direct toetsen. We wachten hiermee totdat de kinderen weer wat gewend zijn op school. Het schoolrapport wordt op 12 maart meegegeven. We doen dit in de gebruikelijke vorm. Tevens komt er een "Corona-aanvulling" op het rapport.

Bijbelverhalen
Week 6: Goed geregeld
Lucas 6:   1- 5    Aren plukken op de Sabbat
Lucas 6:   6-11   Genezing op de Sabbat
Lucas 6: 12-19   De twaalf apostelen

Week 7: Geef alles!
Lucas 6: 27-38   Wees goed voor iedereen
Lucas 6: 43-45   Boom en vrucht
Lucas 7:   1-10   Jezus en de Romeinse centurio

    

Alida 
Na heel veel jaren trouwe dienst neemt Alida Santbergen, onze administratief medewerkster, aan het einde van dit schooljaar afscheid. Ze kan dan gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Wellicht bent u wel degene die haar wil gaan opvolgen. Verderop treft u de vacatureschets aan. Het staat u vrij om deze te delen in uw netwerk. 

Enquête 
Uw menig telt! Met dit in het achterhoofd willen we u weer vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle scores worden gepubliceerd op de website. Let op: Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.

Vragenlijst Wijngaard 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036010/kindcentrum_de_wijngaard 

 

Vragenlijst Buuzekaemp 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036021/kindcentrum_de_buuzekaemp_onderwijs 

 

   Wij heten alle nieuwe kinderen, op beide scholen, heel hartelijk welkom!
We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn!

                           

De volgende nieuwsbrief komt uit op 19 februari 2021

Van De Buuzekaemp

Neem even wat tijd voor jezelf met Diamond Painting. Een leuke hobby voor jong en oud. Onze diamond paintings komen in veel verschillende formaten.  De pakketten worden geleverd inclusief alle benodigde accessoires. De diamond paintings worden gemaakt van duurzaam materiaal. In onze webshop vind  je veel verschillende ontwerpen. We maken ook een diamond painting van je eigen foto.
Een nieuwe horizon!
Dit is misschien een wat onverwachte titel voor een stukje in de nieuwsbrief. Wanneer u verder leest zult u de keuze ervan vast beter begrijpen.
Op 4 juli 1980 ondertekende ik mijn eerste contract en startte ik als onderwijzeres op een p.c. basisschool in Zwolle-Zuid.
Op 1 augustus 2021 onderteken ik weer een contract, maar hiermee beëindig ik mijn actieve loopbaan als leerkracht op C.B.S. De Buuzekaemp.
Ik geniet nog elke dag van het lesgeven en het omgaan met leerlingen, ouders en collega’s. Toch ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. En zoals ze vaak zeggen; een nieuwe horizon biedt nieuwe kansen.
Voor velen van u lijkt 1 augustus 2021 misschien nog ver weg. Toch maak ik mijn afscheid nu al bekend omdat het Aart Holtman en het team van de Buuzekaemp, de gelegenheid biedt de sollicitatie procedure te starten. Daarbij wens ik hen natuurlijk veel succes.
In de komende maanden zullen we elkaar, hopelijk, nog vaak zien en/of spreken.
Laten we er samen nog een mooi schooljaar van maken.
 
Met vriendelijke groet,
Joke Heerschop   


Jarigen (t/m 19 februari)
Isha, Tristan, Dylan en Ryan zijn deze twee weken jarig!
(alvast) Hartelijk gefeliciteerd en een hééél fijne dag gewenst!

De Buuzekaemp 100 jaar 
De feestcommissie is vrij recent bij elkaar geweest. Er is het volgende besloten: Alle feestelijkheden worden vanwege Corona verplaatst naar 17 & 18 september. In grote lijnen zien de feestelijkheden er als volgt uit: 
17 september: Feest voor de kinderen (m.m.v. circus Okido) 
18 september: Reünie (oud-leerlingen)

Van De WijngaardJarigen (t/m 19 februari)
Lauren, Loise, Mirthe, Noah, Jade, Annemarrein, Haben, Fenna, Sven, Collin, Niek, Jack, Juf Wendy
(18 febr.) , Niels, Jente, Willemijn en Evi. 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal en een hele fijne dag gewenst!  

Ouderbijdrage Activiteitencommissie
Via deze weg willen wij als AC jullie alsnog de beste wensen wensen voor dit schooljaar. Gelukkig mogen de leerlingen a.s. maandag weer naar school. Een plek waar zij mogen leren en plezier maken. Als AC hopen we dat we snel weer actief een rol kunnen spelen in de ondersteuning van de leerkrachten. Hen helpen met het organiseren van leuke activiteiten met de kinderen.

Wisselingen:
Dit schooljaar zijn we overgestapt naar een nieuwe manier van het incasseren van de ouderbijdrage. We maken nu gebruik van schoolkassa.
Schoolkassa is een onderdeel van parnassys/parro.
Via parro zult u binnen enkele weken een betalingsverzoek (voor de 1e termijn) ontvangen.

Daarnaast neem ik (Cassandra van Veen) afscheid als penningmeester van de AC. Mijn taken zullen na de lockdown worden overgedragen aan Jan Peter de Vries en Corné Boender. De nieuwe contactgegevens staan onderaan dit bericht.

Bedragen:
In de kalender voor het schooljaar 2020-2021 staan de bijdragen voor de Activiteitencommissie (AC) vermeld. De AC betaalt van deze bijdragen alle activiteiten rondom de kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, voorleesontbijt, schoolzwemmen van groep 3 en 4, schoolreisjes en het schoolkamp.

Voor het schooljaar 2020-2021 gelden de volgende bijdragen per kind:

Groep 1 en 2 € 35,-              Groep 5 en 6 € 45,-

Groep 3 en 4 € 50,-              Groep 7 en 8 € 75,-

Met vriendelijke groet, 

Corné Boender
c.boender@gebrmeijer.com

Jan Peter de Vries
jp.post@hetnet.nl

Cassandra van Veen
cassandravanveen@gmail.com

Afscheid!
Wij bedanken Cassandra van Veen heel hartelijk voor al het werk (financiën) dat zij gedaan heeft binnen de activiteitencommissie.Wij willen haar opvolgers Corné Boender en Jan Peter de Vries alvast een heel plezierige tijd wensen binnen deze commissie. Succes heren, welkom!

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp