Copy
Una campaña de micromecenazgo contra la precariedad laboral y social
Míralo en el navegador
Euskarazko bertsioa
Versió en català

Una avalancha de solidaridad hará posible el Correscales

El Correscales consigue recaudar los 94.250 euros de la primera ronda

Un fondo común cooperativo para colectivos en huelga indefinida, un documental y una carrera de 800km de Bilbao en Barcelona. El Correscales aspira a recaudar 150.0000 euros gracias al micromecenazgo de promoción colectiva más grande que se ha realizado jamás en el Estado español (goteo.cc/correscales).

 

Más de 360 ​​cofinanciadores de los movimientos sociales, laborales, colectivos y cientos de personas son los protagonistas. La solidaridad nos ha desbordado: a día de hoy hay más 40 charlas, presentaciones y otras actividades de apoyo programadas en Catalunya y más de una decena todo el País Vasco. Ahora, la confianza recibida se traducirá en la construcción de un fondo común que nos permita luchar contra la precariedad.

 

Hace unos meses fueron miles los trabajadores y trabajadoras de Movistar los que emprendieron este camino, levantándose contra la explotación extrema con una potente huelga de más de dos meses que se extendió rápidamente por el tejido social. Hoy, retomamos colectivamente esta lucha; primero devolviendo las decenas de miles de euros con los que se financió esa huelga y luego, creando la base económica y de apoyo de la siguiente.

 

Este camino lo trazamos nosotros y jamás no lo hubiéramos podido hacer solas. Ahora seguiremos tejiendo una red de lucha, entusiasmo y complicidades a lo largo del recorrido. De Bilbao, de donde saldremos el día 18 de febrero, bajaremos hacia Iruña y seguiremos corriendo día y noche sin parar por el Alto Pirineo aragonés pasando antes por ciudades como Donosti. Nos detendremos a saludar a las luchas locales, mostraremos la solidaridad con el 8 de Yesa, recogeremos fondos económicos en las decenas de pueblos y ciudades por donde pasará el Correscales y explicaremos como Movistar y muchas otras empresas ahogan la vida de decenas de miles de familias.

 

Correremos por nuestra vida pasando por Huesca, Lleida, Vilafranca, Reus, Tarragona, Sant Boi, Cornellà hasta llegar a Barcelona el 22 de Febrero, en la inauguración del Mobile World Congress para recordarles que la tecnología más avanzada se sostiene sobre las escaleras de la precariedad.


En este link encontrará el recorrido exacto y las horas de llegada y salida del trayecto Bilbao Barcelona que realizaremos entre el 18 y el 22 de febrero.
Nuevo vídeo de metromuster.
Nou vídeo de metromuster.
Dohaintza txikiak biltzeko kanpaina lan eta gizarte prekarietatearen aurka

Elkartasun olde batek ahalbidetuko du Correscales

Correscales ekimenak 94.250 euro biltzea lortu du hasierako txanpan

Greba mugagabean dauden kolektiboentzako funts kooperatiboa, dokumentala eta 800 kilometroko lasterketa Bilbotik Bartzelonara. Correscalesek 150.000 euro bildu nahi ditu sare bitartez lortutako dohaintza txikien bidez, Espainiako estatuan inoiz egin izan den kanpainarik handiena, hain zuzen ere. (http://goteo.cc/correscales).

Beren ekarpena egin duten 360 gizarte mugimendu, sindikatu, talde eta ehunka lagun baino gehiago dira protagonistak. Elkartasunak gainezka egin digu: gaurdaino, Katalunian 40tik gora hitzaldi, aurkezpen eta bestelako babes jarduera egin izan dira; Euskal Herrian ere, dozena inguru antolatu dira. Orain, jasotako konfiantza funts komun bat martxan jartzea ahalbidetuko du prekarietatearen aurka borrokatzeko.

Duela hilabete batzuk Movistarreko milaka langilek abiatutako bidea da hau, muturreko zapalkuntzaren kontra altxatu ziren bi hilabete pasa luzatu zen greba indartsua eginez, gizartean isla nabarmena izan zuena. Gaurkoan, taldean berreskuratuko dugu borroka horren lekukoa; lehenik eta behin, greba horri aurre egiteko erabili ziren dozenaka milaka euroak itzulita eta, ondoren, hurrengorako oinarri ekonomikoa sortzen.

Guk ekin genion bide honi, baina inoiz ez genuen lortuko gure kabuz arituz gero. Orain, borrokarako, berotasunerako eta konplizitate sare bat ehuntzen jarraituko dugu ibilbidean zehar. Otsailaren 18an Bilbotik abiatuko gara, Iruñerako bidean, gau eta egunez jarraituko dugu korrika Aragoiko Goi Pirinioetatik, aurretik Donostia bezalako hiriak zeharkatuta. Tokian tokiko borrokak babesteko, Esako 8ekin elkartasuna agertuko dugu, dirua bilduko dugu Correscalesek igaroko dituen dozenaka herri eta hirietan, eta azaldu egingo dugu nola Movistarrek eta beste enpresa askok dozenaka milaka familien bizitzak izorratzen dituzten.

Gure bizitzarengatik korrika egingo dugu, Huesca, Lleida, Vilafranca, Reus, Tarragona, Sant Boi, Cornellà; Bartzelonaraino heldu arte otsailaren 22an, Mobile World Congress irekitzeko ekitaldian egoteko, teknologiarik aurreratuenak prekarietatearen eskailerak oinarri dituela gogorazteko.

Ondorengo estekan ibilbide zehatza eta 18tik 22ra arte egingo dugun Bilbo eta Bartzelonaren arteko ibilbidearen irteera eta helmuga ordutegiak topatuko dituzue.
 

Bideo metromuster berria.

Un micromecenatge contra la precarietat laboral i social
Una allau de solidaritat farà possible el Correscales

El Correscales aconsegueix recaptar els 94.250 euros de la primera ronda

Un fons comú cooperatiu per a col.lectius en vaga indefinida, un documental i una carrera de 800km de Bilbao a Barcelona. El Correscales aspira a recaptar 150.0000 euros al micromecenatge de promoció col.lectiva més gran que s'ha realitzat mai a l'Estat espanyol (http://goteo.cc/correscales),

 

Més de 360 cofinançadors dels moviments socials, laborals, col·lectius i centenars de persones en són els protagonistes. La solidaritat ens ha desbordat: a hores d'ara hi ha més 40 xerrades, presentacions i altres activitats de suport programades a Catalunya, a més d'una desena arreu del País Basc. Ara, la confiança rebuda es traduirà en la construcció d'un fons comú que ens permeti lluitar contra la precarietat.

 

Fa uns mesos van ser milers de treballadors i  treballadores de Movistar les qui van començar aquest camí, aixecant-se contra l'explotació extrema amb una potent vaga de més de dos mesos que es va estendre ràpidament pel teixit social. Avui, reprenem col·lectivament aquesta lluita, primer retornant les desenes de milers d'euros amb què es va finançar aquella vaga i després creant la base econòmica i de suport de la següent.

 

Aquest camí el tracem nosaltres i no l'haguéssim pogut fer mai soles. Ara seguirem teixint una xarxa de lluita, d'entusiasme i de complicitats al llarg del recorregut. De Bilbao, d'on sortirem el dia 18 de febrer,  baixarem cap a Iruña i seguirem corrent dia i nit sense parar per l'Alt Pirineu aragonès passant abans, per ciutats com Donosti. Ens aturarem a saludar les lluites locals, mostrarem la solidaritat amb el 8 de Yesa, recollirem fons econòmics en les desenes de pobles i ciutats per on passarà el Correscales i explicarem com Movistar i moltes altres empreses ofeguen la vida de desenes de milers de famílies.

 

Correrem per la nostra vida passant per Osca, Lleida, Vilafranca, Reus, Tarragona, Sant Boi, Cornellà fins a arribar a Barcelona el 22 de Febrer, a la inauguració del Mobile World Congress per a recordar-los que la tecnologia més avançada se sostè sobre les escales de la precarietat. .


En aquest link trobareu el recorregut exacte i les hores d'arribada i sortida del trajecte Bilbao Barcelona que realitzarem entre el 18 i el 22 de febrer.

Teléfonos de contacto-atención a prensa:
 
Aitzol Ruiz de Azua i Ernest Rodriguez : 619 62 72 67
Igor Mera: 655 726 518
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Goteo
Goteo
2016 Movistar PRECARITZA


desubscriu-te de la llista    actualitza les preferències
Email Marketing Powered by Mailchimp