Copy
Mira aquest correu al teu navegador
[CAT] [CAST a continuación]

Comunicat sobre la reunió d'ahir amb Telefonica i les contractes


La reunió d'ahir va ser un semi-fiasco però anem a explicar-ho bé. Abans de res, dignitat i alegria, que la lluita segueix.

Tal com prevèiem, després del que ha passat en la comissió paritària de Madrid, on no es van donar passos concrets, la reunió ha transcorregut sense un contingut substancial.

Hem vist que les empreses mantenien la intenció de no atorgar cap concessió per escrit a la taula "alternativa", en detriment de l'oficial. Malgrat tot, volem destacar que s'han produït intervencions interessants per la part empresarial.

Han reconegut que fins al dia d'avui no s'estava complint el signat el 5 de maig i que aquesta situació havia d'acabar. De fet, han afirmat que tenen voluntat de que entre juny i juliol es desenvolupés tot l'acord anotant que la situació dels treballadors i treballadores es canviaria substancialment. Han parlat de complir els convenis provincials del metall (què menys!!!) i donant als autònoms condicions equivalents, cosa que sí sembla interessant.

Textualment, a més, Telefónica s'ha compromès verbalment a "posar tot el necessari, fins i tot la reforma del contracte de bucle", perquè es pugui complir amb tot el que s'acordi en el desenvolupament de la taula paritària de negociacions que deriva de l'acord del 5 de maig amb els sindicats oficialistes. Així mateix s'ha compromès a controlar a les empreses perquè donin condicions dignes a tots els treballadors del sector i fins i tot ha afirmat que l'empresa que incompleixi els acords es quedarà fora del sector.

Lògicament, hem exigit mesures concretes que plasmen aquestes afirmacions i millorin les condicions laborals del sector, davant la qual cosa han demostrat nul·la voluntat de concreció escrita i aquí s'ha acabat la reunió. Bàsicament, bones paraules i ens demanen confiança en què el sector ja no serà el mateix que abans de la vaga i que aviat veurem canvis positius.

Bé, doncs que aquestes suposades millores acabin sent realitat no dependrà de cap taula negociadora, sinó només de la nostra capacitat de mantenir la lluita i la mobilització. I això, que no hi hagi cap dubte, va ser la nostra obsessió en endavant.

Posteriorment s'ha realitzat una assemblea a Barcelona per valorar tot això i veure quina actitud demostrar en endavant. En el que avui estem tots i totes d'acord és que seguirem lluitant. Pròximament discutirem amb totes les assemblees provincials la millor manera de fer-ho.

LES EMPRESES NO S'HAN COMPROMÈS A MÉS.
NOSALTRES ELS HEM PROMÈS GUERRA ETERNA FINS GUANYAR.
I ho complirem
[CAST]

Comunicado sobre la reunión de ayer con Telefonica y las contratas

La reunión de ayer fue un semi-fiasco pero vamos a explicarlo bien. Ante todo, dignidad y alegría, que la lucha sigue.
 
Tal y como preveiamos, después  de lo ocurrido en la comisión paritaria de Madrid, donde no se dieron pasos concretos, la reunión ha transcurrido sin un contenido sustancial. 
 
Hemos visto que las empresas mantenían la intención de no otorgar ninguna concesión por escrito a la mesa "alternativa", en detrimento de la oficial. A pesar de todo, queremos destacar que se han producido intervenciones interesantes por  la parte empresarial. 
 
Han reconocido que hasta el día de hoy no se estaba cumpliendo lo firmado el 5 de mayo y que esta situación debía terminar. De hecho, han afirmado que tienen voluntad de que entre junio y julio se desarrollara todo el acuerdo anotando que la situacion de los trabajadores/as iba a cambiar sustancialmente. Han hablado de  cumplir los convenios provinciales del metal (qué menos!!!) y dando a los autónomos condiciones equivalentes, cosa que sí parece interesante. 
 
Textualmente, además, Telefónica se ha comprometido verbalmente a "poner todo lo necesario, incluso la reforma del contrato de bucle", para que  se pueda  cumplir con todo lo que se acuerde en el desarrollo de la mesa paritaria de negociaciones que deriva del acuerdo del 5 de mayo con los sindicatos oficialistas. Asimismo se ha comprometido a controlar a las empresas para que den condiciones dignas a todos los trabajadores del sector e incluso ha afirmado que la empresa que incumpla los acuerdos se quedará fuera del sector. 
 
Lógicamente, hemos exigido medidas concretas que plasmen estas afirmaciones y mejoren las condiciones laborales del sector, frente a lo cual han demostrado nula voluntad de concreción escrita y ahí se ha terminado la reunión. Básicamente, buenas palabras y nos piden confianza en que el sector ya no será el mismo que antes de la huelga y que pronto veremos cambios positivos. 
 
Bien, pues que estas supuestas mejoras acaben siendo realidad no dependerá de ninguna mesa negociadora, sino solamente de nuestra capacidad de mantener la lucha y la movilización. Y eso, que no quepa ninguna duda, va a ser nuestra obsesión en adelante.
 
Posteriormente se ha realizado una asamblea en Barcelona para valorar todo esto y ver qué actitud demostramos en adelante. En lo que hoy estamos todos y todas de acuerdo es que vamos a seguir luchando. Próximamente discutiremos con todas las asambleas provinciales la mejor forma de hacerlo. 
 
LAS EMPRESAS NO SE HAN COMPROMETIDO A MÁS. 
NOSOTR@S LES HEMOS PROMETIDO GUERRA ETERNA HASTA GANAR. 
Y LO CUMPLIREMOS
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Web
Web
Copyright © 2015 Movistar PRECARITZA, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp