Copy
Nyhetsbrev nr 9, 2016-12-06
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr 9, 2016-12-06

Andelssäsongen 2016

Andelssäsongen 2016 är slut – nästan. Det återstår nu jul- och nyårsveckan, som föreningen kallar för vecka 60 och 61. Observera – Ni som skall till Smygehus någon av dessa veckor, kontrollera vilken tid och dag som gäller för ankomst. Anmäl också till receptionen att Ni kommer så att husen i god tid kan ställas i ordning och värmas upp. Se på hemsidan vad som är bra att ”ta med till Smyge”. Den som önskar kan hyra lakan och handdukar.

Underhåll /renoveringar 

Vid styrelsemöte den 26 november beslutade styrelsen bl.a. om inköp av ny matta i vardagsrummet, målning av fondvägg bakom soffan samt nya tavlor m.m. Inventeringslistorna har gett uppslag till förbättringar och önskemål om utrustning som behövs i köket. Pengar finns nu avsatt för att tillgodose några av dessa önskemål.

Problemet med temperaturhållning i inomhuspoolen skall nu vara åtgärdat och temperaturen skall fortsättningsvis kunna ligga på cirka 26 grader. En eventuell högre temperatur skapar kondenseringsproblem på väggar och fönster.

Det finns behov att öka antalet parkeringsplatser. Vid större konferenser, söndagsbruncher, och andra aktiviteter samt när vi andelsägare under högsommaren nyttjar samtliga våra hus, saknas parkeringsplatser – då används gräsytorna som parkringsplatser. Styrelsen utreder nu möjligheten att skapa ytterligare parkeringsplatser på den norra sidan genom att ta bort den rad med buskar, som finns närmast husen 27 – 33. Samtidigt också flytta sopkärlen till infarten av nämnda parkeringsområde. Platsen där sopkärlen nu står skulle då kunna användas som förvaring för föreningens utemöbler och vår fastighetsskötares redskap. 

Bidrag – EU/Söderslätt

Styrelsen har genom samarbete med Skurups Sparbank, blivit upplysta om att föreningen har möjlighet att söka EU-bidrag för den hotellbyggnation, som vi har tagit beslut om att genomföra. Styrelsen har haft ett första möte med LEADER SÖDERSLÄTT. 

Möjligheten att söka bidrag bygger på ett samarbete mellan föreningen, ett privat företag (Smygehus Havsbad) och Trelleborgs kommun. Styrelsen har lämnat en redogörelse för vad vi kan uppnå genom denna hotellbyggnation gällande mervärde för hela Söderslätt, turismen och arbetstillfällen. I slutändan är det Jordbruksverket, som beviljar detta ekonomiska EU-stöd. Föreningen har nu erhållit en fullmakt från Jordbruksverket att börja med ansökan.

Ekonomi 

Resultatet fram till 2016-10-31 visar fortfarande på ett bra årsresultat och vi kan nu räkna med ett positivt resultat för helåret 2016. Ett positivt resultat skulle vara första gången på många, många år och där också avsättning till underhållsfond och amortering finns medräknade. Föreningens likviditet är fortsatt god och detta i sin tur har gjort det möjligt för styrelsen att ta beslut om en del förbättringar inne i andelshusen.

I samband med styrelsemötet 2016-11-26 gick styrelsen igenom förslag till budget för verksamhetsåret 2017. Styrelsen tog beslut om att fastslå den föreslagna budgeten, som innehåller en liten höjning av vår- och höstavgifterna med 2 %. Budgeten visar efter denna höjning på ett mindre överskott.

Efter att vi använt upparbetade betalningsrutiner där Kronofogden är anlitad har posten nu mycket snabbt kommit fram till de som haft problem med brevbäraren!!! Vilket gjort att vi nu endast saknar betalning från 2 andelsägare. Målsättningen är att kunna redovisa 0 kronor i kundförluster.

Styrelsen har under en längre tid själva och med hjälp av Kronofogden försökt att komma i kontakt med en av andelsägarna, tyvärr utan någon framgång. Denna andelsägare är ägare till 5 andelar och har en skuld till föreningen strax över 20 000 kr. Vid senaste styrelsemöte togs beslut om att anlita juridisk kompetens för att driva ärendet vidare hos Tingsrätten. Finns denna juridiska kompetens bland föreningens andelsägare kontakta Jan Andersson 070-725 22 66.

Lediga andelar

På hemsidan finns en aktuell förteckning över lediga andelar. Styrelsen är nöjd med att det nu bara finns ca 20 lediga andelar, vilket också var målet till årsskiftet 2016/2017.

Under december månad får den som köper en andel två värdecheckar, om vardera 500 kr, att använda i restaurangen. Köp av en andel kan vara en utmärkt julklapp att ge bort, som även kan bli en värdestegring.

Viktigt att Ni informerar Yrev AB om Ni har fått ny adress, telefonnummer eller mail. Yrevs mailadress: ing_marie.nilsson@yrev.se eller telefon: 0411-137 45 (Ing-Marie Nilsson).

Aktuell förteckning över lediga andelar finns på föreningens hemsida.

Se lediga andelar

Hyresgästen/krögaren 

Krögaren vill informera om följande:

Inför jul- och nyårsveckan är vi tacksamma om Ni hör av Er så snart Ni vet Ert ankomstdatum och eventuell sen ankomst, för receptionens planering. Om Ni inte avser att nyttja Er nyårsvecka är vi intresserade av att hyra Er andel för boendegäster till vår stora nyårsfest. 

Vet Ni redan nu att Ni inte kommer att använda Er andel eller om Ni önskar byta Er andelsvecka kommande vår och sommar har vi ett förslag att Ni kommer till oss under påsken och får då möjlighet att bl.a. att ta del av Konstrundan. Hör av Er till andelsagare@smygehushavsbad.se.

Vi vill tacka alla andelsägare för ett trevligt 2016 och ser redan nu fram emot kommande säsong och ett gott samarbete under 2017.

I samband med detta vill styrelsen informera om att Smygehus Havsbad/krögaren har betalat ut 105 000 kr i ekonomisk kompensation till andelsägare, som hyrt ut sin andel till krögaren. Till detta kommer ytterligare ca 100 000 kr, där andelsägaren valt presentkort till restaurangen, istället för kontanter.

För öppettider, menyer och övriga aktiviteter: www.smygehushavsbad.se

Byggnation av hotellrum

I skrivande stund pågår förhandling med två byggföretag. Förhoppningen är nu att, innan vi tar julledigt, vara i mål med ett av dessa byggföretag samt att vi snarast därefter kan påbörja efterlängtad byggnation.

Övrigt

Elbesiktningen genomfördes 2016-11-25. Besiktningsman har påtalat i protokoll mindre brister. Åtgärder för att ordna med dessa brister har redan påbörjats och skall vara klara senast under januari 2017.

Brandbesiktning av brandsläckare, sprinkler och annan brandutrustning genomfördes sista veckan i november och all utrustning är nu kontrollerad och datum för besiktningen finns angiven.

Styrelsen har tagit beslut om att teckna städavtal med Smygehus Havsbad/krögaren för åren 2017 och 2018. Föreningen har fått ett ekonomiskt fördelaktigt städavtal och dessutom behöver vi genom detta avtal inte en ytterligare part. I händelse av bristande städning eller annan anmärkning sker detta påpekande direkt till receptionen.

Vid senaste föreningsstämman gick det inte att få fram en valberedning varför detta uppdrag istället hamnade på styrelsen. Styrelsen vill redan nu få kontakt med Er som kan vara intresserade av att arbeta i styrelsen. I samband med kommande föreningsstämma, våren 2017, kommer en till två personer att lämna styrelsen varför ersättare behövs. Kontakta ordförande Hans Söderqvist, 070- 586 58 35.

På de inventeringslistor, som lämnats in under veckorna 19 till 38, finns det också förslag, tankar och idéer om ytterligare information, som skall finnas med i ”Informationspärmen” och på hemsidan. Kompletteringarna kommer att skrivas in i pärmen och läggas ut på hemsidan till andelsperiodens början 2017.

Ni som planerar för vistelse vid Smyghus under jul och nyår boka bord hos receptionen, 0410-503 00. Det börjar bli ont om platser till den stora nyårsfesten.

Datum för nästa styrelsemöte är den 3 och 4 februari 2017 och som vanligt vid Smygehus Havsbad.

Styrelsen önskar alla andelsägare en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Styrelsen i Brf. Smygehus Havsbad

Copyright © 2016 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp