Copy
Nyhetsbrev nr 5, 2016-06-10
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr 5, 2016-06-10

Information från föreningsstämman 2016

Lördagen den 4 juni hölls föreningsstämma vid Scandic Victoria Tower, Kista.

Innan stämman inleddes informerade Mikael Larsson om den nu installerade WiFi-anläggningen, vilken har mottagits av andelsägarna med tacksamhet. Nu kan vi inom hela anläggningen ansluta våra mobiler och surfplattor. 

Därefter informerade Niklas Andersson om det strategidokument, som styrelsen gemensamt tagit beslut om och kommer att arbeta utifrån. Detta dokument kommer att i en förkortad version att läggas upp på hemsidan inom kort.

Vår krögare Brahim Hsissi berättade om hur verksamheten varit under 2016 och vad som kommer att hända vid Smygehus under sommaren. Brahim var glad för den uppskattning, som personalen och han själv fått från andelsägarna.  Under de närmaste veckorna kommer det att vara ett antal bröllop och trots att vi närmar oss sommaren kommer det att vara ett flertal konferenser vid Smygehus. Se vidare information på www.smygehushavsbad.se.

Själva föreningsstämman följde de stadgeenliga punkterna utan några större diskussioner. Under punkten ”föredragning av styrelsens årsredovisning” gick Jan Andersson igenom 2015 års resultat såväl intäkter som kostnader. Som en extra information gick Jan också igenom budgeten för 2016 och en uppföljning av resultatet fram till 2016-04-30.

En av de viktigaste punkterna vid stämman var information om den planerade byggnationen av hotellrum. Niklas Andersson visade ritningar på den tänkta byggnationen, som totalt skall ge 14 hotellrum. Förslaget är att 10 hotellrum byggs ovanpå det stora konferensrummet och 4 handikappsanpassade rum i markplan. Efter presentationen och frågor från andelsägarna beslutade stämman enhälligt att bygga de 14 hotellrummen i enlighet med redovisat förslag.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. Information om den nya styrelsen m.m.  finns att läsa på hemsidan.

Protokollet från föreningsstämman kommer att läggas upp på hemsidan så snart det är justerat.

Underhåll /renoveringar 

Styrelsen har så här långt fått positiva signaler beträffande den ”Inventarielista”, som lämnas ut i samband med incheckning . Vi har också kunnat konstatera att hitintills är det inte mycket som behövts ersättas eller lagats i andelshusen. 

Vid styrelsemötet, som föregick föreningsstämman, beslutades om inköp av nya utemöbler till samtliga andelshus. Dessa kommer att placeras ut inom kort.

WiFi

Nu skall WiFi fungera såväl på norra som södra sidan och även vid utomhuspoolen och på stora verandan. Kontrollmätningar kommer att göras under de närmaste veckorna. Med detta är vi mycket nöjda och känner att vi är i mål med detta löfte.

Ekonomi 

Föreningen saknar tyvärr fortfarande betalning från 7 andelsägare. 2 av dessa har vi lämnat vidare till Kronofogden sedan tidigare. Styrelsen tog beslut om att de övriga 5 andelsägarna nu också  lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten. Styrelsen har kunnat konstatera att detta är en framkomlig väg att få in avgifterna. Vårt mål är att få till en utmätning som gör att andelarna kommer tillbaka till föreningen eller att betalning erläggs. Vi har spärrat möjligheten för dessa andelsägare att nyttja sina andelar.

Föreningens resultat per 2016-04-30 ligger väl inom den budget som finns framtagen. Likviditeten är fortsatt god.  Bidragande till den goda likviditeten och resultatet är vår krögare, som visar på fortsatta bra månadsomsättningar. 

Lediga andelar

Aktuell förteckning över lediga andelar finns på föreningens hemsida. Föreningen äger 11 andelar under vecka 34 till 38. Ni som är intresserade kan under juni månad köpa dessa andelar med 50 % rabatt på det fasta priset. Exempel: Vecka 34 kostar under juni månad 3 000:- istället för 6 000:-. Kontakta Jan Andersson på 070-725 22 66 eller jan@robing.se.

Viktigt att Ni informerar Yrev AB om Ni har flyttat och fått ny adress.
Yrevs mailadress: ing_marie.nilsson@yrev.se eller telefon: 0411-137 45 (Ing-Marie Nilsson).

Se lediga andelar

Krögaren vill informera om följande:

  • Från och med nu kan Ni som andelsägare använda en egen mailadress för alla frågor andelsagare@smygehushavsbad.se
  • Krögaren erbjuder en ersättning till andelsägare när krögaren hyr andelshus. Ersättningen är
  • 400:-/natt i kontant i ersättning eller alternativt 500:-/natt som presentkort.
  • Krögaren kommer, så långt som det är möjligt, att hjälpa de andelsägare, som önskar hyra ut sin andel under sommaren. 
  • Krögaren har bokningar avseende bröllop, konferenser och privata fester, vecka 31 (6 till 7 augusti), vecka 35, vecka 37 (16 till 18 september) och vecka 38 (22 till 24 september) och krögaren är under dessa perioder extra angelägen om möjligheten att hyra ej nyttjade andelshus.

Kontakta gärna krögaren via, ovanstående mailadress eller telefon 0410-50300, om Du kan hjälpa till och hyra ut Din andel enligt ovanstående. 

För öppettider, menyer och övriga aktiviteter: www.smygehushavsbad.se

Övrigt

På förekommen anledning – det är inte tillåtet att ta ut sängöverkasten och använda som filtar på stranden, på gräsmattan eller vid poolen.  Badhanddukar finns att hyra i receptionen!

Tyvärr har vi haft problem där andelsägare har hyrt ut sina andelshus till personer, som inte iakttagit de regler och bestämmelser, som finns angivna i informationspärmen eller anslaget vid inomhuspool och gym. Styrelsen vill nu göra alla uppmärksamma på att det är den andelsägare, som hyr ut, som också är ansvarig för de eventuella merkostnader, som uppkommer i form av extra städning eller av förstörda inventarier. Även kostnader i samband med att vaktbolag fått rycka ut då larm gått i gång vid inomhuspoolen, på grund av nyttjande efter anvisad tid, kommer att faktureras andelsägaren.

Räddningstjänsten i Trelleborg har haft tillsyn av anläggningen. I det protokoll, som vi fått oss tillsända, finns endast smärre påpekanden men nog så viktiga. Dessa skall vara åtgärdade till den 18 augusti 2016 och kommer självklart att följas upp av styrelsen. 

Kommande styrelsemöten hålls den 12-13 augusti och den 25-26 november vid Smygehus. 

Styrelsen önskar alla andelsägare en trevlig och solig sommar vid vårt Smygehus.

Styrelsen i Brf Smygehus Havsbad

Copyright © 2016 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp