Copy
NIEUWSBRIEF   |    juni 2015
View this email in your browserMaar liefst 28 personen hebben deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering 2015, die plaats vond in Nijmegen, op zondagmiddag, 7 juni 2015. Naast besprekingen over het gevoerde en te voeren beleid, was er een presentatie van de activiteiten, de jaarrekening en enkele projecten in Auroville. Voor de presentatie van een glasvezelproject in Auroville werd een Skype-verbinding met Auroville tot stand gebracht. 


 

Beleid


Tijdens de inleiding van de algemene ledenvergadering meldde de voorzitter dat het beleid van de vereniging ongewijzigd blijft: “AVI Nederland wil met name projecten ondersteunen die Auroville duurzaam en zelfvoorzienend maken en jongeren stimuleren om kennis te maken met Auroville en zich aan te sluiten”. Om dit doel te bereiken, is er een aantal activiteiten dat door de vereniging wordt uitgevoerd, zoals het ondersteunen van projecten en bedrijven in Auroville (donaties, praktische hulp en waar nodig expertise); het vertegenwoordigen van Auroville in Nederland en België en het geven van informatie over Auroville. Naast het bekendmaken van het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville, via publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten, wil de vereniging vooral initiatieven van leden ondersteunen.

Activiteiten


In het verslag van de algemene jaarvergadering 2015 kunnen we lezen welke activiteiten er het afgelopen jaar zijn geweest. Naast de reguliere werkzaamheden, zoals het actualiseren van de website, facebook en het publiceren van nieuwsbrieven, was er onder meer een workshop over de ziel van de Nederland en het Vlaamse deel van België; bemiddeling bij een zonne-energieproject; een lezing in Enschede; stagebegeleiding en deelname aan een ceremonie in Auroville.  

 

Bestuur


De bestuursleden van de vereniging blijven vooralsnog aan tot er geschikte kandidaten zijn gevonden voor de functies van secretaris en penningmeester.

< Josee Lamers, kandidaat-voorzitter voor het nieuwe bestuur, heeft de 
task force geschikte kandidaten te vinden.

Het huidige bestuur bestaat uit Wim van Megen (voorzitter / secretaris), Jan Pieter Derksen (penningmeester), Josee Lamers (algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger NL in de AVI Board) en Adri Bolsenga (algemeen bestuurslid).

Jaarrekening 2014


De jaarrekening en de inkomsten en uitgaven laat een onderliggende trend zien die reeds een jaar eerder is ingezet. Het aantal betalende leden neemt af, evenals de reguliere donaties aan Auroville. Qua donatie zijn er wel enkele uitschieters, maar die zijn naar verwachting eenmalig. De vereniging slaagt erin het uitgavenpatroon dat op zich reeds erg bescheiden is, aan de mindere inkomsten uit contributie en provisie aan te passen doordat alle leden vrijwillige arbeid leveren en geen kosten declareren. De jaarrekening 2014 is gepubliceerd op internet en goedgekeurd door de vergadering.
Nabespreking in de zon (vlnr: Martin, Jan Pieter, Damaris, Bram, Frank, Regine)  

Financiële steun


De voorzitter heeft tijdens de jaarvergadering de vele projecten in Auroville genoemd die om financiële steun vragen, zoals ‘Acres for Auroville’, de Internationale Zone, de periodiek ‘Auroville Today’, Sacred Groves, enzovoorts. In het verslag van de jaarvergadering kunnen we lezen wat hierover besproken is met de leden.
 
In dit kader wees Henk Thomas erop dat de economie van Auroville in een jammerlijke staat verkeert en dat de onlangs in Auroville gehouden RETREAT niet geleid heeft tot de nodige conclusies en besluiten die het tij zouden kunnen keren. Eén van de belangrijkste tekortkomingen is volgens Henk het feit dat er niet of te weinig is gesproken over de cijfers en dat er niet is uitgegaan van de zaken en ontwikkelingen die de afgelopen decennia wel bereikt zijn. Henk heeft zijn data uit het onderzoek in Auroville aangevuld met recente gegevens en is bereid een vervolgpresentatie te geven van  zijn lezing over de economie van Auroville (die hij in mei 2014 heeft gehouden in Den Haag), waarna er in een  studie-/werkgroep verder gesproken kan worden om nog duidelijker aanbevelingen te kunnen geven aan Auroville. 

Presentaties


ECOFEMME

Jettie heeft tijdens de bijeenkomst op 7 juni 2015 een zeer informatieve presentatie gegeven over EcoFemme, producten uit Auroville, die in Nederland onder meer te verkrijgen zijn bij katoenenko

GLASVEZEL

JV en Johan hebben verteld over een bijzonder omvangrijk glasvezelproject in Auroville, samen met Manu, Chandresh en Dyuman in Auroville, die via SKYPE 
een rechtstreekse presentatie hebben geven. Ook dit project vraagt om donaties voor verdere uitbreiding van het glasvezelnetwerk. 
Chandresh en Manu werken al vele jaren aan het glasvezelnetwerk. Inmiddels is er een netwerkcentrum met eigen servers en zijn verscheidene locaties aangesloten, zoals Future School, Transition School, Dehashakti, SAIIER, Maison de Jeunes en de Townhall. De verwachting is dat het netwerkcentrum van Auroville zeer binnenkort aangesloten zal zijn op een groter netwerk van kennisinstituten, via het nationale kennisnetwerk NKN. Het glasvezelnetwerk van Auroville maakt het onder meer mogelijk om de radio- en tv-diensten van Auroville uit te breiden en teleconferenties te organiseren. De volgende locaties die aangesloten willen worden, zijn: CSR, de Internationale Zone, het auditorium van Bharat Nivas, het gebied van de Solar Kitchen, Deepanam School en het nieuwe gezondheidscentrum Integral Health Services. In de presentatie van Chandresh en Manu worden de financiële en materiële benodigdheden uiteengezet voor de volgende fase van het grootse project.
Ter afsluiting van de algemene ledenvergadering verzorgde JV een geleide meditatie en las de voorzitter enkele hoopgevende regels uit Savitri:
When darkness deepens strangling the earth’s breast
And man’s corporeal mind is the only lamp,
As a thief’s in the night shall be the covert tread
Of one who steps unseen into his house.
A Voice ill-heard shall speak, the soul obey,
A Power into mind’s inner chamber steal,
A charm and sweetness open life’s closed doors
And beauty conquer the resisting world,
The Truth-Light capture Nature by surprise,
A stealth of God compel the heart to bliss
And earth grow unexpectedly divine.
FOTO'S

de foto's van de
algemene ledenvergadering
zijn gemaakt door JV.
Copyright © 2015 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp