Copy
Nieuwsbrief van de SAN Centra voor Medische Diagnostiek (week 24)
View this email in your browser

VWS geeft geen steun aan integrale diagnostiek.

VWS heeft met de diverse stakeholders in de diagnostiek gesproken en geconstateerd dat er geen unaniem  draagvlak is voor een gezamenlijk kwaliteitskader integrale diagnostiek. Wel hebben alle partijen aangegeven de consultatiefunctie te willen versterken. VWS zal aan de NZA vragen wat hiervoor de mogelijkheden. Verder verzoekt VWS aan alle partijen om goede voorbeelden te delen in het kader van het rapport Zorg op de Juist Plek. Klik hier. In de komende ALV zullen we hieraan aandacht besteden.
 

Informatievoorziening over de zorgverzekering ligt niet bij zorgaanbieder. 

De rechter heeft op 6 juni bepaald dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de informatieverstrekking aan de patient en niet de zorgaanbieder. Zilveren Kruis heeft het St. Antonius Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en twee klanten gevraagd naar de rechter te gaan om helder te krijgen tot waar ieders informatieplicht gaat. Lees de uitspraak.

Diagnostiek voor U in beroep tegen beslissing van VWS om geen VIPP subsidie toe te kennen. 

Door deze beslissing lijken diagnostische centra, in tegen stelling tot ziekenhuizen, geen subsidie te krijgen om hun gegevens digitaal beschikbaar te stellen. In de komende ALV zullen we hierover nader met elkaar spreken. Lees hier alvast de pleitnota met de belangrijkste argumenten waarom we wel recht zouden hebben op deze subsidie.

Bestuurlijk akkoord Medisch-Specialistisch Zorg 2019-2022. 

Alle achterbannen hebben inmiddels dit akkoord goedgekeurd.  Lees hier het getekende akkoord.

SAN maakt bezwaar bij RvA tegen aanwezigheid van auditoren bij sommige vormen van diagnostiek. 

De SAN heeft bij de Raad van Accreditatie bezwaar aangetekend tegen de aanwezigheid van een auditoren bij gynaecologische echografie en bij een echografie van de prostaat. Lees hier verder.

Voor de liefhebbers; de wetswijziging Wet Marktordening Gezondheidszorg. 

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel) Lees hier verder.

Agenda


ALV SAN
4 oktober 2018 (Middag en avond ook Masterclass)
Copyright © 2018 SAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp