Copy
læs i webbrowser

Nyhedsbrev december 2017

Halvårsstatus

Verdensmålene

Utopi eller det rette spor?
 

Kære samarbejdspartnere, kollegaer og venner

Det er snart jul igen – og 2018 nærmer sig med hastige skridt. Om kort tid er der kun 12 år til 2030, hvor de 17 verdensmål skal være indfriet. Er det utopi at tro, at det kan lade sig gøre? Det er det vel, men uden en vision, uden et mål – uden de 17 verdensmål at stræbe mod, er der ikke meget, der giver mening i det daglige arbejde - i arbejdet med fremtiden.

Verdensmålene har givet Chora Connection et fundament, en ramme, som vi kan arbejde med og problemløse indenfor. Den ramme giver mening. Målene giver fokus, og selv om det er komplekst at arbejde med alle målene, kan vi, ved at arbejde med nogle af dem, opnå at inkludere mange af de 17 fokusområder. De er relaterede og indbydes afhængige.

Chora Connection har derfor i løbet af 2017 sat fokus på forskellige problemområder, der rækker fra bl.a. udvikling af en verdensmålscertificering af folkeskoler, til bæredygtig prisfastsættelse, adfærdsændring i lokalområder, udvikling af kompetencer i bæredygtig fødevareproduktion til uddannelse af asylansøgere og formidling af verdensmålene nationalt og internationalt. 

Vores arbejde spænder vidt, er inkluderende, transparent og open source baseret. Målet er at bidrage til at nå de 17 verdensmål, og derfor bygger vores arbejde på partnerskaber, samskabelse, formidling, helhedstænkning – og handling.

I nyhedsbrevet herunder kan du læse om vores aktiviteter, samt få nogle refleksioner om verdens tilstand fra en række af vores bestyrelsesmedlemmer: Steen Hildebrandt, Ole Fogh Kirkeby og Birgitte Escherich.

Jeg vil gerne på Chora Connections vegne sige tak til de fonde, som har støttet os, især VELUX FONDENE. Uden deres generøsitet kunne vi ikke gøre dette arbejde – og tak til alle de organisationer, virksomheder og vidunderlige ildsjæle, vi har arbejdet sammen med i 2017. Vi ser frem til at arbejde videre med de 17 verdensmål i 2018.

Glædelig Jul og Godt Nytår!
– Karen Blincoe, direktør

Del nyhedsbrev

Nyhedsbrevets indhold:

 

STEEN HILDEBRANDT: VERDENSMÅLENE I DANMARK

OLE FOGH KIRKEBY: RESILIENSENS FIXPUNKTER

Q5 WORKSHOPS – EFTERÅRETS RESULTATER

17FOR17:WORLDWIDE

NYT FRA PROTOTYPERNE

SMÅ BYER OG COP23

BIRGITTE ESCHERICH: BÆREDYGTIG JULEMAD

Steen Hildebrandt

Verdensmålene i Danmark

 

Vi ved ikke præcist, hvad status er mht. Verdensmålene i Danmark. Men dette ved vi med sikkerhed: For hver dag der går, bliver der flere og flere mennesker i Danmark – og i verden, der kender til og engagerer sig i verdensmålene. 

Det er nok aldrig sket før i verdens historie, at en vision og nogle mål for hele verdens udvikling på den måde og så hurtigt er blevet spredt over hele kloden. Virksomheder, byer, kommuner, forbrugere, civilsamfundsorganisationer m.fl. tager målene alvorligt og arbejder både for deres udbredelse og implementering. En fantastisk udvikling er i gang. 

Sagt i korthed er der to perspektiver på Verdensmålene – eller bæredygtighedsmålene: Det ene er et katastrofeperspektiv; det er nødvendigt at virkeliggøre målene, hvis katastrofer skal undgås. Det andet er et mulighedernes og håbets perspektiv. 

Hvis verdens lande kan arbejde sig hen imod en realisering af de 17 verdensmål, vil den blive en meget bedre verden at leve i for mange flere millioner mennesker. Realistisk må man nok sige, at Danmark og de nordiske lande har alle muligheder for at blive de førende verdensmålslande. Evner og viden forpligter.

— Steen Hildebrandt

3 hurtige facts om danskerne:
(klik på ikon for kilde)

Ole Fogh Kirkeby

Resiliensens fixpunkter

 

Chora Connection arbejder inden for rammerne af de 17 verdensmåls tematisering af bæredygtighed som fokus for vort eksistentielle forhold til hinanden, til naturen og til os selv. Vi arbejder i fuld viden om, at disse mål, for at kunne realiseres, må suppleres af strategier for resiliens, såsom RAI (The Resilience Action Initiative). I rapporten Turbulence – A Corporate Perspective on Collaborating for Resilience (2014), fremhævedes det hvordan RAI har hentet underinspiration fra Transition-Town bevægelsen.

Resiliensens fixpunkter beskrives her som energistress, økonomisk stress, demografisk stress, miljømæssigt stress og klimastress, men Chora tilføjer yderligere to brændpunkter for handling, nemlig social ansvarlighed og et perspektiv på åndelig oplysning. ”Resiliens” er i familie med ord som modstandskraft”, ”resultat”, og ”dyb viden”. Det er et ord for handling.

Men det er igennem vort forhold til os selv, i kraft af samvittighedens krav, og i lyset af etisk-moralske idealer som vilje til afsavn, respekt, varsomhed, omsorg og langmodighed, at grundlaget for en ny verdensorden skal skabes.

Som danskere står vi i traditionen fra Søren Kierkegaard, hvor den hånd, der holder tøjlerne og samler trådene, inkorporerer buddet om, at du skal elske din næste som dig selv, og at kærligheden til en selv, modsvarer kærligheden til næsten. Dette er den gyldne regel, kendt fra kristendommen til buddhismen. Det er nogle af disse aspekter, der kendetegner ”den femte kvadrant”, som Chora Connections arbejde tager udgangspunkt i. Man kan ikke helbrede verden ved at se på, hvad der gavner en selv. Vi kan ikke løse vores problemer på basis af ensartede markeder med effektive konkurrencevilkår, heller ikke selvom teknologi og fremsynet, miljø-reparerende og -styrkende investering er et nødvendigt middel i kampen mod undergangen.

Derfor er vi også kritiske overfor begrebet ”vækst”. Vi vil tænke det anderledes. Vi vil tænke det åndeligt, fælles (anti-ekskluderende), og vi vil tænke det kritisk med en ubønhørlig refleksiv snert. Vi vil handle således, at vi kan være bekendt at være medlem af den klub, som vi selv er medlem af. Vi vil ikke lade os nøje med politikeres doktriner og bisætninger, med videnskabens ”pseudo-ekspertise”, og med de smuler, der falder fra magtens bord.
Vi ved, at ordet ”dannelse” oprindeligt betyder, at bære et billede ved sit hjerte, et billede, der former ens liv, hvis man har mod og livsvilje nok. Dette billede er for Chora fæstnet i ordet ”fylde”, billedet af en verden, hvor enhver hører hjemme, såfremt han/hun vil bidrage til en jord, hvor alle har plads og ingen lades ude.  


— Ole Fogh Kirkeby

Q5 workshops

Resultaterne fra efterårets seminarer

Q5-seminarerne er kernen i Chora Connections virke, det er dem som alle vores prototyper og projekter tager udgangspunkt i. Det er her vi samler eksperter, samarbejdspartnere og øvrige interessenter til et nøje tilrettelagt workshopformat, der sætter en samskabende idéudvikling i centrum og skaber løsningsmodeller på en række definerede problemstillinger. 

Dette efterår har vi således bl.a. organiseret udviklingsworkshops for: 

  • Green Care – helbredelse gennem naturen – i sundhedssystemet.
  • True Cost Accounting – bæredygtig prissætning og distribuerbare data.
  • MY17 CAMP – adfærdsændring af danskere ift. Verdensmålene
  • SDG-certificering – verdensmålscertificering af danske folke- og ungdomsskoler.
  • Innovationsworkshop om sørestaurering – for Projekt Rent Vand i Mølleåen
  • Kunsten og Verdensmålene – kunstens rolle i den bæredygtige omstilling.
  • Attractive Towns – Hvordan nordens små byer løser store problemer, Nordisk Ministerråds Pavillion, COP23 Bonn.

Læs mere om resultaterne fra disse workshops her:

Se Q5 workshop resultater

Chora Connection bruger Q5-metoden i mange af de workshops, vi faciliterer, hvad enten det foregår i vores egne lokaler på Sortedam Dossering 3D, eller om vi afvikler workshops på eksterne lokationer.

17FOR17:WORLDWIDE

– et formidlings- og pilotprojekt
I Chora Connection og AGI’s (Alliance Graphique Internationale) plakatprojekt 17FOR17:WORLDWIDE har vi inviteret førende grafiske designere til at fortolke FN’s 17 verdensmål gennem unikke plakater, der kan vise målene fra nye vinkler og på nye måder. 

Plakaterne rummer farverige, overraskende og finurlige illustrationer af målene der bl.a. adresserer store globale problemer såsom fattigdom, hungersnød, klima, forurenende byer og forbrug. Designerne bag plakaterne er velkendte danske designere, kunstnere og fotografer såsom Per Arnoldi, Jan Grarup, Mervyn Kurlansky og designbureauet E-types, samt franske og hollandske designere som Rudy Baur, Antoine+Manuel, Designpolitie, Max Kisman og Bob van Dijk. Se den fulde liste over designerne, samt alle plakaterne her. (Tryk på ikonerne til højre vor at se billederne i fuld størrelse).

De 17 danske bidrag har det seneste år været udstillet på Teaterøen, Designmuseum Danmark, Kromann Reumert, Folkemødet på Bornholm, UNLEASH, Dome of Visions, FN’s hovedkvarter i New York samt i Paris september 2017. Til foråret 2018 skal disse udstilles i FN’s hovedkvarter i Genevé.
Samlingen af danske, hollandske og franske plakater har indtil videre været udstillet på Palais De Tokyo i Paris og i FN Byen i København. 
Der arbejdes nu på at udvikle et internationalt projekt i samarbejde med AGI og 17 lande, der hver bidrager med 17 unikke plakater. Målet er en verdensudstilling med alle plakaterne i 2018. Projektet søger pt. finansiering hertil. 

Følg med på www.choraconnection.dk for at holde dig orienteret om projektets udvikling.

Nyt fra prototyperne 

Lokale løsninger på globale problemer

På baggrund af resultaterne fra AMB17ION workshoppen, der blev afholdt den 1. december 2016 og de efterfølgende Q5 workshops, har vi i det forgangne år arbejdet intensivt med at udvikle en række prototyper. Vi arbejder med syv temaer (LIVE, MAKE, GROW, EAT, BE, LEARN, RESILIENS) fordelt på fire hubs, som hver især videreudvikler flere af prototyperne fra AMB17ION. 

HUB 1 arbejder med temaerne LIVE og MAKE, og har i øjeblikket fokus på følgende tre prototyper:
VORES VERDENSMÅL er en ny prototype, der skal styrke sammenhængskraften i lokalsamfund og skabe lokale initiativer, der rækker ind i almindelige menneskers dagligstue, med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Vi arbejder pt. med Møn og Vojens, hvor vi er i dialog med lokale ildsjæle om, hvordan Chora Connection kan bidrage med og facilitere arbejdet med de 17 verdensmål.
GROWING IMPACT PROJECT går ud på, at udvikle en model for, hvordan man kan skabe meningsfulde aktiviteter, praktikker og undervisning omkring dyrkning, fødevareproduktion og bæredygtighed på danske asylcentre, og derved øge asylansøgeres kompetencer, fælleskaber, selvværd, samt give deltagerne indsigt i dyrkning, landbrug, bæredygtige fødevaresystemer entreprenante tankegange. Projektet er en videreudvikling af S.E.E.S, der udviklede og gennemførte uddannelsesmoduler for flygtninge på danske asylcentre. Med GROWING IMPACT PROJECT er det hensigten at etablere aquaponiske pop-up farme i Avnstrup og Jelling, der både kan fungere som et dyrkningsvenligt drivhus, et uddannelsesrum med fokus på bæredygtighed, samt være et inspirerende mødested for asylansøgere og lokalbefolkningen.
MATChE, der har til hensigt at demonstrere en effektiv omstilling til Cirkulær Økonomi (CØ) for danske virksomheder ud fra en vurdering af virksomhedens nuværende omstillingsparathed, består af et webbaseret paratheds-værktøj, samt et accelaratorforløb for udvalgte virksomheder, der vil i gang med omstillingen. MATChE er et forskningsbaseret projekt, som udvikles i samarbejde med DTU, DI og Miljøstyrelsen og er støttet af Dansk Industri.

HUB 2 arbejder med GROW og EAT og har bl.a. haft fokus på at skabe en ny prisfastsættelsesstruktur, der kan medregne elementer som det økologiske fodaftryk mm. i fødevareprodukters markedspriser. Prototypen, som har arbejdstitlen True Cost Accounting, arbejder med at integrere digitale data og blockchain-teknologi som grundlag for en ny prisfastsættelsesstruktur. 
HUB 2 har desuden arbejdet med at fremme biodynamisk landbrug i Danmark, i samarbejde med Almende i Sønderjylland. 
Derudover har HUB 2 faciliteret workshops og nedsat en arbejdsgruppe under arbejdstitlen Politikvurdering, der skal sætte fokus på at udvikle en systematisk vurdering af, hvorledes nye politiske initiativer og love lever op til verdensmålene.

HUB 3 arbejder med LEARN og BE og har afholdt workshops i forbindelse med udvikling af en SDG-certificering til folkeskoler og gymnasier samt udvikling af et landsdækkende Green Care netværk. Læs mere om de første workshop her.  
HUB 3 har desuden bidraget til igangsættelse af prototypen SAMSTILLING, som arbejder med at samle hovedorganisationerne omkring en dansk standard for ligestilling med udgangspunkt i Verdensmål nr. 5. Udviklingen af prototypen faciliteres og ledes af Annelise Ryberg og Lynn Roseberry. Om arbejdet med Samstilling udtaler de:

”FN har prioriteret ligestilling som det 5. mål i 2030-planen, og det er samfundsmæssigt set med rigtig god grund: ligestilling mellem mænd og kvinder er ikke kun en grundlæggende menneskerettighed, men et nødvendigt fundament for en fredelig, velstående og bæredygtig verden.”

HUB 3 organiserer ligeledes Timeout events, der sætter fokus på bæredygtig livsstil og mentalitet. I det første Timeout event med titlen ”Spiritualitet – har vi brug for det?” blev der sat fokus på spiritualitet, og vi havde i den forbindelse besøg af den anerkendte healer og spirituelle coach Mary Aver fra London.

Tillid, ansvar og nærvær var nogle af de begreber, der var i fokus til Chora Connections Timeout-session med titlen "En inside-out tilgang til vores fælles fremtid". Her fik deltagerne mulighed for at prøve folkevandringsmetoden samt lytte til Carsten Ohms og Sonja Ohlssons erfaringer med at skabe tillid og mental resiliens.

HUB 4 arbejder med RESILIENS og varetages primært af Jonas Kroustrup, der arbejder fra i Århus. I løbet af det seneste halve år har han opbygget Chora Connections platform i Jylland. HUB 4 arbejder med kommuner, KL (Kommunernes Landsforening) og Nordisk Ministerråd dels omkring implementering af de 17 verdensmål i en kommunal sammenhæng og dels om udvikling af resiliente byer i Skandinavien. Se COP 23 herunder.

De små byer kom på dagsordenen til COP23

Chora Connection var med til COP23 – FN’s klimatopmøde i Bonn. Formålet var at afvikle en workshop for det nordiske by-netværk ”Attractive Towns” ledet af det norske Kommunaldepartement under Nordisk Ministeråd.
Temaet for workshoppen var ”Small Towns Solving Big Problems”.

Læs mere på vores hjemmeside eller se vores workshop rapport:
 

Workshop Report

Julespecial:

 

Birgitte Escherich

Et juleskrift fra det levende køkken

Birgitte skriver: "Det er en glæde at bibringe kærlighed til køkkenets energi, til grydens eksistensberettigelse, til de der glædes omkring duftene, der med molekylernes intelligente infrastruktur breder sig til en liflighed i duft-livet.

Vi må endelig ikke berøve os denne glæde fra køkkenet; denne kærlighed til livet og den levende føde; de levende råvarer. Især ikke når det er juletid, julefred, julenydelse og ikke mindst julens hjemkundskab.

Levende råvarer er ikke længere en naturlighed, selvom det burde være det. Burde, fordi planeten, universet og os bitte lille menneskehed i det store kosmos egentlig bare skulle gøre det, som naturen viser os. Det er faktisk i sin enkelhed så let at gøre det godt!

I vores hjem er der alt andet lige et afsæt i en hjertelighed og en kærlighed, der kombineret med en bevidstgørelse om kærlighedens mangfoldighed, kan katalysere lysten til også at kigge på naturens råvarer med kærlighed. Kan man tillade sig at sige, at alt levende holdes baseret på kærlighedens præmisser? Ikke (kun) den menneskeskabte forståelse af kærlighed, men en præmis om en indbygget kilde af liv, og at liv betyder, at livet lever videre. Vi hylder, om vi vil det eller ej, det levende og dét, der holder os i live. Et spædbarn der modtager kærlighed – vil leve – og det modsatte vil lade sig dø. Er det også sådan med det vi spiser? Vil det da sige, at det er en naturlov, at kun med kærlighed er livet? Og ingen føde, intet liv?! 

Julen er snart den eneste tradition, der binder os rituelt sammen, lad os holde fast i det – i det mindste med de gode måltider.

Prøv om du kan finde et gartneri, hvor man kan købe det biodynamisk avlede. For i denne form for avl, er livet det mest essentielle – og det kan både smages og mærkes. Ikke på den sædvanlige måde – bare lad dig optage af smagen, så er du allerede på rette kurs, og mere skal der ikke til.

Alternativt; lov mig at du i det mindste bruger økologiske råvarer – det er det mine opskrifter er skabt til. Intet mindre vil være fair."
 
Se opskriften her

Om Chora

Chora Connection er en dansk non-profit organisation, der blev etableret i 2015 med visionen om at skabe en bæredygtig og resilient verden.

Chora Connections mission er at bidrage til at nå FN’s 17 verdensmål inden 2030 ved at løse konkrete samfundsproblemer og udfordre den måde vi tænker, lever, forbruger og producerer på i Danmark.

Chora Connection leverer desuden en række kerneydelser til virksomheder, kommuner, organisationer og civile aktører, der hjælper dem til at arbejde med verdensmålene.

Chora Connection er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Læs mere om Chora Connection her.

Følg Chora på

ADRESSE
Sortedam Dossering 3D, 2200 Kbh N

TEL
+45 53884684

MAIL
info@choraconnection.dk

Copyright © Chora Connection 2017, All rights reserved

You received this email because you subscribed to our mailing list or took part in an event hosted by Chora Connection. We do our best to only send out the most relevant information.
Unsubscribe or change email preferences.