Copy

De brug bouwen terwijl je er over heen loopt

In de nieuwsbrief en op de website staat veel informatie over de verschillende Dementienet  netwerken en scholing vermeld. Maar er gebeurt meer vanuit DementieNet achter de schermen; we kijken uiteraard trots naar wat we al bereikt hebben, maar onze blikken staan vooral ook vooruit gericht. Hoe maken we DementieNet toekomstbestendig? Wat hebben we nodig om de meerwaarde inzichtelijk te maken? Hoe zorgen we voor inbedding in de landelijke veranderingen van zorg? En wat is er nodig voor structurele bekostiging?
 
Toen DementieNet twee jaar geleden van start ging hebben we er met elkaar de schouders onder gezet om met de allereerste netwerken te pionieren,  de eerste successen te vangen, er achter te komen wat daarin goed werkt en weer toe te passen in nieuwe DementieNet-netwerken. Het eerste jaar ontwikkelden we het programma op basis van onze uitgangspunten: betere netwerksamenwerking, meer patiëntparticipatie en meer kennis en kwaliteit van zorg. Vervolgens werden de eerste netwerkverbinders geworven en startten de eerste netwerken. Inmiddels zal het 20e netwerk zich zeer binnenkort vormen.


De waarde van DementieNet wordt meer en meer herkend door de voornaamste belangengroepen zoals de persoon met dementie, mantelzorger, wijkteams maar ook overheid en zorgverzekeraar. Met hen zijn we in gesprek, en gaan we nu meer in de diepte in om DementieNet bereikbaar te maken voor nog veel meer wijken, zodat de afstemming tussen generalistische zorgverleners en specialistische zorgverleners voor mensen met dementie zo goed mogelijk afgestemd is. Omdat er nu meer signalen dan ooit zijn dat het verspreiden van deze aanpak nationaal en internationaal (- ook vanuit het buitenland is er interesse in DementieNet), door inbedding in reguliere structuren, zeer hard nodig is. Om samen de brug naar goede dementiezorg voor mensen met dementie die thuis wonen te bouwen.
 
Freek van de Pluijm, projectmanager
Marjolein van der Marck, projectleider


 

Best practice DementieNet Wijchen


Deze maand hebben we de hermeting op de kwaliteitsindicatoren van de eerste 3 netwerken binnen gekregen. Netwerk Wijchen bleek inmiddels op alle indicatoren voor kwaliteit optimaal te scoren. Volgens Chantal Hensens is dat het gevolg van de goede samenwerking. Zij heeft geïnvesteerd in een goed functionerend MDO, waaraan een vaste groep van POH, SO, twee wijkverpleegkundigen en de casemanager deelneemt. Ze kennen en vertrouwen elkaar, waardoor er geen dingen onnodig of dubbel gebeuren. Alle kwetsbare oudere patiënten zijn in kaart gebracht, er is een multidisciplinair plan, crisissituaties worden voorkomen en onnodige verwijzingen naar de 2e lijn zijn teruggebracht. Dit inspirerende voorbeeld netwerk volgen we nauwgezet en dit jaar gaan we de 16 dementie patiënten ook qua doelmatigheid in kaart brengen, om daarmee aan te tonen welke waarde het netwerk creëert voor patiënt, mantelzorger, professional en zorgverzekeraar.

Nieuws over DementieNet trainingen
 
Netwerken van het eerste uur
 

Op 13 april 2016 is er een succesvolle masterclass geweest, die we met de zorggroep OCE samen hebben georganiseerd. Een groep van 35 en huisartsen en POH, die het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen in de regio hadden gevolgd kregen een kennis update over diagnose dementie in de eerste lijn. De grootste eyeopener bleek de manier waarop de uitslag van de MMSE geïnterpreteerd wordt en de plaats die de Specialist Ouderengeneeskunde kan hebben als consultatieve rol naar de huisarts.

De volgende training die op het programma staat is een Masterclass over Onbegrepen gedrag bij dementie. Deze is gepland op 29 september 2016. Je kunt via de website aanmelden.

 

 

Op 18 april 2016 waren deelnemers van de eerste zeven netwerken bijeen om met elkaar te spreken over de resultaten tot nu toe. Door de netwerken zijn in totaal 14 verbeterpunten aangepakt, gemiddeld twee per netwerk. Een greep uit de onderwerpen: ‘betere onderlinge afspraken over wie doet wat’, betere vroegsignalering en meer eerstelijns diagnostiek. Ook waren er netwerken die met dementievriendelijke gemeenschap aan de slag waren gegaan. We hebben per netwerk gewerkt aan de verbeterplannen voor 2016.
 

 
 
Waar zeg ik Ja tegen
 
Symposium
 


Recent is het boekje ‘Waar zeg ik JA tegen?’ uitgegeven. Hierin staat kort en bondig wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die de belangen behartigt of ervoor is gevraagd (de gevolmachtigde) van de mensen met dementie. Het boekje helpt mantelzorgers bij het nemen van een besluit of ze deze taak wel op zich willen én kunnen nemen. Het boekje bevat een stappenplan die de mantelzorger aan de hand neemt bij de voorbereidingen op zijn rol en zorgt voor houvast in de uitvoering van deze taak. De boekjes maken onderdeel uit van de voorlichtingscampagne ‘Wie van de drie…?’ over het levenstestament. Met deze campagne wil het notariaat duidelijk maken wat het levenstestament is en wat je er mee kunt. Gezien de vergrijzing en alle veranderingen in de zorg is de verwachting dat steeds meer mensen te maken krijgen met vragen over het levenstestament. Op www.wievandedrie.nl kunt u de boekjes en de checklist levenstestament ook downloaden als pdf.
 
Reserveer vast in je agenda:  
maandag 17 oktober 2016 van 15.30 tot 20.30 uur.
Deelnemers van lokale DementieNet-netwerken kunnen dan een inhoudelijk programma volgen en voor belangstellenden van DementieNet  herhalen we het Bootcamp-programma om kennis te maken met de DementieNet uitgangspunten.
 
 

Email Marketing Powered by MailChimp