Copy
27 juni 2016 
VRIENDEN STICHTING DRINGT BIJ BESTUUR VAESHARTELT AAN OP HET INSCHAKELEN VAN EEN MEDIATOR OM UIT DE IMPASSE TE KOMEN
Beste Vrienden,
 
Via deze Vriendenbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van het verloop van onze Protestcampagne 'Stop het Verdriet van Vaeshartelt', die we op 23-4 jl. zijn gestart. 

Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken om met het bestuur van stg. Buitenplaats Vaeshartelt in gesprek te komen. Daar de reacties van het bestuur van Vaeshartelt op de brieven van de Vrienden stichting teleurstellend blijven heeft de Vrienden stichting besloten om de eerder gestuurde brief aan het bestuur d.d. 6-6-16, waarin het vertrouwen in directeur Janmaat is opgezegd te publiceren.

De Vrienden stichting maakt zich grote zorgen over de toekomst van Vaeshartelt. Het risicoprofiel van de huidige organisatie met een eenhoofdige directie is veel te hoog. Uitwassen hiervan zijn de ongefundeerde ontslaggolf met de daarbij gepaard gaande hoge kosten. Nog langer hiermee doorgaan is een veel te groot risico en dus onacceptabel. De Vrienden stichting heeft daarom in haar brief d.d. 26-6-16 bij het bestuur aangedrongen om  een ‘onafhankelijke derde’ als mediator in te schakelen om uit de impasse te komen. 

Sinds de start hebben al ruim 3.000 mensen en organisaties hun Adhesie betuigd met ons protest, dat we op 22-5 ook fysiek kracht bij hebben gezet met de Wandeltocht Geef Vaes-HART-elt zijn HART terug, waarbij we met tientallen Vrienden symbolisch het HART van Vaes-HART-elt hebben terug gebracht, in de vorm van een mooi kunstwerk. Alle informatie over onze campagne en acties is terug te vinden op onze website: www.vriendenvanvaeshartelt.nl.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang!

Met een Vrienden Groet,

Bestuur stg. Vrienden Kasteel Vaeshartelt

 
PS Als u geen prijs meer stelt op de Vriendenbrief, dan kunt u zich aan het einde van de brief uitschrijven.
LEES HIERONDER WAAROM DE VRIENDEN STICHTING
HET VERTROUWEN IN DIRECTEUR JANMAAT HEEFT OPGEZEGD!
Maastricht, 6 juni 2016
 
Geacht bestuur,
 
Wij hebben kennis genomen van het antwoord op onze open brief van 22 mei jongstleden. Ook hebben we vernomen dat inmiddels de ontslagaanzegging voor Marianne Winthagen is gedaan.
 
Uit uw reacties naar ons en naar de pers maken wij op dat u van mening blijft dat de ontslagen noodzakelijk zijn voor het verbeteren van het financieel rendement van Vaeshartelt, dat u de doelstelling van de stichting om de buitenplaats duurzaam in stand te houden als natuur- en cultuurhistorisch erfgoed blijft onderschrijven, dat de plannetjes voor luxe camping en zwembad van de baan zijn, maar dat u volhardt in het ombouwen van vergaderaccommodatie naar verblijfsaccommodatie.
 
Daartegenover stellen wij de volgende feiten en omstandigheden:
 1. De directie gaat door met het proces van ontslaan van de twee personen die bij uitstek de zorg hebben voor het duurzaam in stand houden van Vaeshartelt als een publieke, natuur- en cultuurhistorische buitenplaats (Marianne Winthagen en Frank Wormer). De wijze waarop dit gebeurt is stijlloos, respectloos ten opzichte van betrokkenen en desastreus voor de brede maatschappelijke steun voor de buitenplaats en de ideële doelstelling die de buitenplaats van oudsher heeft. Wij hebben u daarop meerdere keren aangesproken. De door ons op touw gezette protestacties hebben u kennelijk onberoerd gelaten. U kunt narekenen dat de ontslagen per saldo weinig of geen besparing opleveren vanwege de afvloeiingskosten en kosten van inhuur van vervangende derden. Ons is inmiddels gebleken dat een aantal beweringen van uw kant naar ons over: gevoerd overleg met Marianne over haar ontslag, over onregelmatigheden bij haar aanstelling destijds en over “lijken in de kast”, het ontbreken van investeringen in de accommodatie en meer, op gespannen voet staan met de werkelijkheid.
 2. U bent buitengewoon onduidelijk over de koers van Vaeshartelt. Tegenover ons hebt u verklaard dat het lijvige document dat in ons bezit is, slechts een “houtskoolschets” is. Niettemin citeert de directeur herhaaldelijk de daarin voorgestelde opties van zakelijk naar leisure. Per abuis kwam een aanmaning voor het betalen van de consultant die dit document heeft opgesteld, in ons bezit. Kennelijk is het maken van een dergelijk document tegen aanzienlijke kosten geschied, terwijl dit document het niveau van ‘google images’ niet ontstijgt, en zelfs vol staat met fouten en tegenstrijdigheden. Wij missen elke onderbouwing (markt-technisch, rate of return) voor het scenario van minder zakelijke markt en meer leisure. Ook missen wij elke onderbouwing voor een prijsbeleid dat past bij een unieke locatie als Vaeshartelt. Uit de ons wel bekende gegevens over jaarresultaten 2013-2015 en budgetten 2016 en 2017, blijkt dat er vooruitgang wordt geboekt met het verbeteren van het rendement en dat liquiditeit en solvabiliteit ook een stijgende lijn vertonen.
 3. De directeur heeft een koers ingezet voor het inruilen van de zakelijke markt voor leisure en u bent daarin kennelijk gevolgd. Het aangezegde ontslag van de betrokken marketeer is gelukkig door het UWV afgewezen, zij het met een formele en geen inhoudelijke reden. Het laten verslappen van de zakelijke markt vinden wij onbegrijpelijk. Andere buitenplaatsen met een even unieke uitstraling als Vaeshartelt investeren juist om deze markt te kunnen bedienen. Het idee om vergaderaccommodatie om te bouwen tot verblijfsaccommodatie in het oudste deel van de buitenplaats blijft de directie omarmen. Terwijl bekend mag worden verondersteld dat dit visueel, technisch, monumentaal, vergunning-technisch en financieel een bijkans onhaalbare kaart is.
 4. Wij hebben vernomen dat een fotograaf die voor het lifestyleblad Chapeau een foto van het terras bij Vaeshartelt wilde maken voor een advertorial en daartoe een prachtige tafel met wijn en fraaie hapjes had laten opstellen, door Paul Janmaat is teruggeroepen en dat die de tafel heeft laten dekken met bier en een hamburger. Dat zou beter passen bij het karakter van low-budget hotel. Gaan we naar Valkenburgse toestanden toe?
 5. Wij merken dat de zakelijke markt nu reeds wordt verwaarloosd, getuige de afnemende klantenwaardering voor entourage, service en ervaren gastvrijheid, en klachten die wij als Vriendenstichting krijgen. Overigens zien wij ook bij de boekingssites een afnemende waardering voor het product “Vaeshartelt”.
 6. Een gevolg van de aangekondigde inkrimping in het personeelsbestand is de volledige ontwrichting van de schitterend werkende vrijwilligersorganisatie die het tuinonderhoud voor zijn rekening nam, en waarin particuliere vrijwilligers en maatschappelijke organisaties samenwerkten. Het effect is een verloederende buitenplaats, waarin keukenpersoneel voor een bruiloft gauw het ergste onkruid moeten wegwerken. Wij vernemen dat inmiddels door de directeur een loonwerkersbedrijf is gevraagd om een offerte te maken voor het parkonderhoud eneen vastgoedbeheerder voor het onderhoud van het kasteel. Verkwistende gebaren voor een organisatie die volgens uw eigen zeggen “strak aan de wind moet varen”.
 7. Een ander effect van de aangekondigde inkrimping is dat de governance structuur risico’s in zich draagt. Door het verengen van de vroeger (tot 2015) tweehoofdige directie tot éénhoofdige, is elke vorm van counterbalance verdwenen. Paul Janmaat is nu alleenheerser in de stichting, in de Holding en in de horeca-BV. Hij controleert zichzelf dus voor een deel. Nu ook de financial controller is ontslagen en ingewisseld voor een ingehuurd bureautje, bent u als toezichthouder wel aansprakelijk maar feitelijk machteloos tegen de directie. Waar dat toe kan leiden, hebben diverse organisaties, ook in de directe omgeving, laten zien.
 8. Bovendien is inmiddels gebleken dat Paul Janmaat geen enkel gevoel, kennis, ervaring of expertise heeft als het gaat om andere zaken dan het runnen van een hotel. En wat betreft dat laatste mogen zelfs daarbij vraagtekens worden geplaatst getuige het verwijderen van het terras aan de eerste binnenplaats en van de internet-schermen bij het restaurant en het regelmatig op slot laten doen van de bar. Wij begrijpen niet op basis van welke resultaten het contract van Paul Janmaat met 3 jaar is verlengd en dat dit is gebeurd zonder ook maar iemand in de organisatie te consulteren. Kijkend naar de prestaties van Paul Janmaat in het afgelopen jaar dan constateren wij een financieel resultaat dat vergelijkbaar is met dat van 2014 als je er de servicecharge van aftrekt. Deze is nl. in 2014 verhoogd om een shuttle-service te financieren, die door Janmaat begin 2015 vrijwel volledig is afgeschaft, maar die nu nog altijd onder de noemer Bijdrage Cultureel Erfgoed oneigenlijk wordt geïnd daar ze niet aan het cultureel erfgoed wordt besteed maar verdwijnt in de hotel exploitatie! Een resultaat waarbij de klanttevredenheidsscore is gedaald van 8,6 naar 8,4 en het ziekteverzuimpercentage gigantisch is gestegen. Een directeur die i.p.v. het gezicht van de organisatie te zijn, bij publieke activiteiten onzichtbaar is. Een directeur die niet kan communiceren, die transparantie predikt maar het tegenovergestelde doet, en die het woord samenwerken niet kent. Een directeur die zich alleen maar verschuilt achter het bestuur en de bank, die allerlei externe adviseurs inhuurt zonder de interne organisatie te consulteren, waarmee veel geld over de balk wordt gegooid.
 9. Was het u overigens bekend dat Paul Janmaat aandeelhouder is in een private onderneming die er naar streeft om een low budgethotel in Maastricht te vestigen? Heeft dat niet de schijn van belangenverstrengeling? Of is het de bedoeling dat Vaeshartelt de locatie wordt van een Qbic-achtige formule?
 10. Over de directie gesproken. Is het u bekend dat de directeur niet naar waarheid heeft gesproken tijdens zijn sollicitatie waar het de reden van zijn vertrek bij Qbic betrof?
 11. Wij hebben vernomen dat een makelaar opdracht heeft gekregen om de opstal en het terrein aan de Boekenderweg te verkopen. Daardoor ontstaat het gevaar dat een met Vaeshartelt concurrerende onderneming in het gat springt dat Vaeshartelt dan laatliggen; het inrichten van een uitspanning voor wandelaars, fietsers en liefhebbers van regionale landbouwproducten aan het einde van de Groene Loper in Maastricht en aan het begin van de routes door het Geuldal (inderdaad, Château St. Gerlach is deze weg al opgegaan). Gezien de fysieke toestand van de opstal en de inmiddels specifieke bestemming van het terrein, zal de marktwaarde lager zijn dan de boekwaarde, waardoor u weliswaar een liquiditeitsinjectie krijgt, maar ook een zwaar boekverlies. Uw eigen vermogen wordt daarmee voor een stuk te grabbel gegooid.

  Gelet op voorgaande zal het duidelijk zijn dat wij geen vertrouwen hebben in de directie, het beleid en de governance-structuur van Buitenplaats Vaeshartelt.  De directie is in onze ogen “out of control” en incompetent. Aangezien in deze brief de persoonlijke werksituatie van enkele betrokkenen aan de orde komt, zullen wij deze brief vooralsnog niet vrij toegankelijk op onze website plaatsen. Wel zullen wij een gekuist persbericht doen uitgaan met als strekking dat wij u oproepen om afstand te nemen van de directie. Wij zetten onze acties onverkort voort en willen daarbij transparant blijven in onze communicatie. Wij blijven bereid om onze bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Stichting Buitenplaats Vaeshartelt, overeenkomstig onze eigen doelstellingen, maar achten voortgaan met deze directie weinig zinvol. Het is dan ook nodig dat wij als besturen overleggen over een meer passende directie, een beter beleid en een beter governance model.

  Met vriendelijke groet,
  namens bestuur stg. Vrienden Kasteel Vaeshartelt

  Harry Fekkers
  voorzitter
KLIK HIER VOOR DE LAATSTE BRIEF VAN DE VRIENDEN STICHTING EN ALLE OVERIGE CORRESPONDENTIE
VAESHARTELT OP ZIJN RETOUR?
Beelden spreken meer dan woorden!
KLIK HIER VOOR ALLE PERS UITINGEN
Voor contact:
Wil Lemmens (lid en woordvoerder van het bestuur)

Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl
Telf: 06-53654590
Klik hier om je Adhesie te betuigen met ons Protest en het Verdriet van Vaeshartelt te stoppen!
Volg het verloop van de Protestcampagne op onze Website en Facebook pagina!
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt, All rights reserved.
U ontvangt deze mail als Vriend van Vaeshartelt

Contactgegevens:
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt
Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl


uitschrijven voor de Vriendenbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt · Aan de Gapert 25 · Meerssen, Limburg 6231 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp