Copy
2 januari 2017
AAN HET BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR MAKEN WE DE BALANS OP!

Beste Vrienden van Vaeshartelt,
 
Bij gelegenheid van de jaarwisseling ontvangt u van de Stichting Vrienden Kasteel Vaeshartelt een Vriendenbrief, met daarin zowel Nieuws als een Terug- en Vooruitblik.
 
We maken van de gelegenheid gebruik om u te danken voor uw steun en adhesie in het afgelopen jaar, en u uit te nodigen ons ook in het nieuwe jaar te volgen en te steunen.

De Vrienden zullen ook in dat nieuwe jaar blijven ijveren voor een goede en gezonde toekomst van Buitenplaats Vaeshartelt.
Over de ontwikkelingen daarin zullen we u blijven informeren.
 
Namens het bestuur van stg. Vrienden Kasteel Vaeshartelt,
 
Harry Fekkers,
voorzitter


PS Als u geen prijs meer stelt op de Vriendenbrief, dan kunt u zich aan het einde van de brief uitschrijven.

Rechter vernietigt ontslag van Rentmeester Frank Wormer
 
Op 9 december j.l. heeft de Maastrichtse kantonrechter het ontslag vernietigd dat directeur Janmaat per 1 april heeft aangezegd aan Frank Wormer, die van 1993 t/m 2014 leiding heeft gegeven aan de restauratie en uitbreiding van Buitenplaats Vaeshartelt. De rechter heeft de aangevoerde ontslaggrond (‘een voortdurend verschil van inzicht’) van tafel geveegd als ‘volstrekt onvoldoende geconcretiseerd’. Als het aangevoerde verschil van inzicht zou moeten verwijzen naar iets als een ‘verstoorde arbeidsverhouding’, zo zegt de rechter, ‘mag van een bestuur verwacht worden dat zij zich een bepaalde mate van kritiek laat welgevallen althans daar bestand tegen is’.
 
Dat Janmaat later een nieuwe opzeggingsgrond uit de hoge hoed heeft getoverd (namelijk de pensioengerechtigde leeftijd van Wormer, in het kader van het nieuwe ontslagrecht volgens de WWZ) is door de rechter eveneens van tafel geveegd: je kunt niet naar believen telkens met een nieuwe ontslaggrond aankomen.
 
De rechter heeft de opzegging door Vaeshartelt dus vernietigd, wat betekent dat het dienstverband van Frank Wormer bij Vaeshartelt gewoon voortduurt.


Na deze uitspraak heeft Vaeshartelt tot twee keer toe een voorstel aangekondigd om tot een oplossing te komen: nl.voor 16 en voor 23 december. Beide termijnen zijn verlopen zonder dat er iets kwam.

Janmaat weet niet wat hij wil: hij legt zich kennelijk niet neer bij het vonnis van de rechter en weigert Wormer de toegang tot zijn werkzaamheden op Vaeshartelt. Dat betekent dat Vaeshartelt een dwangsom verbeurt van 200 euro per dag.

Wordt vervolgd dus! 

 
Wij feliciteren Frank in ieder geval van harte met deze uitspraak!
Onrecht voor Marianne Winthagen
 
In de zaak van Marianne Winthagen is aan de Maastrichtse kantonrechter gevraagd om een uitspraak te doen over de door het UWV verleende ontslagvergunning die Vaeshartelt per 1-9 jl. heeft bekrachtigd.  Marianne is 23,5 jaar in dienst geweest, sinds medio 2013 in de functie van directeur Vast- en Landgoedbeheer en is in al die jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Buitenplaats Vaeshartelt. 

Het betreft hier een heel andere en ook ‘moeilijker’ zaak, omdat de rechter het ontslag niet inhoudelijk beoordeelt, doch slechts marginaal toetst, of het UWV in redeljkheid tot die ontslagvergunning heeft kunnen concluderen. Helaas heeft de rechter in deze zaak de beslissing van het UWV gevolgd en geoordeeld dat Vaeshartelt voldoende heeft onderbouwd dat de bedrijfseconomische noodzaak dusdanig is dat dit het ontslag van Marianne rechtvaardigt. Bij deze marginale toetsing is gekeken naar het al dan niet hebben van rode cijfers in de afgelopen 3 jaar bij de horeca b.v.. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten dat een zeer vermogende stichting eigenaar is van de horeca b.v.  en dat onder de directievoering van Wormer/Winthagen in 2014 een record omzetstijging is gerealiseerd binnen de horeca b.v. waarmee het verlies aanzienlijk is verkleind t.o.v. 2013 en het vooruitzicht er was om een positief resultaat te boeken in 2015 e.v. 
Althans bij ongewijzigd beleid. Beleid dat in 2013 door het bestuur is bepaald en in 2014 onder directievoering van Wormer/Winthagen met succes is ingevoerd. Een beleid dat was gericht op het terug winnen van de zakelijke markt die sinds 2008 door de voormalige directrice sterk was verwaarloosd. Een beleid dat gezien de resultaten in 2014 meer dan succesvol was. Bij het aantreden van directeur Janmaat per 1-1-2015 is dit beleid echter volledig losgelaten. Janmaat stelt dat er geen markt meer is voor de zakelijke gast en dat Vaeshartelt een lowbudget formule moet worden. Het resultaat hiervan is dat er in 2015 opnieuw rode cijfers zijn behaald. 

Het is wrang dat Marianne, die de horeca b.v. in 2014 samen met Frank weer op het goede spoor heeft gezet, met deze uitspraak de prijs betaalt voor de slechte resultaten van de voormalig directrice en de huidige directeur. 

Het feit dat zowel het UWV als de rechter in hun beslissingen hebben opgenomen dat Vaeshartelt wel een wat meer doordacht reorganisatieplan had mogen maken en dat ze Marianne beter had mogen behandelen en duidelijker met haar  hadden moeten communiceren verzacht de uitspraak enigszins.
Zoals reeds eerder gecommuniceerd heeft Marianne sinds 1-11-16 een nieuwe werkkring gevonden bij de Hogeschool Zuyd in haar oude functie als docente, waar ze het weer prima naar haar zin heeft. Ze blijft verder actief als bestuurslid van de Vriendenstichting.
 

Wij bedanken Marianne voor alles
wat ze in zijn algemeenheid
voor Buitenplaats Vaeshartelt en
in het bijzonder voor de Vrienden heeft gedaan!
Oorverdovende radiostilte
vanwege bestuur Stichting Buitenplaats Vaeshartelt
 
Al sedert maanden probeert het bestuur van de Stichting Vrienden in gesprek te komen met het bestuur van Stichting Buitenplaats Vaeshartelt (Wim Hazeu is daarvan de voorzitter).  Onze verzoeken zijn stelselmatig genegeerd.
In de zomerperiode, na vragen in de Gemeenteraad, heeft wethouder Gerdo van Grootheest partijen opgeroepen om aan tafel te gaan en in overleg te treden over de toekomst van Buitenplaats Vaeshartelt. In reactie heeft het bestuur van Stichting Buitenplaats voorgesteld om een ‘verkenner’ aan te zoeken die zou moeten nagaan of een gesprek zinvol zou zijn en eventueel daarvoor een agenda op te stellen. Zo’n verkenner is nog altijd niet gevonden, op onze suggesties daarvoor wordt niet gereageerd.
 
De Vrienden hebben een partij gevonden, die het cultuur- en natuurhistorisch erfgoed van de Buitenplaats is toegedaan en die bereid is aanzienlijk in Buitenplaats Vaeshartelt te investeren. We hebben aan het bestuur van Stichting Buitenplaats Vaeshartelt voorgesteld met die partij in gesprek te gaan. Ook op die suggestie is er geen enkele reactie gekomen.
 
We hebben aan het Bestuur van Stichting Buitenplaats Vaeshartelt gevraagd om zich uit te spreken tegen de boze plannen van de Gemeente Maastricht om de Beukenlaan tussen Vaeshartelt en Station Maastricht Noord te slopen. Ook op dat verzoek is  er geen reactie geweest. 

TERUGBLIK

‘Nieuwe koers’ Vaeshartelt
 
In het voorjaar van 2016 zijn de Vrienden van Vaeshartelt verrast door een ‘nieuwe koers’, die onder leiding van de nieuwe directeur Janmaat is ingezet. Een koers die nergens duidelijk is verwoord of verantwoord, maar die zich in het afgelopen jaar maar al te duidelijk heeft gemanifesteerd.
 
Er is een bruusk einde gekomen aan het primaat van de ideële doelstelling van Vaeshartelt: behoud en ontwikkeling van het cultuurhistorisch en natuurhistorisch erfgoed dat in de buitenplaats is belichaamd. De exploitatie van het Conferentiehotel had daarin een belangrijke dienende functie.
 
In plaats daarvan wordt de buitenplaats gedegradeerd tot decor voor een low budget leisure hotel, waaraan Janmaat het liefst een camping en jeugdherberg verbindt. In dat verhaal is de zakelijke markt, die voor de exploitatie van Vaeshartelt altijd van groot belang is geweest, niet interessant en wordt dus verwaarloosd, en wordt er gebroken met de opgebouwde traditie van toegewijde service en kwaliteit.
 
In dit ‘nieuwe verhaal’ was er geen plaats voor de mensen, die in de afgelopen twintig jaar leiding hebben gegeven aan de opbouw en ontwikkeling van Buitenplaats Vaeshartelt. Die zijn door Janmaat aan de dijk gezet, tegen hoge afkoopsommen en transitievergoedingen in een tonnen verslindende ‘reorganisatie’.
 
De vele tientallen vrijwilligers, die samen met de Tuinbaas en onder verantwoordelijkheid van Marianne Winthagen een bloeiende organisatie vormden, zijn door Janmaat zodanig gebruskeerd dat zij hun werk hebben neergelegd, een situatie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Met als gevolg dat de Tuinen van Vaeshartelt in een treurige staat verkeren en grote delen van de Buitenplaats niet langer worden onderhouden.
 
Het Limburg Preuve Festival, ooit op Vaeshartelt gestart bij gelegenheid van de aanleg van de fruit- en groententuinen en uitgegroeid tot een druk bezocht evenement op het gebied van regionaal Eten&Drinken, is in 2016 afgelast, de toekomst van het Festival is ongewis.
 
Het gevolg van Janmaats nieuwe koers: het verdwijnen van veel ervaring en kwaliteit, een kosten verslindende en ontwrichtende ‘reorganisatie, veel verlies van goodwill en klandizie, het gemis van duizenden uren werk van toegewijde vrijwilligers, het verbreken van talloze verbindingen met de maatschappelijke omgeving.


Vrienden van Vaeshartelt
 
De Vrienden van Vaeshartelt hebben hun verontrusting over deze ontwikkelingen tot uitdrukking gebracht: allereerst aan directie en bestuur van Buitenplaats Vaeshartelt, en toen dat geen effect sorteerde aan de vele vrienden en sympathisanten van Vaeshartelt. Op de website www.vriendenvanvaeshartelt.nl kwamen in snel tempo meer dan 3.000 adhesiebetuigingen en vele tientallen ondersteunende quotes binnen.
 
Voortdurend hebben de Vrienden aangedrongen op overleg met het bestuur van Stichting Buitenplaats Vaeshartelt over de ingezette desastreuze koers. Tot nu toe zonder veel resultaat. De plannen voor de camping zijn ingetrokken, maar voor de rest is het over de hele linie ‘armoe troef’.
 
Ook de oproep van wethouder van Grootheest heeft het bestuur van Stichting Buitenplaats niet aan de overlegtafel kunnen brengen. Op de vragen van de Stichting Vrienden wordt stelselmatig niet gereageerd.
VOORUITBLIK
 
Overleg onvermijdelijk
 
De Stichting Vrienden van Vaeshartelt  is onverkort van mening, dat er overleg noodzakelijk is met het bestuur van Stichting Buitenplaats Vaeshartelt. Overleg over een andere dan de door Janmaat ingeslagen koers, die Vaeshartelt niets goeds te brengen heeft. Dat dat gepaard zal moeten gaan met een directiewisseling hebben de Vrienden al eerder duidelijk gemaakt: Janmaat heeft zich ontpopt als brokkenpiloot eerste klas, als iemand die het elementair begrip en gevoel mist, dat noodzakelijk is voor het besturen van een Buitenplaats als Vaeshartelt.
Als het bestuur overleg blijft weigeren rest de Vrienden geen andere mogelijkheid dan het blijven volgen van de ontwikkelingen op de Buitenplaats en die waar nodig van advies en commentaar te voorzien.
De Stichting Vrienden is al vanaf 1993, toen het proces van restaureren en uitbreiden van Vaeshartelt van start ging, nauw met de ontwikkeling van de Buitenplaats verbonden. En dat zal in 2017 en daarna ook zeker zo blijven. Net zo lang tot er weer sprake zal zijn van ‘Goed Bestuur’!
 
Herstel van ‘goed bestuur’
 
Zodra er op Vaeshartelt weer sprake zal zijn van ‘goed bestuur’ zullen bestuur en sympathisanten van de Stichting Vrienden klaar staan om de aangebrachte schade te helpen herstellen en de ‘wederopbouw’ te ondersteunen.
 
Bijvoorbeeld door de vele verbindingen met de maatschappelijke omgeving te herstellen. Ook de tientallen vrijwilligers zullen dan terug willen keren om opnieuw een bloeiende ‘tuinorganisatie’ op  te zetten
 
Beukenlaan
 
In 2017 zullen de Vrienden zeker ook aandacht besteden aan de Beukenlaan, eminent ‘Groen Monument’ in de Gemeente Maastricht, sinds de tijd van Petrus Regout de verbinding tussen de stad en de landgoederenzone, en tussen Regouts landgoederen. En binnenkort het meest prominente stuk van de ‘Groene Loper’ tussen stad en landgoederenzone.
 
De Gemeente Maastricht heeft het boze plan opgevat om deze Beukenlaan te slopen, d.w.z. de 136 eeuwenoude bruine beuken te kappen en te vervangen door jonge aanplant. Terwijl het grootste gedeelte van deze beuken gezond is en nog tientallen jaren mee kan!
 
De Vrienden bepleiten het Behoud van de Beukenlaan. Zij zullen naar buiten treden op het moment dat de Gemeente Maastricht zichzelf vergunning verleent om tot kap van de beuken over te gaan. U kunt dan een uitgebreide Nieuwsbrief van ons verwachten.
WIJ WENSEN IEDEREEN

EEN GELUKKIG 2017!
Voor contact:
Wil Lemmens (lid en woordvoerder van het bestuur)

Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl
Telf: 06-53654590
KLIK HIER VOOR VOORGAANDE VRIENDENBRIEVEN
Volg het verloop van onze acties op onze Website en Facebook pagina!
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt, All rights reserved.
U ontvangt deze mail als Vriend van Vaeshartelt

Contactgegevens:
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt
Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl


uitschrijven voor de Vriendenbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt · Aan de Gapert 25 · Meerssen, Limburg 6231 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp