Copy
View this email in your browser
Invitasjon til workshop

Stor-skala elektrifisering av veitransporten – gjensidig læring og innovasjon

Tid:      30 august 2018 13:00 – 16:00
Sted:    Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Norge har en av verdens høyeste tetthet av elbiler og en relativt godt utbygd ladeinfrastruktur. Kan lærdommer fra Norge brukes for stor-skala elektrifisering i fremvoksende markeder, eller vil det her kreves andre løsninger, og hva kan vi eventuelt lære av elektrifisering i de fremvoksende økonomiene.

Stor-skala elektrifisering krever svar på flere spørsmål:
•    Kan den totale kostnaden for elektrifisering bli lavere gjennom å øke lademulighetene og dermed redusere behovet for store batterier? 
•    Kan automatiske ladeløsninger bidra til økt brukeraksept for elektriske kjøretøy?
•    Hvordan kan vi effektivt elektrifisere frakttransport på veg?
•    Hvordan kan ITS (intelligente transportsystemer) bidra til økt brukeraksept for elektrisk mobilitet? Dette inkluder både førerstøttesystemer for booking og betaling, og inføring av null-utslippssoner.
•    Hvordan påvirker storstilt elektrifisering el-forsyningen og stabiliteten i el-nettet?
•    Vil samarbeid med framvoksende markeder om nye løsninger ytterligere akselerere elektrifiseringen av vegtransporten også i Norge?

EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) og ITS Norge, i samarbeid med klyngene Norwegian Electric Roads Cluster og Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS), inviterer til workshop for å komme nærmere svar på disse spørsmålene. 

En del-målsetning med workshopen er å mobilisere norske aktører inn mot Horisont 2020. Spesielt utlysningen LC-GV-05-2019 (InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in developing and emerging economies”).

Agenda
12:30    Registrering og en liten matbit    
13:00    Velkommen og plan for dagen - Trond Hovland, ITS Norge
13:10    Vegtransportens utfordringer sett i sammenheng med ressurstilgang og skalerbarhet - Rolf André Bohne, NTNU
13:30    Hvilke teknologier er tilgjengelige og hva kommer - Jon Are Suul, SINTEF Energy
13:50    Pause    
14:10    Hvilke ladeløsninger vil gi best utnyttelse av selvkjørende biler og busser? - Torun Degnes, SAMS
14:30    Introduksjon til gruppearbeid - Runar Søråsen, ENIT
14:40    Gruppearbeid (Tema: Teknologiutvikling og Forretningsmodeller)
15:30    Oppsummering gruppearbeid - Alle
15:45    Muligheter i Horisont 2020 - Runar Søråsen, ENIT
16:00    Vel hjem!

PÅMELDING HER (påmeldingsfrist: 24. august 2018)
Arkiverte nyhetsbrev og påmeldingslink
Arkiverte nyhetsbrev og link til påmelding finnes her.
Om Norwegian Electric Roads Cluster
Norwegian Electric Roads Cluster ble etablert som forening august 2017. Medlemmene i klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport.

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@electricroads.no>
Copyright © 2018 Norwegian Electric Roads Cluster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp