Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,

Na 'n sinvolle, motiverende toewydingsweek het mens eintlik baie om oor te dink- veral dan oor hoe om vervuld en waarlik gelukkig te leef. Ons het gehoor dat ons almal op 'n stadium een of ander vorm van verlies beleef, maar dat ons verder as genesing kan gaan - tot by heelmaking. Natuurlik is so 'n lewe van hoop en geluk nóú verbind aan die pad wat 'n mens saam met die Here stap. Hoe wonderlik dat ons spiritualiteit nie net te doen het met ons geestelike deel van mens wees nie, maar dat God ons ook sien, en hanteer, as gehele mense met emosies, gees, liggaam en verstand.

Met dit in gedagte is ek terdeë bewus van hoe nodig ons ook mekaar het. Wat as God jou vandag vra om Sy stem aan iemand wat sukkel met hulle proses van heelmaking, te verwoord? En is jy bewus van jou rol in die vorming van jou kind se Godsbeeld? Alleen kan ons nie aan hierdie roeping en verantwoordelikheid antwoord nie, maar bloot uit 'n diepe afhanklikheid van God en die opregte ondersteuning van 'n geloofsgemeenskap.

Laat ek dan my gedagtes afsluit deur vir elkeen wat al God se hart en stem vir my verwoord het, dankie te sê. Dankie dat jy geluister het. Dankie dat jy deel gevorm het van my proses tot 'n vervulde en gelukkige lewe. Mag ek ook hoor as God my vra om deel van jou proses tot heelmaking te wees.

Groete
Ds. Tarine


Sondag 5 Februarie 2017
 • 09:00 - Gesinsdiens met tema: Saamwerk sodat ander U al meer in ons kan sien word gelei deur ds Tarine de Ridder 
 • Teksvers: Johannes 17:20-26
 • Deurkollekte is vir Claremont Voedingsprojek
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
 • 18:00 - Jeugdiens - reeks: "What's your kryptonite?" aangebied deur ds Tarine de Ridder
Februarie 2017
05
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud

Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...
 • Olivia de Villiers - in hospitaal
 • Henriëtte Drotskie - hartomleiding 082 6547228
 • Pieter de Villiers in die hospitaal 011 478-0974
Ons beste wense vergesel vir Adi en Susan Malherbe, wat vir 52 jaar gemeentelede in Aasvoëlkop was, vir ‘n voorspoedige verhuising en aangename verblyf in Hermanus.

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 19:00 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.

Die konsistorie is gereed op Sondae vir gebruik (beeld en klank) as oorvloei van die moederkamers agterin die kerk.

Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Bedieningskomiteevergadering Donderdag 9 Februarie 2017 om 18:00 in die konsistorie.

Gesinskamp 10 Februarie 2017 by die kerk. RSVP teen 1 Februarie 2017. Alle gesinne met kinders jonger as 13jaar oud word genooi. Bring asseblief julle eie vleis, tent, slaapsakke, kussings en kampstoele. Vir meer inligting kontak Ds Tarine De Ridder 082 739 9477 of die kerkkantoor. 


Babbel-en-Breigroep
Ons staan aan die begin van ‘n nuwe jaar en wil graag afskop met ons eerste vergadering op 22 Februarie om 10:00 aan huis van Pikkie vd Westhuizen, Denys Reitzstraat, Rooseveltpark, 011 888 2436/0824504848.
Ek doen ‘n beroep op ons gemeente se vrouens om te kom inskakel by ons breigroep om te help artikels brei vir instansies soos ouetehuise, kleuterskole en skole. Ons brei serpe, mussies, vingerlose handskoene en blokkies vir komberse. Enige kleur wol, dikte en patroon van jou keuse. Ek vra ook woldonasies  asb – enige kleur en dikte. Almal wat wil help brei is baie welkom.
KINDERKERK - Ons Bou Altare
Ons kinders het altare gemaak...
So onthou ons dat God die enigste regte God is. (1 Konings 18)
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Vrydag 3 Februarie
Dolf Branders 782-6777  
Stephan Joubert 726-2937  
Werner Muller 073 598 6102  
Karina Van Huyssteen 781-1652  


Saterdag 4 Februarie
Chris Carstens 678-4964  
Cara Kilian 476-5972  
Kara Le Roux 083 398 8003  
Theo Meintjes 782-4247  
Quintus Van Rooijen 083 529 2170  


Sondag 5 Februarie
Rudolf Bosman 673-0631  
Francois Malherbe 888-7506  


Maandag 6 Februarie
Susan Greyvenstein 082 551 8884
Bets Grobler 082 377 0939  
Janée Ludik 082 378 9464  
Kyle Pienaar 678-7616  

Dinsdag 7 Februarie
Louis Ferreira 888-2784  
Liezl Gouws 476-7018  
Thea Kilian 476-5972  


Woensdag 8 Februarie
Marno Griessel 486-3419  

Donderdag 9 Februarie
Henriette Latsky 476-4443  

Vrydag 10 Februarie
Lily Meintjes 782-4247  
Nalecia Nortier 782-9593  
Renée Valkenburg 678-7169  


Saterdag 11 Februarie
Rudolf Angus 082 377 5469  
Katharine Jones 083 604 2710

Vakature:  FINANSIëLE BEAMPTE (Deeltydse pos)
Bogenoemde pos is tans vakant by die Parkkruin Familiekerk in Parkview, Johannesburg. Vaardighede en verpligtinge behels die volgende:
 1. Kennis van PASTEL  en OFFICE EXCEL
 2. Akkurate byhou en voorbereiding van maandelikse finansiële inligting.
 3. Boekstawing van transaksies.
 4. Bestuur van debiteure en krediteure.
 5. Bestuur van alle betalings.
 6. Die inbetaling van alle kontantgelde (bv kollektes) op ‘n weeklikse basis (of meer gereeld indien nodig).
 7. Personeel- en vergoedingsadministrasie.
 8. Rapportering aan die Fondsekommissie se voorsitter
 9. Bywoning van Fondsekommissie se vergaderings.
 10. Skakeling met kommissie voorsitters rakende finansiële sake soos benodig
 11. Voorbereiding van die sakelys en notules van Fondsekommissie vergaderings.
 12. Opstel van jaarlikse Vorm 15 – verslag aan die Ring en Sinode.
 13. Opstel en bestuur van die begroting.
 14. Voorbereiding van jaareinde insluitend skakeling met die eksterne ouditeur.
 15. Liasering van dokumentasie.
 16. Skakeling met die Ring en Sinode rakende Finansiële- en personeelaangeleenthede.
 Belangstellendes word versoek om hul CV per e-pos te stuur na: kerkkantoor@parkkruin.co.za
Sluitingsdatum: Vrydag 10 Februarie 2017
VERBLYF: Kamer te huur (met of sonder etes) in baie veilige duplex townhouse kompleks met ’n lieflike swembad en -tuin, 2 km van Northcliff Corner. Kontak Ada by 082 922 4873
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Bankbesonderhede

 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp