Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 03/22 - 18 februari 2022 


Beste collega's en partnersIn deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
 • BTW prestaties beëdigde geneesheren bij crematie
 • Wijziging administratieve procedure registratie wilsverklaring inzake euthanasie
 • Internationale uittreksels voor gelijkgeslachtelijke huwelijken
 • Lidmaatschap Burgerzaken Vlaanderen vzw
 • Vacature twee deskundigen Burgerzaken - stad Hasselt
 • Vacature deskundige Burgerzaken - gemeente Kraainem

Een greep uit het aanbod van ons opleidingsprogramma voor de volgende maand.
Inschrijven voor onze opleidingen kan via deze link
 • Introductie Burgerzaken op 10 maart 2022 (voor nieuwe medewerkers)
 • Basisopleiding Bevolking op 15 en 22 maart 2022 
 • Huwelijk en samenwoning op 21 en 23 maart 2022 NIEUW
 • Basis DABS op 24 maart 2022
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.

De corona-pandemie blijft ons werk en ons leven beïnvloeden. We vullen de speciale pagina met maatregelen aan telkens als er nieuws is met impact op burgerzaken. 

 

 


BTW prestaties beëdigde geneesheren bij crematie


Vanaf 1 januari 2022 zijn de adviezen van de tweede beëdigde arts voor de vaststelling van de doodsoorzaken bij crematie BTW-plichtig. Op die datum trad namelijk de wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft in werking.
 
De nieuwe wet breidt de btw-vrijstelling uit naar andere categorieën zorgvestrekkers dan de beoefenaars van de gereglementeerde medische of paramedische beroepen, maar heeft ook tot gevolg dat er enkel BTW-vrijstelling zal zijn voor medische verzorging die een therapeutisch doel heeft.
 
In de circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging wordt verder bepaald wat dat therapeutisch doel inhoudt.
 
Deze nieuwe regelgeving heeft ook gevolg voor de beëdigde artsen aangesteld door de gemeente voor de tweede vaststelling van een overlijden met crematie. Deze artsen zullen voor dergelijke diensten vanaf 1 januari 2022 BTW moet aanrekenen, gezien deze niet onder de vrijstellingsregeling vallen van medische diensten die een therapeutisch doel hebben.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 
 

 

Wijziging administratieve procedure registratie wilsverklaring inzake euthanasie


Vanaf 5 februari 2022 wijzigt het koninklijk besluit van 23 december 2021 de administratieve procedure voor de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie.
 
Dit verandert vanaf die datum concreet:
 • de wilsverklaring moet niet langer telkens binnen de vijf jaar worden herbevestigd om geldig te zijn (dit is louter een bevestiging in het KB van de regeling die al geldt sinds 2 april 2020, zie ons nieuwsbericht van destijds hierover);
 • de gemeente moet bij een aangifte van een wilsverklaring inzake euthanasie geen papieren wilsverklaring meer versturen naar de FOD Volksgezondheid en de FOD Volksgezondheid zal logischerwijze geen ontvangstbewijs daarvan meer naar de gemeente versturen;
 • de ambtenaar van de burgerlijke stand geeft degene die de aangifte deed een ontvangstbevestiging op papier met daarop: de in de gegevensbank opgeslagen gegevens, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerkingsmethode, de doeleinden van de verwerking, het bestaan van een recht van toegang en rectificatie, de bestemmelingen van deze gegevens, de vermelding van de rechtsgrondslag voor de registratie met name artikel 6.1.e van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming nr. 2016/679 (deze ontvangstbevestiging met de vermelde gegevens wordt gegenereerd door de toepassing van de FOD Volksgezondheid);
 • het gemeentebestuur geeft naast de ontvangstbevestiging ook de schriftelijke verklaring waarop de registratie is gebaseerd terug mee aan de aangever.
 
Het koninklijk besluit van 23 december 2021 kan je hier terugvinden en wijzigt de regeling eerder opgenomen in de volgende KB’s:
 • het KB van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken;
 • het KB van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Internationale uittreksels voor gelijkgeslachtelijke huwelijken
 

Onze vereniging kreeg recent enkele keren de vraag waarom geen internationaal meertalig uittreksel van een gelijkgeslachtelijk huwelijk uit de DABS kan gedownload worden.
 
Het internationale meertalige uittreksel van een huwelijksakte wordt afgeleverd op basis van de Overeenkomst van Wenen van 8 september 1976 die in het kader van de Commission Internationale de l'État Civil (CIEC) tot stand kwam. De Overeenkomst van Wenen van 8 september 1976 is CIEC-Conventie nr. 16. Het is deze Overeenkomst die het model van meertalig uittreksel van de huwelijksakte heeft vastgelegd, waarbij de velden voor de echtgenoten als “Mari” en “Femme” werden betiteld in vertaling “Ehemann, Husband, Man, ...” respectievelijk “Ehefrau, Wife, Vrouw, ...”
 
De Wet van 3 april 1997 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 (Belgisch Staatsblad, 5 maart 1998) legt de Belgische modellen van het meertalig uittreksel vast in uitvoering van de Overeenkomst van Wenen: er zijn er drie verschillende per type uittreksel naargelang Frans, Duits of Nederlands op de eerste plaats worden vermeld (afhankelijk van het taalstatuut van de gemeente van aflevering). Ook in deze modellen wordt als veldbenamingen voor de echtgenoten “Echtgenoot/Mari/Eheman/Husband” en “Vrouw/Femme/Ehefrau/Wife” gehanteerd.
 
De veldnamen in het internationaal uittreksel komen dus uit een internationaal verdrag, overgenomen in een Belgische wet. Deze benamingen kunnen door België niet eenzijdig gewijzigd worden of het afgeleverde document kan niet meer internationaal meertalig uittreksel afgegeven in uitvoering van de Overeenkomst van Wenen van 8 september 1976 beschouwd worden. Binnen deze Overeenkomst is er dus geen oplossing mogelijk.
 
Wel is er een nieuw verdrag opgesteld, de Overeenkomst van Straatsburg van 14 maart 2014 (CIEC-Conventie nr. 34), door België geratificeerd bij Wet van 30 maart 2017 houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014 (Belgisch Staatsblad, 24 november 2017). Het internationaal uittreksel van de huwelijksakte hanteert hier voor beide echtgenoten de termen "echtgenoot/echtgenote", zodat ook – en dat was expliciet de bedoeling van deze Overeenkomst – gelijkgeslachtelijke huwelijken voortaan konden verwerkt worden.
 
Het probleem is nu echter dat de Overeenkomst van Straatsburg van 14 maart 2014 nog niet in werking trad omdat slechts twee staten ze ratificeerden (met name België en Duitsland) terwijl twee CIEC-lidstaten moeten overgaan tot ratificatie in functie van de inwerkingtreding (Duitsland is geen CIEC-lidstaat meer).
 
In afwachting van een inwerkingtreding van de Overeenkomst van Straatsburg van 14 maart 2014 – er is goede hoop dat Zwitserland spoedig zal ratificeren – staan de volgende (onvolkomen) oplossingen ter beschikking:
- gebruik maken van de Belgische modellen voor een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte die genderneutraal zijn opgesteld (echtgenoten 1 en 2) en deze voorzien van een (beëdigde) vertaling naar een andere taal met als nadeel de kosten voor de vertaling voor de betrokken burgers;
- gebruik maken van de mogelijkheid om een Europees Vertaalformulier afgeleverd in uitvoering van de Openbare Documenten Verordening (EU 2016/1191) te laten bijvoegen bij een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte. De notatie hierin is ook volledig geslachtsneutraal. Het nadeel is dat deze vertaalhulpen enkel binnen de EU bruikbaar zijn, terwijl de internationale meertalige uittreksels in uitvoering van de Overeenkomst van Wenen veel ruimer in de wereld worden aanvaard.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Lidmaatschap Burgerzaken Vlaanderen vzw


Lidmaatschap van Burgerzaken Vlaanderen vzw geeft je een jaar lang toegang tot onze expertise en ledenkortingen bij onze activiteiten. We bieden onze leden ook dit jaar een uitgebreid programma met basisopleidingen, gespecialiseerde opleidingen en informatiesessies - uitgewerkt door onze experten die dagdagelijks in de praktijk staan en actief zijn binnen burgerzaken. Op ons jaarlijks congres rond actuele thema's uit het vakgebied kan je (nieuwe) collega's ontmoeten en op de beursvloer kennismaken met de nieuwste (technologische) ontwikkelingen. 

Verder blijft onze vereniging actief meewerken aan de opmaak van nieuwe wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten, helpen we de praktijkwerking te verbeteren en informeren we onze leden hierover continu via onze nieuwsbrief, website en activiteiten. We zetten dit jaar extra in op de doorstroming van informatie en inhoudelijke ondersteuning van onze leden. 

Wens je lid te worden van Burgerzaken Vlaanderen vzw of heb je nog vragen over je lidmaatschap, je kan ons hierover telefonisch of via mail contacteren. Noteer intussen ook de adreswijziging van onze maatschappelijke zetel naar: Paul Lebrunstraat 16/1, 3000 Leuven


 
 

Vacature twee deskundigen burgerzaken - stad Hasselt 


Stad Hasselt werft aan: twee deskundige burgerzaken (niveau B) om de dienstverlening te verzorgen naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking, burgerlijke stand, rijbewijzen en vreemdelingenzaken. Kortom, alle documenten en administratieve zaken die belangrijk zijn in het leven van elke burger.
"Ben je klantgericht, communicatief en punctueel? Kan je je snel nieuwe wetgeving eigen maken en deskundig advies geven? Beschik je over uitstekende administratieve en computervaardigheden? Dan ben jij de ideale collega voor onze afdeling Burgerzaken!"
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de stad Hasselt.

Solliciteren kan tot en met 6 maart 2022.


U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen
 


Vacature deskundige burgerzaken - lokaal bestuur Kraainem


Het lokaal bestuur Kraainem werft aan: deskundige burgerzaken - statutair - voltijds - A1a-A3a.
"Heb jij zin om samen te werken met enthousiaste, innovatieve en positieve collega’s? Hecht je ook belang aan de modernisering van de overheid en wil je graag een bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming van Kraainem, een gemeente in volle verandering en vernieuwing? Vind je ook dat plezier maken op de werkplek erbij hoort? Dan kijken wij uit naar jouw kandidatuur!"

Voor meer informatie verwijzen we naar de advertentie.

Solliciteren kan tot en met 20 februari 2022 via deze website. Er wordt ook een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar. 


 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen


 


Opleidingen NIEUW - Huwelijk en wettelijke samenwoning: het proces doorgelicht

 

Wat?

Deze cursus gaat dieper in op huwelijken en wettelijke samenwoningen. We lichten in eerste instantie het proces huwelijken volledig door. Welke stappen dient u als medewerker van de dienst burgerzaken te ondernemen wanneer een koppel zich aanbiedt voor een huwelijksaanvraag? We gaan hierbij ook dieper in op de problematiek van de schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken. Helaas blijft ook niet elk huwelijk duren, dus ook beëindiging van het huwelijk door echtscheiding komt aan bod. Nadien gaan we hetzelfde doen voor het proces wettelijke samenwoning.
Het is een zeer praktijkgerichte cursus, waarbij we aan de hand van o.a. concrete praktijkvoorbeelden, modellen, huishoudelijke reglementen en retributiereglementen je een inzicht wensen te geven in alle mogelijke aspecten van het proces huwelijken en wettelijke samenwoningen.

Voor wie?

Bent u verantwoordelijk voor dossiers huwelijken en wettelijke samenwoningen en bent u beginnend op de dienst burgerzaken of heeft u al enkele maanden ervaring, dan is deze cursus op uw maat gemaakt.
 
Lesgevers

Ingrid De Belser, Diensthoofd Burgerzaken/Sociaal huis en Juridische Ondersteuning Wielsbeke, lid van het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen vzw.

Wanneer?
Interactieve online module op maandag 21 en woensdag 23 maart 2022: 9u00-12u00
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 


 

Opleidingen - Introductie Burgerzaken op 10 maart 2022

 

Wat?

Je bent nieuw op de dienst burgerzaken en hebt nog geen enkele ervaring met de materie. De broodnodige basisopleidingen staan op de planning maar je moet ondertussen natuurlijk wel al beginnen te werken. Of je werkt op de gemeente en wilt iets meer weten over de dienst burgerzaken maar vindt een echte opleiding te ver gaan. In beide gevallen biedt deze opleiding jou de eerste handvaten om je te kunnen behelpen indien je aan het loket wordt geconfronteerd met een vraag van een burger.

Je krijgt een helder overzicht van de diensten en taken binnen het domein van burgerzaken: Bevolking, Burgerlijke Stand, Rijbewijzen, Vreemdelingenzaken. Ook aspecten van privacy m.b.t. je werk komen aan bod. 

Bij de opleiding krijg je een handig documentatiepakket met steekkaarten per onderdeel. Daarna kan je tijdens een interactive online module kennismaken met nieuwe collega's, de inhoud overlopen en vragen stellen.

Voor wie?

Ideaal voor nieuwe medewerkers burgerzaken of voor medewerkers binnen andere diensten die regelmatig in contact komen met de dienst Burgerzaken, zoals de medewerkers Onthaal.
 
Lesgevers

Nike Wellens, Afdelingshoofd burgerzaken Gemeente Ham.

Wanneer?
Zelfstudiemateriaal beschikbaar op voorhand.  
Interactieve module op donderdag 10 maart 2022 van 13:30 tot 16:30 uur
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 Opleidingen - Basis DABS op 24 maart 2022

 

Wat?
Absoluut noodzakelijke introductie in de DABS voor alle nieuwe medewerkers. Praktische toepassingen van de nieuwe regelgeving en modernisering van de burgerlijke stand. Deze cursus legt op een heldere wijze de basisprincipes van de DABS en de processen burgerlijke stand uit en leert je hoe akten in de DABS op te maken, te gebruiken en te wijzigen. De opleiding overloopt alle begrippen en kennis die je nodig hebt om akten op te maken, te migreren en afschriften uittreksels af te leveren van akten van de burgerlijke stand.

Opleiding omvat een uitgebreid documentatiepakket dat je op voorhand dient door te nemen en één interactieve online module van een halve dag. 


Voor wie?
Voor beginnende medewerkers van de dienst burgerlijke stand. De opleiding overloopt alle begrippen en kennis die je nodig hebt om akten op te maken, te migreren en afschriften uittreksels af te leveren van akten van de burgerlijke stand.
 
Lesgevers

Maurice Goffart, expert stad Antwerpen, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw, nauw betrokken bij de ontwikkeling en invoering van de DABS.

Wanneer?
Zelfstudiemateriaal beschikbaar vanaf 20 februari 2022. 
Interactieve module op donderdag 24 maart 2022 van 9:00 tot 12:00 uur
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 Opleidingen - Basisopleiding Bevolking op 15 en 22 maart 20 


Wat?
Als beginnend medewerker van de dienst bevolking krijg je heel wat nieuwe materie te verwerken. Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken. Kortom, in een sneltreinvaart krijg je alle basiskennis en word je klaargestoomd om met vertrouwen je job uit te oefenen. In vooraf opgenomen modules en documenten krijg je de basistheorie uitgelegd van de verschillende facetten, zoals de bronnen die je kan raadplegen, basisbegrippen, rijksregister, identiteitskaart, paspoort,… Er worden twee interactieve online sessies voorzien waarin zowel theorie aan bod komt als het inoefenen van de praktijk.

Voor wie?
Voor (beginnende) medewerkers van de dienst bevolking. Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken en toets je de theorie aan de praktijk. 
 
Lesgevers

Rowena Staelens, expert burgerzaken stad Aalst en bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw en Frie Aerts, expert burgerzaken stad Leuven.

Wanneer?
Live modules op dinsdag 15 en 22 maart 2022, telkens van 9:00 tot 12:00. Het zelfstudiemateriaal wordt op voorhand beschikbaar gesteld. 
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 299 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 359 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 


 Copyright © 2022 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp