Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 25/21 - 10 december 2021 


Beste collega's en partners

De corona-pandemie blijft ons werk en ons leven beïnvloeden. We vullen de speciale pagina met maatregelen aan telkens als er nieuws is met impact op burgerzaken. 


Blijf gezond!

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
 • Coronamaatregelen DVZ
 • Opnieuw een aangepaste regeling voor de beëidigd geneesheer bij crematie
 • Uittreksels strafregister in de e-box
 • Brexit: laatste bedrijf of final act
 • Kids-ID affiche
 • Vacature stad Kortrijk
 • Opleidingen in de kijker

Intussen starten we met de inschrijvingen voor ons opleidingsprogramma 2022. Inschrijven kan via deze link

Een greep uit het aanbod:
 • Belgisch naamrecht - Vaststelling van naam op 11 januari 2022 van 9:00 tot 12:00
 • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk op 3, 10, 17 en 24 februari 2022
 • Basisopleiding Bevolking op 15 en 22 maart 2022
 • Huwelijk en samenwoning op 21 en 23 maart 2022
 • Basisopleiding burgerlijke stand op 21, 25 en 28 april 2022
 • Basisopleiding Belgische nationaliteit op 9 en 17 juni 2022
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.
 

 


Coronamaatregelen DVZ


DVZ publiceerde op gemcom een bijwerking van de nota van 4 juni 2021, zodat gemeenten bepaalde aanvragen op digitale wijze kunnen aanvaarden. Het betreft aanvragen ingediend door vreemdelingen die reeds in een legaal lang verblijf zijn in België en ingeschreven in het Rijksregister. DVZ raadt nu aan maximaal van deze mogelijkheid gebruik van te maken.
 
Daarnaast wordt het ook in afwijking van de algemene regels in de nota tijdelijk toegestaan om de aankomstverklaringen via digitale wijze af te leveren aan de derdelanders die zich melden voor een kort verblijf. De bijlages 19, 19ter, 15bis en 41bis dienen nog steeds in persoon aan het loket aangevraagd te worden. Ook de afgifte van attesten van immatriculatie en de verblijfskaarten kan niet opgeschort worden.
 
U vindt dit bericht ook op de speciale corona-pagina van Burgerzaken Vlaanderen
 

 

Opnieuw een aangepaste regeling voor de beëdigd geneesheer bij crematie


De Vlaamse Regering heeft op 26 november 2021 beslist om tot en met 30 april 2022 te voorzien in een afwijking op het verplichte advies van de tweede geneesheer bij crematie, zoals bepaald in artikel 19, §1, 3°, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
 
De afwijking is uitsluitend mogelijk:
1° als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum dat in het Vlaamse Gewest ligt;
2° als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of buiten een woonzorgcentrum dat in het Vlaamse Gewest ligt en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het COVID-19-virus.
 
Het besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding zal op de speciale corona-pagina van Burgerzaken Vlaanderen worden gepubliceerd. Het Besluit van de Vlaamse regering over de tijdelijke afwijking van het verplichte advies van de beëdigd geneesheer bij crematie zal op 13 december in het Staatsblad gepubliceerd worden en dus op 14 december in voege treden. 
 
U vindt dit bericht ook op de speciale corona-pagina van Burgerzaken Vlaanderen

 


Uittreksels strafregister in de e-box
 

De mogelijkheid om een uittreksel uit het strafregister af te leveren in de e-box werd toegevoegd aan de applicatie CJCS-CG. Deze wijziging zal worden geactiveerd op 14 december vanaf 16.00 uur. Ter herinnering, de e-box is een digitale postbus die toelaat om op beveiligde manier documenten van overheidsinstellingen af te leveren aan de burger.
 
De FOD Justitie raadt aan om uittreksels van het strafregister niet via gewone email door te sturen maar via de e-box. De gemeentelijke ambtenaren die de applicatie CJCS-CG gebruiken, zullen in de toepassing “Afgifte via e-box: ja/neen” moeten aanduiden om al dan niet af te leveren via de e-box van de burger.
 
Burgers die aangeven het uittreksel in de e-box te willen ontvangen, zullen het vervolgens in hun e-box kunnen terugvinden (net als de uittreksels die de afgelopen zes maanden werden afgeleverd). Voor burgers die het uittreksel niet in de e-box wensen te ontvangen, evenals voor overheidsdiensten, parketten of politiediensten dienst steeds “Afgifte via e-box: neen” te worden geselecteerd.
 
Ook de softwareleveranciers die met webservices verbonden zijn met CJCS-CG kunnen de keuzemogelijkheid integreren in hun toepassing.
 
De dienst strafregister laat ook weten dat binnenkort via de applicatie CJCS-CG het Europees vertaalformulier (Verordening (EU) 2016/1191) voor de blanco uittreksels zal kunnen aangevraagd worden. Meer informatie daarover volgt nog.
 
U vindt dit bericht ook op de speciale corona-pagina van Burgerzaken Vlaanderen

 


Brexit: laatste bedrijf of final actDVZ laat weten dat op 8 november 2021 een (tweede) brief verstuurd naar de mogelijke begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die volgens de info van DVZ (info van september 2021) nog geen stappen hebben ondernomen om hun verblijf te vrijwaren. Zij worden sterk aangeraden zo snel mogelijk en vóór 31 december 2021 hun aanvraag in te dienen bij de bevoegde gemeente. De betrokkenen vinden ook meer info op de DOFI website.
 
Het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 wordt eerstdaags aangepast om de bevoegdheid te regelen die de gemeente heeft in het afsluiten van onvolledige aanvragen ingediend na 1 oktober 2021. Vanaf 1 januari 2022 zal de gemeente hier een bijlage 59 moeten nemen.
 
DVZ publiceerde meer info op gemcom hierover met als belangrijkste punten:
 • iedere Brit en/of zijn famillielid dient ten laatste op 31 december 2021 zijn aanvraag in. De datum van vastleggen van een afspraak geldt als indieningsdatum
 • iedere Brit en/of zijn familielid die zijn aanvraag tijdig indiende en in het bezit is van een bijlage 56 en een E(+) of F(+) kaart kan deze gebruiken tot en met 31 maart 2022, nadien kan enkel de bijlage 56 nog gebruikt worden
 • indien de Brit en/of zijn familielid op 31 december 2021 geen aanvraag heeft ingediend of hiervoor geen afspraak heeft vastgelegd, verliest deze zijn verblijfsrecht op 31 december 2021
 • vanaf 1 januari 2022 kunnen Britten en/of hun familieleden die enkel in bezit zijn van een E(+) of F(+) kaart niet meer reizen (België binnen komen), dit kan enkel indien zij ook in bezit zijn van een bijlage 56
 • voor aanvragen ingediend na 1 oktober 2021 waarvan de drie maanden (waarbinnen de stukken moeten voorgelegd worden) verstrijken, zal zoals aangekondigd door DVZ een bijlage 59 moeten genomen worden (wijziging KB in voorbereiding). De persoon krijgt dan een extra maand, indien deze niets doet wordt het dossier dan vermoedelijk met een definitieve bijlage 59 gesloten.
 
U vindt dit bericht ook op de speciale corona-pagina van Burgerzaken Vlaanderen

 
 

Kids-ID affiche


De corona-pandemie doet bijna vergeten dat de wintervakanties voor de deur staan. Ouders die naar het (Europese) buitenland vertrekken doen er goed aan tijdig een Kids-ID aan te vragen. De FOD Binnenlandse Zaken raadt aan daarbij in wachtzalen, gemeentehuizen, gemeentelijke websites en publicaties te maken van hun “zomer” of “winter” affiche. U kan deze downloaden op https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/algemene-directie/publicaties/.
 
Omdat sommige ouders met kinderen reizen die nog niet schoolplichtig zijn, kunnen ze ook buiten de schoolvakanties een Kids-ID nodig hebben. Daarom adviseert de FOD Binnenlandse Zaken de affiches een permanente plaats te geven.
 
U vindt dit bericht ook op de speciale corona-pagina van Burgerzaken Vlaanderen

 
 

Vacature: Administratief medewerker andere nationaliteiten

Stad Kortrijk zoekt een administratief medewerker andere nationaliteiten (C1-C3). Je staat in voor een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening bij het team burgerzaken. Na het doorlopen van een grondige opleiding, help je klanten met een andere nationaliteit van A-Z. Je voert alle front- en backofficetaken zelfstandig uit, Je informeert en begeleidt hen in hun verblijfsdossier en ondersteunt hen bij hun administratieve vragen. Alle informatie op de website van Kortrijk.

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen


 

Opleidingen - Basisopleiding Burgerlijke Stand op 21, 25 en 28 april 2022


Burgerzaken Vlaanderen biedt een volledige basisopleiding burgerlijke stand aan voor (nieuwe) medewerkers van de dienst burgerlijke stand. 
 
Wat?
In vooraf opgenomen modules krijg je de basistheorie uitgelegd van de verschillende facetten van burgerlijke stand, zoals de bronnen die je kan raadplegen, basisbegrippen,...
Nadien worden er drie interactieve online sessies voorzien met presentaties en praktijk waarin je ook vragen kan stellen en samen met de lesgever de leerstof te verwerken.

Voor wie?
Voor beginnende medewerkers van de dienst burgerlijke stand. Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken. Kortom, in een sneltreinvaart krijg je alle basiskennis en word je klaargestoomd om met vertrouwen je job uit te oefenen.
 
Lesgevers

Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken Wielsbeke, lid van het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen vzw - Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen Burgerzaken Vlaanderen vzw en EVS - Heidi De Laat, dienst burgerlijke stand stad Dendermonde. 

Wanneer?
Zelfstudiemateriaal beschikbaar vanaf 20 maart 2022. 
Drie interactieve modules op donderdag 21, maandag 25 en donderdag 28 april 2022, telkens van 9:00 tot 12:00 uur.
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 330 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 396 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan nog via het inschrijvingsformulier op deze link


 

Opleidingen - Opleiding Belgisch Naamrecht op 11 januari 2022


Wat?
Deze cursus gaat dieper in op het huidige Belgische naamrecht. We leggen de focus op de vaststelling van de familienaam bij de aangifte van geboorte. Ook de verandering van de familienaam bij de opmaak van een postnatale erkenning leggen we onder de loep. We beginnen bij het Belgische naamrecht en eindigen bij de gevolgen van de recente wijziging inzake de rechtskeuze bij het vaststellen van de naam van een pasgeborene.
 
Voor wie?
Wanneer het opmaken van erkenningsakten tot je takenpakket behoort en zeker wanneer je werkt in een gemeente met een materniteit is deze cursus een must voor jou. We verwachten dat je enkele maanden ervaring hebt met het opstellen van erkenningsakten en/of geboorteakten. Dankzij deze cursus wordt je je eigen in-house expert Belgisch naamrecht. Hierdoor kan je je inwoners nog beter informeren.

Lesgever
Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen Burgerzaken Vlaanderen vzw en EVS.
 
Wanneer?
Interactieve online opleidingsmodule van een halve dag.
Dinsdag 11 januari 2022 van 9:00 tot 12:00 uur.
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan nog via het inschrijvingsformulier op deze link


 Copyright © 2021 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp