Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 06/22 - 19 april 2022 - inschrijving Oekraïners


Beste collega's en partners

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
 • Inschrijving Oekraïners
 • Extra informatie Oekraïners
 • Hoe beëdigd vertalers en tolken vinden
 • Save the date Algemene Vergadering
 • Vacature deskundige burgerzaken gemeente Zwalm

Een greep uit het aanbod van ons opleidingsprogramma voor de volgende weken. Laatste beschikbare plaatsen. Inschrijven kan via deze link
 • Basis Rijksregister op 26 april en 10 mei 2022 
 • Focus op overlijdens op 3 mei 2022 (NIEUW)
 • Begraafplaatsen Wetgeving op 5 mei 2022
 • Begraafplaatsen Praktijk op 5 mei 2022
 • DABS problemen oplossen met persoonsgegevens op 12 mei 2022
 • Basisopleiding Belgische nationaliteit op 9 en 17 juni 2022
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.

Informatie over de tijdelijke bescherming van Oekraïners en onze korte leidraad, vind je op onze pagina. 

 

 


Inschrijving Oekraïners


Op 29 maart 2022 werd door de dienst Bevolking en Identiteitsdocumenten van de FOD Binnenlandse een aanvulling bij de omzendbrief van 9 maart 2022 aan de lokale besturen verzonden.
 
Na aanmelding met het attest van tijdelijke bescherming bij de gemeente, dient er in principe een woonstcontrole te gebeuren. Als het gaat om een verblijf dat te kort is, zal er echter een onmiddellijke inschrijving gebeuren, zonder woonstcontrole.
 
Na een gebeurlijke positieve woonstcontrole kunnen de tijdelijk ontheemden op de gemeente van verblijf en het adres van de hoofdverblijfsplaats in het vreemdelingenregister worden ingeschreven, dit op datum van het attest. Voor de inschrijving onder IT 141 is een woningcode 061 gecreëerd die vanaf 29 maart actief is en waardoor tijdelijk ontheemden als apart huishouden worden ingeschreven. De reden van verblijf en de hoedanigheid van de persoon moeten worden ingevuld op tijdelijke bescherming en ontheemde, eveneens op datum van het attest.
 
Wat de registratie van de familiebanden betreft, werd beslist om een afstamming op aangifte te registreren. Hier zal een nieuwe code voor gecreëerd worden.
 
De burgerlijke staat kan geregistreerd worden op verklaring. Via Belpic liet het Rijksregister op 6 april 2022 weten dat de aanpassingen in het kader van IT120 (code 95-98, burgerlijke staat op verklaring) geactiveerd zijn. Indien in IT120 de code 96 (huwelijk op verklaring) wordt geregistreerd, moet in het IT141 de code 12 (niet verwant) worden geregistreerd.
 
Burgerzaken Vlaanderen vzw stelt zich vragen bij de afwikkeling in de praktijk van deze nieuwe set aan maatregelen. Is de nieuwe code voor de afstamming absoluut noodzakelijk gezien de reeds bestaande mogelijkheid om een onbepaalde afstamming te registreren (code 19)? Geldt de registratie van de afstamming en de burgerlijke staat bovendien enkel voor tijdelijk ontheemden? Dienen de verklaringen die als basis dienen voor deze registraties ondertekend en bijgehouden te worden en wat zijn concreet de rechtsgevolgen verbonden aan een dergelijke registratie? 
 
Het attest van tijdelijke bescherming bevat inmiddels ook de geboorteplaats aangezien dit op niveau van de lokale besturen niet altijd kon achterhaald worden.
 
Tenslotte zal het soort huisvesting van de tijdelijk ontheemden ook een impact hebben op de inschrijving door de gemeente:
 • Bij een particulier of andere accommodatie waar inschrijving op basis van de regelgeving mogelijk is: gewone inschrijving;
 • In woonruimten die oorspronkelijk niet bedoeld zijn voor de domiciliëring van personen: voorlopige inschrijving;
 • Voor tijdelijke, zeer kortdurende situaties (noodopvang): inschrijving op een OCMW-referentieadres is mogelijk.
 
U vindt deze informatie ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Extra informatie Oekraïners


Informatie over de Oekraïense identiteitsdocumenten vind je in Prado, het Europees openbaar online register van authentieke reis- en identiteitsdocumenten. Ook bij de collega’s van AGII kan je een niet-exhaustief overzicht van Oekraïense identiteitsdocumenten raadplegen.
 
In het Staatsblad van 8 april 2022 werd de Omzendbrief betreffende de controle van de kandidaat-huisvesters van personen die vluchten voor het gewapend conflict in Oekraïne gepubliceerd. Belangrijk voor burgerzaken daarin is dat elke kandidaat-huisvester en alle meerderjarige personen die op het attest gezinssamenstelling van de kandidaat-huisvester staan, moeten worden verzocht een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de gemeente of uitdrukkelijk machtiging te geven aan de gemeente om dit uittreksel te raadplegen.
 
Bij gebrek aan het aanleveren van een uittreksel of machtiging zal de kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. De gemeente neemt de kandidatuur niet in aanmerking in het geval van veroordeling voor strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 322 tot en met 331bis, 347bis, 361 tot en met 363, 371/1 tot en met 389, 391quater tot en met 442quater en 454 tot en met 457 van het Strafwetboek, alsmede de bepalingen betreffende de bescherming van minderjarigen.
 
Nuttige weblinks:
- www.dofi.ibz.be/nl/themes/oekraine
- www.info-ukraine.be/nl/newsroom/tijdelijke-bescherming
- https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine
- https://www.agii.be/nieuws/oekraine-verblijfsmogelijkheden-en-rechtspositie-in-belgie#Wiekrijgt-tijdelijke-bescherming
 
U vindt deze informatie ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Hoe beëdigd vertalers en tolken vinden


Burgerzaken Vlaanderen, toen nog VLAVABBS, berichtte reeds eerder over de nieuwe regels en de legalisatie van beëdigd vertalers en beëdigde tolken ten gevolge van de oprichting van het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken.
 
Een gevolg hiervan is onder andere dat de Rechtbanken van Eerste Aanleg niet langer over lijsten beschikken met beëdigde vertalers. Dit is ook logisch aangezien deze zijn opgegaan in dit register. Het heeft dus geen zin om de burger hier nog naar door te verwijzen, er bestaan geen lokale lijsten meer en indien zij nog zouden bestaan zijn zij niet langer geldig.
 
Sinds 18 maart 2022 kan iedereen zonder meer het nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken raadplegen. Je kan daarvoor terecht op de website van het nationaal register, waar je kan doorklikken naar het zoekscherm.
 
U vindt deze informatie ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Save the date Algemene Vergadering 


Op dinsdagnamiddag 17 mei zal de algemene vergadering van Burgerzaken Vlaanderen vzw op elektronische wijze plaatsvinden. Zoals de vorige jaren zullen we het statutaire gedeelte – het goedkeuren van de jaarrekening en begroting – koppelen aan een klein infomoment. Meer nieuws volgt binnenkort!

U vindt deze informatie ook op burgerzaken.vlaanderen
 
 

Vacatures


De gemeente Zwalm heeft een vacature voor een deskundige burgerzaken, voltijdse tewerkstelling in een contract van onbepaalde duur. 
Alle informatie over de sollicitatie en jobomschrijving vind je hier
Solliciteren kan tot 6 mei 2022.


U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.
 


Opleidingen - Basis Rijksregister op 26 april en 10 mei 2022 (LAATSTE PLAATSEN)


Wat?
Een introductie in de materie van het Rijksregister voor de diensten burgerzaken. Tijdens deze opleiding wordt er uitgelegd hoe je het rijksregister als informatiebron kan lezen en gebruiken. Daarnaast leer je hoe je zelf op een correcte manier een persoonsdossier aanmaakt in het rijksregister en hoe je de meest voorkomende informatietypes invoert en aanpast.
Aan de hand van casussen uit de praktijk, wordt de leerstof dan verder in de praktijk omgezet.

Voor wie?
Het rijksregister is de basis voor de hele werking binnen burgerzaken. Een correcte registratie van de verschillende informatietypes is dan ook essentieel om op verder te kunnen bouwen. Voor alle (beginnende) medewerkers die met het rijksregister werken. 
 
Lesgevers
Rowena Staelens, expert burgerzaken stad Aalst en bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw 

Wanneer?
Live modules op dinsdag 26 april en dinsdag 10 mei 2022, telkens van 9:00 tot 12:00. 
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link


 

Opleidingen (NIEUW) - Focus op overlijdens op 3 mei 2022


Wat?
We herhalen de basisregels voor een aangifte van overlijden en focussen nadien op de bijzondere situaties. Wat indien familie een repatriëring wenst naar het buitenland? Wat als er sprake is van een verdacht overlijden? Wat in het geval van een thuisbewaring? Asverstrooiing, begraving op privé domein? Wat bij een overlijden in het buitenland? Wanneer maak je wel/niet van de buitenlandse overlijdensakte een akte op in DABS?
Doelstelling: Verdieping aangifte overlijdens: Bijzonderheden bij aangifte overlijdens. Benodigdheden documenten. Repatriëring naar het buitenland, verdachte overlijdens.
Versterken van de juridische weerbaarheid aan het loket ten opzichte van derden
Zelfstandig beslissingen leren nemen in complexere dossiers.

Voor wie?
Medewerkers dienst burgerlijke stand met een basiskennis DABS.

 
Lesgever
Heidi De Laat, burgerlijke stand stad Dendermonde.


Wanneer?
Interactieve online module op
dinsdag 3 mei 2022 van 9:00 tot 12:00 uur.
Cursisten krijgen de mogelijkheid om probleemdossiers in groep te bespreken.

Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 Opleidingen Begraafplaatsen Wetgeving op 5 mei 2022 (VM)   (LAATSTE PLAATSEN)


Wat?
In deze opleiding krijg je een overzicht van de bepalingen van het decreet en de wetgeving. Om de begraafplaats goed te kunnen organiseren en beheren, moet je steunen op een degelijke reglementering.


Lesgever 
Martine Verbeek, medewerker gemeente Zwijndrecht, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw.


Wanneer?
Interactieve online module op donderdag 5 mei 2022, van 9:00 tot 12:00 uur


Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 Opleidingen Begraafplaatsen Praktijk op 5 mei 2022 (NM)


Wat?
In deze opleiding zetten we de wetgeving en reglementering om in de praktijk en bestuderen we de procedures. Opleiding: interactieve online module van een halve dag.


Lesgever
Martine Verbeek, medewerker gemeente Zwijndrecht, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw.

Wanneer?
Interactieve online module op donderdag 5 mei 2022, van 13:30 tot 16:30 uur

Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 Opleidingen - DABS problemen oplossen met persoonsgegevens op 12 mei 2022   (LAATSTE PLAATSEN)

 
Wat?
Noodzakelijke opleiding voor alle medewerkers die problemen met persoonsgegevens in de DABS dienen op te lossen. In deze opleiding gaan we aan de slag met de wettelijke en technische tools waarover we beschikken om problemen met persoonsgegevens in de DABS op te lossen. De opleiding overloopt aan de hand van de wetgeving en de ervaring uit de praktijk alle begrippen en kennis die je nodig hebt om deze problemen aan te pakken:

 • Migratie van akten
 • Materiële vergissing
 • Buitenlandse akten opmaken
 • Gewijzigde akte
 • Verbetering door familierechter
 • Wat doet de helpdesk?
 • Praktische tips en best-practices

We bekijken alle mogelijkheden en werken aan de hand van cases en oefeningen.

Voor wie?
Voor alle medewerkers met genoeg basiskennis van de DABS en de burgerlijke stand in het algemeen om deze problemen te kunnen aanpakken. Dat betekent dat je weet wat een akte, een gewijzigde akte, een melding,… is. De opleiding ‘Basis DABS' (Databank aken burgerlijke stand) is een goede inleiding tot deze opleiding.

Lesgevers
Maurice Goffart, expert stad Antwerpen, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw, nauw betrokken bij de ontwikkeling en invoering van de DABS.

Wanneer?
Interactieve modules op 12 mei 2022 van 9:00 tot 16:00 uur.
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link
 
 


 Copyright © 2022 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp