Copy
HAK nieuwsbrief 1 | 2017

De HAK wenst iedereen een heel gelukkig en een gezond 2017
Ook dit jaar zal de HAK zich weer inspannen om uw huurdersbelangen bij woningstichting Eigen Haard en de gemeente Aalsmeer te behartigen. Voor alle bewoners-commissieleden organiseert het bestuur van de HAK komend jaar vier maal een platformbijeenkomst, waar actuele (woon) thema’s aan de orde komen. Heeft u belangstelling om ook bewonerscommissie lid te worden. Meldt u bij ons aan! Dit jaar gaan we ook weer verder met het Zwartboek Vochtoverlast.
____________________________________

Wat verandert er voor huurders in 2017?

Op 1 januari 2017 zijn er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er wijzigingen. De wijzigingen gaan over woningen met een gereguleerd huurcontract, die onder het puntenstelsel vallen.

Huurtoeslag
Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een deel van de huurprijs zelf.  Die eigen bijdrage heet basishuur. In eerdere jaren is er bezuinigd op de huurtoeslag, onder andere door de eigen bijdrage te verhogen. Per 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage juist omlaag. Huishoudens met recht op huurtoeslag gaan er daardoor in 2017 ongeveer een tientje per maand op vooruit.

Inkomensgrens huurtoeslag omhoog
Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog. In 2017 zijn de grenzen:

€ 22.200 voor alleenstaanden

€ 30.150 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd

€ 30.175 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.

Het maximum dat je aan spaargeld -of ander eigen vermogen- mag hebben is € 25.000 per persoon.

Grensbedragen verhoogd
Om te berekenen hoeveel huurtoeslag een huishouden krijgt, gelden ingewikkelde regels. Dat is in 2017 niet anders dan in 2016. Wel zijn er aantal grensbedragen aangepast. Dat gebeurt op 1 januari van ieder kalenderjaar.

€ 414,02 - de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag in 2017

€ 592,55 - de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen

€ 635,05 - de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen. 

De huurtoeslaggrens blijft € 710,68, hetzelfde bedrag als in 2016.  Voor woningen met een hogere rekenhuur is geen toeslag mogelijk.

____________________________________

Jaarlijkse huurverhoging

De meeste huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging. Het hangt af van het inkomen van het huishouden wat dit maximaal kan zijn.

Maximale huurverhoging

In 2016 waren er twee verschillende inkomensgrenzen die bepaalden of verhuurders een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging mochten vragen, in 2017 is het er nog maar één.  Huishoudens met een inkomen boven de € 40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen. De maximale percentages zijn:

• 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349,-

• 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349,-
 

Geen extra huurverhoging  voor ouderen en gezinnen

Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. De gewonehuurverhoging geldt wel voor deze groepen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++
____________________________________
____________________________________

Nieuws

 

Huurder kan inkomensverklaring nu ook online aanvragen

10 januari 2017

Aspirant-huurders kunnen de inkomensverklaring die zij nodig hebben voor de toewijzing van een sociale huurwoning digitaal opvragen via de website van de Belastingdienst. Voor verhuurmedewerkers van corporaties is het belangrijk om te weten dat deze digitale versie van de inkomensverklaring er anders uitziet dan de verklaring via de BelastingTelefoon.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, is een verklaring geregistreerd inkomen nodig. Deze inkomensverklaring konden huurders eerder alleen via de BelastingTelefoon van de Belastingdienst opvragen. Sinds begin 2017 is het ook mogelijk om deze online aan te vragen via Mijn Belastingdienst. Voordeel hiervan is dat de inkomensverklaring direct uit te printen is.

Verschillen inkomensverklaringen
Corporaties kunnen deze digitale inkomensverklaring accepteren als waarborg van het inkomen van de huurder; dat is afgesproken met het ministerie van BZK. Het ministerie heeft de beroepsvereniging van accountants hierover op de hoogte gesteld. De digitale verklaring ziet er anders uit dan de verklaring die wordt verstrekt via de BelastingTelefoon. Download hieronder voorbeelden van beide inkomensverklaringen.

____________________________________

Eigen Haard Fonds

Ook dit jaar stelt Eigen Haard weer € 50.000 euro beschikbaar voor ideeën die bijdragen aan de kwaliteit en het uiterlijk aan gebouwen van Eigen Haard en de directe omgeving ervan. Bewonerscommissies, maar nu ook bewonersgroepen of individuen kunnen zich tot 1 april 2017 hun ideeën insturen via het formulier Deelname Eigen Haard Fonds. U kunt het formulier vinden op de site van Eigen Haard.
____________________________________

Zwartboek Vochtoverlast

Zwartboek Vochtoverlast is dan wel aangeboden aan Eigen Haard, Gemeente en waterschappen maar wij gaan nog verder met het inventariseren van vochtklachten. Eigen Haard is al begonnen met het oppakken van klachten. Ook de gemeente neemt het mee bij de besprekingen.
____________________________________

Definitie ouderenhuishouden versimpeld

Heeft minstens één iemand in een huishouden op 1 januari 2017 de AOW-leeftijd? Dan is het voor de huurtoeslag een ouderenhuishouden.  In 2016 waren de regels ingewikkelder: bij stellen die nog niet allebei de AOW-leeftijd hadden, keek men alleen naar de  leeftijd van degene die meer dan de helft van het inkomen verdiende.  Ook kon je in de loop van het jaar ouderenhuishouden worden, waarna er een herberekening nodig was van het voorschotbedrag. In 2017 is dat niet meer zo: de leeftijd op 1 januari bepaalt voor het hele jaar het recht op toeslag.
____________________________________

Tot Slot
De HAK kan u melden dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van het langs zittende bestuurlid de heer Jacques van Heteren (hij is naar Amstelveen verhuisd), maar gelukkig blijft hij onze adviseur en blijft ons met raad en daad bijstaan. Het DB is uitgebreid met Yvette Koehler en Peter van Staalduinen. 

Heeft u vragen dan kunt u altijd onze website raadplegen of telefonisch contact met ons opnemen.

HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen.

Adres kantoor: Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations)
, 1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2017 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp