Copy
Privacybeleid Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart


Inleiding

De Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart (hierna te noemen HAK) hecht grote waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de HAK dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HAK houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
In dit privacy beleid staat beschreven welke principes de HAK hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van Persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van de HAK waarin Persoonsgegevens voorkomen. 

 

Wettelijke kaders 

HAK is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. HAK is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
 

Definities

Voor de definities van de gebruikte begrippen wordt verwezen naar het Privacyreglement.   In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, die in dit document dezelfde betekenis hebben als in het Privacyreglement.
 

Uitgangspunten

HAK gaat op een veilige manier met Persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. HAK houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 

Grondslag en doelbinding

HAK zorgt ervoor dat Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
 

Dataminimalisatie

HAK verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. HAK streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen Persoonsgegevens verwerkt.
 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.
 

Integriteit en vertrouwelijkheid

HAK gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen (Gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt HAK voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
 

Delen met derden 

HAK deelt geen persoonsgegevens met derden, dan na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat HAK zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.
 

Proportionaliteit

HAK zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd.
 

Rechten van betrokkenen

HAK honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de HAK op 22 mei 2018.
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en
via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen

Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations),
1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2018 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp