Copy
Regels en grenzen: huren en huurtoeslag 2018
Inkomensgrenzen toewijzing woningcorporaties naar inkomen  
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per juli 2015 zijn de regels voor toewijzing van sociale huurwoningen tot € 710,68 aangepast. Vanwege de bevriezing van de maximum huurgrens blijft deze huurgrens met € 710,68 in 2018 op hetzelfde niveau als in 2017.
Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep. Ten minste 80% daarvan moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.165  (in 2017). Deze inkomensgrens wordt per 1 januari aangepast naar € 36.798,-. Tot en met 2020 mogen corporaties binnen de 90% ten hoogste 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot  € 41.056,- (in 2017 € 40.349,-).
De overige 10% vrijkomende sociale huurwoningen mogen woningcorporaties vrij toewijzen. Hierbij moeten zij de geldende voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening en de voorrangsregels uit het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) in acht nemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij voorrang moeten geven aan mensen die door fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan passende huisvesting kunnen komen.
Aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag volgens de Wet op de Huurtoeslag moet ingevolge de Woningwet en het BTIV in 95% van de gevallen een woning worden toegewezen onder de voor hen toepasselijke aftoppingsgrens. Daarbij gelden vastgestelde maximum inkomensgrenzen.


Huurtoeslag
De afgeronde inkomensgrenzen voor het tijdvak van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 bedragen:
 Huishoudens:       2017       2018
 Eenpersoons    € 22.200    € 22.400
 Meerpersoons    € 30.150    € 30.400
 Eenpersoonsouderen    € 22.200    € 22.375
 Meerpersoonsouderen    € 30.175    € 30.400

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de maximum-inkomensgrenzen komen te vervallen. De beoogde invoering hiervan is 2020.
 

Huurverhoging 2018
De overheid stelt ieder jaar maximumpercentages vast waarmee de huur van sociale (gereguleerde) woningen mag worden verhoogd. Meer dan dit maximum mag een verhuurder niet vragen, minder natuurlijk wel. De maximumpercentages voor 2018 zijn:
  • 3,9% (1,4% inflatie + 2,5% opslag) bij een inkomen tot en met € 41.056,-.
  • 5,4% (1,4% inflatie + 4% opslag) bij een inkomen boven € 41.056,-.
Is uw inkomen hoger dan € 41.056,-  maar heeft u de AOW-leeftijd al bereikt of bestaat uw huishouden uit vier of meer mensen? Dan mag de huurverhoging maximaal 3,9% zijn.

Inkomensgrens inkomensafhankelijke huurverhoging 
Vanaf 1 januari 2017 geldt nog slechts één inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging. In 2018 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan indien het gezamenlijke inkomen in 2016 van alle bewoners (bewoners op de datum van de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging) hoger is dan € 41.056.
Bekijk in browser
 

Huurverhoging 2018
voor sociale huurders van woningcorporaties

 
         


Controleer of u met succes bezwaar kunt maken

Veel huurders van een sociale huurwoning krijgen per 1 juli een huurverhoging. Het voorstel voor die huurverhoging moet aan allerlei wettelijke regels voldoen. Vooral de regels voor de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging zijn ingewikkeld. Wie op 1 juli AOW-gerechtigd is of een huishouden heeft van minstens 4 personen kan met succes bezwaar maken als de verhuurder meer dan 3.9% huurverhoging vraagt. Ook inkomendaling of afhankelijkheid van intensieve zorg kunnen goede redenen zijn voor bezwaar. Kunt u met succes bezwaar maken?
                                                                                                                      doe de online check
 
Dankzij het sociaal huurakkoord dat de Woonbond met de corporatiesector afsloot hebben woningcorporaties minder ruimte om de huren te verhogen dan vastgoedbeleggers en andere commerciële verhuurders. Hun totale opbrengst uit de verhuur van woningen mag dit jaar met maximaal 2.4% omhoog. Daardoor kunnen zij niet aan alle huurders de hoge percentages vragen die wettelijk zijn toegestaan.
 

Doe een oproep voor lagere huren

Corporaties hebben minder ruimte hebben om de huren te verhogen dan commerciële verhuurders. Toch maken ook woningcorporaties forse winsten. En ook niet iedere corporatie doet alles wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden. Op actiehuurverlaging.nl kunt u opzoeken hoeveel winst uw woningcorporatie de afgelopen twee jaren maakte, en hen oproepen de huren de verlagen. Heeft u al een oproep verstuurd?
                                              doe oproep voor lagere huren
 

Online vraagbaak en persoonlijk advies

Heeft bezwaar maken zin als de huurverhoging te laat wordt aangekondigd? Of als uw inkomen is gedaald? Online geven we antwoord op veelgestelde vragen over de huurverhoging. Heeft u daarna persoonlijk advies nodig? Als persoonlijk lid van de Woonbond belt u gratis met de Huurderslijn.
                                                 antwoord op vragen over de huurverhoging
 
Doe de online check

Huurverhoging 2018

voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract
 

 

Welke huurverhoging bij geliberaliseerd contract?


Veel huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging. Ook bij geliberaliseerde contracten -met een huurprijs boven de €710,68- wordt de huur vaak per 1 juli verhoogd. Hoe komt u erachter wat uw verhuurder aan huurverhoging mag vragen en hoe weet u of hij zich aan de regels houdt?
 
huurverhoging vrije sector
 

Is uw contract wel geliberaliseerd?


Over geliberaliseerde huurprijzen bestaan veel misverstanden. Soms denken huurders dat zij geliberaliseerd of in de ''vrije sector'' huren, terwijl dat in de praktijk niet zo is. Dat uw huur op dit moment hoger is dan €710,68 hoeft nog niet te betekenen dat uw contract geliberaliseerd is. Bent u voor juli 1989 in uw huidige woning komen wonen? Dan kan uw contract niet geliberaliseerd zijn. Was dat later? Dan is de liberalisatie afhankelijk van de huurprijs die u betaalde op het moment dat u de woning ging huren. En van de 'liberalisatiegrens' die op dat moment gold. 
 
check of u geliberaliseerd huurt

Woont u korter dan 6 maanden in uw huidige woning? Dan kunt u de Huurcommissie laten beoordelen of uw huurprijs terecht geliberaliseerd is. Dat heet de Toets aanvangshuur. Als blijkt dat u ten onrechte een geliberaliseerde huurprijs betaalt kunt u een forse huurverlaging krijgen. 
 
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en
via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen

Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations),
1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2018 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp