Copy
Beste bewoners van een huurwoning in Aalsmeer en Kudelstaart hierbij weer de nieuwsbrief nr. 2 van de HAK met de volgende artikelen:
 
 
 
Duurzaam / SAVE
Eigen Haard is hard bezig met het plan SAVE. Dat staat voor SAmen VErbeteren. Woningen worden geïsoleerd en verbeterd met als doel energiebesparing. Dat is beter voor het milieu (klimaatdoelstellingen) en niet slecht voor bewoners (minder energiekosten). Wie kan hier tegen zijn? HAK is in elk geval voor!
Maar bij de praktische uitvoering van de SAVE plannen gaat (te) veel mis. Er komen klachten bij HAK van bewoners. De woningopname - wat er gebeuren moet - zit vol slordigheden en onduidelijkheden. Bij het verbouwen zelf is er overlast en miscommunicatie over wat afgesproken is. HAK heeft bij Eigen Haard aangekaart dat bewoners veel beter betrokken moeten worden bij de fase van afspraken maken en uitvoering van de bouw in de woningen.
Loopt u tegen knelpunten aan bij SAVE plannen voor uw woning, laat het HAK weten.

 
OMkeer in Stommeer
In de wijk Stommeer is een bijzondere beweging op gang. Een groep van ruim 30 bewoners heeft sinds enkele maanden de handen ineen geslagen en zet zich in voor het oplossen van knelpunten in de wijk. Een klankbordgroep van 10 bewoners gespreid over alle straten van de buurt, is met een actieplan bezig.
 
Met de wethouder en enkele gemeente ambtenaren is op 5 april een 1e gesprek gevoerd over verbeteringen aan de buitenruimte en de leefbaarheid. Onder andere: groenvoorziening, hobbels in plaveisel en wateroverlast, zaken als parkeren, zwerfvuil, hangjongeren.
Op 16 april gaat de buurtgroep in gesprek met Eigen Haard over verbeteringen aan -en in de huizen. Onder andere: vocht en tocht,  achterstallig onderhoud en duidelijkheid over renovatieplannen in de komende jaren.
 
Waarom dit initiatief OMkeer heet?! Te lang en te vaak wordt er geklaagd en leidt dat tot niks. De groep actieve buurtbewoners heeft gezegd: Stop gemeente en Eigen Haard met schuiven van kastje naar muur. En naar bewoners: Niet klagen maar Doen. Komende maand wil de klankbordgroep een enquete uitzetten in de buurt. In de zomerperiode hoopt de buurtgroep klinkende resultaten te kunnen laten zien. Wordt vervolgd!
 
Machineweg
De huizen aan de Machineweg zijn inderdaad WEG. Lang - te lang vindt HAK – gebeurt er ogenschijnlijk niks op deze plek. Van de oorspronkelijke bewoners willen er een kleine tien terugkeren in de nieuwbouw. Woningzoekenden wachten met smart op het aanbod van nieuwe te bouwen eensgezinswoningen en appartementen. In totaal moeten er 36 eenheden komen. Waar is het wachten op: bestemmingsplannen, raadsbesluiten ……? Eigen Haard staat in de startblokken zeggen ze zelf. Wie er echt wachten zijn woningzoekenden. Kom op allemaal …. Bouwen graag !
 

Bilderdammerweg
Aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart staan 2 blokjes met in totaal 12 woningen waar een onderzoek heeft uitgewezen dat de huizen op de slooplijst staan. Niet blij zijn de bewoners natuurlijk. Enkelen willen perse niet weg. Anderen zijn bezorgd of ze terug kunnen naar nieuwbouw of dat er elders een passende woning is. Een klankbordgroep van bewoners is in overleg met Eigen Haard over de nieuwbouwplannen en over een sociaal plan voor bewoners vanwege ondersteuning en financiele vergoedingen. Eigen Haard wil dit jaar nog de knop definitief doorhakken. Wordt vervolgd.
 

Bewonerscommissies gezocht
In Aalsmeer Centrum (Dorp) en Hornmeer zijn op dit moment geen bewonerscommissies actief. Dat ziet HAK graag anders. Bij deze een oproep aan bewoners. Meld je aan om met elkaar en namens de buurt op te komen voor huurbeleid en woonkwaliteit. Een bewonerscommissie per wijk is het streven van HAK. Geef je op !!
 
 

Vocht en Tocht
Water onder de vloer en in de muren van je huis. Vocht, tocht, schimmel, bepaald geen pretje. Deze problemen zijn niet vreemd voor het veengebied waar Aalsmeer op staat. Met up to date waterbeheer en bemaling zou een goed woonklimaat mogelijk moeten zijn. De gemeente, provincie en waterschappen hebben hier een taak. Maar ook Eigen Haard, die loopt achter met onderhoud en renovatie van woningen. Lange tijd al kaart HAK klachten van bewoners aan. Sinds twee jaar ligt er een omvangrijk Zwartboek. HAK is niet tevreden over de snelheid waarmee de instanties de knelpunten aanpakken. Dit jaar zet HAK het vocht en tochtprobleem weer hoog op de agenda. Heeft u als bewoner ook last en wilt u perse dat er iets gedaan wordt ?! Meldt u bij HAK en kom helpen.
 

Woningvoorraad in Aalsmeer in de komende jaren
Op een bijzonder boeiende avond voor huurders in maart is stevig gediscussieerd over huurbeleid en woonkwaliteit in Aalsmeer en Kudelstaart. Jaarlijks maken Gemeente – Eigen Haard en huurdersorganisatie HAK afspraken over het woonbeleid in de gemeente. Hieronder geven we de prioriteiten weer die door bewoners genoemd zijn:
 
Uitkomsten thema-avond huurbeleid en woonkwaliteit
8 maart 2018, deelname 35 bewoners uit alle wijken

De navolgende prioriteiten zijn benoemd voor prestatieafspraken komende periode
 • Grotere voorraad sociale woningen: Er is nu zichtbaar een wachtlijst voor Aalsmeerders
 • Begeleiding gehuisveste buitenlanders bij ‘hoe werkt het’: Er zijn al aantal ongelukjes
 • Van Groot naar Beter veel beter laten werken: Er zijn nu hobbels, niet weten en afketsen
 • Jongeren tijdelijk contract, hebben te weinig orde/betrokkenheid: Er is nu verloedering
 • Te weinig doorstromingsmogelijkheden: Van sociaal naar middensegment en ook terug
 • Te weinig aanbod voor gehandicapten: Aangeboden woning is vaak niet geschikt
 • Passend toewijzen ongelijke situaties: Huren zittende huurders meer gelijk trekken
 • Communicatie: voorbeelden van bewoners die bungelen bij EH: Afspraken nakomen
 • Opvolging: EH moet doen wat ze beloven m.n. bij onderhoud: Je hoort er niks meer van
 • Verduurzaming: Bewoners te weinig inspraak: Er is heel veel onduidelijk bij SAVE
 • Groenonderhoud beter doen, beter handhaven: Verslonste tuinen en achterpaden
 • Straten met té onevenwichtige samenstelling: Beleid is spreiding, maar in de praktijk ?
 • Betere aanpak bij incidenten/escalatie (bewoners opvangen), 2 incidenten Kudelstaart

Na overlijden ouders kan een inwonend kind niet altijd in de woning blijven

Er bestaat nogal wat misverstand over de situatie die zich met betrekking tot de woning voordoet als de ouder(s)s overlijd(t)en en er een inwonende zoon of dochter achterblijft.

Als een huurder overlijdt of moet worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis dan hebben achterblijvende kinderen in principe geen recht om in de woning te blijven wonen. Dat geldt ook voor een medebewoner, al of geen partner, die geen medehuurder is.
 
Na het overlijden van de ouders kan de huur 6 maanden worden voortgezet. Binnen deze 6 maanden moet men een verzoek bij de kantonrechter indienen om het huurderschap te kunnen verkrijgen. De kantonrechter beoordeelt de contractoverschrijving en hanteert daarbij de volgende criteria:
Is het hoofdverblijf in de gehuurde woning?
Is er 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd?
Is er voldoende financiële draagkracht?
Komt de achterblijver in aanmerking voor een huisvestingsvergunning?

Voor kinderen die na het overlijden van de ouder(s) achterblijven, zal de rechter het verzoek in principe pas toewijzen als het kind ouder is dan ca. 35 à 40 jaar. 
Partners
Het huurcontract wordt automatisch voortgezet als men met de overledene getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of als men samen op het huurcontract staat.
 

Medebewoner
Als een achterblijver inwonend is en een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd kan ook de gang naar de rechter worden gemaakt om aanspraak op de woning te vragen. De huur kan ook in dat geval 6 maanden worden voortgezet.
 

Inwoner
Als een achterblijver wel inwonend is maar er geen sprake is van een gemeenschappelijke huishouding dan kan men geen aanspraak maken op de woning. In dat geval moet de woning twee volle kalendermaanden na overlijden leeg worden opgeleverd. De erfgenamen zijn, bij aanvaarding van de erfenis, verantwoordelijk voor de oplevering van de woning en zullen afspraken hierover afspraken met de inwoner moeten maken.
 

Voor inschrijving bij WoningNet: www.woningnetregioamsterdam.nl/Inschrijven

In de praktijk komt het erop neer dat Eigen Haard een besluit neemt over de toewijzing van de woning op basis van het vonnis dat de kantonrechter heeft uitgesproken. Belangrijkste is te weten dat kinderen niet altijd recht hebben om in de woning achter te blijven. Als de woning moet worden verlaten wordt ook niet automatisch een ander huis aangeboden.

Het is van groot belang dat kinderen (vanaf 18 jaar) staan ingeschreven bij WoningNet en zo inschrijfduur opbouwen.
 
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en
via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen

Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations),
1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2018 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp