Copy
Gemeentebrief Junie 2016
View this email in your browser

Gemeentebrief Junie 2016

MUUR VAN VERBINTENISProjekloodsing op 15 Mei 2016.

Die “Muur van Verbintenis” is ’n projek wat in Oktober verlede jaar deur die leiers by ’n beplanningsgeleentheid  aanvaar en in November 2015 deur die Kerkraad  goedgekeur is.

Die doel van die projek is om lidmate te motiveer om óf by hernuwing, óf vir die eerste keer, ’n finansiële verbintenis tot die bedryfsuitgawes van Durbanville-Bergsig te maak by wyse van ’n maandelikse dankoffer.

Die deurkollektes en bestaande GGO beloftes word nie by hierdie projek ingesluit nie. GGO verbintenisse word spesifiek toegesê aan uitreikprojekte, soos deur donateurs versoek. Die GGO bydraes (tans ongeveer 200 bydraers), is dus bo en behalwe die maandelikse dankofferbydraes, by wyse van die Muur van Verbinte-nisprojek.

Tans is daar gemiddeld 485 huishoudings wat gereeld tot die kerkkas se bedryfs-uitgawes bydra uit 3,450 lidmate. Baie dankie indien u een van hulle is. Vir die gereelde bydraers d.m.v. ’n maandelikse dankoffer wil ons aanmoedig om asseblief voort te gaan met u getroue ondersteuning en die Muur van Verbintenis wil u opnuut herinner aan die onlosmaaklike verantwoor-delikheid wat ons elkeen het tot die volhoubare vestiging van God se Koninkryk in hierdie wêreld. Ons is diep dankbaar vir lidmate wat die werk en visie van die gemeente, ten nouste op hulle hart dra. Ons wil u verder aanmoedig om, indien dit moontlik is, oorweging te skenk om u bydrae te verhoog. Soms bly debietorders oor jare dieselfde, omdat ons doodeenvoudig vergeet om dit aan te pas. Neem dus ’n steentjie wat die bedrag verteenwoordig wat jy reeds gee aan Bergsig.

Indien u nog nie ’n gereelde maandelikse bydraer is nie, of sporadies bydra, is dit nou die geleentheid om uself te verbind tot ’n bedrag per maand, na gelang van u vermoë.

Verbintenisse word dus:
*Bevestig
*Hersien of
*Nuut geskep

Bedryfsuitgawes verteenwoordig in kort die volgende:
· Uitgawes ten opsigte van senior en junior jeug, bv. kampe, imagine
· Evangelisasie, bv Curious Conversations, straatuitreike ens.
· Kleingroep- en nuwe lidmaat-geleenthede
· Toerustingsgeleenthede
· Gasvryheidsbediening
· Lidmaat hulpverlening (Alimentasie)
· Eredienste se kapitale uitgawes, byvoorbeeld vervangings, ens.
· Geboue- en terreininstandhouding
· Versekering
· Klank en beeld
· Kommunikasie
· Munisipale dienste
· Sinodale bydrae
· Salarisse

Allereers behoort elkeen se verbintenis met die lewende Christus te wees, uit dankbaarheid. Laat Sy Gees u lei en rig voordat u ’n tasbare verbintenis maak. Dit is ’n persoonlike toewyding wat geensins gekontroleer word nie.
Neem dus ’n “steentjie” vanaf die “muur van verbintenis”, wat in die kerk aangebring is, as herinnering aan jouself om Durbanville-Bergsig in stand te hou, om die Koninkryk verder uit te bou.
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op
Facebook
Facebook
Webwerf
Webwerf
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op