Copy
   BRIEFING fra Sigrids Stue  -   samarbejdsbaseret kunstprojekt og platform i Gellerupparken  -  januar 2021

 

               
                                                                                                              Fotos: Sigrids UdeStue - ny lokation 2020     
OFFENTLIGHED OG BYRUM
I begyndelsen af 2020 pakkede vi Sigrids UdeStue ned. Byggeriet af det nye Sport- og Kulturcampus i Gellerup skulle i gang. Vi flyttede midlertidigt vore ugentlige aktiviteter til vores faste base i lejligheden på Dortesvej, mens vi med kranvogn, trailer og trillebør flyttede UdeStuen - træpavilloner, redskabsvogn, planter, skilte og bænk længere ned ad Karen Blixens Boulevard - netop til den meget befærdede gåvej mellem boulevarden og City Vest og nabo til E&P Huset, hvor vi nu holder til.

Selvom vi kun flyttede nogle hundrede meter ned ad boulevarden oplevede vi, at det var en ganske anden offentlighed, vi måtte forholde os til og arbejde os ind i. Med øget fokus på en aktiv og foranderlig synlighed begyndte vi i april måned at udbygge UdeStuen med terrasser og halvtag af genbrugsmaterialer fra området - og fik trimmet et vildtvoksende, men brugbart lille græsareal.  I løbet af sommeren udvidede vi med projekterne Plantesanatoriet af Lars Henningsen og Sten, Sti, Dige af Camilla Nørgård.

Vi har netop erhvervet os en havareret og brugt container fra lokalområdet, som Esben Trige og Muhammed Ejleh fra Sigrids Stue allerede er i gang med at ombygge og indrette til værksted.

Alt dette, koblet med de aktive og synlige byggeprojekter, som vi realiserer på sammen med vores tilknyttede børn og unge gør, at vi nu oplever at have skabt et imødekommende og tilgængeligt sted og område.

LINK: Fortællinger fra Sigrids Stue: Sten Sti Dige - film af Ambra Molinari 2020
Havevandringer
Sigrids Stue arbejder direkte i og med det lokale byrum og samarbejder med dem som bor, arbejder og færdes der. Vi forholder os aktivt, kritisk og producerende til byudviklingen. Det er en del af vores kunstneriske praksis. Denne tilgang gør sig gældende i vores arbejde i og omkring UdeStuen og en række andre tiltag og engagementer i området.

Under titlen HaveVærdi har Sigrids Stue siden september inviteret på havevandringer. I små grupper har vi besøgt de grønne områder ved Dortesvej, hvor vi har een af de mange nyttehaver, som ligger mellem boligblokkene. Haverne blev etablere da Gellerupparken stod færdigbygget omkring 1970. Flere familier har her dyrket et stykke jord i over 30 år.

På havevandringerne diskuterer vi havernes historie, aktualitet og tilsyneladende begrænsede fremtid. Samtlige boligblokke og nyttehaver på Dortesvej er udvalgt til nedrivning, og der er indgået aftale om salg af området til privat en investor. Vi har igennem havesæsonen talt med og interviewet en række af de andre havebrugere om nyttehavernes betydning, og vi deltog i begyndelse af oktober måned i den kommunale offentlige og virtuelle høring bl.a. omkring fremtidens Dortesvejkvarter.

Sigrids Stue har har efterfølgende indsendt høringssvar, som bl.a. taler for bevarelse og udbygning af de værdiskabende nyttehaver.

      
Sigrids Stue v. Grete Aagaard udarbejder en nyttehavernes Flora Gellerup og fortsætter havevandringer m.m. til foråret.
Optegnelser
Nyttehaverne og den 50 år gamle lokale haveforening Grønærten indgår desuden i vores samarbejde med den engelske arkitekt og kunstner Carl Fraser. Vi arbejder på at skabe en grafisk og visuel mapping og synliggørelse af både aktuelle og historiske begivenheder og tiltag fra den sociale, kulturelle og politiske arena - lokalt i Gellerup og globalt. Det researchbaserede projektet er ikke så aktivt lige nu på grund af corona-situationen og karantæneregler både i London og her. Vi håber dog stærkt på, at Carl Fraser kommer til Gellerup igen i foråret 2021, så vi kan komme videre med dette vigtige projekt.
Børn indtager det nære byrum - Sigrids Stues Tegneskole og Byværksted for børn
Vi har siden corona lock down i marts valgt at lægge det meste af vores arbejde udendørs. Så på trods af de ændringer, som restriktionerne har ført med sig, har vi ikke alene genetableret UdeStuen, men også afholdt en række workshops i Sigrids Stues Tegneskole og Byværksted for børn.


         

Vi har fx bygget hulkameraer af papkasser, oplevet facinationen af at sætte drager op i byrummet og har skabt kæmpetegninger udført med hjemmebrændt kul. Mindre grupper af børn har bl.a. bidraget til nogle af de tiltag, vi arbejder med i udviklingen af UdeStuen: udformning og produktion af betonsten til diget, design og opsætning af bænke, tegnet og syet flag, udendørs lys m.m. De har også hjulpet til med dagligdags opgaver som fx slå plænen, grave huller og vande planter - og børnene kommer med ideer til nye tiltag og projekter.

Køn, repræsentation og deltagelse i det offentlige rum -  research og internationalt samarbejde.
I efterårsferien var Sigrids Stue vært for den fjerde internationale workshop i EU projektet Beyond Verbal. Med afsæt i Sigrids Stues praksis handlede det denne gang om kunst, køn, repræsentation og deltagelse i det offentlige rum. Med coronatests i rejsetasken fik vi alle nogle trygge og interessante dage med møder, workshop, guidede ture og oplæg sammen med vore partner-organisationer fra Stockholm og Istanbul. Sigrids Stue fik en fantastisk opbakning fra vores faglige netværk og lokale grupperinger, som med kort varsel stillede op til oplæg, madlavning, rengøring m.m.

Da Sigrids Stue ikke selv har så mange kvadratmeter møderum, som corona-reglerne foreskriver, lånte vi desuden hele naboens stueetage - så også stor tak til E&P huset. Om muligt begynder vi i februar implementering af denne fjerde workshop i samarbejde med Gellerup Bibliotek og grupper af børn fra områdets børnehaver.

Beyond Verbal: research og udvikling af kunstneriske arbejdsmetoder omkring norm-kritik og lighed mellem kønnene - primært til brug i pædagogisk og kreativt arbejde med børn i førskolealderen - i daginstitutioner og lignende. 
BV workshoppen i Gellerup blev afholdt  med en kæmpeindsats af Ambra Molinari med opbakning fra hele Sigrids Stues team og lokale netværk. Oplæg og workshop v. bl.a.: Louise Fabian, Pernille Stentoft, Baba og Bydelsmødre, Grete Aagaard og arbejdsgruppen bag Beyond Verbal

Et udvalg af andre tiltag og projekter i 2021 - 2021
I 2020 påbegyndte vi et nyt institutionelt samarbejde omkring udsmykning af det kommende Børne- og Sundhedshus ved Globus1 i Gellerup. I dette projekt fortsætter vi det det fine samarbejde, vi har opbygget med med kunstner Camilla Nørgård. Hun er allerede i gang bl.a. med indsamling af materialer til udsmykningen fra bl.a. områdets ombyggede og/eller nedlagte institutioner. Sigrids Stue er sparringspartner i projektet og afholder desuden produktionsworkshops i forbindelse med udsmykningsprojektet. Dette samarbejde er kommet i stand via Sigrids Stues lokale netværk, kontakt med Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg og vores støtte fra Statens Kunstfond.

I løbet af 2021 forventer vi desuden at indlede nyt samarbejde med en af de lokale daginstitutioner, hvorfra en forældregruppe har henvendt sig med ønsket om et udendørs visuelt og involverende samarbejdsprojekt. Vi søger sammen fondsmidler, så vi kan udforme projektet på optimal vis.  

Vores engagement i Gellerup Art Factory har i 2020 været præget af aflysninger på grund af corona - men vi ser fremad: I regi af GAF og i samarbejde med Andromeda forventer Sigrids Stue at være vært for mindst een artist i residence i 2021 - og håber at vi kan finde en corona-venlig model for den årlige GAF festival og andre fælles tiltag.
Sigrids Stues team : Pernille Poulsen, Muhammad Ejleh, Katrine Østerhåb, Lars Henningsen, Marwa Zaher Abdel Aal, Esben Trige, Ambra Molinari, Josephine Graff og Grete Aagaard
Aktuelt tilknyttede gæstekunstnere: Camilla Nørgård (Kbh), Carl Fraser (London)

www.sigridsstue.dk     kontakt: sigridsstue@gmail.com 

 
Sigrids Stue er i 2020 og 2021 støttet af:              

Beyond Verbal særskilt  logosbeneficaireserasmusleft_withthesupport-01_0
Copyright © 2016 Sigrids Stue, All rights reserved.
Contact: sigridsstue@gmail.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sigrids Stue · Dortesvej 3 · Aarhus 8220 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp