Copy

Kabinet moet nadenken over een andere rekensystematiek


KNVG en NVOG zijn van mening dat het kabinet samen met de Stichting van de Arbeid moet bekijken of er een alternatief gevonden kan worden voor de rekenrente als basis voor het vaststellen van de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Die rekenrente is inmiddels zo laag dat verschillende pensioenfondsen volgend jaar zullen moeten korten.

Veel pensioenfondsen doen het goed en behalen prima beleggingsresultaten, maar toch daalt de dekkingsgraad omdat ook de marktrente daalt.

 

Afspraak
De seniorenorganisaties wijzen op afspraken die er in het pensioenakkoord zijn gemaakt. Daar staat dat ‘als de in het pensioenakkoord beoogde doelen en te bereiken resultaten niet kunnen worden behaald het kabinet samen met de Stichting van de Arbeid een afweging maakt of deze wel op een andere wijze dienen te worden gerealiseerd’.

Ga voor een uitgebreid commentaar naar deze link:

 

75 plussers mogen nog een jaar doorrijden met oud rijbewijs

Slaagt het CBR er niet in om de aanvraag tot verlenging van het rijbewijs tijdig te verwerken dan mogen 75 plussers nog een jaar lang rijden met hun oude rijbewijs. 
Dat geeft het CBR de tijd om de verlenging en de daarbij horende medische keuring te beoordelen zonder dat 
ouderen gedwongen worden hun auto langs de kant te 
laten staan.
 
Dit heeft de minister van infrastructuur en waterstaat 
Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer 
laten weten.

 

Ouderen in de problemen

Veel ouderen kwamen de afgelopen tijd in de problemen door
een achterstand bij het CBR. Het kwam het ministerie 
o.a. op kritiek te staan van de Nationale Ombudsman. 
Lukt het het CBR niet om alle aanvragen binnen
 een jaar af te wikkelen, dan is verlenging met nog een jaar
 mogelijk, zo blijkt uit de brief.

 

Wie komen in aanmerking?

De verlenging geldt niet voor ouderen die tot een hoge 
risicodoelgroep horen.

Dit zijn de voorwaarden waaraan  75 plussers moeten voldoen om in aanmerking te komen:

  • op het moment dat de gezondheidsverklaring (verplicht voor verlenging) wordt ingediend, is het rijbewijs nog niet verlopen
  • het huidige rijbewijs is voor de normale termijn afgegeven, dus er mag geen korte termijnbeperking zijn om medische redenen.
  • er zijn geen beperkingen van toepassing met een medische achtergrond.
     

Onder 75-plussers wordt mede verstaan de groep tussen 70 en 75 van wie het rijbewijs verloopt op of na hun 75ste verjaardag. Op dit moment wachten nog 60.000 aanvragers op een afhandeling.

 

Brief van de minister lezen? ga naar: www.tweedekamer.nl

 

ZORG

Aandacht voor eenzaamheid.

Heerlijk, zomer. Erop uit, van een welverdiende vakantie genieten. Wij vinden het allemaal heel gewoon. En dat moeten wij ook blijven vinden.

Wat ook gewoon is, is dat er een groep mensen is die niet op vakantie kan en niet beschikt over voldoende contacten om in de zomerperiode (en daar buiten) veel mensen te spreken. Die groep verdient onze aandacht.

Welke initiatieven zijn er?
Als Koepel Gepensioneerden is het door onze organisatiestructuur lastig om op dit gebied zelf initiatieven te ontwikkelen. Met ANWB AutoMaatje hebben wij dat welgedaan. 

Een project waarbij vrijwilligers, minder mobiele mensen tegen een kleine vergoeding vervoeren. Die mensen zijn niet altijd eenzaam, maar door de mobiliteit te bevorderen leveren wij wel een bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid. Alle informatie over ANWB AutoMaatje en wat jij kunt doen, lees je hier.

Initiatieven van andere ouderenorganisaties:

  • Het Nationaal Ouderenfonds kent de zogenoemdeZilverlijn waarbij vrijwilligers (jij?) eenzame ouderen(jij?) bellen. Lees hier wat de Zilverlijn is.
  • KBO-PCOB heeft de maanden juli en augustusuitgeroepen tot de maanden van “Strijd tegen de zomereenzaamheid”. Lokaal en regionaal wordeninitiatieven ontplooid. Zie ook de website van KBO-PCOB.

 

Wat zelf doen?

Uiteraard ben je niet afhankelijk van organisaties. Kijk om je heen en je ziet ongetwijfeld dat er ook in jouw buurt mensen zijn die extra aandacht nodig hebben en dat vaak ook erg op prijs stellen. Een (koffie) praatje, een belletje, een boodschap doen. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Realiseer je wel dater ook mensen zijn die je, ondanks je goede bedoelingen niet kunt helpen.

Begin oktober 2019 wordt de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd. De commissie Zorg, Welzijn en Wonen bekijkt op welke manier onze Koepel Gepensioneerden een bijdrage kan leveren. 

BRON: Nieuwsbrief NVOG

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences